Direct naar de inhoud.

Stadskanaal onderzoekt of jongeren wel weg willen uit regio

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal gaat in september van dit jaar onderzoeken of jongeren zich echt genoodzaakt voelen om te vertrekken uit de regio, om elders bijvoorbeeld te gaan werken of studeren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van ’50 jaar gemeente Stadskanaal’.

Burgemeester

Burgemeester van Stadskanaal Froukje de Jonge (CDA) wil vooral een inzicht in hoe jongeren denken over de streek:

‘Het verhaal gaat vaak dat jongeren hier niet willen wonen’, zegt ze. ‘En dat praat men elkaar na. Maar wanneer je mensen hier spreekt, bijvoorbeeld de wijkraden, dan zegt eigenlijk iedereen: veel jongeren gaan tijdelijk ergens anders wonen, maar ze willen graag terugkeren. Wij willen weten hoe het nou eigenlijk zit.’ Aldus de Jonge in gesprek met RTV Noord. ‘Wij willen weten waar jongeren het over hebben. Willen jongeren hier niet wonen, of kunnen ze hier niet wonen? Het moet een goede analyse opleveren wat jongeren zoeken in een prettige woonomgeving.’

Symposium

Naast het onderzoek gaat de gemeente ook een symposium organiseren waarbij de toekomst van Stadskanaal het hoofdonderwerp is.

De monitor

De zogenoemde ‘leegloop’ van deze streek is al langer een heet hangijzer. Het KRO-NCRV programma De Monitor maakte hier enkele weken geleden al een aflevering over. Presentator Teun van de Keuken ging onder andere in gesprek met bewoners, ondernemers, en burgemeester Froukje de Jonge. Ook gingen ze langs bij de Ubbo Emmius school aan de stationslaan in Stadskanaal. Daar werd benoemd dat er wel degelijk een daling onder het aantal scholieren te merken valt.

Overigens was er ook kritiek op de aflevering. Verschillende mensen vonden het beeld dat De Monitor schetste te negatief.

 

Bron: RTV Noord

 

Datum 18 juni 2019 Hielke Bosch

Lokale ondernemers sturen brief naar Den Haag

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

NIEUW BUINEN – De Ondernemersvereniging Buinermond heeft een brief verzonden aan de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken. De reden van de brief was de televisie uitzending gisterenavond van het programma De Monitor op NPO 2.  De brief is ook naar onze redactie gezonden en daarom laten wij deze hier in het geheel lezen. De brief was vergezeld met het bericht over het zonnepark.

 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken,

Het KRO/NCRV televisieprogramma De Monitor (http://demonitor.ncrv.nl) heeft zondagavond 4 oktober uitgebreid aandacht besteed aan de plannen voor het realiseren van windmolenparken, met speciale aandacht voor het mega windpark in de Drentse Veenkoloniën. Het programma gaf een onthutsend beeld van het ondemocratisch proces waarvan hierbij sprake is. Wij hebben het als veelzeggend beschouwd dat de minister geen commentaar wilde geven en zelfs weg liep. Hoogleraar bestuursrecht prof. Bröring (RUG) stelt in de uitzending: “De boel was al in kannen en kruiken en toen zijn er wat voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Het waren niet eens echte inspraakbijeenkomsten. Veel informatie is gewoon achtergehouden, er was geen transparantie. De bewoners hebben gelijk, de inspraak stelt hier niks voor.” Wellicht zijn belangrijkste conclusie: “Dit hele traject is een groot voorbeeld van onfatsoenlijk bestuur.” In de uitzending heeft ook de Natuur en Milieu Organisatie Drenthe afstand genomen van de gang van zaken.

Wij zenden u deze mail als gezamenlijke ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden (250 ondernemers verenigd in De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK) en de Ondernemersvereniging Buinermond). Al eerder hebben wij u voorgelegd dat wij ons ernstig zorgen maken over de ons inziens desastreuze economische en sociaal maatschappelijke gevolgen van de komst van dit mega windpark. Om die reden hebben wij een alternatief plan ontwikkeld waar wel draagvlak voor is, waarmee de benodigde megawatts duurzame energie worden gerealiseerd en dat een belangrijke meerwaarde voor de regio kan opleveren: Het Solar Park Veenkoloniën. Meer informatie treft u aan in de bijlage.

Wij doen een dringend beroep op u als volksvertegenwoordigers in te grijpen in deze onaanvaardbare gang van zaken. Wij vragen u met klem de minister te sommeren een streep te zetten door het mega windpark en daarvoor in de plaats initiatieven te ontwikkelen voor de realisering van het Solar Park Veenkoloniën.

Hoogachtend

 

Datum 5 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemers presenteren plan voor zonnepark met perspectief voor de Veenkoloniën

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

KANAALSTREEK – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de
Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de
Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie
in plaats van windmolens in de Veenkoloniën.

De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van
minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen.
“Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50
windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus
beide ondernemersorganisaties.

Zonnepark

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt
voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de
opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is
daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark
qua impact beslaat. Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te houden.

Zorg

Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst
van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren).
Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele
kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek.
De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie
opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal
ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er
voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie
beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls

Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen
lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in
tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is
minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

een enorm gebied bestrijken. “We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten

De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering.
Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn
dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame
energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig
alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de
gezondheidsproblematiek”.

Windboeren

Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant
zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën
worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park
Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen
meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen
om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De
boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt
natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen

Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en
de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme
uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met
aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel
kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

Datum 5 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal gebruikt foutieve foto in de lobby tegen windpark

Bron en foto: De Monitor
Bron en foto: De Monitor NCRV/KRO

STADSKANAAL – Aanstaande zondagavond gaat het NCRV programma ‘De Monitor’ aandacht besteden aan de gemeente Stadskanaal en de windturbines die mogelijk in haar achtertuin geplaatst gaan worden. Volgens de programmamakers gebruikt de gemeente Stadskanaal hiervoor een verkeerde en foutieve fotomontage. Stadskanaal zou dit doen  om Kamerleden te beïnvloeden de molens niet te plaatsen.

Stadskanaal gebruikt de afbeelding voor de lobby tegen de komst van een windpark aan haar gemeentegrens. Op de ‘artist impression’ zijn de windmolens achter Stadskanaal drie maal te groot afgebeeld, zo blijkt uit analyse van de fotomontage door drie onafhankelijke experts. De programmamakers blijken een merkwaardig telefoon gesprek gehad te hebben met een gemeentelijke woordvoerder die probeert uit te leggen dat de fotomontage alleen is bedoeld om nadruk te leggen op wat er zoal leeft in de regio en niet om het waarheidsgehalte van de foto. Stadskanaal en de Drentse buurgemeenten zijn tegen de plaatsing van windmolenparken in de Veenkoloniën.

De gewraakte foto
De gewraakte foto

Afbeelding
De Monitor gaat tijdens de uitzending verder in op de afbeelding en trekt de conclusie dat wie de afbeelding ook gemaakt heeft de windmolens die er op staan maar liefst 450 meter hoog zijn in plaats van 150 meter. Hiermee verspreidt Stadskanaal een fotomontage waarvan alle verhoudingen zoek zijn en gebruikt die dan wel om te lobbyen tegen de komst van het Drentse windpark. Stadskanaal heeft inmiddels laten weten de afbeelding gewoon te blijven gebruiken, of hij nu klopt of niet.

De uitzending inclusief een interview met Jan Nieboer van de actiegroep Platform Storm kun je aanstaande zondagavond (4 oktober) om 22.30 uur op NPO 2 zien.

 

Datum 1 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-