Direct naar de inhoud.

Koninklijk predicaat voor 100-jarige Avebe

Foto: Avebe

VEENDAM – Tijdens een feestelijk symposium werd door René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, het predicaat Koninklijk overhandigd aan bestuursvoorzitter Bert Jansen.  Dit ter ere van het 100-jarige bestaan van Avebe.

Dat Avebe het predicaat Koninklijk heeft ontvangen is ook voor de provincie Groningen een bijzondere gebeurtenis. René Paas zei hierover in zijn toespraak: “U bent niet de eerste coöperatie die dit predicaat krijgt. Tien anderen gingen u voor.

Avebe is wel de eerste coöperatie in Groningen aan wie deze eer toevalt.” Bert Jansen noemde Avebe een krachtige en gezonde coöperatie: “Ik ben er trots op dit predicaat namens de coöperatie in ontvangst te mogen nemen. De kroon op honderd jaar samenwerken.” Marijke Folkers-in ’t Hout, voorzitter van de Raad van Commissarissen, sloot het symposium af met de woorden: “Royal Avebe, is een eer voor velen die hard gewerkt hebben de afgelopen honderd jaar om Avebe sterker te maken.” 100 jaar verbinden en innoveren

Op 11 november 1919 werd de akte van het Coöperatief Aardappelmeel Verkoop Bureau (AVB) ondertekend. Vanaf die dag zetten elf coöperatieve aardappelmeelfabrieken hun aardappelmeel gezamenlijk af, zodat zij hun producten beter konden verkopen en een sterkere vuist konden maken tegen de particuliere handel.

Avebe is in honderd jaar uitgegroeid tot wereldmarktleider op het gebied van aardappelzetmeel en -eiwit. De coöperatie heeft echter niet alleen haar stempel gedrukt op de markt voor aardappelzetmeel en -eiwit. Door te zorgen voor continuïteit van de zetmeelaardappelteelt, de leden van de coöperatie een aantrekkelijke prijs te bieden én door een interessante en goede werkgever te zijn die bijdraagt aan de continuïteit van werkgelegenheid, heeft Avebe ook zeker een relevante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de veenkoloniën.

Ingezonden

Datum 15 november 2019 Harrie Schutte

RTV1 in gesprek met CvK René Paas

Foto: Wilma Swarts – RTV1

STADSKANAAL / RTV1 – Maandagmiddag 27 mei waren Herman Alink en Wilma Swarts van RTV1 in het provinciehuis Groningen voor een gesprek/interview met de Commissaris van de Koning René Paas.

Voorstellen

Herman: “Eerst even handjes geschud om ons daarna gezamenlijk te installeren met een dampend kopje koffie. We spraken onder ander over de gaswinning, de aardbevingen, de schadeafhandelingen en de versterkingsoperaties. Over de 1,15 miljard via het Nationaal Programma Groningen, waar ook Oost-Groningen en de Veenkoloniën van mee kunnen profiteren. En over kansen grijpen in de krimpgebieden. Op het eind van het gesprek kwam nog kort aan bod de gemeentelijke herindelingen”.

Het gesprek

Gaswinning is met stip het meest prominente onderwerp. Zeker na de aardbeving in Westerwijtwerd waar de commissaris zich betrokken bij voelt. ‘Het is glashelder dat er snel iets moet gebeuren. Er is een gasbesluit genomen door het kabinet om de gaswinning in 2030 naar 0 terug te brengen. Noordelijke overheden vinden dat dit sneller kan en moet. Daarmee neemt de dreiging af maar dat is niet meteen zo, de bodem zal zich moeten zetten.  Het Rijk is volop bezig met de vergunningverlening voor een stikstoffabriek in Zuidbroek. Ondanks de hoge kosten heeft minister Wiebes besloten hier uitvoering aan te geven, oud-minister Kamp vond juist in de hoge kosten het argument om dit af te wijzen. Deze fabriek zorgt dat gas uit Noorwegen en/of Rusland geschikt wordt gemaakt voor Nederlandse huishoudens. Wat ook sneller moet is het afhandelen van de schade’.

Vanaf 31 maart 2018 kunnen inwoners met schade terecht bij de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De overheden in de aardbevingsregio willen dat deze commissie sneller gaat werken. Daarnaast baart de versterkingsoperatie ernstige zorgen. Paas: ‘Dat moet anders, er is een gapende kloof tussen vergader- en keukentafels. Er zijn goede afspraken gemaakt met het Rijk maar de inwoners merken er zo weinig van’.

Woensdag 5 juni aanstaande is er bestuurlijk overleg. Dan moeten er afspraken worden gemaakt of de gaswinning sneller terug gaat, hoe schadeafhandelingen sneller gaan en de versterkingsoperatie beter op gang komt. Paas: ‘De meeste schades zijn minder dan 10.000 euro, dus zou je een groot gebaar kunnen maken door inwoners de mogelijkheid te bieden, om de schade zelf in de hand te nemen en te laten herstellen.

Zoals de CvK zegt is dat een soort ‘Interpolis-model’. Je krijgt dan het bedrag en al die ellenlange martelende vragenlijsten kun je later invullen. Hoewel hij ook toegeeft dat aan een dergelijk ‘Interpolis-model’ wel het risico verbonden is dat mensen zelf soms moeite hebben om te zien hoeveel schade ze werkelijk hebben.

Paas wil dat de versterking direct ter hand wordt genomen door betrouwbare aannemers, die samen met de bewoners, tot een akkoord komen en dat nadien de rekening doorgestuurd wordt aan de Staat. Hij hoopt dat de laatste aardbeving in Westerwijtwerd helpt om dit voor elkaar te krijgen. ‘In het verleden kwam er na de aardbeving in Zeerijp snel een schadeprotocol tot stand. Maar dit 20 kantjes juridische proza heeft de wereld niet beter gemaakt en leidde niet tot snellere afhandeling van schades. Inwoners moeten van de nieuwe afspraken echt het verschil kunnen merken’.

Paas kan zich voorstellen dat mensen helemaal gek worden van het wachten en dat de grens nu wel bereikt is. Kortom, hij zegt dat het provinciebestuur spijkerharde garanties wil om uit deze ellende te komen en dat schade snel en royaal afgehandeld wordt.

‘Groningers moeten zich net zo veilig voelen als andere Nederlanders. En de regio moet iets terugkrijgen om klaar te zijn voor een toekomst in Groningen zonder gaswinning’. Wat dit laatste betreft is er 1,15 miljard te verdelen wat de komende 10 jaar wordt uitgegeven via het Nationaal Programma Groningen. Natuurlijk zullen gemeenten waar de concrete last wordt gevoeld van aardbevingen vooraan staan, maar er is nergens bepaald waar de grenzen liggen van het gebied wat kan meeprofiteren van deze zak met geld, aldus de Commissaris. Hij raadt burgemeesters of andere bestuurders, die niet in een gaswinningsgemeente zitten, met klem af om te denken dat het niet over hun gemeenten gaat. ‘Dit is dus niet waar, we dagen iedere gemeente uit om met goede plannen te komen die perspectief bieden in het Nationaal Programma. Daarbij worden zelfs aangrenzende gemeenten uit Drenthe niet uitgesloten’. Met andere woorden, de grenzen bestaan uit waterverf.

Werkgelegenheid in Oost-Groningen is belangrijk. Met werk verdien je geld, werk geeft structuur en het gevoel dat je er toe doet. We moeten zorgen dat in de krimpgebieden bedrijven juist daar zich eerder willen vestigen dan elders, aldus Paas. Hij heeft ook wel ideeën hoe dat aangepakt moet worden. ‘Zorg dat de bedrijven in de Randstad, via het profijtbeginsel, mee betalen aan bijvoorbeeld de extra wegen die nodig zijn om de Randstad nog een beetje bereikbaar te houden, waardoor het daarbuiten opeens financieel aantrekkelijker wordt. Daar bovenop zou de Staat in krimpgebieden actief moeten bevorderen dat daar fiscaal en ruimtelijk meer mag. Stap dus af van ‘pieken in de delta’, door het allersterkste nog sterker te maken. Maar benut vooral de gebieden die een impuls kunnen gebruiken’

Paas omarmt initiatieven zoals het oprichten van de gebiedscoöperatie Oost-Groningen, omdat dit gebeurt door inwoners en bedrijven die elkaar vinden om hun gebied duurzaam te ontwikkelen op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid. ‘Wat in het Westerkwartier kan, kan ook in Oost-Groningen. Hij hoopt dat het drama van de werkloosheid in de komende 4 jaar een positieve draai krijgt. ‘Het Nationaal Programma Groningen biedt ons daartoe de mogelijkheden om net iets beter te zijn als de rest van het land, en vergeet niet dat we hier de ruimte hebben en een perfecte infrastructuur’.

Voor wat betreft de gemeentelijke herindeling van Stadskanaal, Veendam en Pekela, vindt de CdK dat deze gemeenten zelf gaan over hun bestuurskracht. Maar wel geeft hij het advies dat ze moeten gaan nadenken. ‘Hoe willen wij in een wereld die toenemend complex is, waar enorme uitdagingen zijn, met onder andere flinke tekorten op jeugdzorg is, en hoe willen we krachtig besturen op alle andere taken die in het gemeentelijk domein terecht zijn gekomen’. Verder wil Paas niet op de zaken vooruit lopen. ‘Dat zou ongepast zijn, deze gemeenten zijn immers zelf bezig om hun bestuurskracht voor de komende 10 jaar in kaart te brengen’.

Herman Alink/Wilma Swarts voor nieuwsredactie RTV1

 

Datum 1 juni 2019 Redactie

Werkbezoek CvK René Paas aan gemeente Pekela

Foto Herman Alink  

GEMEENTE PEKELA – De commissaris van de Koning René Paas bracht op vrijdag 17 mei een werkbezoek aan de gemeente Pekela. Met het college van B&W werd besproken hoe Pekela er financieel voorstaat. Na een bezoek aan de brandweerkazerne ging het in de brandweerauto verder naar machinefabriek Engie Services BV. Het bezoek werd afgesloten in dorpshuis de Riggel waar een gezamenlijke lunch werd genuttigd met de gemeenteraad. Daarna was er korte tijd beschikbaar voor de pers, waar ook waarnemend burgemeester Jaap Kuin bij aanschoof. Onder meer is er gesproken over de zorgelijke financiële ontwikkeling in de jeugdzorg, de werkloosheid en de gemeentelijke herindeling.

De commissaris begint met te vertellen dat hij onder de indruk is van de organisatie van het vrijwillige brandweerkorps en ook het bezochte bedrijf Engie Services die kennis en kunde laat zien. Hij verwacht dat de oplossing voor de gemeentelijke herindeling niet vanuit de Provincie komt. Volgens hem zal dit pas gebeuren als de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten in gevaar komt. ‘Maar dan moet je eerst wel een flinke drempel over’.

Over de tekorten in de jeugdzorg zei de commissaris het volgende: ‘De tekorten in de Jeugdzorg zijn zo ernstig dat ik voor het eerst een ambtsbericht ga schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin ik dringend vraag om de gemeenten in de provincie Groningen meer budget te geven. De tekorten zijn van een dusdanige omvang dat het functioneren van de gemeenten dreigt te verlammen of al aan het verlammen zijn. Dit zal ten koste gaan van hun bestuurskracht. De tekorten voor de jeugdzorg is voor alle Groninger gemeenten samen 43 miljoen, maar zet je dit af op de omvang van de totale begroting dan zal men schrikken’.

Voor de gemeente Pekela is het tekort 1,3 miljoen op een begroting van 41 miljoen. De gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam laten hetzelfde beeld zien. In Veendam is deze 5%. Aangezien de uitgaven voor jeugdzorg alleen maar toenemen, zullen de reserves over 2 tot 3 jaar volledig op zijn, aldus een bezorgde René Paas. Hij pleit voor een verdeelsleutel die meer rekening houdt met de probleemgebieden.

Is er een samenhang tussen de omvang jeugdzorg en de sociaaleconomische situatie? ‘Als je een gemeente hebt met relatief veel laag opgeleiden en werkloosheid, dan heb je een abonnement op hogere uitgaven in de jeugdzorg’. Om te beginnen moet de 30% korting, die is toegepast bij de decentralisatie van de jeugdzorg, door het Rijk worden terug gedraaid, aldus Paas. ‘Gemeenten moeten investeren in professionelere sociale wijkteams die de kwetsbare jongeren snel kan opsporen en helpen met preventieve maatregelen. Die ruimte moet de gemeenten worden gegeven, want elk kind heeft recht op een goede start’. Hij verwacht dat na enkele jaren de jeugdzorg dan goedkoper gaat worden.

‘Wat werkloosheid in Pekela betreft heb ik een overzicht gekregen hoe men zich inspant om mensen die lang in de bijstand zitten toch de mogelijkheid te bieden aan het werk te komen. Er is een carrousel ingericht waar je kennis maakt met een aantal soorten werk die niet al te veel opleiding vereisen. Vindt iemand iets, dan krijgt hij een toegepaste opleiding om aan de slag te kunnen. Je begint dan niet direct met je droombaan maar het helpt je verder op weg naar de arbeidsmarkt’.

Datum 18 mei 2019 Redactie

Rika Pot benoemd tot waarnemend burgemeester Oldambt

WINSCHOTEN – Vanwege het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit op 10 april 2018 heeft commissaris van de Koning René Paas na overleg met de fractievoorzitters en een vertegenwoordiger van het college van de gemeente Oldambt, Rika Pot benoemd tot waarnemend burgemeester. De benoeming gaat in per 25 juni 2018 en geldt tot een burgemeester is benoemd door de Kroon.

Mevrouw Pot (1950 / PvdA) heeft ruime ervaring als burgemeester. Zij was van 2009 tot 2017 burgemeester van Appingedam. Daarvoor was zij vanaf 2002 burgemeester van Ten Boer.

De raad van de gemeente Oldambt stelt binnenkort een profielschets voor de kroonbenoemde burgemeester vast, waarna de vacature zal worden opengesteld.

Datum 16 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Oldenburger Fritom ontvangt predicaat Hofleverancier

Oldenburger Fritom B.V. Hofleverancier. Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Vrijdagmiddag 12 januari 2018 ontving Oldenburger Fritom B.V. het predicaat Hofleverancier. De uitreiking door Commissaris van de Koning de heer Paas vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bedrijf in Cultuurcentrum VanBeresteyn in Veendam. René Dale (Algemeen Directeur Oldenburger|Fritom) mocht de onderscheiding in ontvangst nemen.

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” toekennen aan ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio en minimaal honderd jaar bestaan. Het predicaat wordt voor 25 jaar toegekend.

Oldenburger Fritom B.V. is het derde bedrijf in de gemeente Veendam die het predicaat Hofleverancier wordt toegekend. De andere bedrijven zijn Wieringa’s Knappertjes en F.A. Kuipers B.V.

Het bedrijf is in 1917 gestart als een traditioneel transportbedrijf onder leiding van de familie Oldenburger. In honderd jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een innovatieve logistiek dienstverlener. Oldenburger Fritom B.V., met ook vestigingen in Emmen en Schiphol, is meerdere malen onderscheiden voor de bedrijfsvoering en dienstverlening.

De afgelopen tien jaar heeft Oldenburger Fritom B.V. een enorme groei doorgemaakt. Oldenburger Fritom B.V. onderscheidt zich behalve als belangrijke werkgever ook als een sociaal betrokken bedrijf. Dat uit zich bijvoorbeeld in het veelvuldig sponsoren van evenementen en verenigingen en de actieve steun aan de voedselbank in de gemeente Veendam.

Hofleverancier Oldenburger Fritom B.V. Veendam. Met Burgemeester Swierstra en Commissaris van de Koning Dhr. Paas (Foto Peter Panneman.

Info en foto’s: Peter Panneman

Datum 13 januari 2018 Redactie


-advertenties-