Direct naar de inhoud.

Beheer openluchtbaden blijft in 2017 gelijk

De Horsten F: Hand de Jonge
De Horsten F: Hand de Jonge
STADSKANAAL – Het beheer van de drie openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal zal in 2017 op dezelfde wijze gebeuren als afgelopen seizoen. Optisport en de stichting Bad Noord zullen de baden nog een jaar exploiteren tegen de nu geldende condities.

Meer tijd
Voor volgend seizoen is geen ander besluit genomen voor het beheer van de zwembaden, omdat het college meer tijd wil nemen om opties voor de exploitatie tegen het licht te houden.

Vrijwilligers
Het voortzetten van de huidige situatie heeft onder meer te maken met een plan van Dorpsbelangen Musselkanaal. Zwembad de Horsten zou moeten worden ondergebracht in een zogenoemd dorpsbedrijf. Dat betekent dat vrijwilligers uit Musselkanaal het beheer van het bad voor hun rekening gaan nemen, in een stichting of een andere constructie. Deze wijze van beheer wil het college nader onderzoeken. De raadsfracties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Toekomstvisie
De lasten van de baden drukken al jaren zwaar op de gemeentelijke begroting. Zeker in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen. In het bestuursakkoord 2014-2018 is dan ook aangegeven dat een visie op de toekomst van de zwembaden wenselijk is. De gemeenteraad heeft aangegeven nauw bij de toekomst van de baden betrokken te willen zijn.

(Bron: gemeente Stadskanaal)

Datum 29 september 2016 Redactie

Constructieve bijeenkomst raadsleden gemeentelijke herindeling

herindelingen gemeenten
herindelingen gemeenten

STADSKANAAL/VEENDAM/PEKELA – Raadsleden van Pekela, Stadskanaal en Veendam hebben gisteren (maandag 4 juli) gezamenlijk een start gemaakt met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling. In Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam hebben de raadsleden aangegeven wat ze belangrijk vinden in dit traject en is de onderzoeksopdracht aangescherpt. Ook is aangegeven wat voor hen noodzakelijk is om een weloverwogen besluit te nemen voor eind 2016.

Betrokken
Bij het uit te voeren onderzoek worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. In september 2016 worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De stuurgroep en raadsleden hopen dat veel inwoners hierbij aanwezig zijn.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een herindeling. Het onderzoek bestaat uit een aantal pijlers:
– in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
– economisch perspectief
– een analyse van de mogelijkheden tot zelfstandige taakuitvoering in relatie tot de huidige samenwerkingsverbanden
– de financiële effecten van een mogelijke herindeling van de drie gemeenten
Vanuit de drie colleges is een stuurgroep samengesteld die het vervolgonderzoek aanstuurt. Daarnaast wordt er een begeleidingsgroep vanuit de gemeenteraad samengesteld. Op basis van het onderzoek nemen de drie gemeenteraden eind 2016, afzonderlijk, een besluit.

Datum 5 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Positief resultaat voor gemeente Stadskanaal

geldSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft een positief resultaat op de Jaarrekening 2015: deze sluit met een voordelig saldo van € 3,1 miljoen.

Het college stelt de raad voor dit voordeel op twee manieren te benutten. Een deel van het budget wordt toegevoegd aan de reserve Wmo, onder meer voor investeringen in het sociale domein. Een ander deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de decemberwijziging in 2015 is het saldo van de begroting aanzienlijk bijgesteld. Het verschil tussen kosten en baten is voordeliger uitgepakt dan was begroot. In het Jaarverslag over 2015 wordt uitgebreid aangegeven hoe dit kan worden verklaard.

De voornaamste verschillen ontstaan dankzij het voordelig exploitatieresultaat van Wedeka, de niet benutte PGB-gelden en de nog niet ingezette uitvoeringsbudgetten voor de Wmo. Dit laatste wil het college dan ook beschikbaar houden.

De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de bestemming van het positieve resultaat op de Jaarrekening 2015. Dat gebeurt in de vergadering op maandagavond 11 juli.

Datum 27 juni 2016 Redactie

College B&W actualiseert armoedebeleid

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad aanpassingen in het armoedebeleid voor. Daarvoor is de nota Armoedebeleid Stadskanaal opgesteld.

Het armoedebeleid moet volgens het college meer inspelen op de vraag, met maatwerk waar dat mogelijk is. Ook moet het beleid meer wijkgericht zijn van opzet, met een grotere rol voor particulier initiatief.

Daarnaast pleit het college voor meer inzet op een vroege signalering en preventie. Incidentele subsidies voor succesvolle instellingen als Stichting Leergeld en het Jeugd Sport Fonds moeten een meer structureel karakter krijgen. Daarnaast wil het college onderzoeken welke regelingen samengebracht kunnen worden om tot een specifiek pakket voor kinderen te komen.

Het college kiest met de nota voor verdere ontwikkeling van de huidige aanpak. Stadskanaal heeft al een goed gedifferentieerd minimabeleid. De gemeente weet inwoners met weinig financiële middelen of (schuld)problemen te bereiken. Beschikbare gelden zet de gemeente effectief in.

Maar na de vorige nota Armoedebeleid uit 2011 was er aanleiding het beleid te actualiseren. Dit mede als gevolg van verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeenten, in relatie tot de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook vanuit de samenleving is om aanpassingen van bepaalde regelingen gevraagd.

De gemeente heeft bij de totstandkoming van de nota ronde tafelgesprekken gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij het armoedebeleid, waaronder de participatieraad en initiatiefnemers in de wijken. Daarbij is grondig geïnventariseerd waar het huidige armoedebeleid aanpassing vraagt.

De veranderingen in het armoedebeleid kan het college binnen het beschikbare budget realiseren. Op 22 februari besluit de gemeenteraad over de nota Armoedebeleid. Na goedkeuring van de nota door de gemeenteraad, worden de aanbevelingen vertaald in een plan van aanpak voor 2016.

Datum 1 februari 2016 Redactie

OZB Stadskanaal opnieuw drie procent omhoog

Archieffoto: Gemeenteraad Stadskanaal

STADSKANAAL – De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat dit jaar in de gemeente Stadskanaal opnieuw omhoog. Dat heeft de gemeenteraad van Stadskanaal afgelopen maandag besloten. De aanslag zal evenals vorig jaar ook dit jaar weer drie procent hoger uitvallen dan het jaar daarvoor.

Zes jaar geleden besloot de gemeente Stadskanaal tot een flinke verhoging van de ozb van vijf procent. De verhoging maakte toen deel uit van een grootscheepse bezuiniging van vele miljoenen euro’s. Die bezuiniging was nodig omdat de gemeente er financieel niet al te rooskleurig voorstond.

Volgens wethouder Johan Hamster zijn de gemeentelijke belastingen in Stadskanaal nog steeds lager dan in veel andere gemeenten. Daarom is besloten om ook dit jaar weer een verhoging door te voeren. Toch gaat tegenvallende cijfers de voorkeur bij de gemeente uit van een verlaging van de uitgaven in plaats van een verhoging van de belastingen. Stadskanaal moet wel een financieel aantrekkelijke plaats blijven om te wonen.

Datum 28 januari 2016 Jesse Wever

Burgemeester Galama opnieuw beëdigd

Burgemeester Galama
Foto: Twitter @vdheidef

STADSKANAAL – (video) Een volle zaal. Dat was maandagavond de opkomst tijdens de her-beëdiging van burgemeester Baukje Galama. In maart van dit jaar werd ze unaniem voorgedragen door de gemeenteraad voor een nieuw ambtstermijn.

Gert-Jan Boels van het CDA nam in het Gemeentehuis van Stadskanaal ruim de tijd om zijn lof over Baukje Galama uiteen te zetten. ‘Ze gaat voor het maximaal haalbare en is altijd tot in de puntjes verzorgd. Ze leidt de raadsvergaderingen met oog voor de toehorende. Als een vergadering dreigt af te dwalen van het onderwerp weet ze op kordate wijze in te grijpen.’

Enige tijd later werd Galama door wethouder Brongers getypeerd als ‘ een kordate voorzitter wiens inzet bewonderenswaardig te noemen is. Ze is 24 uur per dag burgemeester. Niet omdat dat moet, maar omdat ze dat wil.’ Door de commissaris van de Koning Max van den Berg, werd Baukje Galama uiteindelijk opnieuw beëdigd voor een periode van 6 jaar als Burgemeester van Stadskanaal.

”Geen makkelijke burgemeester”

#stakkaGalama maakte van de gelegenheid gebruik om het woord tot de aanwezigen te richten. ‘Het heeft vaak genoeg geonweerd in de gangen van het gemeentehuis. Ik ben geen makkelijke burgemeester. Ik leg de lat hoog. Daardoor maak ik het niet altijd voor iedereen gemakkelijk. Maar ik handel altijd met als grootste doel het optimaliseren van onze gemeente.” Volgens Galama zijn er nog voldoende uitdagingen. ”Mijn klus is nog lang niet af. Mijn motto is: ‘Niet zeggen dat, maar vragen wat’. Ik ga er met volle pond tegenaan.”

#stakka

De aanwezigen werden daarna uitgenodigd om een zaal verderop, onder het genot van een hapje en een drankje, de fotocollage te bezichtigen die door fotograaf Hans Banus is gemaakt. Deze expositie droeg de zeer moderne naam ‘6 jaar in #stakka’.

 

Datum 4 september 2015 Jesse Wever

Gemeentesecretaris hervat werkzaamheden na aftreden raadslid

Logo Borger OdoornBORGER/ODOORN – Raadslid Aimée Niebuir-van der Ham heeft dinsdagavond haar zetel voor de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn ter beschikking gesteld. De beslissing komt kort nadat Niebuir-Van der Ham en gemeentesecretaris Peter Post burgemeester Piet Adema informeerden over hun beginnende relatie. Met haar besluit wil Niebuir-Van der Ham alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Burgemeester Adema geeft aan dat hij haar besluit respecteert, en dat Post zijn taken als secretaris van het college weer zal hervatten.

Verklaring
Aimée Niebuir-Van der Ham gaf dinsdagavond een verklaring over haar beweegredenen. “Vanuit de overtuiging dat een lid van een democratisch gekozen bestuur boven elke twijfel verheven dient te zijn, heb ik besloten om mijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen. In plaats daarvan ga ik me nu met al mijn energie en enthousiasme nog intensiever bezighouden met de campagne van mijn partij Sterk Lokaal voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart.”

Reactie burgemeester
Burgemeester Piet Adema respecteert de beslissing van het Gemeentebelangen-raadslid. “Het is een moedig besluit. Ze wil als politica buiten elke twijfel verheven zijn. Dat is correct en het siert haar, en ik wens haar veel succes in de campagne voor Provinciale Staten.”

Gemeentesecretaris hervat taken
Direct nadat de burgemeester over de kwestie werd ingelicht, is maandag in overleg met Post besloten dat die zijn taken in relatie tot het college voorlopig overdraagt aan de loco-secretaris. Doel hiervan was om zo snel mogelijk alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, en tegelijkertijd ruimte te scheppen om tot een structurele oplossing te komen. Het besluit van Aimée Niebuir-Van der Ham betekent dat Post zijn taken als gemeentesecretaris weer volledig kan gaan vervullen. Adema: “We zijn blij dat de situatie weer genormaliseerd is. Peter Post is een belangrijke adviseur van het college, zijn aanwezigheid is erg waardevol. We hebben dan ook geen
moment getwijfeld aan de integriteit van de betrokkenen, en zijn erg blij samen verder te kunnen.”

Datum 29 januari 2015 Redactie

Netwerkcafé uitkeringsgerechtigden over de nieuwe Participatiewet

NetwerkcaféMUSSELKANAAL – Het Netwerkcafé Vrijuit voor mensen met een uitkering in Stadskanaal organiseert op woensdagavond 19 november een bijeenkomst over het thema: Wat gaat de nieuwe Participatiewet betekenen voor mensen met een uitkering, o.a. de Wajong? Sprekers van zowel de gemeenteraad als van het UWV zullen de gevolgen van de nieuwe Participatiewet in begrijpelijke taal toelichten. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen uit te wisselen.

Het Netwerkcafé vindt plaats in buurthuis de Stobbe, Akkerweg 2 in Musselkanaal (Cereswijk).Aanvang: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig. Netwerkcafé Vrijuit is een platform van en voor uitkeringsgerechtigden in de gemeente Stadskanaal die ervaringen willen delen, hun netwerk willen uitbreiden en informatie willen over (vrijwilligers)werk en uitkering.

Datum 14 november 2014 Bert Jan Brinkman

Raad Stadskanaal akkoord met zorgbezuinigingen

Gemeentehuis Stadskanaal okt 2014 . (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal okt 2014 . (F: RTVS)

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel van het college om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Door de bezuiniging worden 1.300 huishoudens in Stadskanaal geraakt. De gemeente Stadskanaal hoopt met de maatregel 2,5 miljoen euro te besparen.

Het voorstel werd met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. De SP, VVD en D66 stemden tegen.
Zelf inkopen

Vanaf 1 januari 2015 maakt eenvoudige huishoudelijke hulp, de zogenoemde HH1, geen deel meer uit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente Stadskanaal krijgt dan geen geld meer van het Rijk voor deze vorm van zorg. Mensen moeten die in het vervolg dan zelf inkopen op de reguliere markt. Voor de meest kwetsbare groep komt er een vangnetregeling.

De raad nam nog wel een motie aan van het CDA. Daarin wordt het college opgedragen actief te onderzoeken of er andere regelingen en voorzieningen zijn waar de 1.300 mensen die nu nog huishoudelijke hulp ontvangen gebruik van kunnen maken.

Kritiek
De raad had stevige kritiek op de communicatie vanuit het college. Dat had in een brief al een folder van een commerciële zorgaanbieder verstuurd naar de betrokkenen voordat de gemeenteraad een definitief besluit had genomen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering was er voor het raadhuis een lawaaidemonstratie voor het behoud van de huishoudelijke hulp. Die werd bijgewoond door vijfhonderd mensen. Burgemeester Baukje Galama kreeg achtduizend handtekeningen van de actievoerders overhandigd.

 

Bron: RTV Noord

Datum 4 november 2014 Bert Jan Brinkman

Lawaaiprotest tegen zorgbezuinigingen

Foto: M. Dol - RTV-S
Foto: M. Dol – RTV-S
Foto: M. Dol - RTV-S
Foto: M. Dol – RTV-S

STADSKANAAL – (video) De SP in Stadskanaal heeft maandagavond tegen bezuinigingen in de zorg gedemonstreerd. Met spandoeken, vlaggen en veel lawaai werd er voor het gemeentehuis gedemonstreerd.

Met het lawaaiprotest wil de SP voorkomen dat 293 Wedeka-banen verdwijnen. Ook wil de partij dat voor ruim 1.300 gezinnen in Stadskanaal de huishoudelijke zorg blijft. Uiteindelijk mocht het allemaal toch niet baten. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van het College om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. De oppositie partijen SP, VVD en de D66 stemden tegen.  Gezien de zetel verdeling was dit ruim onvoldoende. Het voorstel werd met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

De raadsvergadering gaat dinsdagavond 4 november verder. Ook dan zendt RTV Stadskanaal dit rechtstreeks uit. Vanaf 19.30 uur..

Datum 4 november 2014 Marc Dol


-advertenties-