Direct naar de inhoud.

PvdA Borger-Odoorn kiest voor financieel gezonde toekomst

Wethouder Trip
Wethouder Trip

BORGER-ODOORN – De coalitie partijen (Gemeentebelangen, CDA en D66) gesteund door de VVD en de CU willen drie miljoen euro extra lenen voor wegenonderhoud. Maar over die lening moet wel rente worden betaald en ook moet die lening worden afgelost. En al in 2019 hebben we daar te weinig geld voor. Volgens de PvdA doet de gemeente hiermee dan ook een uitgave die de gemeentelijke begroting in de komende jaren in problemen gaat brengen. De PvdA is, gelet op de slechte onderhoudstoestand van onze wegen, bereid om voor het wegenonderhoud één miljoen euro extra uit te trekken. Maar de partij wil naast goede wegen ook oog hebben voor sociaal beleid. De PvdA-fractie vreest dat in de komende jaren de zorg, het minimabeleid en onze sociale voorzieningen zullen lijden onder deze bezuinigen. De PvdA vindt dat de oplossing voor achterstallig onderhoud van onze wegen nooit ten koste mogen gaan van bestaanszekerheid, goed werk en sociale binding.

Wel is ze tevreden met de toezegging van wethouder Trip dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven bij het creëren van garantiebanen. Garantiebanen zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente Borger-Odoorn moet volgens landelijke afspraken minimaal twee garantiebanen creëren. Deze zijn er nog niet. Door middel van een motie van de PvdA heeft wethouder Trip toegezegd om voor het eind van het jaar minimaal twee garantiebanen realiseren.

Datum 30 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Ontmoetingsochtend buurtcentrum Noordstee vol gezelligheid

ontmoetingsochtend fotoSTADSKANAAL – Wist u dat er iedere 1e vrijdag van de maand, in buurtcentrum Noordstee in Stadskanaal Noord een gezellige ontmoetingsochtend plaatsvindt? Ook aanstaande vrijdag 6 mei is iedereen vanaf 9.30 uur weer welkom, vooral bewoners die, om wat voor reden ook, minder sociale contacten hebben. De ontmoetingsochtenden beginnen met gezamenlijk koffie drinken. Vervolgens zijn er in groepjes diverse gezellige spelactiviteiten en de ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

De ontmoetingen worden mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de wijkraad en de Rabobank Zuid Oost Groningen. Meer informatie is te verkrijgen via Hennie Tent, telefoon 06 33167365.

Datum 3 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Tweede werkconferentie Kans voor de Veenkoloniën

Pagecentrum
Pagecentrum

STADSKANAAL – Gisteren waren zo’n 180 mensen tijdens de tweede werkconferentie ‘KANS 2’ bijeenkomen in het kader van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Tijdens deze werkconferentie, die gehouden werd in het Pagecentrum Stadskanaal,  kwamen initiatieven aan bod en werden de hoofdlijnen van het programma bekend gemaakt. Kans voor de Veenkoloniën is het programma dat als doel heeft om gezondheidsverschillen te verkleinen in het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe, door zoveel mogelijk de regie aan inwoners over te laten.

Vertellen en inbrengen
Geheel volgens de filosofie van het programma was tijdens de bijeenkomst niet de programmaorganisatie bepalend, maar waren de aanwezigen dat. Zo werd er gebrainstormd tijdens deelsessies waarin iedereen kon meepraten over de invulling van de diverse thema’s.

De verenigingen van Groninger en Drentse dorpen vertelde over het gezamenlijke initiatief om van inwoners te horen wat er leeft en wat er gedaan kan worden om gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden. Ook studenten van de Academie Minerva leverden een eigenzinnige bijdrage. Huistroubadour Erwin de Vries vulde het programma muzikaal aan met zijn liederen.

Invulling geven
Tijdens de bijeenkomst werden de hoofdlijnen van het programma gepresenteerd. De werkconferentie was daarnaast bedoeld om nadere invulling te geven aan het plan 2016 – 2019. ‘De komende maand ronden we het plan af en bieden we het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan’, aldus een woordvoerder van de werkconferentie

In kaart brengen
Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie kunnen verbeteren. Het doel dat daarmee centraal staat is de gezondheidsverschillen in deze regio aanzienlijk en duurzaam te verkleinen. Dit gebeurt door allereerst goed in kaart te brengen waar er behoefte aan is en door initiatieven te versterken en verbinden. Het ministerie van VWS stelt voor een periode van 8 jaar, 10 miljoen euro ter beschikking.

Datum 23 februari 2016 Bert Jan Brinkman

Groninger krijgt iedere maand gratis geld als basisinkomen

geldGRONINGEN – Sommige gemeenten willen experimenteren met een basisinkomen. Een groep inwoners ziet in dat geval af van het recht op bijstand, huur- en zorgtoeslag en krijgt in ruil daarvoor een maandelijks bedrag waar iemand van kan rondkomen. Bijverdienen mag wel gewoon.

Gemeenten zijn dit jaar zelf verantwoordelijk voor werk en inkomen. Eén van de verantwoordelijkheden is om werklozen weer aan het werk te helpen. Hoewel Nederlandse gemeenten steeds vaker willen experimenteren met het basisinkomen, is er in Den Haag nog niet veel draagvlak voor. Partijen als D66 en PvdA pleiten wel voor experimenten op gemeentelijk niveau.

In Groningen kijkt wethouder Mattias Gijsbertsen naar de mogelijkheden van zo’n experiment met een basisinkomen waarbij uitkeringsgerechtigden onbeperkt kunnen bijverdienen. Zo zal Frans Kerver de éérste Nederlander zijn die straks iedere maand gratis geld krijgt. Kerver woont in de stad Groningen en doet mee aan het sociaal experiment. Het basisinkomen van 1000 euro is een bedrag dat hij sowieso krijgt. Daarnaast mag hij gewoon werken! het experiment gaat een jaar duren.

In Leeuwarden presenteerde econoom Marcel Canoy eerder ook al een plan voor een experiment met een basisinkomen. Er zouden hier 1000 Friezen aan mogen meedoen.Het is volgens Canoy interessant om te kijken wat er gaat gebeuren als mensen in vrijheid en zonder armoede leven. Gaan ze op de bank liggen of worden ze juist productiever? Een basisinkomen voor iedere Nederlander lijkt voorlopig echter nog onhaalbaar.

Bronnen: RTV Noord en 9 for News

Datum 9 april 2015 Bert Jan Brinkman

Oorkondes voor sociaal betrokken ondernemers

de winnaars van de oorkondes: Tuingroen links, Best Western rechts
de winnaars van de oorkondes: Tuingroen links, Best Western rechts

STADSKANAAL – Twee bedrijven die zich inzetten voor het behoud en creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen zijn door de gemeente Stadskanaal in het zonnetje gezet. Tijdens de Noordelijke Promotiedagen in MartiniPlaza in Groningen ontvingen Tuingroen Stadskanaal en Best Western Stadskanaal een certificaat van waardering.
De oorkondes werden namens wethouder Francis Boen uitgereikt door Jakko Zwartsenburg, manager ROB. Dat gebeurde op plein Stadskanaal, tijdens een speciale presentatie. De twee ondernemers toonden zich zichtbaar en hoorbaar vereerd met de onderscheiding. De gemeente riep tijdens de presentatie op de Promotiedagen de bezoekende ondernemers ook op gebruik te maken van vouchers, waarmee bedrijven (ook financieel) worden gestimuleerd werkloze jongeren in te zetten.

Datum 10 november 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-