Direct naar de inhoud.

Once upon a time in het veen

artist impression Once upon a time in het veenSTADSKANAAL – Once upon a time in het veen is een 10 weken durende unieke reis met 100 meter smalspoor en een treinstel.  Van Veendam en Stadskanaal tot en met Erica van 4 april t/m 8 juni 2014.

Het reistraject volgt de eeuwenlange geschiedenis van de Drents-Groningse vervening. Zoals de grens van de ontginningen van noord naar zuid verschoof, zo wordt het spoor gelegd van het Groningse Wolfsbarge tot het Drentse Erica. Tijdens de reis worden 10 tijdelijke ‘stations’ gebouwd waar de voorstelling ‘Once upon a time in het Veen’ wordt gespeeld.

De titel van de reis verwijst naar de beroemde Italiaanse spaghettiwestern van Sergeo Leone ‘Once upon a time in the West’, waarin een zelfde pioniersmentaliteit wordt belicht zoals die ook heerste tijdens de grootschalige verveningen in Groningen en Drenthe. Langs de kanalen in het veen ontstonden dorpjes, langs het spoor in het Wilde Westen stations. De beeldtaal van cowboys en westerns is gekozen om het verhaal op een toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen. Het toont bovendien een mooie parrallel tussen turfstekers en goudzoekers.

Smalspoor in Drenthe100 kilometer samenwerking
De 100 meter spoor wordt door een spoorploeg aangelegd. De spoorploeg bestaat uit leden van de PeerGrouP, waaronder ‘voorman’ Henry J. Alles, en deskundigen van het Smalspoormuseum in Erica. De ploeg wordt aangevuld met tientallen vrijwilligers uit de omgeving. De ploeg bouwt het spoor voor de trein op en breekt het achter de trein weer af. Per dag wordt circa twee kilometer afgelegd. De trein rijdt van Wolfsbarge en De Groeve naar Annerveensche Kanaal, naar Veendam, naar Stadskanaal, naar Buinerveen, naar Valthermond, naar Munnekemoer, naar Foxel, dan naar Klazinaveen en eindigt in Erica. In totaal is de route op de kop af 100 kilometer.

De voorstelling, een snertwestern
Aan het einde van iedere werkweek wordt een station en een tribune gebouwd. Hier speelt op de vrijdag- en zaterdagavond de muzikale ‘snertwestern’ Once upon a time in het veen. Het verhaal is geënt op de filmklassieker maar omgetoverd naar het ruige grensgebied van Groningen en Drenthe.Het spoor trekt door het weidse veenlandschap, op zoek naar het nieuwe goud. Gelukzoekers en vuurvreters maken de dienst uit. Als de karavaan verder trekt blijven spookdorpen en armoedzaaiers achter. Het verhaal krijgt een onverwachte lading als een boer met hulp van twee vrijbuiters de spoorwegmagnaat te slim af is.

De cast van Once upon a time in het veen bestaat uit professionals van de PeerGrouP en vele figuranten uit de regio. Concept Henry J. Alles, script Rick Steggerda en Henry J. Alles, regie Paul van der Laan, muziek Merel van Dijk, spel Wanting Li, Guus Boswijk, Sanne Verkaaik, Boudewijn Koops, Henry J. Alles en vrijwilligers en figuranten uit de regio.  [ lees ook dit bericht ].

Datum 14 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Agenda voor de Veenkoloniën gaat nog twee jaar door

Veenkolonien fotoVEENDAM – Stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën heeft vandaag besloten om de samenwerking in de Veenkoloniën voor 2 jaar te verlengen (2014 en 2015). De Stuurgroep is erg tevreden over de manier waarop gebiedspartners plannen hebben opgepakt binnen de speerpunten landbouw, energie en water. “Wij vinden het van groot belang dat in deze regio het proces van innovatie en verduurzaming samen met de agrarische sector met kracht wordt voortgezet. Partijen als AVEBE, LTO Noord en de agrarische natuurverenigingen hebben aangegeven dat zij, met steun van ons, daar primair de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Daarom hebben we besloten om vanuit de Agenda voor de Veenkoloniën dit proces de komende 2 jaar nog volop te ondersteunen”, aldus
de voorzitter van de Stuurgroep Henk Staghouwer.

Innovatieprojecten
In de afgelopen periode (2012-2013) zijn er mede door een financiële impuls van het Rijk 65
innovatieprojecten in het gebied opgestart. De komende periode zal worden benut om niet alleen
deze projecten verder tot uitvoering te brengen maar ook om nieuwe projecten met steun van Rijk
en Europese fondsen als POP en EFRO te ontwikkelen. Doel van de samenwerkende partners is om
hiermee de agrarische sector in de Veenkoloniën per 2020 onafhankelijk te maken van extra
overheidssteun.

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020
Het Europese Landbouwbeleid zal per ingang van 1 januari 2015 sterk veranderen. Dit heeft grote
impact op de landbouwsector in de Veenkoloniën. Daarom heeft de Agenda voor de Veenkoloniën in
2012 reeds haar koers verlegd en wordt sindsdien gefocust op landbouw, energie en water. Samen
met gebiedspartners is het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld
waarmee gewerkt wordt aan de verdere versterking van de landbouw in de Veenkoloniën.
Staghouwer: “Wat we willen is dat de Veenkoloniën plek biedt voor een bloeiende landbouwsector
die op eigen benen kan staan, ook zonder extra steun uit Brussel. Met de start van het
Innovatieprogramma is de basis daarvoor gelegd. Graag willen we dit samen met de gebiedspartners
de komende jaren verder uitbouwen”.

Surf naar de Veenkoloniën

Datum 1 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Ogge de Poggelaar uit de Veenkolonien!

 

Ogge de Poggelaar
Ogge de Poggelaar

STADSKANAAL –  Het is 1989 als Hans Huiting, toen werkzaam als free lance journalist in de Kanaalstreek, op het idee kwam een symbolisch figuurtje te creëren voor de Veenkoloniën. Hans bedacht een klein pienter mannetje, hij gaf hem de naam Ogge, die met zijn gezin langs de oevers van de kanalen en diepen woont in holen en gangen van dieren. Deze pientere kleine mensjes, lengte 10 cm, kunnen alles wat mensen ook kunnen en zijn zelfs in staat met dieren te kunnen praten. In zijn fantasie ontmoet Hans Ogge op het bietenveld van zijn vader die een boerderij had in de Broeklanden, de plek waar later de wijk Plan Ter Maarsch werd gebouwd.

Hans en Ogge werden vrienden voor het leven. Hans riep de lezers van de Kanaalstreek op met hem mee te fantaseren. Een ontmoeting met Ogge te bedenken en daarvan een verhaal op te schrijven. Er kwamen veel enthousiaste reacties op zijn oproep. Hij verzamelde die verhalen, en bracht een boekje uit met de titel “De avonturen van Ogge de Poggelaar”. Wijlen Henk van Klinken uit Stadskanaal verzorgde de illustraties. Na verloop van tijd is de aandacht voor Ogge en zijn familie verslapt en velen van u zullen zelfs niet meer weten dat er een Ogge familie bestaat.

Waarom willen wij nu, na zoveel jaren, weer aandacht vragen voor de avonturen van Ogge de Poggelaar en zijn familie, door de verhalen van toen uitgegroeid tot wel 45 familieleden. Wij, dat zijn Egbert Huiting (neef van Hans) en Henk de Boer (ambassadeur Streek Historisch Centrum) te Stadskanaal. We volgden een cursus landschapsgids bij het IVN-Groningen en hadden de opdracht een excursie te maken. Dat werd een fietsexcursie in het gebied ten oosten van Stadskanaal de Veenhuizer Veenkoloniën. Op aanvraag bij het SHC kan men deze excursie bespreken. Cees Brasser eigenaar van Herberg de van Bommelhoeve te Vlagtwedde heeft ook aan deze excursie meegewerkt, we waren met z’n drieën. Tijdens de diploma uitreiking hebben we Ogge weer geïntroduceerd door het eerste hoofdstuk van het boekje voor te lezen. Dit werd met enthousiasme ontvangen en de aanwezigen gaven aan met Ogge verder te gaan als symbool voor het veekoloniale gebied.

Wat willen we ?
* Wij willen op deze manier het veenkoloniale gebied meer onder de aandacht brengen, Een gebied dat overigens naar onze mening op de Werelderfgoed lijst thuis hoort.

* We roepen de bewoners en bezoekers van het veenkoloniale gebied op om weer verhalen te schrijven over hun avonturen met de Poggelaars om zo een nieuw Ogge boekje te maken. Ogge zal op deze manier dit woongebied promoten misschien wel de mascotte worden van de Veenkoloniën.

* In elk geval willen we Ogge op internet presenteren met de oude verhalen, nieuwe avonturen en ook alle prentjes en foto’s die er ooit gemaakt zijn. Woont er misschien een Poggelaar bij u in de buurt? Schroom dan niet om samen een verhaal in te sturen. Misschien ook een foto? Stuur het op naar: info@oggedepoggelaar.nl.

De opbrengst van het boekje komt ten goede aan de kinderafdeling van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal.
We hebben veel plannen! We hopen dat veel inwoners en bezoekers van dit veenkoloniaal gebied dit initiatief zullen steunen. De website www.oggedepoggelaar.nl zal de komende periode verder groeien met meer meer verhalen en tekeningen.

“Deelnemers aan wandelexcursies door het Pagedal, georganiseerd door Heidi Reijke van de Poggestee aan de Pageplas en verzorgd door Luuc Houwing, krijgen een Ogge flyer uitgereikt. De herdruk van het eerste boekje zal ook verkrijgbaar zijn aan de kassa van de Poggestee. In de toekomst hopen we dat meer bedrijven en organisaties hun steentje willen bijdragen om Ogge te introduceren als mascotte van de Veenkolonien! Wellicht zou ook de VVV en de gemeente Stadskanaal een steentje kunnen bijdragen”, aldus Egbert Huiting en Henk de Boer.

Datum 8 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Commissie presenteert adviesrapport Water voor de Veenkoloniën

Het gebied Veenkoloniën
Het gebied Veenkoloniën

KANAALSTREEK –  “Wij hebben grote ambities voor productieverhoging van de landbouw in de Veenkoloniën, maar meer suikerbieten en zetmeel aardappelen komen er alleen als we erin slagen het water efficiënter bij deze gewassen te krijgen!” Aldus de reactie van voorzitter van de Agenda voor de Veen-koloniën, Wiebe van der Ploeg, op het eindrapport van de adviescommissie Water voor de Veenkoloniën. “Op langere termijn is de beschikbaarheid van voldoende water in het gebied van groot belang, denk bijvoorbeeld aan toekomstige periodes van droogte door klimaatverandering”.

De adviezen van de commissie zijn gericht op het verminderen van de risico’s van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Uitgangspunt is dat goed en voldoende water noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied en dat de Veenkoloniën adequaat moeten kunnen reageren op veranderingen die in de toekomst kunnen optreden. Zoals mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat, effecten van bodemdaling, de wens om de productiviteit van de landbouw en de kwaliteit van het water verder te verhogen.  De adviescommissie heeft 10 aanbevelingen geformuleerd voor bestuurlijke, landbouwkundige en civieltechnische verbeteringen. Verder raadt de commissie aan om op korte termijn te starten met projecten om de mogelijke veranderingen nader te onderzoeken en te beginnen met het ontwikkelen van passend beleid en het noodzakelijke leerproces.

Het rapport is door de Agenda van de Veenkoloniën aangeboden aan de deelnemende 7 gemeenten in het Veenkoloniale gebied, de twee waterschappen, de twee provincies en de bij de Commissie Landbouw Veenkoloniën betrokken organisaties, met het verzoek om een reactie te geven. Het startdocument moet de komende jaren een leidraad zijn voor het beleid dat overheden en organisaties in het gebied gaan ontwikkelen. De Agenda voor de Veenkoloniën gaat samen met verschillende actoren, die o.a. betrokken zijn bij de ontwikkeling van de landbouw in het gebied, de aanbevelingen vertalen in projecten.

De Agenda voor Veenkoloniën heeft de adviescommissie in 2012 ingesteld. Zij heeft de opdracht gekregen een overzicht samen te stellen van de mogelijke maatregelen, op basis van de eerder verrichte studies. Ambitie is een minder afhankelijk watersysteem voor de Veenkoloniën waarin de sector landbouw centraal staat.

Het Startdocument Water is te downloaden via de site www.veenkolonien.nl

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman

Proef Steenmeel op de boerderij familie Schrör in Musselkanaal

Steenmeel in Friesland (foto: Nanne Nicolai)

MUSSELKANAAL – Nieuwe innovatieve bodemverbetering maakt bodem Veenkoloniën vitaler. Maandag 3 december aanstaande gaat om 16.00 uur het project Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar in de Veenkoloniën van start op de boerderij van de familie Schrör in Musselkanaal. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen zal daarbij de starthandeling verrichten. Met deze drie jaar durende proef willen de provincies Groningen en Drenthe een stap voorwaarts zetten in de verduurzaming van de landbouw in de Veenkoloniën.

Programma:
16.00 uur Welkom door de familie Schrör. Toelichting op het project door initiatiefnemer Bert Carpay (Carpay Advies). Belang van project voor Veenkoloniën door gedeputeerde Wiebe van der Ploeg. 16.30 uur Officiële starthandeling. 16.45 uur Informele afsluiting onder genot van koffie met koek.

Steenmeel in de Veenkoloniën:
De huidige bemesting zorgt ervoor dat de bodem verzuurt. Bemesting met steenmeel is een serieus antwoord op de afnemende vruchtbaarheid van de bodem. Deze natuurlijke vorm van bodemverbetering wordt al eeuwenlang op kleine schaal toegepast. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze oude techniek uitstekende kansen biedt om de vitaliteit van de bodem op een hoger plan te brengen. De bodem in de Veenkoloniën kampt met een laag organisch stofgehalte en is gevoelig voor droogte en stuiven. Met steenmeel worden de voedingsstoffen in de bodem beter verbonden, neemt de uit- en afspoeling af en zal op termijn de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeteren. De productie van steenmeel is bovendien energievriendelijker dan bij de gangbare landbouwzouten het geval is. Het project in Musselkanaal moet de positieve effecten die wetenschappers verwachten voor bodem en gewassen aantonen en praktijkervaring opleveren.

Begin dit jaar is er ook een  proefproject Steenmeel gestart in Friesland. Meer info hierover lees je op nannesz.weblog

Datum 30 november 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-