Direct naar de inhoud.

Noordelijke politie werkt toe naar vastgestelde bezetting

Foto: M. Dol – RTV1

POLITIE – “Conform de gemaakte afspraken is de Eenheid Noord-Nederland de komende jaren bezig met het in balans brengen van de vastgestelde formatie met de huidige bezetting”. Dit zegt Ronald Zwarter, waarnemend politiechef eenheid Noord-Nederland, naar aanleiding van berichtgeving in de media over de personele sterkte van de eenheid.

Bij de start van één korps en de daarbij behorende reorganisatie, was de feitelijke sterkte van de Eenheid Noord-Nederland meer dan de door de Minister vastgestelde formatie in het inrichtingsplan van het korps. Dit was overigens ook de situatie in een aantal andere nieuw gevormde Eenheden. Vanwege de maximale sterkte van de politie, die ook landelijk is vastgesteld, heeft de politie de opdracht om vanwege de betaalbaarheid van de politieorganisatie, de eenheden in te richten conform het inrichtingsplan. Daar hebben de eenheden een aantal jaren de tijd voor gekregen. De eenheid Noord-Nederland heeft op dit moment nog een overbezetting van ongeveer 235 FTE en we hebben de eerste maatregelen om formatief in balans te komen reeds ingezet. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat de cruciale functies die we nodig hebben voor het goed functioneren op orde blijven.

“De beschikbaarheid en onze dienstverlening staan niet ter discussie. We zijn er op cruciale momenten. Er komt iedere dag veel op onze politiemedewerkers af en dat vraagt veel van hen. Ik herken het gevoel dat er altijd meer werk is dan we aankunnen en daarom is het goed om samen met het lokale bestuur verstandige keuzes te maken wat we wel en niet kunnen doen. Ik heb het vertrouwen dat we het proces van in balans brengen samen met het Openbaar Bestuur, het Openbaar Ministerie en andere partners zorgvuldig begeleiden en sturen”, aldus Ronald Zwarter.

Bron: Politie

Datum 1 december 2017 Redactie

Provincie start onderzoek naar stoomtrein Stadskanaal – Gieten

De STAR
DRENTHE – De provincie Drenthe start, op aandringen van Museumspoorlijn STAR en gemeente AA en Hunze, een onderzoek naar de mogelijkheid om de spoorlijn tussen Stadskanaal en Gieten opnieuw te realiseren. De voormalige lijn is lang geleden opgebroken.

Enthousiast
Het gaat om een museumspoorlijn. De STAR en gemeente Aa en Hunze zijn enthousiast. “Het terughalen van de STAR-spoorlijn richting Gasselte en Gieten kan voor het toerisme in het gebied heel goed zijn,” aldus wethouder Henk Heijerman van GemeenteBelangen van Aa en Hunze.

STAR-voorzitter Pieter Hofstra: ‘De lijn is in het landschap nog heel duidelijk aanwezig en moet weer te realiseren zijn.” Hofstra zegt dat het om een eenvoudige spoorlijn gaat.

Mogelijkheden
Gedeputeerde Henk Brink (VVD) van de Provincie Drenthe: “Hun enthousiasme spreekt ons aan. Samen willen we de mogelijkheden onderzoeken en daarbij bekijken we eerst ook wat het zou kosten.”

Al eerder
De STAR kwam al eerder met dit alternatief voor de huidige spoorlijn Musselkanaal-Stadskanaal-Veendam, wanneer de treinlijn tussen Groningen en Stadskanaal als haalbaar wordt gezien.

(Bron: RTV Noord)

Datum 3 juli 2017 Redactie

Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe gestart

Buurtbus (F: facebook)
GRONINGEN/DRENTHE – De 35 gemeenten van Groningen en Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe gaan op zoek naar taxibedrijven die vanaf 1 januari 2018 publiek vervoer gaan verzorgen. De richtlijnen waaraan vervoerders zich moeten houden zijn in overleg met de reizigers opgesteld.

Onder publiek vervoer verstaan we alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi (nu nog Regiotaxi) en de Buurtbus.

Start inkooptraject
Op 5 april heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de aanbesteding aangekondigd via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar opdrachtgevers en ondernemingen elkaar vinden. Taxivervoerders kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opdracht voor het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. De opdracht betreft een contract voor vier en een half jaar, met de optie om nog twee maal met twee jaar te verlengen. De opdrachtsom bedraagt in totaal circa 35 miljoen euro per jaar, verdeeld over zeven percelen.

Prijs én kwaliteit tellen
Naast de prijs staat óók de continuïteit en een goede kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners voorop. Uitgegaan wordt van een gezonde bedrijfsvoering en duurzame samenwerking met de taxivervoerders. Alle aanbiedingen worden daarom getoetst aan een minimale kostprijs om abnormaal lage biedingen tegen te gaan. Daarnaast wordt er ook gelet op hoe vervoerders omgaan met diverse thema’s, zoals duurzaamheid. Verder wordt er aan inschrijvers gevraagd om zoveel mogelijk vaste arbeidsplaatsen te creëren, zodat kwaliteit en vakmanschap behouden blijven.

Geen veranderingen voor reizigers in 2017
Naar verwachting wordt de aanbesteding in september 2017 afgerond, dan is bekend welke bedrijven het vervoer gaan verzorgen vanaf 2018. Voor mensen met een Wmo-pas verandert er dus dit jaar niets. Eventuele wijzigingen in 2018 (bijvoorbeeld het afspreken van een rit) worden vroegtijdig gecommuniceerd. De huidige vervoerders van het leerlingenvervoer rijden het hele schooljaar 2017/2018 nog door. Via de website publiekvervoer.nl kunnen stappen in het proces worden gevolgd.

Achtergrondinformatie publiek vervoer
Onder publiek vervoer verstaan we alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de (nu nog Regiotaxi) en de Buurtbus. De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018 af.

Dit was de aanleiding voor alle gemeenten en de beide provincies om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verschillende vormen van dit vervoer beter kunnen samengaan. Door de samenwerking en de afstemming met het openbaar vervoer kan dit vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden blijven worden aan de inwoners. Dit verhoogt de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden. Het streven is om reizigers –waar mogelijk- de kans te geven zelfstandig(er) te worden. De samenwerking biedt onder meer de kans om daar pilots voor op te starten.

Meer informatie: www.publiekvervoer.nl.

Meer informatie over de publicatie kunt u vinden op TenderNed.

(Bron: gemeente Veendam)

Datum 7 april 2017 Redactie

Subsidie voor duurzame maatregelen boeren Veenkoloniën

Vergezicht Veenkoloniën bij de Westerdallen. (F: RTV1)
ASSEN – Landbouwers in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen kunnen subsidie krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken.

Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor precisiebemesting, waterzuivering op het erf en specifieke grondbewerkingsmachines. De landbouwers kunnen hiervoor een beroep doen op het plattelandsprogramma POP3. In totaal is er 1.8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

De regeling is van 20 februari tot en met 1 mei 2017 open en is een samenwerking van de provincies Drenthe en Groningen en de samenwerkende partners binnen het
innovatieprogramma Veenkoloniën. Het SNN voert de regeling uit. In deze periode kunnen landbouwers een subsidie aanvragen voor investeringen in zes specifieke
maatregelen. De bijdrage die ze kunnen ontvangen is minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro per aanvraag.

Voorlichtingsbijeenkomst
De provincies en het SNN organiseren dinsdag 14 maart een voorlichtingsbijeenkomst bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.snn.eu/pop3voorlichting.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van het SNN: www.snn.eu/veenkolonien2.

Datum 16 februari 2017 Redactie

Provincie Drenthe neemt maatregelen verkeersplein Gieten

N34 – (F: radioloco.nl)
GIETEN – Vandaag start de provincie Drenthe met aanpassingen rondom het verkeersplein Gieten ter verbetering van de doorstroming.

De provincie begint met het aanpassen van de aansluitingen van de N34 op het verkeersplein en het verlengen van de doorgetrokken streep langs de oprit Gieten.

Vanaf 9 januari 2017 komen er tijdens de ochtendspits verkeersregelaars om het verkeer te laten doorrijden. De maatregelen worden genomen naar aanleiding van de resultaten van de verkeersproeven in oktober en de suggesties van weggebruikers ter verbetering van de doorstroming.

Aanpassen aansluitingen rotonde
Gedeputeerde Henk Brink: ‘Samen met weggebruikers hebben we maatregelen bedacht om de doorstroming bij Gieten te verbeteren. Na het uitwerken van een aantal
suggesties, bleek het aanpassen van de aansluitingen op de rotonde zodat het verkeer vloeiender de rotonde op kan, een haalbare en efficiënte manier ter verbetering van de doorstroming. Door het regelen van het verkeer met verkeersregelaars worden de wachtrijen in de ochtendspits korter.

Een andere suggestie die we hebben uitgewerkt is het verlengen van de doorgetrokken streep langs de oprit Gieten, zodat het verkeer hier makkelijker kan invoegen’.

Op verzoek van weggebruikers heeft de provincie in november al een blokkade geplaatst op de rotonde bij de afrit Gieten. Zo is geprobeerd om de irritatie weg te nemen over het oneigenlijk gebruik van deze rotonde.

Verkeershinder nieuwe maatregelen
De aannemer start vandaag met de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren de hele week. Ook woensdag- en donderdagnacht wordt er aan de weg gewerkt. Er is enige verkeershinder, maar het verkeer kan altijd doorgang vinden. De werkzaamheden die de meeste overlast voor weggebruikers geven, vinden ’s nachts plaats.

Voor een goede verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.

Datum 19 december 2016 Redactie

Marjan Heidekamp nieuwe directeur RUD Drenthe

Marjan Heidekamp
Marjan Heidekamp

ASSEN – Per 1 januari 2017 is mr. Marjan Heidekamp benoemd tot nieuwe directeur van de RUD Drenthe. Zij volgt de huidige directeur Johan Vogelaar op. Heidekamp (49) is momenteel concernmanager en plaatsvervangend algemeen directeur van de Kompanjie (een werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela). Daarvoor heeft ze diverse leidinggevende functies bekleed bij onder andere de gemeenten Veendam en Groningen en bij Rijkswaterstaat.

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) is de uitvoeringsorganisatie die taken op het gebied van vergunningverlening, bodem en milieutoezicht en – handhaving uitvoert voor 12 gemeenten en de provincie Drenthe. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe vervullen de rol van eigenaren en
opdrachtgever.

Sinds 2014 is de RUD Drenthe operationeel. Binnen de RUD Drenthe zijn specialistische kennis, kwaliteit en capaciteit gebundeld op de terreinen van vergunningverlening, bodemtaken en milieutoezicht- en handhaving. Ongeveer 125 medewerkers zij werkzaam vanuit de locaties Assen en Emmen en zijn verdeeld over 7 teams.

Datum 2 november 2016 Bert Jan Brinkman

800 mensen uit retail krijgen hulp bij vinden nieuwe baan

Detailhandel
Detailhandel

ASSEN – Deze week ontvangen zo’n 800 werkzoekenden in de provincies Drenthe en Overijssel een brief met daarin een aanbod om ze verder te helpen op de arbeidsmarkt. De provincie Drenthe werkt samen met de provincie Overijssel, Drentse gemeentes, FNV, CNV, VNO-NCW en het UWV om de werkloosheid in de retailsector aan te pakken. Hiervoor is een aanvraag voor Europese cofinanciering ingediend bij het Europees Globaliseringsfonds.

‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe, twee belangrijke ingrediënten uit ons Collegeprogramma voor een duurzame arbeidsmarkt. Daarnaast willen we Europese kansen benutten om onze beleidsdoelstellingen te realiseren, daarom hebben we besloten om samen met onze partners een aanvraag in te dienen bij het Europees Globaliseringsfonds’, aldus gedeputeerde Cees Bijl.

De retailsector is na de zorg de belangrijkste sector qua werkgelegenheid in Drenthe en Overijssel. Door de financiële crisis en faillissementen van enkele grote ketens heeft er de afgelopen maanden een ontslaggolf plaatsgevonden in deze sector. Door dit project kunnen 800 mensen begeleid worden naar werk of
zelfstandig ondernemerschap door trainingen, opleidingen en een mobiliteitspool. De looptijd van het project is twee jaar en is vooruitlopende op de toekenning van de Europese bijdrage al gestart.

De cofinancieringsbijdrage van de provincie Drenthe bedraagt 165.000,- euro. Dit levert naar verwachting een Europese bijdrage op van 1,7 miljoen euro.

Datum 3 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Drenthe helpt bij grootschalige collectieve zonneparken

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.

ASSEN / Borger-Odoorn  – Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 100.000,- beschikbaar voor nieuwe zonne-coöperaties. Zonne-coöperaties kunnen met dat geld voor
maximaal € 5.000,- per initiatief kennis inhuren en noodzakelijke opstartkosten betalen. Coördinatie en begeleiding van deze initiatieven
vindt plaats via de nieuw op te richten Werkplaats Zon. Initiatiefnemers kunnen via de coördinator van de werkplaats, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de ondersteuning aanvragen.

 

Dit jaar is de landelijke Regeling “Verlaagd Tarief’ aangepast, waardoor het
financieel aantrekkelijker is geworden om grootschalige zonneparken te
ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat er onvoldoende kennis is om hiervoor een
goede business-case op te stellen. De Werkplaats Zon gaat initiatiefnemers
begeleiden en/of helpen met (betaalde) deskundigen. Naast het begeleiden van de
business-case door Werkplaats Zon wordt ook een Drentse community-of-practice
(COP) opgericht. Deze community is bedoeld om met elkaar kennis en ervaringen
uit te wisselen om zo de slagingskans te vergroten. Hiervoor stelt het college
€ 12.000,- beschikbaar.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘In Drenthe zijn al veel initiatieven o.a. de
zonnelening Drenthe, de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ en de
campagne ‘Zon zoekt Drent’. Niet alle woningen en bedrijfspanden zijn geschikt
voor zonnepanelen. Door initiatiefnemers te begeleiden bij het opstellen van een
business-case voor collectieve zonneparken, kunnen ook deze huishoudens straks
profiteren van duurzame energie. Hiermee wordt een goede stap gezet naar een
energieneutraal Drenthe’.

De op te richten Werkplaats Zon is een samenwerking tussen de Natuur en
Milieufederatie Drenthe, het Drents Energieloket, de Drentse Kei en de Drentse
Energie Organisatie.

Datum 12 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Financiële steun Provincie voor Masterplan Borger centrum

(Foto bouwen aan Borger, achief RTV1)
(Foto bouwen aan Borger, achief RTV1)
BORGER – Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om de gemeente Borger-Odoorn een subsidie te verstrekken van € 600.000 om het centrum van het dorp Borger verder op te waarderen.

Herinrichting
De gemeente Borger-Odoorn is in 2015 voortvarend aan de slag gegaan met de herinrichting van het centrum van Borger. De eerste resultaten daarvan zijn nu al goed zichtbaar, bijvoorbeeld in het openbare gebied voor de kerk en bij de overgang naar het winkelgebied. Voor de herinrichting van het gehele centrum is echter nog meer nodig.

Positief
De provincie Drenthe heeft dan ook positief gereageerd op de vraag van de gemeente om financieel te participeren in de 2de fase van het Masterplan Borgercentrum.
Dit onder andere vanwege de belangrijke positie die Borger heeft als recreatief-toeristische kern op de Hondsrug.

Tweede fase
De tweede fase van het Masterplan omvat onder andere het aantrekkelijk en toegankelijk maken van het winkelgebied aan zowel de noordkant als aan de zuidkant van het plein. De doorgaande weg is inmiddels geen barrière meer, maar vormt een onderdeel van een interessant centrumgebied met een gelijkvloerse oversteek met uniek straatwerk in berkenbastmotief. Daarmee krijgt Borger een aantrekkelijk centrum voor inwoners en toeristen waarbij Borger zich ook profileert als ‘hunebedhoofdstad’ in geopark De Hondsrug.

Datum 6 juli 2016 Redactie

Ballonvaart boven Drenthe als hoofdprijs

RTV D boven Assen (F: Natuurlijk Drents)
RTV D boven Assen (F: Natuurlijk Drents)

ASSEN – De redactie werd getipt door Haya van Noord op een wel heel erg leuke website over Drenthe, immers de gemeente Stadskanaal grenst aan Drenthe. Het gaat om de website natuurlijkdrents.nl. Op dit moment is hier een Drents Foto-wedstrijd te volgen met een wel heel bijzondere prijs voor de winnaar.

Ballonvaart

De winnaar wint namelijk een unieke ballonvaart over Drenthe met IKEAIR en Drents bekendste natuurfotografe Karin Broekhuijsen. Stuur je beste natuurfoto, uiteraard gemaakt in Drenthe, naar info@natuuurlijkdrents.nl of zet hem op de facebookpagina van Natuurlijk Drents. Dat kan nog tot en met 15 september. Veel succes!

Datum 23 augustus 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-