Direct naar de inhoud.

Disclaimer

Door de website van Radio Televisie Veenkoloniën 1 (RTV 1) te gebruiken, stemt de gebruiker in met de hierna genoemde voorwaarden. RTV 1 is de streekomroep voor de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn.

Schade
RTV 1 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet altijd worden voorkomen. In geen geval kan RTV 1 aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met – het gebruik van website.

RTV 1 garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy
Verkregen persoonlijke gegevens van gebruikers van RTV 1 worden zorgvuldig verwerkt, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stelt.

Cookiebeleid
Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie over uw online-activiteiten op te slaan, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw online-bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen.

Web-analyse
Wij maken gebruik van webanalyseservice(s), die worden aangeboden door (een) derde partij(en). Deze partij(en) maakt/maken mogelijk gebruik van cookies op onze digitale producten en diensten met het oog op het helpen analyseren hoe onze bezoekers onze websites. Betreffende webanalyseservice gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze activiteiten op te stellen voor online-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot online-activiteiten. Betreffende webanalyseservice mag deze informatie aan derden verschaffen indien betreffende partij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens de webanalyseservice verwerken. Betreffende webanalyseservice zal uw IP-adres in beginsel niet combineren met andere gegevens waarover genoemde partij beschikt.

Wettelijke doeleinden
U verklaart de site uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van site en app door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Privégebruik
Het materiaal op website en app mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privégebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vooraf vereist.

Auteursrecht
Alle informatie op website en app, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het oorspronkelijke auteursrecht van de aanleverende partij, respectievelijk RTV Stadskanaal dan wel onder het auteursrecht van derde  informatieverschaffers aan de site.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt juridisch vervolgd.

Het linken en verwijzen naar pagina’s van RTV 1 op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. onze informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden worden overgenomen en de link van de betreffende derde partij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij RTV 1.

Het framed of inline linken naar onze website, waarbij de content van RTV1 opent in een vreemde omgeving, is niet toegestaan.

Derden
De informatie waarover u via deze website kunt beschikken, is afkomstig uit allerlei in principe betrouwbare bronnen, die niet alle onder controle van RTV 1 staan. RTV 1 is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via website van RTV 1.

Op site treft u links aan naar andere websites. RTV 1 is niet aansprakelijk voor de werking of inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor bijvoorbeeld de disclaimer, indien aanwezig, van de site waarheen wordt doorverwezen.

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal
Als u beeld- en geluidsmateriaal aan RTV 1 doorstuurt, dan doet u afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens RTV 1. RTV 1 kan niet garanderen dat uw foto’s, video’s of geluidsfragmenten gebruikt worden. RTV 1 behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.

Mocht RTV1 een claim krijgen op ingestuurd beeld en/of geluidsmateriaal dan is de inzender daarvoor verantwoordelijk. De claim zal daarbij altijd doorgezet worden naar de inzender.

Hergebruik beeld- en geluidsmateriaal van RTV 1
Alle informatie op de website, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van RTV 1 of eventueel gebruikte informatieverschaffers. U mag de informatie op deze website vrij hergebruiken via een doorverwijzing naar het betreffende materiaal, louter voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits u doet aan correcte bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met RTV 1. De gebruiker van de website vrijwaart RTV 1 tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

RSS-feeds
Voor RSS-feeds van RTV 1 gelden de volgende bepalingen. U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op rtveen.nl gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
U gebruikt de RSS-datafeeds van RTV1 niet voor commerciële doeleinden of in het kader van betaalde dienstverlening
U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk RTV1 als bron en u zorgt voor een correcte doorverwijzing vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op RTV1
Het is niet toegestaan de door RTV1 geleverde inhoud te bewerken of aan te passen
De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland
Het gebruik van de links geeft u niet het recht om RTV1 op enige wijze te associëren met uw site
U aanvaardt dat RTV1 niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. RTV1 blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart RTV1 tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan
RTV1 heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen. Ook behoudt RTV1 zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod onaangekondigd aan te passen of stop te zetten

Wijzigingen
RTV 1 wijst u erop dat de verstrekte informatie op deze website periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. RTV 1 behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde bepalingen en voorwaarden te aanvaarden.

Defecten
RTV 1 kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt altijd beschikbaar zijn of foutloos functioneren, dat defecten gecorrigeerd worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat, betrouwbaar en zonder onderbreking weergeeft.

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal op website of app inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd en schriftelijk aan RTV 1 laten weten. Bij een gegronde klacht zal RTV 1 het materiaal ontoegankelijk maken, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar klachten@rtveen.nl of naar RTV1 Geert Teisplein 2A 9501 VL Stadskanaal.

Geschillen
Geschillen voortkomend uit het functioneren van website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Instemming
Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.

Reageren
Heeft u over deze disclaimer vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht via het contactformulier op de pagina contact.

Geschiedenis
RTV 1 is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen de lokale omroepen RTV Stadskanaal en RTV Parkstad.

Datum 5 maart 2024 Arjan Nijmeijer


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal