Direct naar de inhoud.

Denk mee om mantelzorg nog beter te ondersteunen

Gemeentehuis Veendam – F: H. Drenth / RTV1)

VEENDAM – Hoe voorkomen we overbelasting van mantelzorgers? Denkt u mee?  De gemeente Veendam nodigt alle inwoners én organisaties uit om met ideeën te komen om mantelzorgers nog beter te ondersteunen en het werk van mantelzorgers te verlichten. Heeft u of uw organisatie een idee of plan?
Tot 1 september 2017 kunt u schriftelijk uw voorstel insturen. Een commissie beoordeelt alle inzendingen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor de uiteindelijke realisatie van het plan. U kunt uw idee of plan insturen naar de commissie “Nieuwe ideeën Mantelzorg”, Antwoordnummer 25, 9640 VB Veendam.

In september wordt door de commissie een middag georganiseerd waarin u ondersteund wordt om uw plan verder uit te werken. Aansluitend maakt de commissie een beoordeling. De beste ideeën worden vervolgens 10 november gepresenteerd tijdens de bijeenkomst “Dag van de mantelzorg’. Hier wordt ook bekend welk project of projecten het geldbedrag ontvangt.

Voorwaarden
De ingediende plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
1- Het komt ten goede aan de mantelzorger(s)
2- Het past in de gedachten van de Participatiemaatschappij. Met andere woorden: mensen regelen eerst zelf hun leven, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van familie, vrienden en kennissen of vrijwilligers. Lukt dit onvoldoende, dan kan er een beroep worden gedaan op professionele ondersteuning en hulp.
3- Het leidt niet tot structurele lastenverhoging bij de gemeenten of organisaties
4- Het kan wel leiden tot het anders inzetten van geld

Originaliteit. Om hier een afweging in te maken, kunt u het uitvoeringsplan Mantelzorg in de gemeenten Veendam en Pekela lezen.

Datum 5 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil reorganisatie Wedeka

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman / RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil dat er snel een definitief reorganisatieplan voor Wedeka op tafel ligt, met een bijbehorend kostenplaatje. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant.

De kosten van zo’n reorganisatie worden geraamd op maximaal 1,5 miljoen euro. “Maar het exacte bedrag kennen we niet en willen we graag weten’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal. Hamster: “Ook al omdat 40 procent van het bedrag door ons betaald moet gaan worden”.

Participatiewet

Stadskanaal neemt als grootste deelnemende gemeente van werkvoorzieningschap Wedeka, de andere gemeenten zijn Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn, de meeste kosten voor haar rekening. Bij de reorganisatie draait het om het terugbrengen van het aantal ambtelijke krachten dat bij Wedeka werkt. Nu zijn dat er negentig. Zij ondersteunen mensen met een beperking, de zogenoemde SW’ers. Het aantal SW’ers bedroeg lang tweeduizend. Maar mede als gevolg van de landelijke Participatiewet, die het moeilijker maakt bij een werkvoorzieningschap aan de slag te gaan, is dat aantal gedaald tot 1700.

Dat betekent volgens Stadskanaal dat een afslanking van het ‘ambtelijke deel’ mogelijk nodig is. ,,Daarbij willen we dat Wedeka een soort werk-leerbedrijf wordt en daarmee geschikt voor andere doelgroepen’’, zegt Hamster. ,,Dat alles vraagt om een reorganisatie. Daar hebben we eerder al binnen het Wedeka-bestuur over gesproken. Toen was de schatting dat de frictiekosten van zo’n reorganisatie, denk aan het begeleiden van een betrokken werknemer naar een andere baan, maximaal 1,5 miljoen bedragen.’’

Tekort

In een schrijven aan het bestuur en directeur Grietje Kalfsbeek van Wedeka dringen burgemeester en wethouders van Stadskanaal er nu op aan in de loop van dit jaar met het reorganisatieplan te komen. “Zodat we de exacte kosten kunnen wegzetten in de begroting van Wedeka voor 2018. Die begroting heeft al een tekort van ruim 4,3 miljoen euro. Daar moeten we ook 40 procent van betalen. De reorganisatiekosten komen daar nog bij. We willen dus graag duidelijkheid.”

Hamster: “Het tekort van 4,3 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door lagere rijkssubsidies voor SW’ers. Dat is wrang, want op zich draait het werkvoorzieningschap prima. In de brief roepen we daarom ook de andere gemeenten op nog eens te protesteren in Den Haag”.  Directeur Grietje Kalfsbeek moet de brief nog bestuderen en heeft daarom nog geen reactie gegeven.

[Bron: DvhN]

Datum 21 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Afspraakbanenmarkt voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

Gemeentehuis Veendam – F: H. Drenth / RTV1)

VEENDAM/STADSKANAAL – Op woensdag 17 mei is er in de gemeente Veendam een Afspraakbanenmarkt gehouden. Veertien werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers hebben kennis gemaakt met elkaar. Het was een georganiseerde ontmoeting tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking die graag een baan willen hebben. Deelnemende gemeenten waren Oldambt, Stadskanaal, Veendam, Bellingwedde, Pekela en Vlagtwedde. Het was een geslaagde bijeenkomst met enthousiaste ondernemers die graag een vervolgafspraak willen maken.

Kennismaking
Werkzoekenden en werkgevers zijn direct met elkaar in contact gebracht. Via (video) presentaties hebben de werkgevers een eerste indruk van de werkzoekende(n) gekregen. Onder het genot van een hapje en drankje zijn ze daarna in gesprek gegaan om elkaar beter te leren kennen. De aanwezige werkgevers treden op als ambassadeurs of gaan in gesprek met werkzoekenden met een arbeidsbeperking om deze mogelijk in dienst nemen.

Baan
Er wordt door de accountmanagers van de gemeenten geïnventariseerd wat de resultaten zijn van de gesprekken. Door de accountmanagers van de diverse gemeenten en het UWV worden met de werkgevers vervolgafspraken gemaakt. Het doel is om de deelnemers naar een betaalde baan te leiden.

Participatie Wet
In de Participatiewet staat dat mensen met een arbeidsbeperking hulp of begeleiding kunnen krijgen bij het vinden van een baan of in aanmerking kunnen komen voor een afspraakbaan. De begeleiding gaat ook door nadat een baan is gevonden.

Datum 18 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Eerste scholier met betaalde afspraakbaan

(F: gemeente Veendam)
VEENDAM – Woensdag 1 maart 2017 kreeg een scholier van de Margaretha Hardenbergschool in Veendam als eerste een betaalde afspraakbaan in het kader van de Participatiewet.

In het bijzijn van wethouder Bert Wierenga ontving de scholier zijn arbeidscontract bij supermarkt Jumbo De Reede in Veendam.

Participatie Wet
In de Participatiewet staat dat mensen met een arbeidsbeperking hulp of begeleiding kunnen krijgen bij het vinden van een baan of in aanmerking kunnen komen voor een afspraakbaan. In samenwerking met de Margaretha Hardenbergschool, supermarkt Jumbo De Reede en de gemeente Veendam is dit de eerste scholier die een betaalde afspraakbaan krijgt in het kader van de Participatiewet.

Datum 1 maart 2017 Redactie

Nieuwe voorzitter participatieraad Stadskanaal

De nieuwe samenstelling  van de participatieraad Stadskanaal

STADSKANAAL – Sinds vier jaar is de Participatieraad Stadskanaal (PRS) actief. De PRS wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen en geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college over beleidsstukken in het sociaal domein zoals Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet.

Afscheid

In de vergadering van 18 januari nam Ton Scheerhoorn afscheid als voorzitter van de PRS. Hij droeg het stokje na vier jaar met een warme handdruk over aan Siny Drent. De heer Scheerhoorn blijft nog wel lid van de PRS. Een aantal leden stelde zich niet opnieuw ter beschikking voor de volgende termijn van vier jaar. Via een sollicitatieprocedure heeft de PRS een aantal nieuwe leden verwelkomd, waardoor de PRS weer op volle sterkte is.

Datum 23 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Uitvoering Akkoord van Westerlee weer een stap verder

Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
OOST GRONINGEN – De uitvoering van het Akkoord van Westerlee is weer een belangrijke stap verder. De colleges van de gemeenten Bellingwedde, Borger-Odoorn, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde zijn op dinsdag 2 februari akkoord gegaan met het geactualiseerde plan van aanpak. Hierbij wordt de al eerder vastgestelde aanpak verder aangescherpt.

Het geactualiseerde plan van aanpak vormt een spoorboekje om te komen tot opbouw en inrichting van een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie. Deze nieuwe organisatie gaat de ondersteuning van alle doelgroepen van de Participatiewet voor zijn rekening nemen. De twee SW-bedrijven Synergon en Wedeka worden separaat afgebouwd, en gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

De werkwijze van de vijf Trainings- en Diagnose Centra’s (TDC’s) wordt onderdeel van deze nieuwe organisatie. Die wordt zo efficiënt mogelijk ingericht en moet niet groter worden dan nodig is. Bij de verdere vormgeving en inrichting van de uitvoeringsorganisatie zal nadrukkelijk de doelgroep van de Participatiewet centraal staan. In afstemming en samenwerking met inhoudelijk deskundige medewerkers zal de nieuwe organisatie vorm en inhoud krijgen.

Eind maart wordt een principebesluit voorgelegd aan de acht colleges, over de organisatorische vormgeving en besturing. Dit wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraden. Vervolgens wordt een businesscase volledig uitgewerkt en doorgerekend. Medio juli zal dit gereed zijn, waarna hierover besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraden.

Datum 3 februari 2016 Redactie

College B&W actualiseert armoedebeleid

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad aanpassingen in het armoedebeleid voor. Daarvoor is de nota Armoedebeleid Stadskanaal opgesteld.

Het armoedebeleid moet volgens het college meer inspelen op de vraag, met maatwerk waar dat mogelijk is. Ook moet het beleid meer wijkgericht zijn van opzet, met een grotere rol voor particulier initiatief.

Daarnaast pleit het college voor meer inzet op een vroege signalering en preventie. Incidentele subsidies voor succesvolle instellingen als Stichting Leergeld en het Jeugd Sport Fonds moeten een meer structureel karakter krijgen. Daarnaast wil het college onderzoeken welke regelingen samengebracht kunnen worden om tot een specifiek pakket voor kinderen te komen.

Het college kiest met de nota voor verdere ontwikkeling van de huidige aanpak. Stadskanaal heeft al een goed gedifferentieerd minimabeleid. De gemeente weet inwoners met weinig financiële middelen of (schuld)problemen te bereiken. Beschikbare gelden zet de gemeente effectief in.

Maar na de vorige nota Armoedebeleid uit 2011 was er aanleiding het beleid te actualiseren. Dit mede als gevolg van verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeenten, in relatie tot de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook vanuit de samenleving is om aanpassingen van bepaalde regelingen gevraagd.

De gemeente heeft bij de totstandkoming van de nota ronde tafelgesprekken gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij het armoedebeleid, waaronder de participatieraad en initiatiefnemers in de wijken. Daarbij is grondig geïnventariseerd waar het huidige armoedebeleid aanpassing vraagt.

De veranderingen in het armoedebeleid kan het college binnen het beschikbare budget realiseren. Op 22 februari besluit de gemeenteraad over de nota Armoedebeleid. Na goedkeuring van de nota door de gemeenteraad, worden de aanbevelingen vertaald in een plan van aanpak voor 2016.

Datum 1 februari 2016 Redactie

Dinsdag grote demonstratie Wedeka in Stadskanaal

Nico Lieberom secretaris OR Wedeka
Nico Lieberom (F: groningeropstand.nl)

STADSKANAAL – Er komen honderden misschien wel duizend man. Mogelijk wordt aanstaande dinsdag de grootste demonstratie in de geschiedenis van Stadskanaal gehouden, aldus Nico Lieberom, secretaris van de ondernemingsraad van Wedeka. Lieberom: “Het gaat om arbeidsgehandicapte mensen die geen fatsoenlijke CAO meer krijgen omdat gemeenten de portemonnee niet willen trekken”. Naast de grote demonstratie komt er een ook 24 uur staking die georganiseerd is door de bedrijfsledengroep van het werkvoorzieningschap. Daarin zitten personeelsleden die lid zijn van de vakbond FNV.

Aanleiding voor de demonstratie en staking is een dreigende loonbevriezing. “Wij hebben al enkele jaren geen loonsverhoging gehad. Met deze staking willen we duidelijk maken dat we dit niet pikken”, zegt Lieberom. De demonstranten willen dinsdag een petitie aanbieden waarin hun bezwaren staan tegen de nieuwe landelijke CAO voor werkvoorzieningschappen. De petitie wordt dinsdag aangeboden aan wethouder Francis Boen die ook voorzitter is van het bestuur van Wedeka. De demonstranten, die niet alleen uit Stadskanaal komen maar ook uit Veendam en Ter Apel, willen enkele uren demonstreren op het Raadhuisplein. De FNV zal zorg dragen voor het vervoer en verloop van de demonstranten.

Naast loonsverhoging willen de werknemers van Wedeka ook meer duidelijkheid over hun toekomst. Lieberom: “Wat gaan de Oost-Groninger gemeenten doen met ons nu Wedeka en Synergon in de toekomst opgaan in een nieuwe organisatie. Blijven bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden dan hetzelfde als voorheen?Wij willen meer zekerheden”.

Datum 31 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Acht colleges pakken Akkoord van Westerlee aan

gemeentenPARTICIPATIEWET – De colleges van Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn willen de specifieke gevolgen van de Participatiewet voor de regio Oost- Groningen integraal aanpakken. Daarom hebben de acht gemeentebesturen ingestemd met het plan van aanpak voor de uitvoering van het ‘Akkoord van Westerlee’.
Het plan van aanpak geeft aan op welke wijze en in welk tempo de SW-bedrijven Synergon en Wedeka worden afgebouwd en een nieuw te vormen gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie in al zijn facetten zal worden opgebouwd. Deze nieuwe organisatie gaat de Participatiewet uitvoeren.
De huidige Trainings- en Diagnosecentra (TDC’s) worden in deze structuur ondergebracht.
De acht colleges hebben het plan van aanpak gestuurd naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek in totaal € 18 miljoen beschikbaar te stellen. Na het zomerreces worden de acht gemeenteraden, de ondernemingsraden van de gemeenten en de twee SW- bedrijven via presentaties en opiniërende bijeenkomsten intensief betrokken bij de verdere uitwerking.

Datum 15 juli 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemers en gemeente werken samen bij nieuw schildersproject

Gemeente LogoSTADSKANAAL – Een voorbeeldproject hoe uitkeringsgerechtigden via een werk-leertraject naar een reguliere arbeidsplek worden begeleid en hoe ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar kunnen samenwerken. Zo betitelen een drietal ondernemers en de gemeente Stadskanaal het nieuwe ‘Schildersproject’.

In dit werkleer- traject leren zes gemotiveerde uitkeringsgerechtigden het schildersvak in de praktijk, onder begeleiding van een leermeester. Daarmee krijgen ze uitzicht op een reguliere baan als schilder. Het schildersproject is bedacht binnen de ‘Ondernemerstafel’.

,,Ondernemers hebben initiatief getoond en zorgen voor werk en begeleiding voor werkzoekenden die nu van een inkomensvoorziening gebruik maken”, legt burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal uit. Zij is de initiatiefnemer van de Ondernemerstafel, een select gezelschap van ondernemers, onderwijs, sociale werkvoorzieningsschappen en overheid in de regio Oost-Groningen, dat heeft nagedacht hoe de Participatiewet binnen de regio succesvol kan landen.

Half jaar

Naast de uitbreiding van de steigercapaciteit in het centrum van Stadskanaal, is het schildersproject één van de bedachte acties op korte termijn. De ondernemers (Zandstra Schilderwerken en de SealteQ Group) en de gemeente zorgen er voor dat er gedurende maximaal een half jaar voldoende werk voor handen is. M-Ployee, het bureau voor arbeidsmarktbemiddeling, kan de kandidaten regulier onderbrengen op de arbeidsmarkt.

De projectperiode start met een opleiding bij Schildersbedrijf Zandstra en de SealteQ Group in het bedrijf. De kandidaten worden voorbereid op het ‘echte’ werk buiten. De gemeente stelt zowel een aantal werkzaamheden als budget beschikbaar. Voor het onderhoud van houten bruggen in Stadskanaal is
€ 13.500,- beschikbaar en voor onderhoud aan de A-kade-brug en STAR-brug in Musselkanaal € 15.000,-

,,De kandidaten krijgen de kans een vak te leren en een baan te verkrijgen binnen een sector die in de nabije toekomst heel goed dergelijke werknemers kan gebruiken”, geeft Martin van der Leest (SealteQ Group) aan namens de ondernemers.

Trots

Burgemeester Galama benadrukt dat het resultaat van het project niet alleen werkzoekenden ten goede komt, maar ook de bedrijven, de gemeente én de samenleving. ,,De openbare ruimte ziet er straks beter uit en daar kan iedereen trots op zijn”.

,,Diezelfde trots hebben wij als ondernemers ook”, zegt Martin van der Leest. ,,Maar die trots kunnen de gemotiveerde deelnemers straks ook voelen, omdat zij daaraan hebben bijgedragen en ze als voorbeeld kunnen dienen voor anderen”.

M-Ployee

Sealteq group

Zandstra Schilderwerken

Datum 22 januari 2015 Redactie


-advertenties-