Direct naar de inhoud.

Spannende week voor Tegenwind N33

Torenhoge windmolens – F: Hielke Bosch/RTV1

VEENDAM – Deze week verwacht Tegenwind N33 de uitslag van haar herzieningsverzoek bij de Raad van State inzake de vergunningverlening van windpark N33. De zitting was op 17 februari 2021 en de door de Raad van State aangegeven termijn van de uitspraak bedraagt 6 weken dus de uitspraak wordt verwacht op 31 maart 2021.

Tegenwind N33 is van mening dat de totstandkoming van het windpark niet rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat de gevolgen van de plaatsing in het dichtbevolkte gebied rond de N33 niet goed zijn onderzocht. Bovendien zo stelt Tegenwind N33 is in strijd gehandeld met internationale verdragen en de Europese regelgeving.

Veel klachten

De grote hoeveelheid klachten van overlast en gezondheidsproblemen van omwonenden in de wijde omgeving van het windpark baart Tegenwind N33 grote zorgen. Dat deze zorgen terecht zijn blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek naar laagfrequent geluid van de gezamenlijk betrokken gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt.

Het gegeven dat de, verontrustende, uitkomst van het onderzoek reeds voor de jaarwisseling bekend is en het gegeven dat door de initiatiefnemers en de bouwers van de turbines geen oplossing wordt geboden voor de overlast is voor Tegenwind N33 niet acceptabel.

Stilzetten tijdens nachtelijke uren

Tegenwind N33 is dan ook, samen met haar advocaat DOKK-advocaten, bezig met het voorbereiden van een
handhavingsverzoek waarbij in eerste instantie zal worden geëist dat de turbines in de nachtelijke uren worden stilgezet. Tegenwind N33 zoekt hierbij aansluiting bij betrokken belangenbehartigers voor de omwonenden van het windpark zoals de dorpsadviesraden in het gebied waarvan de bewoners zijn getroffen door de gevolgen van het windpark N33.

Door het ontbreken van een door de overheid ingesteld meldpunt voor overlast van het windpark N33, worden omwonenden die overlast ondervinden van het windpark N33, gevraagd de overlast te melden bij het meldpunt van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Mail adres: overlastwindparkn33@drcmeeden.nl

“Tegenwind N33 is ervan overtuigd dat zij de stilstand van de turbines in de nachtelijke uren zal kunnen afdwingen bij de rechter”, aldus Lies Zondag namens de stichting.

Datum 29 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Opdracht tot geluidsonderzoek windturbines

Windmolen clusters Drentse Monden

STADSKANAAL/BORGER – De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar geluid, waaronder laagfrequent geluid, in het gebied van windpark Drentse Monden & Oostermoer. De opdracht omvat een nulmeting en blijvende monitoring zodat de veranderingen van ons leefmilieu ten gevolge van de windturbines goed in kaart worden gebracht. Met dit onderzoek willen de gemeenten gehoor geven aan omwonenden die hun zorgen uiten over gezondheidseffecten door het geluid van windturbines.

Primeur in Europa

Voor het onderzoek zijn technisch ingewikkelde geluidsmetingen nodig. Dit vereist capaciteit en specifieke apparatuur. Op advies van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hebben de gemeenten daarom de bureaus LBP-Sight en DGMR gevraagd de geluidsonderzoeken gezamenlijk op te pakken. In Europa is een dergelijke grootschalige geluidsmeting rond windmolenparken nog niet eerder gedaan. Het geluidsonderzoek in het windparkgebied van Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal is dan ook een primeur. In de gemeenten Emmen en Coevorden bestaan ook plannen voor een dergelijk onderzoek. Daarvoor worden offertes bij de bureaus aangevraagd.

Achtergrond

In het najaar van 2018 deden de GGD’en Drenthe en Groningen op verzoek van de windgemeenten een inventarisatie. Er werd gekeken of het haalbaar is om een regionaal bevolkingsonderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van windparken. In het voorjaar van 2019 werd aanbevolen om geluidsonderzoek uit te laten voeren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in de landelijke discussie rond de effecten van windparken en mogelijk bij toekomstige normstelling.

Daarnaast hebben de gemeenten zich aangesloten bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie, waar we gezamenlijk met de GGD’en pleiten voor het doen van landelijk onderzoek naar gezondheidseffecten.

Datum 18 juli 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-