Direct naar de inhoud.

Wedeka profiteert van corona en bindt nieuwe klanten

Het logo van Wedeka voor het hoofdgebouw in Stadskanaal (foto: Jeroen Willems)

REGIO – Het gaat dit jaar financieel weer wat beter met werkvoorzieningsschap Wedeka. Door een toename van het inpakwerk zit het bedrijf op een resultaat van zo’n zes ton boven de begroting.

Directeur Grietje Kalfsbeek is erg tevreden met de cijfers. ‘We hebben tijdens de coronaperiode nieuwe klanten
aan weten te trekken en die zijn gebleven. Daar zijn we heel blij mee’, zegt Kalfsbeek.
“Het verhogen van tarieven heeft wel wat klanten gekost, maar de meesten zijn gebleven” (Grietje Kalfsbeek – directeur Wedeka)
Wedeka heeft ook de tarieven voor het inpakwerk verhoogd. ‘Daar waren we ook hard in naar onze klanten. We hebben gezegd: we zitten met tekorten dus we moeten verhogen. Als je niet meegaat stopt hier de samenwerking. We hebben daar wel een paar kleinere klanten mee verloren, maar de meeste zijn gebleven’, aldus Kalfsbeek.

Coronabesmettingen blijven laag

Vorig jaar rond deze tijd kreeg het werkvoorzieningsschap te maken met een oplopend aantal coronabesmettingen en moesten meerdere afdelingen worden gesloten. Tot nu toe blijft het aantal besmettingen laag en kan het werk dus volop doordraaien.
Wedeka-directeur Grietje Kalfsbeek (foto: RTV Noord)
‘Ja, daar zijn we heel blij mee en ik hoop dat dit ook zo blijft. Op dit moment zijn er drie besmettingen bekend binnen het bedrijf’, aldus Kalfsbeek.

Maatregelen niet afgeschaald

Ondanks de mogelijkheden om af te schalen heeft Kalfsbeek alle coronamaatregelen gehandhaafd bij Wedeka. De kantines bleven dicht, de anderhalve meter bleef intact en ook de spatschermen bleven hangen.
“Nu maar hopen dat we de coronacijfers ook de aankomende periode laag kunnen houden” (Grietje Kalfsbeek)
‘Ik kreeg natuurlijk wel eens gemopper van collega’s, maar ik ben toch wel blij dat we daar aan vast hebben gehouden. Nu maar hopen dat we de coronacijfers ook de aankomende periode laag kunnen houden. We houden het goed in de gaten’, zegt Kalfsbeek.
Datum 17 november 2021 Arienne Dozeman

Gemeente Veendam reserveert anderhalf miljoen voor Sorghvlietlaan

Gemeentehis Veendam (foto: Peter Panneman)

VEENDAM – De gemeente Veendam wil werk maken van het gebied rondom de ovonde bij zwembad Tropiqua. De raad reserveerde tijdens het bespreken van de gemeentelijke financiën meer dan anderhalf miljoen voor het gebied.

(meer…)

Datum 8 november 2021 Arienne Dozeman

Gemeente Veendam presenteert begrotingsoverschot over 2022

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam presenteert een overschot op de begroting 2022 van € 0,8 miljoen. Op maandag 8 november 2021 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025.

 Geen nieuwe bezuinigen

De begroting laat zien dat de gemeente Veendam financieel gezond is, maar de komende jaren waakzaam moet blijven om een structureel sluitende begroting te behouden.  Wethouder Henk Jan Schmaal: “De primitieve begroting 2022 heeft een positief saldo van € 0,8 miljoen. Dat is een goed resultaat. Maar het financieel meerjarenperspectief laat een tekort zien dat oploopt tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2025.”

“De eerder vastgestelde bezuinigingsplannen zijn voldoende om de toekomstige tekorten te dekken. Het is nog niet bekend of er structureel meer geld van het Rijk komt. Daarom kijken wij kritisch naar de mogelijkheden om slimmer te werken en zo de tekorten terug te dringen”, vervolgt Schmaal

Het Rijk

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker met veel potentie naar de toekomst toe. Maar net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid. Wethouder Henk Jan Schmaal: “We hebben te maken met onzekerheid over de koers van het Rijk en de financiering van onze taken. Dit kan een behoorlijke impact hebben op onze financiële positie.  Door de langdurige formatie van een nieuw kabinet is het perspectief voor de komende jaren nog onduidelijk.”

Het gaat bijvoorbeeld om de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein), de energietransitie en de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 2022 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg. Daardoor is de financiële situatie over 2022 verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval.

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Een plek waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en waar iedereen mee kan doen in onze gemeente.”

Gemeenteraad

De programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025, alsmede de Najaarsrapportage 2021 worden op maandag 8 november 2021 besproken in de gemeenteraad.

Datum 16 oktober 2021 Rutger Breider

Weg met de kaasschaaf: Stadskanaal houdt volgend jaar geld over

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De kaasschaaf hoeft voorlopig niet meer over de begroting van de gemeente Stadskanaal. De gemeente maakt bekend in 2022 ruim een miljoen euro over te houden, na jarenlang in het rood te hebben gestaan. Toch is wethouder Johan Hamster bezorgd over de toekomst.

Oorzaak voor het overschot is extra geld vanuit het Rijk. In juni werd bekend dat gemeenten incidenteel extra geld krijgen voor de tekorten in de jeugdzorg. Voor Stadskanaal is dat voor 3,2 miljoen euro. Daarnaast geeft het Rijk zelf extra geld uit, waardoor er ook 3,5 miljard euro extra in het Gemeentefonds belandt.

Uit dat gemeentefonds krijgt Stadskanaal komend jaar 1,4 miljoen euro extra. Die bedragen, met opgeteld kleine meevallers her en der, zorgen ervoor dat het tekort dat Stadskanaal de afgelopen jaren had, is weggewerkt.

Dubbele boodschap

‘Dit is heel goed nieuws voor Stadskanaal, want we hebben eerder gezegd dat de rek eruit is’, zegt Hamster. ‘Tegelijkertijd is dit een begroting met een dubbele boodschap. Wanneer het Rijk zelf minder geld gaat uitgeven en niet structureel blijft bijspringen op de jeugdzorg, blijft onze gemeentebegroting kwetsbaar.’

Die kwetsbaarheid was de afgelopen jaren zichtbaar. In 2020 en 2021 stond Stadskanaal respectievelijk ruim 6 en 7,3 miljoen euro in het rood. Dat het tekort in 2020 uiteindelijk meeviel, had onder meer te maken met coronacompensatie voor werkvoorzieningsschap Wedeka.

Hoop op nieuw kabinet

Hamster hoopt dat een mogelijk nieuw kabinet geld beschikbaar blijft stellen voor de jeugdzorg en werkvoorzieningsschap Wedeka. In de begrotingen van de afgelopen jaren zorgden deze posten volgens Hamster voor de rode cijfers, omdat het Rijk onvoldoende uitkeerde voor de jeugdzorg en Wedeka. ‘Deze begroting laat zien dat wanneer het Rijk ons voldoende geld geeft voor het uitvoeren van onze wettelijke taken, we financieel gezond blijven.’

Toezicht opheffen

Stadskanaal hoopt dat de provincie Groningen het preventief toezicht op de gemeente opheft. Stadskanaal kwam onder toezicht van de provincie te staan, nadat de gemeenteraad vorig jaar besloot niet verder te bezuinigen op voorzieningen in de Kanaalstreek. Met een positief saldo over 2022 hoopt Stadskanaal de provincie te overtuigen dat preventief toezicht niet langer nodig is.

De 1,5 miljoen euro hoopt Stadskanaal eind volgend jaar toe te voegen aan de algemene reserve, die de afgelopen jaren door de bezuinigingen flink is afgeroomd. Grote nieuwe projecten hoeven de inwoners van Stadskanaal niet te verwachten. Dit gemeentebestuur wil eerst de verkiezingen afwachten en nieuwe ontwikkelingen aan een nieuw college laten.

Datum 15 oktober 2021 Rutger Breider

Gemeente Pekela presenteert sluitende begroting 2021

Raad Pekela – Archieffoto: Wilma Swarts 

PEKELA – De gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting voor 2021. Al gaat dit wederom wel gepaard met een aantal bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn gelukkig minder zwaar dan de afgelopen jaren maar ook nu blijven dit lastige keuzes. Opnieuw drukken de kosten in de jeugdzorg en Wmo op het sluitend maken van de begroting. De begroting wordt op dinsdag 10 november 2020 besproken in gemeenteraadsvergadering van Pekela.

Corona
Het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. De verwachting is dat het virus er ook nog in 2021 zal zijn. Is het (hopelijk) niet het virus in de vorm van besmettingen, dan zijn het wel de economische gevolgen van het virus. Op dit moment is er geen goed zicht op de gevolgen van het virus op de begroting.

In 2021 nog een samenwerking in De Kompanjie?
In de begroting staat een belangrijke vraag centraal: Werkt de gemeente Pekela in 2021 nog ambtelijk samen in De Kompanjie, doen zij dit gedeeltelijk samen of helemaal zelfstandig? Op dit moment is dat niet helder. Voor het opstellen van de begroting is er gemakshalve van uit gegaan dat de organisatie niet is ontbonden op 1 januari 2021. De gemeente Pekela beseft zich dat er morgen een andere realiteit kan zijn aangezien de gesprekken met de gemeente Veendam door gaan.

Zelfstandigheid
Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Nu duidelijk is dat Pekela op de middellange termijn zelfstandig blijft staat het jaar 2021 in het teken om samen met de gemeenteraad en inwoners een toekomstvisie op te stellen. Dat vraagt voortdurend om keuzes. De financiële polsstok is kort maar uiteraard ligt de ambitie hoog. Gezamenlijk gaan wij ook dit jaar uitvoering geven aan deze begroting en blijven we daarbij trots op Pekela.’’

Datum 16 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af

Gemeentehuis B-O in Exloo

EXLOO – Met een positief resultaat van € 577.000 sluit Borger-Odoorn het boekjaar 2019 goed af. De coronacrisis en de herziening van het Gemeentefonds brengen de gemeente voor de komende jaren echter veel financiële onzekerheid.

Meevallers

In 2019 had Borger-Odoorn meevallers op het gebied van jeugdhulp en de uitkering Gemeentefonds. Bij de Wmo was er een tekort. Het voordelig resultaat stort de gemeente in de Vrije Algemene Reserve. Wethouder financiën, Niek Wind, is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we 2019 positief afsluiten. Daardoor kunnen we onze reservepositie versterken en hebben we meer vet op de botten voor de toekomstige onzekere jaren.”

Tekort

Over 2020 verwacht de gemeente geen voordelig resultaat. De Bestuursrapportage 2020-I laat een verwacht tekort zien van € 555.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Zo heeft Borger-Odoorn de verwachte opbrengsten van de toeristenbelasting moeten verlagen met € 300.000. Er is in deze rapportage nog geen rekening gehouden met compensatie van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat er wel compensatie voor gemeenten komt, maar de hoogte van deze compensatie is nog niet bekend. De bestuursrapportage sluit daarom met een tekort. Het college gaat er overigens van uit dat het Rijk de gemeenten volledig compenseert voor de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Onzeker

De Kadernota 2021 laat net als de bestuursrapportage een onzeker beeld zien voor toekomstige jaren. De verwachting is dat Borger-Odoorn vanaf 2022 minder middelen van het Rijk zal ontvangen door de herziening van het Gemeentefonds. Dit komt doordat Borger-Odoorn een kleine plattelandsgemeente is. Als de herziening zal doorgaan, kan dit grote gevolgen hebben voor plattelandsgemeenten zoals Borger-Odoorn. Niek Wind: “Wij gaan samen met andere plattelandsgemeenten een lobby doen, zodat er meer middelen naar plattelandsgemeenten gaan. Bij de begroting 2021 verwachten we hierover meer zekerheid. Voor ons college is het in verband met deze onzekerheid van belang een beleidsarme Kadernota 2021 aan te bieden en op dit moment geen voorstellen om grote (structurele) uitgaven te doen.”

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Gemeente Veendam financieel gezond

.
VEENDAM – Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen.

Financiële ontwikkelingen
De gemeente Veendam is financieel gezond. De primitieve begroting 2020 laat een positief begrotingssaldo van ruim € 36.000,- zien. Deze positieve lijn is ook zichtbaar in de meerjarenbegroting 2021 – 2023. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Ik ben tevreden dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. We moeten echter wel alert blijven. Er zijn diverse ontwikkelingen die de financiële positie onder druk kunnen zetten. Zo is de bijdrage van het Rijk aan de gemeente onzeker. In de meicirculaire 2020 wordt de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021 bekend gemaakt. Dan wordt ook duidelijk welke financiële effecten dit heeft voor de meerjarenbegroting van de gemeente Veendam.”

Sociaal Domein
Ook de gemeente Veendam voelt de gevolgen van de tekorten in het Sociaal Domein. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Vooral de taken in het kader van de Jeugdwet vragen meer financiële middelen dan door het rijk beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om deze taken uit te voeren met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk gaat deze rijksbezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente.”

Eventuele positieve effecten van de rijksinkomsten worden ingezet voor het te kort in de jeugdzorg. Een deel wordt incidenteel gedekt tot dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk over de toekomstige jeugdhulpbudgetten. Daarnaast wordt bekeken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden. Hierbij worden ingrijpende maatregelen niet uitgesloten.

Ambities uitvoeren
Het college zet zich in om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat blijft ook de insteek voor 2020. Samen met maatschappelijke partners wordt ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grotere projecten.

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker van de regio met veel potentie naar de toekomst toe. Het college zet zich in om de inhoudelijke ambities in het coalitieakkoord 2018, uit te voeren, zoals de economische positie verder versterken, bevorderen van aandacht voor cultuur- en muziekonderwijs, breed aanbod van woningen en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Gemeenteraad
De programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023, en Najaarsrapportage worden op maandag 4 november 2019 besproken in de gemeenteraad. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2019. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “mei- en september- circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2019”.

Datum 30 oktober 2019 Redactie

Borger-Odoorn presenteert begroting 2019 in nieuwe stijl

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Geen cijfermatig overzicht meer, maar een document dat zich inhoudelijk uitspreekt over ambities en hoe we deze waarmaken. De begroting in nieuwe stijl is helder en informatief. De inhoud staat centraal in plaats van de cijfers.

Vijf thema’s

De onderverdeling in de vijf thema’s Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst, Onze leefomgeving en tot slot Onze portemonnee, maakt de begroting begrijpelijk van collegelid tot inwoner. De thema’s vormen de kapstok voor een nieuwe stijl van begroten en verantwoorden. De ambities en strategische doelen staan voorop, zodat de maatschappelijke effecten centraal staan.

Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit

Wethouder Niek Wind: “Deze eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode doet recht aan de titel van het coalitieakkoord ‘Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit’. Deze begroting is vernieuwend, want we laten duidelijk zien welke doelen we nastreven en hoe we deze willen bereiken. Onze ambities zijn leidend en nemen een concrete plek in, elk binnen het thema waar dit van toepassing is. We maken de stap van tellen naar vertellen. Op een begrijpelijke manier kunnen we zo laten zien waar we als gemeente aan werken en wat onze inwoners van ons kunnen verwachten. Een belangrijk streven in onze samenleving waarin inwonersparticipatie een steeds grotere rol inneemt.”

Bestedingsvoorstellen in december

Omdat de nieuwe stijl van begroten de nadruk legt op wat we doen en het vertellen, heeft het college nog geen bestedingsvoorstellen gedaan. We gaan eerst het gesprek met elkaar aan over deze begroting en het bestuursprogramma en daarna volgt op basis van de raadsbehandeling van deze stukken een voorstel tot besteding in 2019.

In één oogopslag

De speciale begroting 2019 in één oogopslag geeft een overzichtelijk beeld van ambities en doelstellingen, naast de financiële positie van de gemeente. Na de begrotingsbehandeling en de bestedingsvoorstellen in de gemeenteraad, verschijnt dit overzicht ook in de lokale huis aan huis krant ‘Week in Week uit’.

Datum 5 november 2018 Bert Jan Brinkman

Gemeente: van tekorten naar een positief saldo

.

STADSKANAAL – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal voorziet de komende jaren eerst financiële tekorten, gevolgd door een structureel overschot op de begroting.

Dit blijkt uit de financiële documenten; de voorjaarsnota en de perspectiefnota. Door extra uitgaven aan zorg, jeugdzorg en Wedeka worden tekorten verwacht tot 2020.

Van tekort naar positief
Dit lopende jaar (2018) sluit de begroting naar verwachting met een tekort van 1,4 miljoen. Door afgewogen financiële besluiten te nemen en te blijven investeren in belangrijke maatschappelijke vraagstukken of ontwikkelingen, zal naar verwachting de begroting 2021 weer positief zijn.

Gemeentefonds
Het nieuwe kabinet heeft enkele besluiten genomen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Dit lijkt gunstig uit te pakken met meerjarige positieve saldi, oplopend tot 2 miljoen in 2022. De omvang van deze bijdrage vanuit het Rijk is echter nog niet zeker, ook is het nog niet helder welke verplichtingen er aan verbonden worden.

Nota´s
De voorjaarsnota 2018 en perspectiefnota 2019–2022 worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 juli 2018 (aanvang 14.00 uur). Op dat moment vinden ook de Algemene Beschouwingen plaats.

Datum 8 mei 2018 Redactie


-advertenties-