Direct naar de inhoud.

Samen maken we het Hunzedal nog mooier

Gedeputeerde Henk Jumelet en voorzitter stuurgroep Tryntsje Slagman 

BORGER/ANNEN – Stuurgroep De Hunze, met daarin vertegenwoordigers van overheden en belangenorganisaties in Drenthe, legde haar gezamenlijke visie voor het Hunzedal vast in ‘De Landschapsvisie Hunzedal’. Stuurgroep voorzitter Tryntsje Slagman overhandigde een exemplaar aan gedeputeerde Henk Jumelet tijdens een veldexcursie in Paardetangen, waar de werkzaamheden in gemeente Borger-Odoorn onlangs zijn gestart.

Visie

De Landschapsvisie Hunzedal geeft richting aan de gewenste ontwikkelingen in het stroomgebied van De Hunze. “Dit prachtige boekwerk biedt bestuurders, beleidsmakers en inwoners houvast voor de keuzes die nog gemaakt moeten worden”, aldus Slagman.

Landschapsvisie Hunzedal van Valthe tot Zuidlaren

Het Hunzedal is in de afgelopen 25 jaar mooier en aantrekkelijker geworden. De visie geeft een indruk van de kansen die er nog liggen, op het gebied van natuur, water en landbouw én voor versterking van recreatie en de leefbaarheid van de streek.

“In het Hunzedal kunnen we ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor klimaatadaptie en vermindering van de uitstoot van stikstof en CO₂. De visie geeft een beeld van de knoppen waaraan we kunnen draaien.” Van Valthe tot Zuidlaren is de totale opgave ruim 2.200 hectare natuurontwikkeling. Ruim 1.800 hectare is reeds van functie veranderd en 1.100 hectare is ingericht. We zijn er met elkaar in geslaagd om de structuur van de landbouw te versterken. “Daar zijn we trots op, maar we zijn er nog niet. Er is voor 2027 nog een hoop te doen,” zegt Slagman. “De Landschapsvisie Hunzedal hebben we samen gemaakt en we staan samen aan de lat om dit gedachtegoed te gebruiken en uit te dragen en om te zetten in concrete maatregelen.” Met waterhuishoudkundige maatregelen voor de Hondsrug en het Hunzedal, vistrappen in plaats van stuwen en een meanderende stromende beek versterken we de komende jaren het eigen karakter van het beekdal. Ook de landbouw speelt een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het gebied. Waar kan de boer zijn boterham mee verdienen? Met nieuwe teelten, andere bedrijfsvoering, natuur of wellicht energie? Er komt meer ruimte voor recreatie. We leggen nieuwe fiets- en wandelverbindingen, kanoroutes aan om het dal optimaal te kunnen beleven. Dit gebeurt in intensieve samenwerking met de gebiedspartners.

De Landschapsvisie
Slagman: “Grond is de sleutel om de doelen en ambities van het provinciale natuurbeleid te realiseren, maar de grond die we daar voor nodig hebben, komt nauwelijks beschikbaar. In de Landschapsvisie beschrijven we hoe we hier weer beweging in kunnen krijgen. Dat doen we uiteraard niet als stuurgroep alleen, maar samen met de inwoners en gebruikers van het gebied.” De Landschapsvisie Hunzedal is het resultaat van die verkenningen. Deze dient als brug tussen de ‘Hunzevisie 2030’ en de concrete inrichtingsplannen die voor de nog in te richten deelgebieden in het Hunzedal gemaakt worden. “De Landschapsvisie is niet bedoeld als blauwdruk, maar we kunnen er wel op terugvallen. In dialoog met de betrokkenen en de grondeigenaren worden keuzes gemaakt.” U vindt de Landschapsvisie op de website van de provincie Drenthe. “De Landschapsvisie is niet bedoeld als blauwdruk, maar we kunnen er wel op terugvallen. In dialoog met de betrokkenen en de grondeigenaren worden keuzes gemaakt.”

Stuurgroep De Hunze
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en belangenorganisaties in Drenthe, waaronder de provincie Drenthe en Prolander, de gemeenten Tynaarlo, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, het waterschap Hunze en Aa’s, Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit en LTO Noord.

Datum 26 september 2020 Bert Jan Brinkman

Subsidie voor herstel heideterreinen Westerwolde

F: Provincie Groningen/Staatsbosbeheer

SELLINGEN – De provincie Groningen verleent Staatsbosbeheer een subsidie van 35.700 euro om een aantal heideterreinen in Westerwolde te herstellen. Door de neerslag van stikstof zijn hier veel grassen, struiken en bomen gaan groeien. Met verdroging van de bodem tot gevolg. Om de heide te herstellen wordt er bijvoorbeeld geplagd, waardoor de bodem vochtiger wordt en het regenwater weer beter vasthoudt. Het doel van de maatregelen is zeldzame soorten zoals het veenbesblauwtje, de bruine vuurvlinder en de levendbarende hagedis die er nu nog voorkomen, te behouden. De gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Sellingen

Het gaat onder meer om de heideterreinen bij Sellingen. De begrazing door schapen helpt onvoldoende voor behoud van de heide. Delen van het terrein worden geplagd en aan de rand van het heidegebied worden bomen geringd, een methode waarbij een deel van de bast wordt verwijderd, waardoor de boom sterft, maar blijft staan en zo nog waardevol is voor de natuur. Hierdoor kan de heide herstellen en krijgen bijbehorende plantensoorten opnieuw de kans om hier te groeien. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de waterkwaliteit van de Veendiepseplassen.

Lieftinghsbroek
De natuurterreinen liggen in de omgeving van het Lieftinghsbroek, het Natura 2000-gebied in Groningen dat last heeft van een overschot aan stikstofdepositie. Maar stikstof heeft ook effect op de kwaliteit van de andere natuurterreinen in Westerwolde. Investeren in deze terreinen is nodig om ook hier de gestelde natuurdoelen te halen. Daarom ondersteunen we Staatsbosbeheer bij het project om met tijdig herstel de effecten van stikstof op de kwetsbare natuur terug te dringen. Als er geen maatregelen worden genomen, zullen er zeldzame soorten uit deze gebieden verdwijnen.

Aanpak stikstofproblematiek
Rijk en provincies werken samen, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak. Een aanpak waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven. Uitgangspunten hierbij zijn daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. De aanpak is tweeledig: aan de ene kant neemt het Rijk generieke bronmaatregelen en andere kant neemt de provincie maatregelen in en rondom het Natura 2000-gebied.

Datum 24 april 2020 Bert Jan Brinkman

Fotografeer het Gasselterveld

Foto: fotoexcursie Gasselterveld – Nationaal Park Drentsche Aa

BORGER – Nationaal Park Drentsche Aa houdt op 24 november een fotografeer-excursie bij het Gasselterveld. De omgeving van het Nije Hemelriek is op zomerse dagen zonder twijfel de drukste plek van de boswachterij Gieten-Borger. Dit komt door de mooie zwemplas met waterpark waar het op de witte zandstranden aangenaam vertoeven is. In de winter is de zwemplas verlaten en één van de mooiste plekken in Drenthe om spiegelingen in het blauwe water te fotograferen. De gele drijflijnen in de nieuwe zwemplas vormen daarbij een uitdaging om met de compositie van je foto’s te spelen.

Tijdens de excursie is volop gelegenheid om foto’s te maken. Ook de bossen in de omgeving zijn zeker de moeite waard om eens goed te bekijken. Ruim 100 jaar geleden was dit een gebied met kale stuifduinen. Aan het eind van de negentiende eeuw werden ze vastgelegd door er Grove dennen aan te planten. In de Gasselter dennen zijn nog hoge bomen te zien die uit die tijd stammen. In de buurt ligt ook het Oude Hemelriek, een mooi verstild ven. De excursie start om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats Nije Hemelriek en is bedoeld voor Amateurfotografen, geïnteresseerden in natuur en natuurfotografie.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Het meebrengen van een statief wordt aanbevolen evenals het dragen van waterdichte wandelschoenen. Honden worden niet toegelaten tijdens de wandeling. Deze Fotografeer en meer excursie maakt deel uit van meerdere fotografie-excursies die door de seizoenen heen gegeven worden. Deze excursies zijn geschikt voor bezitters van alle typen camera’s.

Kijk in de Activiteitenkalender op www.drentscheaa.nl of op facebook voor de overige data.
Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken op: www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/

Datum 17 november 2019 Bert Jan Brinkman

Wethouder over verwijderen ganzen Heeresmeer

Foto: Herman Alink RTV1

Nieuwe Pekela  – Bij het mini zwemplasje Heeresmeer is een kleine groep ganzen, sinds jaar en dag, aanwezig. Vooral de hoeveelheid geproduceerde ganzenpoep is een doorn in het oog van de recreanten en zwemmers. Naar aanleiding van de klachten is de gemeente in 2018 een onderzoek begonnen wat eind juni 2019 resulteerde in het weghalen van de kleine groep, wetende dat de dieren gedood zouden worden. Een storm van boze en verdrietige reacties via de digitale (snel) weg noopt  RTV1 om uitgebreid uitleg van de verantwoordelijke wethouder te vragen. We nodigen hem uit voor een persoonlijk gesprek.

Hieronder de uitleg van wethouder Jaap Van Mannekes:

‘Het uitgegraven gebied Heeresmeer bestaat uit twee gedeelten. Een grote natuurplas welke 25 meter diep is, en een klein ondiep zwemplasje. De aanleiding om het mini zwemplasje uit te graven was de sluiting van de toenmalige openluchtzwembaden in Nieuwe en Oude Pekela. In Oude Pekela kwam het overdekte zwembad, en het mini zwemplasje werd in 1990 gegraven ten behoeve van recreëren in Nieuwe Pekela. Er werd een kiosk bijgezet met toiletten. Recente tellingen bij de diepe natuurplas wijzen uit dat er op dat moment meer dan 100 ganzen verblijven. In tegenstelling van het groepje ganzen bij het mini zwemplasje zijn de ganzen in het grote diepe gedeelte alleen bepaalde periodes in het jaar aanwezig. Deze ganzen komen en gaan, worden niet gevoerd en vinden hun eigen voedsel in de omgeving. Bovendien is het grote gedeelte niet bedoeld om te zwemmen.’

Enorme overlast:

‘De hoeveelheid poep bij het mini zwemplasje kan ik niet duiden, maar geloof mij als ik zeg dat ze enorme hoeveelheden produceren. Daar zeg je U tegen. Ik heb zelf ganzen gehad en weet waar ik over praat. Bij de kleine plas is er overlast omdat er gezwommen wordt. Daarnaast worden ze gevoed door deze of gene. Sommige mensen vinden het leuk dat ze er zijn, maar recreanten ervaren een enorme overlast door de grote hoeveelheid poep vermengd met het zandstrandje. De beheerder van de kiosk gaf in 2018 al aan bij de gemeente dat het de spuigaten uitliep. Dagelijks was hij in de weer met een schepje om op te ruimen en 2 tot 3 keer per jaar is het strandje met een machientje omgewoeld.’

Onderzoek:

‘Ondertussen is de gemeente een jaar geleden begonnen met een onderzoek waarbij adviseurs zijn ingeschakeld. De intentie was ons goed te laten informeren wat de mogelijkheden zijn om van de ganzen op deze plek verlost te zijn. Al snel kwamen de adviseurs terug met het verhaal dat verplaatsen naar een andere plek geen zoden aan de dijk zet. Ze hebben niet alleen een sterke familieband, maar hechten ook aan de plek waar ze zich hebben gesetteld. Afschieten was geen optie. Overbrengen naar een andere gemeente kan alleen met toestemming van die gemeente. Een andere mogelijkheid was om de ganzen te verwijderen. Dit zou inhouden dat ze toch gedood zouden worden, maar op een humane manier door een gespecialiseerd bedrijf. De gemeente besloot in 2018 de situatie eerst te laten zoals het was, ook omreden dat er voor en tegenstanders van het groepje ganzen zijn. Anderzijds is ook het besef dat als je de kleine zwemplas, de kiosk en de omgeving erom heen nieuw leven in wilt blazen dan is het wel noodzakelijk om goed te faciliteren. In januari 2019 kwam opnieuw de vraag of er al een oplossing was gevonden. Je kunt je voorstellen dat het aantal ganzen allengs toeneemt. In de wetenschap dat er een hoop gevoelens los zou komen werd toch besloten de ganzen te laten verwijderen. Dit gebeurde eind juni dit jaar.’

Verantwoording:

‘Ik begrijp de gevoelens heel goed, maar Nederland is een klein landje en we zijn als zodanig ingericht voor natuurgebieden, speelgebieden en zwemgebieden. De kleine plas is ingericht als zwemplas en die willen we ook als zodanig gebruiken. Dan moet je soms ingrepen doen die niet prettig zijn. Nadat de ganzen weggehaald zijn kreeg ik mailtjes met de vraag wat er met de ganzen gebeurd was. Ik had moeite om te vertellen dat ze gedood waren en gaf alleen aan dat ze verwijderd waren. Dat had ik achteraf gezien misschien anders moeten doen. In 2e instantie heb ik uitgelegd hoe de vork in de steel zat. Of andere ganzen zich in de toekomst gaan vestigen bij de kleine zwemplas zou ik niet weten, en kan ik dus ook niet voorspellen.’

Gesprek met ganzenopvang:

‘Voor het geval dat we toch weer tegen deze problematiek aanlopen wil ik zeker een diepgaand gesprek aangaan met de opvang in Dalen. De eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat ik zelf niet op de hoogte was van deze ganzenopvang. Vanochtend had ik een kort gesprekje op radio Noord met de man, hij zei dat we ook een andere voerplek hadden kunnen creëren. Ik ben van mening dat de 1e vereiste is dat mensen de ganzen juist niet moeten voeren. Je ziet het bijvoorbeeld in de stad met duivenoverlast. Als ze niet gevoerd worden dan vertrekken ze vanzelf.’

Reacties:

‘Nogmaals, ik begrijp veel van de emoties en de reacties, sommigen zijn op zijn zachts gezegd niet mals, op het randje van bedreiging. Gelukkig kan het ook anders. Ik heb gisteren een goed gesprek gehad met iemand. We kwamen niet tot hetzelfde maar het gesprek was wel inhoudelijk, dat is toch wel iets anders dan mensen die van alles gaan roepen.’

Tot besluit:

‘We zijn met dit besluit beslist niet over eén nacht ijs gegaan, de tijd is ruimschoots genomen om alle opties te wikken en te wegen. Ook ik ben begaan met het welzijn van dieren maar als ik, in dit geval, moet kiezen tussen onze inwoners en kinderen die niet op vakantie gaan, dan is dit voor mij belangrijker.’

In de eerstvolgende raadsvergadering in Pekela zal dit onderwerp via de ingekomen stukken aan de orde komen.

Datum 16 augustus 2019 Redactie

Verkenning ontwikkeling omgeving Pagediep

Pagediep – Foto en beschrijving: Wikipedia

STADSKANAAL – Het college van B&W van de gemeente Stadskanaal heeft ingestemd met de aanbesteding van een verkennend onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de omgeving van het Pagediep tussen Onstwedde en Stadskanaal.

De provincie heeft de zone in haar omgevingsvisie aangewezen als ecologische verbindingszone en als zone voor landschapsontwikkeling. Dit geeft mogelijkheden voor natuurontwikkeling en versterking van bijvoorbeeld flora en fauna in combinatie met de uitvoering van andere gewenste ontwikkelingen. Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld verschillende eigendommen rond het Pagediep en wil graag dat deze beter met elkaar worden verbonden.

Waterberging

Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de regio een waterbergingsopgave waarin een ingericht landschap van het Pagediep een bijdrage kan leveren. Ook de gemeente Stadskanaal heeft een waterbergingsopgave voor het stedelijk gebied van Stadskanaal en wil graag de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. De ontwikkeling van het gebied biedt ook mogelijkheden voor toerisme en recreatie en zo mogelijk een versterking van de lokale economie.

Door dit allemaal in samenhang te ontwikkelen ontstaat er een belangrijke versterking van het landschap. Het verkennend onderzoek moet inzicht bieden hoe een ontwikkeling van het gebied aan de ambities en opgaven van de verschillende partijen kan bijdragen.

De verkenning wordt in opdracht van de gemeente Stadskanaal mede namens de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer uitgevoerd en zal na afronding van de aanbestedingsprocedure eind dit jaar starten.

Het gebied strekt zich globaal uit van Onstwedde tot aan de Atlantislaan in Stadskanaal en van de voormalige vloeivelden (Veenhuizerstukken) tot aan Kettingwijk. Het wordt doorsneden door de N366 en het A.G. Wildervanckkanaal.

Datum 6 september 2018 Bert Jan Brinkman

Tonnen voor nieuwe natuurgrond

Foto: BJ Brinkman/ RTV1

GRONINGEN – De provincie Groningen trekt € 770.000,- uit voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. De subsidie is beschikbaar voor een aantal percelen in het Zuidelijk Westerkwartier, Haren en Westerwolde, met een totale oppervlakte van bijna 19 hectare. Het gaat om grond die binnen het Natuur Netwerk Nederland ligt en in handen is van particulieren.

subsidie

Wanneer landbouwgrond de functie van natuur krijgt, wordt de grond minder waard. De provincie komt daar in tegemoet met subsidie. De percelen sluiten meestal aan bij bezit van een natuurorganisatie of bij andere grond met particulier natuurbeheer. Eigenaren kunnen na de omvorming een vergoeding voor het beheer krijgen dat past bij het natuurtype dat op het perceel ligt, zoals ‘kruiden- en faunarijk grasland’.

Datum 13 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Wederom brand op de Vloeivelden

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Voor de 5e keer dit jaar is er brand uitgebroken bij de Vloeivelden in Stadskanaal.

De brandweer van Stadskanaal werd zondagmiddag rond 16.20 uur opgeroepen voor een buitenbrand. Deze brand woedde bij de Vloeivelden langs de Eerste Veldweg. Vanwege de kans op overslag is de brandweer met spoed uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij aankomst waren de vlammen snel onder controle.

In de afgelopen vijf maanden is er vier keer eerder brand uitgebroken in het gebied. Eén keer ging het om een bult hooi. De andere keren betrof het een stuk van het natuurgebied.

Foto: M. Dol – RTV1

Wat de oorzaak van deze branden is, is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Datum 7 mei 2017 Marc Dol

Dynamische natuurgebied Tusschenwegen

Foto: Niels Meijer

OUDE PEKELA/WINSCHOTEN – Waterpark Tusschenwegen is een overloopgebied bij hoogwater. Een prachtig natuurgebied, gelegen tussen twee wegen, waaronder de weg van Oude Pekela naar Winschoten.

Een wandeltocht door het gebied is zeker de moeite waard. Ook loopt er een fietsroute langs. Aan de Noordelijke kant aan het Flessingsterrein Oude Pekela bevind zich een waterkunstwerk in de vorm van ‘natte ogen’. (Twee naast elkaar gelegen vijvers). Door hoogteverschillen stromen deze in elkaar over. Schrik niet als u in het natuurgebied oog en oog staat met een kudde Schotse Hooglanders. De Schotse Hooglander is een sober dier. Hij kan prima overleven met voedsel van een lagere kwaliteit en is geschikt om het hele jaar buiten te blijven. De Schotse Hooglander met zijn stoere uiterlijk is een erg vriendelijk ras wat goed samen gaat met publiek. Ze worden ingezet als natuurlijke begrazer in diverse natuurgebieden in Nederland. Zo ook dus in het natuurgebied Tusschenwegen.

Bijgaande foto is gemaakt door Niels Meijer in de maand juni van 2016.

Datum 25 januari 2017 Redactie


-advertenties-