Direct naar de inhoud.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer onvermijdelijk

windmolen_85BB49E17AD25652C1257968003B264B_104BORGER ODOORN – College Borger-Odoorn wil windmolens ‘aan tafel’ bestrijden – Dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer er komt is volgens het college van de gemeente Borger-Odoorn onvermijdelijk. Minister Kamp van Economische Zaken stelt burgemeester en wethouders nu voor de keus: zelf de omgevingsvergunning afgeven of de hele zaak uit handen geven aan het ministerie. Het college blijft zich verzetten tegen de plannen, maar denkt meer invloed uit te kunnen oefenen als ze zelf de vergunning afgeeft. Die voorkeur wordt donderdag besproken met de gemeenteraad. ‘We hebben lang gewikt en gewogen’, zegt wethouder Freek Buijtelaar. Net als de overgrote meerderheid van de betrokken inwoners is de gemeente tegen de windmolenplannen van het Rijk voor de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. ‘We zien hoe de minister de signalen van de bevolking negeert, en hoe bijvoorbeeld Drouwenermond ingeklemd dreigt te raken tussen rijen windmolens. Daarom gaat onze lobby richting Tweede Kamer onverminderd door. Tegelijkertijd zijn we rationeel: uiteindelijk gaan er windmolens komen. En dan biedt het meewerken aan de vergunningverlening voor ons meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen dan wanneer we onze handen ervan af trekken.’

Invloed
Geen windmolens vindt ook de PVVBorger-Odoorn heeft zich samen met Aa en Hunze laten adviseren door een jurist die deskundig is op het gebied van windparktrajecten. Door de vergunningverlening in eigen hand te houden kan de gemeente zelf scherpere criteria hanteren voor de bouw en vorm van de molens. Ook op het gebied van geluidshinder is het mogelijk om in de vorm van maatwerkvoorschriften strengere voorschriften op te stellen. Bovendien wordt de gemeente door de vergunning zelf af te geven verantwoordelijk voor de handhaving. Wethouder Buijtelaar: ‘Als onze inwoners dan toch ergens terecht moeten kunnen met hun klachten en vragen, dan liever bij ons dan in Den Haag. Hoe meer we omwonenden zelf kunnen bijstaan, hoe beter. Als we het aan het ministerie overlaten, kun je op je vingers natellen dat er meer oog zal zijn voor de economie dan voor de leefbaarheid in het gebied.’

Omgevingsraad
De minister heeft de gemeente Borger-Odoorn ook gevraagd om deel te nemen aan een omgevingsraad, waarin mogelijkheden tot participatie van en compensatie voor inwoners worden besproken. De komst van een dergelijke raad hangt af van het draagvlak onder de bevolking, maar onder voorwaarde daarvan wil het college hier aan deelnemen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juli wil het college graag horen wat het standpunt van de raadsfracties is.

Datum 1 juli 2015 Bert Jan Brinkman

Wethouder Peter Gelling is boos op Economische Zaken

De plek waar de windmolens komen
De plek waar de windmolens komen

STADSKANAAL – Het ministerie van Economische Zaken kan op weinig sympathie rekenen van wethouder Peter Gelling. Gelling (Gemeente Belangen Stadskanaal) is woedend op het ministerie omdat deze in een vorige week gepubliceerde mededeling over het windpark ‘Drentse Monden en Oostermoer’ suggereert hierover overleg te hebben gehad met de gemeente Stadskanaal. [Lees ook dit bericht].

Volgens Gelling is er nog helemaal geen overleg geweest. In de mededeling maakt EZ bekend dat het voorbereidingsbesluit voor het windpark genomen is en dat er begonnen gaat worden met het ontwerp inpassingsplan.

Gelling: “We hebben nooit overleg gehad met het ministerie, behalve dat we een keer mochten aanschuiven bij een bestuurlijk overleg, maar toen waren deze besluiten al genomen”. Volgens Gelling hebben de ‘genomen’ besluiten uitsluitend een voorbereidend karakter. Hij heeft inmiddels zijn beklag over de gang van zaken gedaan bij gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).

Wethouder Peter Gelling in de S-express
Peter Gelling

De wethouder daagt minister Kamp uit om in Stadskanaal tekst en uitleg te komen geven over de aanwijzing van het Drentse Windpark. Volgens Gelling heeft de minister en zijn ministerie nog nooit geluisterd naar de argumenten van het gemeentebestuur Stadskanaal. Die zijn namelijk fel tegen de komst van de windturbines die vlak voor Stadskanaal, maar nog net in Drenthe, worden gebouwd. Ook verreweg de meeste inwoners uit het Drents/Gronings Veenkoloniale gebied zijn tegen de komst van de windmolens.

Onlangs kwam Geert Wilders nog om zijn sympathie te betuigen bij de tegenstanders van windparken in de Drentse Veenkoloniën.

 

 

 

Datum 18 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Initiatiefnemers windpark komen met website en infokrant

windmolensNIEUW BUINEN – Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is een initiatief van drie partijen: Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond, Raedthuys Windenergie en Vereniging windpark Oostermoer. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. Om de bevolking zo goed mogelijk te informeren hebben de initiatiefnemers een eigen website gemaakt en komt er regelmatig een infokrant uit.

 

Planning

Op dit moment werken de initiatiefnemers aan het voorontwerp-inpassingsplan en is er breed overleg met overheden en organisaties. In de herfst van dit jaar liggen de ontwerpbesluiten en vergunningen ter inzage en zijn er inspraakmomenten. De definitieve besluiten en vergunningen zullen in het voorjaar van 2016 klaar zijn. Deze besluiten zijn onherroepelijk eind 2016. De opbouw van de windmolens start dan in 2018. De uiteindelijke start van de windenergie productie en oplevering van het windpark is in 2019.

Lees hier de 1e infokrant:

infokrant_WP_DeDrentseMondenEnOostermoer (1)

Datum 14 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Geert Wilders uitbundig ontvangen in Nieuw Buinen

Geert WildersNIEUW BUINEN / STADSKANAAL – (video) -Precies klokslag 12.00 uur kwam Geert Wilders aangereden. Een bonte menigte actievoerders van Platform Storm stond hem op te wachten bij het MFA Noorderbreedte in Nieuw Buinen. Wilders, fractieleider van de PVV kwam steunbetuigen en is ook van mening dat windmolens zeker niet thuishoren in de prachtige ruimtelijke omgeving van de Veenkoloniën. Dat sommige turbines dichter dan 450 meter op een woonhuis geplaatst gaan worden is absurd. Wilders nam alle tijd om te praten met de aanwezige pers, woordvoerders van Tegenwind, platform Storm en lokale politici. Hij werd hierbij omringd door bodyguards. Veel inwoners wilden met de PVV leider op de foto alvorens hij weer in zijn auto vertrok.

Videoreportage met interviews

 

Stadskanaal

Wim Orsel
Wim Orsel

De SP Stadskanaal was aanwezig en deelde mini- windmolentjes uit met een flyer waarop stond tegen de windmolens te zijn. Ook raadslid Erik Bieze van gemeentebelangen Stadskanaal was aanwezig en liet zien tegen de komst van de windmolens te zijn die, als het aan minister Kamp ligt, gewoon geplaatst gaan worden. Stadskanaal is fel gekant tegen de komst van de turbines die vlak over de provinciegrens komen te staan en vreest voor overlast en horizonvervuiling. Er waren enkele honderden bezoekers op de manifestatie afgekomen.

 

Geen windmolens vindt ook de PVVGedrang

Greert 2

Erik Bieze (GBS)
Erik Bieze (GBS)

 

Datum 28 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Rijk geeft duidelijkheid over de plaats windmolens in de Veenkoloniën

View windmills along the border with StadskanaalSTADSKANAAL – Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt 150 MW groot,
bestaande uit 50 windmolens verdeeld over 7 lijnopstellingen.  Minister Kamp maakte eerder deze week bekend dat het windmolenpark ook gewoon door zal gaan in de veenkoloniën . In de provinciale Gebiedsvisie Drenthe waren drie gebieden geschikt voor windmolens. Met dit voorstel voegt het Rijk daar twee gebieden aan toe. De dichtstbijzijnde windturbine zal op 1 km verwijderd staan met de grens Stadskanaal/Groningen.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Rein Munniksma: “Na een lange periode van overleg tussen initiatiefnemers, gemeenten, Rijk en provincie heeft minister Kamp uiteindelijk de knoop doorgehakt. Hij heeft aangegeven zo veel mogelijk ruimte te laten tussen de lijnen van molens. Dit was één van onze belangrijkste
aandachtspunten. Daarmee wordt in veel gevallen voorkomen dat inwoners zowel aan de voor- als aan de achterkant van hun woning windmolens geplaatst krijgen.” De gemeente Emmen (95,5 MW) en de gemeente Coevorden (40 MW) realiseren in totaal 135,5 MW. Daardoor krijgt het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn een omvang van 150 MW. “De provincie Drenthe voldoet hiermee aan haar door het Rijk opgelegde taakstelling van 285,5 MW. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling voor duurzame energie”, aldus gedeputeerde Henk van de Boer.

Drouwenermond

De plek van de vijftig windmolens
De plek van de vijftig windmolens

Het plan van 50 windmolens past niet in de drie gebieden uit de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Op twee extra plaatsen worden lijnen met turbines geplaatst, onder Gasselternijveenschemond en langs de provinciale weg N374 bij Drouwenermond en Nieuw Buinen. “Het blijft een forse opgave, maar de brief van Kamp schept duidelijkheid. Een open en duidelijke communicatie met de inwoners van het gebied, de ontwikkeling van een parkfonds voor substantiële investeringen in het gebied en een goed participatieplan voor omwonenden is noodzakelijk. Wij zullen hier bij het Rijk, met het oog op hun verantwoordelijkheid, op blijven aandringen”, aldus Munniksma.

Lokale ondernemers en de gemeente Stadskanaal hebben eerder aangekondigd om in hoger beroep te gaan tegen het voornemen van Kamp. De ondernemers uit de Kanaalstreek hebben intussen ook een alternatief plan gelanceerd in de vorm van een solarpark.

 

Datum 12 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemers willen solarpark in plaats van windpark

Neuhardenberg Solarpark
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld solarpark Veenkolonien  (zelfde breedtegraad)

STADSKANAAL/ NIEUW BUINEN – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën. De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Lokale ondernemers

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Woordvoerder Jan Nieboer (VVBK-voorzitter) zegt dat het solarpark-plan realistisch is met alleen maar voordelen. “Het is een positief plan waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn dan wanneer er windturbines geplaatst zouden worden. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt ook voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark qua impact beslaat”, aldus Nieboer.

 

Roer omgooien

Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te
houden. Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren). Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek. De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls
Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in
tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is
minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die
een enorm gebied bestrijken. “We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van
duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk
van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in
de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor
de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De
werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De
economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten
De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering. Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame
energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig
alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de gezondheidsproblematiek”.

Windboeren
Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen
meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen
om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De
boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt
natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen
Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

Datum 12 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Uitslag draagvlakonderzoek Windmolenpark de Drentsemonden en Oostermoer

In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal
In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal. (F: H. Otter / RTV Stadskanaal)

GIETEN – Vandaag heeft het het onderzoeksbureau Enneus de uitslag bekend gemaakt die in opdracht van de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en de gemeente Stadskanaal is uitgevoerd. Maar liefst 77.2% van de burgers die de enquête hebben terug gestuurd zijn tegen de komst van dit grote windpark. In totaal zijn er 4229 ingevulde vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons van 40.9%.

 
Tussen de burgers in de drie gemeente is het verschil klein, in Stadskanaal is 80% tegen in Borger-Odoorn 78% en Aa en Hunze 73%.
Draagvlak windmolensonderzoek (foto RTVS)Huizenbezitters zijn sterker tegen de windmolens dan huurders. Burgers met kinderen zijn ook sterker tegen de windmolens dan andere gezinnen. Veel mensen zijn gekwetst dat er ze geen inspraak hebben in dit belangrijke kwestie. Wat ook opvalt is dat veel burgers zich overvallen voelen,ook de gemeenten hebben dit gevoel vooral omdat ze niets is gevraagd. Minister Kamp heeft het besluit genomen en de provincies hebben de aanwijzing gegeven.

De gemeenten zijn blij dat dit rapport degelijk is uitgevoerd en zullen dit dan ook aanbieden aan de minister de Tweede Kamer en de provincie. In een motie van de kamer is gezegd dat dat er aansluiting moet zijn bij het draagvlak van de burgers, in dit rapport komt duidelijk over dat het in onze gemeenten het draagvlak niet aanwezig is. [door H. Otter / RTV Stadskanaal]

 

Datum 9 december 2014 Bert Jan Brinkman

Middenstand Stadskanaal fel tegen mega windmolenpark

kyline Stadskanaal in de  toekomst richting Nieuw Buinen
kyline Stadskanaal in de toekomst richting Nieuw Buinen

STADSKANAAL – De Algemene Handelsvereniging Stadskanaal is fel gekant tegen de eventuele komst van een mega windmolenpark in de Veenkoloniën. De ruim 170 aangesloten leden, overwegend middenstanders, hebben zich unaniem in een bestuursvergadering uitgesproken tegen dit initiatief. De Handelsvereniging deelt de zorg van de ruim 250 ondernemers in de Kanaalstreek en Buinermond die zich eerder tegen het windmolenpark hebben uitgesproken. Daarmee hebben zich nu ruim 420 ondernemers tegen het voorgenomen windpark uitgesproken.

 

 Negatieve impact

Net als de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond vrezen de Kanaalster winkeliers dat het mega windpark schadelijk zal zijn voor de economische perspectieven van de Veenkoloniën en de Kanaalstreek. Voorzitter Klaas Jan Havinga van de Algemene Handelsvereniging Stadskanaal: “Wij voorzien dat de negatieve impact op de leefbaarheid in het hele gebied aanzienlijk zal zijn. Dat zal direct zijn weerslag hebben op de middenstand in Stadskanaal. Onze leden verwachten afnemende koopkracht, dalende inkomsten en sluiting van winkels”.

Havinga stelt vast dat de middenstand in Stadskanaal het nu al moeilijk heeft. “Hoewel wij een belangrijk regionaal koopcentrum zijn, zien we dat de middenstand het moeilijk heeft. De crisis tikt nog steeds door. Er staan teveel panden leeg. De effecten van zo’n mega windpark kunnen we er niet bij hebben”. Tijdens de inspraakprocedure in augustus 2011 heeft de Handelsvereniging al gewezen op het feit dat de inspanningen van gemeentebesturen en vele andere organisaties om de woon-, werk- en leefomgeving aantrekkelijker te maken teniet worden gedaan bij de aanleg van een mega windpark.

De Handelsvereniging voorziet dat de Kanaalstreek als vestigingsplaats oninteressant gaat worden. “Het is al eerder gezegd: je zult eerst door een woud van windmolens moeten voordat je onze gemeente bereikt. Wie wil zich hier nog vestigen?” Economisch voordeel ziet de Handelsvereniging niet. “Er zal geen winkelier beter worden van de aanleg van windmolens”.

 

Tweehonderd meter hoog

Nog een mogelijke view
Nog een mogelijke view richting Drouwenermond

Ook de Handelsvereniging vraagt zich af of de inwoners in de Kanaalstreek voldoende inzicht hebben in de hoogte van de windmolens en de omvang van het windpark: 70 tot 80 molens met een hoogte van meer dan tweehonderd meter, twee keer de Martinitoren, vijf keer de watertoren in Stadskanaal. “Wij zijn zelf erg geschrokken van de montagefoto’s, die een beeld op ware grootte geven hoe ons gebied er uit komt te zien als het windmolenpark is aangelegd. Het windmolenpark treft precies het verzorgingsgebied van onze winkeliers. Het landschap wordt verwoest en de overlast raakt het mondengebied en Stadskanaal met uitlopers tot aan Musselkanaal en Wildervank. Denk aan slagschaduw en geluidoverlast met de overwegend zuidwestenwind. Dit is gewoon heel slecht voor onze regio”.

Datum 2 december 2014 Bert Jan Brinkman

Windmolens zorgen voor grote politieke verdeeldheid

windmolensGRONINGEN/DRENTHE – De Tweede Kamer heeft op advies van de Provincie Groningen gekozen voor een windmolenpark op geringe afstand van het dorp Meeden. Een meerderheid koos voor het zesde variant  (500 meter van het dorp). Dat de windmolens op deze plek gebouwd gaan worden is omdat de provincie bij het Rijk heeft geweigerd aan te dringen op verder onderzoek naar een andere plek. De gemeente Menterwolde kwam afgelopen week nog met een schets van een onafhankelijk bureau. Daaruit zou blijken dat het mogelijk is een deel van de windmolens zodanig te plaatsen aan de noordkant van de snelweg A7 dat ze op twee kilometer van de bebouwing staan. Op deze manier zouden de bewoners van het dorp een stuk minder last hebben. Aanvankelijk leek het er ook op dat in Provinciale Staten een meerderheid zou zijn voor een dergelijk onderzoek. Helaas voor de gedupeerden. Het mocht niet zo zijn. PvdA- gedeputeerde William Moorlag vond het best zo.

 

Verdeeldheid

GroenLinks meende bij SP, Partij voor de Dieren, PVV, CDA, Vrij Mandaat, Lijst Swierenga, ChristenUnie en D66 voldoende steun te hebben vergaard voor een motie. Daarin worden Gedeputeerde Staten opgeroepen minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) toestemming te vragen de noordelijke A7-variant te onderzoeken. Gedeputeerde William Moorlag (PvdA) zag dat niet zitten. Volgens Moorlag is voor windmolens boven de A7 geen maatschappelijk draagvlak. Hij wees er bovendien op dat bij de bouw van dit grootschalige windmolenplan niet de provincie maar het Rijk het bevoegd gezag is. “Het is een illusie om te veronderstellen dat de minister akkoord gaat met belangrijke wijzigingen van het plan”, aldus Moorlag eerder deze week via RTV Noord. ChristenUnie haakte als eerste af. D66 ging uiteindelijk mee met een motie van coalitiepartijen PvdA en VVD waarin het college wordt verzocht voor de inpassing van het windpark met ‘randvoorwaarden voor een optimalisatie te komen’. Wat die voorwaarden precies zijn, bleef onduidelijk.

 

PvdA

De rol van de PvdA in het windmolenspel is voor velen onnavolgbaar. Daar waar juist de gemeentelijke PvdA partijen zich ontpoppen als felle tegenstanders van plaatsing windturbines, gooit de provinciale PvdA roet in het eten. Grote ergernis is bijvoorbeeld ontstaan met het voorstel om bij de plannen van de windmolenparken in zowel Groningen als Drenthe de overlast en eventuele schade voor omwonenden maar zoveel mogelijk te beperken. Het lijkt erop dat binnen de partij grote meningsverschillen aan de oppervlakte komen. Er zijn geluiden die aangeven dat het PvdA lidmaatschap massaal wordt opgezegd door teleurgestelden in en rondom de gebieden waar windparken gaan ontstaan. Stichting Platform Tegenwind N33 is ook diep teleurgesteld. Actiegroep Storm Meeden beraadt zich op gepaste acties.

 

Haast

Wordt dit het toekomstige uitzicht vanuit hoogbouw in Stadskanaal?
Computeranimatie – Wordt dit het toekomstige uitzicht vanuit hoogbouw in Stadskanaal?

Intussen heeft minister Kamp enorme haast. De minister heeft Europese afspraken gemaakt en wil deze niet in gevaar brengen. Een kamer meerderheid is het nu met hem eens. De landelijke PvdA bij monde van kamerlid Albert de Vries vind ook dat de plannen nu door moeten gaan. En hiermee is de weg vrij voor plaatsing van het omstreden windpark aan de zuidkant van de A7 op een halve kilometer van het dorp Meeden.

 

Presentatie

 

Op 9 december wordt de presentatie van het draagvlak omwonenden windpark Drentse Monden gepresenteerd. Gevreesd wordt, door tegenstanders van windmolens, dat ook hier de plannen gewoon doorgezet worden. Invloed van de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal zal slechts zeer beperkt zijn. Ook hier heeft de Provincie de megawatts verdeelt tegen de dorpen en plaatsen aan. Borger- Odoorn, Emmen en Aa en Hunze staan samen garant voor 285.5 MegaWatt. Er zullen in de Drentse Monden de hoogste windturbines verrijzen die ons land kent. Voor Borger-Odoorn en het grensgebied met Stadskanaal betekent dit 50 windmolens met een totale hoogte van 200 meter. Op social media  circuleren nu talloze foto’s (computeranimatie) van de toekomstige skyline van Stadskanaal. De onrust is groot onder de bevolking.

Geraadpleegde bronnen: DvhN/RTVnoord/tegenwind/provinciegroningen

Datum 30 november 2014 Bert Jan Brinkman

Begripvoller met elkaar omgaan tijdens discussies windmolens

Windmolen clusters Drentse Monden
Windmolen clusters Drentse Monden

2e EXLOERMOND – Het opstootje bij een informatieavond over de komst van windmolens in de Veenkoloniën afgelopen woensdagavond, was helemaal niet nodig geweest. Als de demonstranten die buiten stonden maar hadden geweten wat er aan de hand was. Dat zegt burgemeester Marco Out van Borger-Odoorn vandaag via RTV Drenthe.

De informatiebijeenkomst was bij een zalencentrum in 2e Exloërmond. Inwoners van het gebied zijn tegen de komst van het windmolenpark en vinden dat er te weinig naar ze wordt geluisterd. Een deel van die tegenstanders verzamelden zich voor de deur van het zalencentrum. Toen ze naar binnen wilden gaan werden ze tegengehouden door enkele portiers. Er ontstond een worsteling waarbij flink geduwd en getrokken werd. Uiteindelijk mochten de actievoerders alsnog naar binnen.

Burgemeester Out: “Wat je vooral merkt is dat mensen hun emotie en gevoel kwijt moeten kunnen. Woensdag ontstond even een moment dat dat niet ging gebeuren. Dat had gisteren begripvoller kunnen worden opgelost”. Out hoopt dat de initiatiefnemers van de parken, het ministerie en de provincie eindelijk begrijpen dat er geen ‘overkill’ aan windmolens moet ontstaat. Bovendien moeten ze er veel meer van kunnen profiteren.

 

Datum 19 september 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-