Direct naar de inhoud.

Minisymposium politiek en praktijk Jeugdzorg

F) Pixabay

STADSKANAAL – In hoeverre is decentralisatie Jeugdzorg geslaagd? CDA Provincie Groningen organiseert op vrijdagmiddag 12 januari 2018 een minisymposium over Jeugdzorg in City Hotel Stadskanaal. Het thema is: Politiek en praktijk in de jeugdzorg.

Sprekers zijn bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van Lentis, wethouder Gert Vos van Hoogeveen en programmamanager voortijdig schoolverlaten Hans Everhardt van het Noorderpoortcollege.

Steeds meer kinderen en jongeren kloppen bij de gemeente aan. De sociale problematiek onder kinderen en jongeren neemt toe. Enkele jaren geleden zijn de jeugdtaken overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Gehoopt werd dat we daardoor eerder konden signaleren en aanpakken. In hoeverre is deze decentralisatie geslaagd?

Om een antwoord te krijgen organiseert CDA Groningen een discussie met mensen die dagelijks met jeugd en jongeren werken en met de huidige problematiek te maken hebben.

Het symposium is op vrijdag 12 januari van 15.30 tot 18.00 uur. Het wordt gehouden in City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, Stadskanaal

Datum: vrijdag 12 januari 2018
Tijd: 15.30 tot 18.00 uur
Locatie: City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, 9501 SZ Stadskanaal

Datum 9 januari 2018 Redactie

Borger-Odoorn boekt resultaten met aanpak decentralisaties

Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn
Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn heeft de eerste resultaten gepresenteerd van haar aanpak in het sociaal domein. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De vernieuwende aanpak van deze decentralisaties in Borger-Odoorn heeft sindsdien tot aantoonbare resultaten geleid.
De uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein is belegd bij de stichting Sociale teams Borger-Odoorn. Drie sociale teams fungeren als centrale ingang voor alle inwoners met vragen en problemen op het gebied van zorg en ondersteuning. Kern van de nieuwe aanpak is dat inwoners door kwalitatief goede zorg zo optimaal mogelijk kunnen meedoen, en de zorg als laagdrempelig en positief ervaren. Preventie en nauwe samenwerking met zorgpartners moeten er bovendien voor zorgen dat de totale zorgvraag daalt. Om dat te kunnen waarborgen, is de nieuwe aanpak onderzocht. Daarbij is nadrukkelijk niet alleen gekeken naar kosten en het aanbod, maar ook naar de ervaringen van en effecten op cliënten.

Zelfredzaam
Uit onderzoek blijkt dat cliënten de sociale teams goed weten te vinden. Ook is een ruime meerderheid van de Wmo-cliënten tevreden over het contact, de toegankelijkheid, de kwaliteit en effecten van de geboden hulp. Ook blijkt uit de onderzoeken dat er veel aandacht is voor de zelfredzaamheid van cliënten. Die neemt aantoonbaar toe nadat de sociale teams hun werk doen. Bijna 85% van de cliënten van de sociale teams heeft het gevoel dat zij zichzelf kunnen zijn, hun mening durven geven en zelf beslissingen kunnen nemen in het bijzijn van de sociaal werkers.

Sterke rolverdeling
Wethouder Frits Alberts: ‘’Ik ben erg tevreden over de geboekte resultaten. Er blijft natuurlijk genoeg te verbeteren, maar ik ben best trots op het feit dat onze aanpak aanslaat. Als gemeente past ons echter ook bescheidenheid. We hebben bewust een regisserende rol op ons genomen. Vanaf het eerste begin zijn zorginstellingen en andere partners in het sociaal domein betrokken geweest bij onze plannen. Intensieve samenwerking en een sterke rolverdeling zijn essentieel in onze aanpak.” Alberts vindt ook dat de sociale teams een compliment verdienen. “Zij hebben in een sterk veranderende omgeving direct hun rol waargemaakt. Dat vind niet alleen ikzelf, dat horen we ook van cliënten en samenwerkingspartners.”

Onderzoeken
De resultaten komen naar voren uit een drietal onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken: een cliëntervaringsonderzoek, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de Menselijke Maat.

Datum 25 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Pilot bevestigt: Transformatie zorg is nodig om verwachte tekorten op te vangen

Gemeente stadskanaal
Stadskanaal – De zorg in de gemeente Stadskanaal kan alleen maar betaalbaar blijven als er een transformatie van de zorg plaatsvindt. Dat blijkt uit de pilot ‘Van data naar begroting’.

De pilot is in opdracht van de gemeente en het ministerie van BZK is uitgevoerd door Bruno Steiner Advies en Hattum Palma Interimmanagement en Advies. Deze laat zien welke zorg inwoners van de gemeente nu ontvangen, en tegen welke kosten. De informatie geeft inzicht in de maatschappelijke en financiële opgave waar de gemeente voor staat. Bij ongewijzigd beleid zorgt de Wmo 2015 voor een tekort van € 0,4 miljoen. Voor de decentralisatie van de jeugdzorg wordt in dat geval een tekort van € 0,9 miljoen verwacht.

Het budget voor uitvoering van de Participatiewet is in 2015 bijna € 1,1 miljoen lager dan in 2014. Dit is een gevolg van het rijksbeleid om te korten op de middelen van de sociale werkvoorziening. Vanaf 2015 vindt geen instroom meer plaats in de sociale werkvoorziening Wedeka.

De pilot geeft de gemeente een handreiking om het beleid vorm te geven en een begroting op te stellen. Transformatie van de zorg moet leiden tot minder dure zorgtrajecten. Daartoe heeft de gemeenteraad op 23 juni het Toegangsmodel vastgesteld. Inwoners zijn primair zelf verantwoordelijk en moeten in eerste instantie een beroep doen op de eigen omgeving. Pas als dat niet lukt en ook algemene voorzieningen geen oplossing bieden, kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen.

Daarnaast is de gemeente in regionaal verband plannen aan het voorbereiden voor de herstructurering van de SW-sector. Ook zijn er provinciebreed afspraken gemaakt met zorgaanbieders voor jeugdzorg en AWBZ over het opvangen van kortingen.

Datum 14 juli 2014 Redactie

Financiële risico’s blijven mede door decentralisatie rijkstaken

De nieuwe gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor om de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen. Deze Voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de lopende begroting en geeft de financiële consequenties weer voor zowel het begrotingsjaar als de jaren die daar op volgen (2015-2017). Na de mutaties in de voorjaarsnota komt het begrotingssaldo 2014 uit op € 179.000 voordelig.

Tegelijk met de Voorjaarsnota stelt het college de raad voor de Perspectiefnota vast te stellen. Deze nota geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2015 tot en met 2018. Vanwege de hierna genoemde risico’s bevat de Perspectiefnota nauwelijks nieuwe beleidswensen.

De meerjarenraming laat in 2018 een positief resultaat zien van ruim € 1,0 miljoen. Het is volgens het college echter niet verantwoord om dit saldo aan te merken als bestedingsruimte, aangezien de decentralisatie van rijkstaken per 2015 grote financiële risico’s met zich meebrengt. Daarnaast speelt een herverdeling van de uitkering uit het gemeentefonds een rol. Voor Stadskanaal pakt deze maatregel nadelig uit. Het gaat om structureel € 240.000 per jaar.

Wat betreft de ombuigingen, die al in een veel eerder stadium zijn ingezet, ligt de gemeente goed op koers, meldt het college in de Perspectiefnota. Van de 3 miljoen euro aan taakstellingen moet tot en met 2017 nog € 0,9 miljoen gerealiseerd worden.

De Voorjaarsnota 2014 en Perspectiefnota 2015-2018 worden behandeld in de raadsvergadering van maandag 2 juni 2014 (aanvang 14.00 uur, aangezien dan ook de algemene beschouwingen worden gehouden). De beide financiële documenten zijn ook te vinden op de gemeentelijke website www.stadskanaal.nl

Datum 22 april 2014 Bert Jan Brinkman

VVD Stadskanaal op bezoek bij NOVO

Egbert Nijenbanning
Egbert Nijenbanning

STADSKANAAL – Op uitnodiging van Marieke Drent en Agnes van der Wel van NOVO is een delegatie van de VVD Stadskanaal geleid door lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, Egbert Nijenbanning, op 3 februari op bezoek geweest bij NOVO in Stadskanaal, om in gesprek te gaan over de grote veranderingen die hen te wachten staan. Want in 2015 zal er veel veranderen betreffende de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Wat grote gevolgen zal hebben voor een organisatie als NOVO die ondersteuning, begeleiding, en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

In het kader van de decentralisatie van de AWBZ/Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zullen gemeentes verantwoordelijk worden voor het AWBZ-/Wmo-budget, en bepaalde zorgonderdelen van de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo. Daarnaast wordt binnen het budget de persoonlijke verzorging met 15% gekort en begeleiding met 25%.

Deze korting op begeleiding levert voor NOVO veel uitdagingen op. Ook mede omdat de dagbesteding in zijn geheel naar de Wmo gaat. Wat betekent dat men met minder geld aan de slag moet. Dit is een punt van aandacht voor VVD Stadskanaal, omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen zijn of haar dag zinvol kan besteden en zo sociaal actief kan blijven. De VVD’ers zijn dan ook enthousiast over de wijze waarop NOVO op lokaal niveau de samenwerking zoekt met andere zorginstellingen en werkvoorzieningschappen. Want dit is precies het effect wat beoogd is met de decentralisatie.

Bovendien heeft NOVO al mooie initiatieven ontwikkeld op het gebied van groen en grijs, zoals tegen een kleine vergoeding sneeuwruimen in de Parkwijk. Maar ook zoeken ze samenwerking met instellingen en ondernemers in de Parkwijk. Hierin kan de gemeente een regierol vervullen om NOVO met verschillende partijen in contact te brengen en projecten te faciliteren.

Na afloop van het werkbezoek was het voor de vertegenwoordiging van de VVD duidelijk dat NOVO in Stadskanaal zeer voortvarend bezig is om de gevolgen van de veranderingen op te vangen. Maar dat voor goede resultaten wel samenwerking met het bedrijfsleven, de publieke instellingen en de gemeente nodig is.

Datum 11 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Gemeente Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden trekken samen op in voorbereiding decentralisaties

downloadBORGER – De gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden trekken gezamenlijk op in het voorbereiden op de decentralisaties. De colleges hebben de onderwerpen bepaald die samen worden opgepakt. Door kennis en krachten te bundelen, worden voordelen behaald. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan langdurig zieken en ouderen, voor het bieden van hulp aan werklozen bij het vinden van een baan en voor de jeugdzorg. De gemeenten nemen deze taken over van de Rijksoverheid of van de provincie. Gemeenten krijgen er een groot takenpakket bij waar ze zich het komende jaar op gaan voorbereiden. De gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden hebben ervoor gekozen om, waar mogelijk, deze voorbereiding samen op te pakken.

Uitvoeringsagenda
De colleges hebben een gezamenlijke uitvoeringsagenda vastgesteld. Daarin staan de onderwerpen benoemd waarbij de gemeenten optimaal van elkaars sterke punten willen profiteren. Een voorbeeld van zo’n onderwerp is dat voor de drie gemeenten in beeld wordt gebracht wat per gebied of wijk de problematiek is. Er wordt onderzocht welke hulpverleners er aan het werk zijn en bij welke huishoudens meerdere hulpverleners over de vloer komen. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald wat voor zorg is vereist. Door voor een gezamenlijke aanpak te kiezen, kan kennis worden gedeeld. Een ander voorbeeld is de inkoop van zorg voor langdurig zieken en ouderen. Het komende half jaar wordt bekeken welke zorg gezamenlijk wordt ingekocht. Samenwerking levert op die manier schaalvoordelen op. Omdat de ontwikkelingen rond de decentralisaties niet stilstaan, is afgesproken dat er het komende jaar nog onderwerpen bij kunnen komen die de gemeenten samen oppakken in de voorbereiding op de decentralisaties.

Datum 18 december 2013 Bert Jan Brinkman

Decentralisaties goed argument om te gaan opschalen

Jan Willem van de Kolk (f: PvdA Stadskanaal.nl)
Jan Willem van de Kolk (f: PvdA Stadskanaal.nl)

STADSKANAAL – Het is heel belangrijk dat gemeenten gaan fuseren vindt Jan-Willem van de Kolk, wethouder (PvdA) van de gemeente Stadskanaal.

Blijven zoals het is noemt hij  onverstandig. Dat zegt hij in RTVSactua tegen Boelo Lutgert. “Decentralisaties (Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) zijn een heel belangrijk argument om te gaan opschalen. De grote bestuurlijke opgaven liggen echt op boven-lokaal niveau en daar moet je de bestuurlijke inrichting op gaan aanpassen”, aldus de wethouder. De gemeenteraad stemt vanavond over het collegevoorstel te gaan herindelen met de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela en Veendam. De raadsvergadering is te volgen via RTV Stadskanaal en begint om 19.30 uur.

Boelo Lutgert in gesprek met van de Kolk:

Datum 25 november 2013 Bert Jan Brinkman

Veranderingen in de jeugdzorg worden gezamenlijk opgepakt

JeugdzorgGRONINGEN – De 23 Groninger gemeenten en de jeugdzorg instellingen in de provincie hebben de handen ineen geslagen en pakken de aanstaande verandering in het stelsel voor de jeugdzorg gezamenlijk op. In dit kader hebben zij een model ontwikkeld voor de inrichting van de jeugdzorg na de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015. Daarnaast hebben ze met elkaar afgestemd hoe zij ervoor gaan zorgen dat kinderen, jongeren en ouders met jeugdzorg dit ook na ingang van de nieuwe Jeugdwet blijven ontvangen, en hoe de frictiekosten voor de instellingen ten gevolge van de veranderingen beperkt blijven. De plannen zijn vastgelegd in een Regionaal Transitiearrangement. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober jl. het wetsvoorstel hiervoor aangenomen.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet is Nederland opgedeeld in 41 jeugdzorg-
regio’s. De provincie Groningen is één van deze regio’s. Elke regio moet vóór 31 oktober 2013 een Regionaal Transitiearrangement (RTA) aanleveren aan het Rijk.

Geleidelijke overgang en transformatieagenda
Basis van het RTA Groningen is de keus om uit te gaan van een geleidelijk scenario. Dit betekent dat er niet vanaf 1 januari 2015 voor 100% volgens de nieuwe werkwijze wordt gewerkt, maar dat er een overgangsperiode komt, die loopt tot uiterlijk 1 januari 2018. Deze ruimte is nodig om de verandering in het jeugdzorgstelsel zorgvuldig te laten plaatsvinden. Om wel de vaart erin te houden stellen gemeenten en instellingen samen een transformatieagenda op. Hier staat in wanneer wordt besloten over welke stap, en wanneer deze stappen vervolgens inhoudelijk geregeld moeten zijn.

Grote zorgen over financiën
In het RTA staat een onderverdeling van het budget in 2015, 2016 en 2017 en welke percentages zijn bedoeld voor de directe zorg, de vernieuwing van de zorg (transformatie) en de uitvoeringskosten voor de gemeente. De gemeenten en instellingen hebben daarbij wel grote zorgen over de financiën.

-knoop-De decentralisatie van de jeugdzorg is gericht op het verbeteren van de jeugdzorg, maar gaat ook gepaard met een bezuiniging. Eerder is aangegeven dat het zou gaan om een bezuiniging van gemiddeld 3,5%, maar uit de meicirculaire van het Rijk blijkt dat dit voor Groningen op bijna 10% neerkomt. In bedragen: op basis van het huidige jeugdzorggebruik heeft de regio € 159 mln. euro nodig. Met een korting van 3,5% komt dit bedrag uit op € 153 mln. euro. Maar in de meicirculaire staat een bedrag van € 144 mln. euro. Dit tekort kan grote consequenties hebben voor de instellingen en in het verlengde daarvoor voor cliënten.

Deze zorgen worden gedeeld met het Rijk in een brief aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd. Dit is de commissie die het Rijk, het IPO en de VNG hebben ingesteld om de voortgang van de decentralisatie van de jeugdzorg te monitoren. Het RTA van Groningen wordt op 31 oktober a.s. met de Transitiecommissie besproken. Het financiële probleem speelt in vrijwel alle regio’s. Het Rijk heeft aangekondigd hier in december op terug te komen. In afwachting daarvan is het RTA van Groningen gebaseerd op de cijfers van het huidige jeugdzorggebruik.

Onder voorbehoud besluitvorming colleges en raden
Het arrangement is opgesteld door de stuurgroep Transformatie Jeugdzorg Groningen, in overleg met het Kernteam Zorginstellingen. De Stuurgroep bestaat uit wethouders die de gemeenten vertegenwoordigen en in het Kernteam zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van de instellingen. De colleges van B&W van de 23 Groninger gemeenten bespreken deze week het Regionaal Transitiearrangement. Vervolgens wordt het arrangement aan de gemeenteraden voorgelegd. Tegelijkertijd wordt het – onder voorbehoud van besluitvorming door de raden – aan het Rijk gestuurd.

Nieuwe Jeugdwet
Met de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten per 1 januari 2015 zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doel van de wet is om de ondersteuning aan gezinnen en jongeren beter te organiseren, meer te doen aan voorkomen van problemen en snelle inzet van zorg op maat als het nodig is. De decentralisatie betekent dat de volgende geldstromen straks allemaal naar de gemeente gaan: gesloten jeugdzorg (rijk), geïndiceerde jeugdzorg (provincie), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de persoonsgebonden budgetten jeugd-LBV en -GGZ (AWBZ-zorgkantoor) en jeugd-GGZ (ZVV- zorgverzekeraar). Dit gaat gepaard met een bezuiniging van resp. 4% op het budget van provinciale jeugdzorg en 25% op het budget van jeugdzorg uit de AWBZ. De wet is op 17 oktober jl. aangenomen door de Tweede Kamer en wordt eind dit jaar behandeld in de Eerste Kamer. Op 1 januari 2014 moet de nieuwe wet worden gepubliceerd.

Datum 30 oktober 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-