Direct naar de inhoud.

Cliëntenplatform Stadskanaal zegt vertrouwen op in college

STADSKANAAL – Naar aanleiding van het aanvaarden van de participatie verordening op 23 september 2012 door de meerderheid van de gemeenteraad in Stadskanaal heeft het bestuur van het Cliëntenplatform besloten in gezamenlijkheid hieraan niet te willen en kunnen meewerken. De verordening bevat teveel ongewenste punten (onafhankelijkheid en onpartijdigheid komt in het geding, te kleine formatie, en te weinig hoop om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen in adviezen op verordeningen namens onze achterban). Volgens Jurrie Siepel, woordvoerder namens het cliëntenplatform, zijn er een aantal overleggen geweest met de gezamenlijke adviesraden. Daarin is men gekomen met een eensluidend advies richting College en de gemeenteraad en dan is het wel zeer frustrerend dat er helemaal niets is overgenomen van de wensen van de leden van de adviesraden.

Siepel: “Het College heeft altijd mooie woorden over burgerparticipatie maar in werkelijkheid betekent het accepteren van deze participatie verordening dat onze adviesraad in feite monddood wordt gemaakt en dat we nauwelijks instrumenten hebben om iets te kunnen doen voor de kwetsbare burger zoals jongeren, ouderen, gehandicapten en uitkeringsgerechtigden. De overheid wil dat de burger meer betrokken raakt bij de politiek. Het is zelfs een wettelijke verplichting. De gemeente Stadskanaal voldoet weliswaar aan deze wettelijke verplichting, maar wil toch vooral haar eigen gang blijven gaan, en heeft blijkbaar moeite met elke vorm van inspraak”, aldus de secretaris van het platform.

Volgens Siepel zijn er in het verleden vaker mensen opgestapt omdat ze vonden dat het College zich nauwelijks iets aantrok van adviezen. ”De vertegenwoordigers van de gemeente beloven elke keer weer beterschap maar aan het eind van het liedje is het weer hetzelfde verhaal en stapt er weer een groep op. We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat men een lid van het College en een ambtenaar wil laten aanschuiven bij de selectiecommissie betreffende de nieuw te vormen participatieraad. Daarmee is de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid onvoldoende gewaarborgd”. Siepel vervolgt: “De teleurstelling in het College is nu dusdanig groot dat wij in gezamenlijkheid besloten hebben niet te willen meewerken in het uitvoeren van de nieuwe participatie verordening en het vertrouwen opzeggen in het College”.

Wethouder Jan Willem van de Kolk reageerde door te zeggen dat de nieuwe participatieraad onderdeel van de gemeente is. Dat is de ook reden waarom we betrokken zijn bij de samenstelling. De participatieraad bestaat uit de samenvoeging van het WMO-platform, cliëntenraad en de seniorenraad. De adviezen die hier worden gegeven moeten de besluitvorming verbeteren, maar wij nemen die besluiten. De participatieraad is geen belangenbehartigingsorganisatie. Die staat los van ons en met deze samenstelling bemoeien we ons dus niet.

Datum 18 oktober 2012 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal heeft financiën op orde

STADSKANAAL – De begroting 2013 van de gemeente Stadskanaal kent een overschot van 838.000 euro. De meerjarenraming 2014-2016 laat in 2016 een overschot van 433.000 euro zien. Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot aan te merken als financiële ruimte voor het opvangen van financiële risico’s. Het gaat hierbij om risico’s als gevolg van taken die het Rijk naar de gemeenten overdoet (begeleiding AWBZ, Jeugdzorg), de verwachte invoering van de Wet Werken naar Vermogen, het niet halen van taakstellende bezuinigingen en mogelijke nieuwe bezuinigingsmaatregelen van het Rijk.

Wethouder van Financiën Jan Willem van de Kolk verwoordt het als volgt: “Dat we nu een positief saldo op de begroting hebben is een direct gevolg van de stevige bezuinigingsronde die we al gehad hebben. Stadskanaal ligt wat dat betreft goed op koers. Toch staan de lichten op oranje. Er komen grote financiële risico’s op ons af. Een nieuwe bezuinigingsronde in het volgend voorjaar sluit ik niet uit. We verwachten het overschot hard nodig te hebben.”

Met de begroting doet het college ook een voorstel over de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Volgens de indicatie voor huiseigenaren stijgen de lasten in 2013 gemiddeld met 4,00 euro (van 599,85 euro naar 603,85 euro). De lasten voor huurders blijven volgens dezelfde indicatie met 214,85 euro gelijk. De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat gemiddeld met vijf procent per woning omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing blijven gelijk. De rioolheffing daalt ten opzichte van 2012 van 194,00 euro naar 189,00 euro.

In de Perspectiefnota 2013-2016 werd een overschot van 905.000 euro verwacht in 2016. Dit geraamde overschot is nu teruggebracht naar 433.000 euro. De daling wordt onder andere veroorzaakt door de lagere algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds. Ook neemt het college de kosten voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Maarsstee/Maarswold op in de meerjarenraming. In de vorige bestuursperiode werd besloten dat er tussen 2015 en 2020 gestart wordt met de bouw van de MFA. Voorlopig wordt rekening gehouden met een investering van 4 miljoen euro en structurele lasten van 174.000 euro.

Tegelijk met de begroting wordt de evaluatie van het bestuursakkoord 2010-2014, getiteld Samen voor een sterk en stabiel Stadskanaal, aangeboden aan de raad. De inzet van het bestuursakkoord is om de vitaliteit van onze gemeente en de centrumfunctie van Stadskanaal in de Veenkoloniën te behouden en de zelfredzaamheid en burgerparticipatie van inwoners te vergroten. Het college constateert dat een belangrijk deel van het bestuursakkoord gerealiseerd is.

De gemeenteraad behandelt de begroting van 2013, de meerjarenraming en de evaluatie van het bestuursakkoord in de vergadering van maandagavond 5 november.

Datum 2 oktober 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-