Direct naar de inhoud.

Ambitienota Stadskanaal zit vol pijnpunten

Theater Geert Teis wordt mogelijk afgestoten door gemeente Stadskanaal  – (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De financiële situatie van de gemeente Stadskanaal blijft de komende jaren zeer zorgelijk. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota eerder dit jaar is daarom afgesproken dat het college alle technische mogelijkheden onderzoekt om verder te bezuinigen. Deze mogelijkheden zijn samengebracht in een aangepaste ambitienota. Duidelijk is dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het tekort weg te werken. In 4 achtereenvolgende ombuigingsplannen zijn de afgelopen tien jaar alle voor de hand liggende bezuinigingen al gedaan, hoe moeilijk ze soms ook waren. En er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de taken op het sociale domein. Een financiële ommekeer is alleen mogelijk als het Rijk de gemeenten reëel gaat bekostigen.

Een stevig pakket

In de concept Ambitienota 2021-2024 is er geen ruimte voor nieuw beleid. Alle aandacht gaat naar de maatregelen om de tekorten tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit drie groepen: de resterende maatregelen uit de huidige periode (ruim 1 miljoen), de voor het college min of meer acceptabele maatregelen (3,4 miljoen) en mogelijke aanvullende maatregelen (2,3 miljoen). In totaal dus mogelijke maatregelen die een structurele bezuiniging opleveren van ruim 6,7 miljoen. Hoewel de tekorten nagenoeg volledig te wijten zijn aan onze uitgaven binnen het sociale domein (zoals jeugdzorg, Wmo en werk) wordt de dekking voor de tekorten gezocht binnen de volledige breedte van de begroting.

Geert Teis Theater

In het pakket min of meer ‘acceptabele maatregelen’ zitten tenminste 30 bezuinigingsmaatregelen. Onder meer de arbeidsmarkt, welzijn, re-integratie, de bibliotheek en het verhogen van de toeristenbelasting liggen onder het vergrootglas. In de aanvullende maatregelen gaat het bijvoorbeeld over het verder verhogen van de OZB en het versoberen van het minimabeleid, de jeugdzorg en het groenbeleid. Ook is er een reële kans dat het Geert Teis Theater moet worden afgestoten, de bibliotheek dicht gaat en dat er tenminste één van de drie buitenzwembaden moet gaan sluiten.

Besluit in november

Dinsdag spreek de raadscommissie of deze bezuinigingen inderdaad reëel zijn en op 9 november moet de gemeenteraad een pakket hebben vastgesteld als ze een preventief toezicht wil voorkomen. Wethouder Hamster: ‘De maatregelen gaan zeer ver. Een faire oplossing kan alleen van het Rijk komen.’

Datum 6 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Het college van B&W kiest in haar deze week verschenen ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee kiest ze voor het belang van haar inwoners en de gemeente als geheel.

Concreet investeert ze in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, in binnensportaccomodaties en de instandhouding van de 3 buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

Tekorten
Daarnaast wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met grote tekorten. Deze tekorten ontstaan vooral op taken die het rijk bij gemeenten heeft belegd, maar waar de gemeente met de rijksbijdragen niet uitkomen (Jeugd, WMO en de vroegere Sociale werkvoorziening). Waar mogelijk heeft de gemeente de afgelopen tien jaren gesneden en omgebogen. Dat is telkens gelukt, mede door steeds efficiënter te gaan werken. Maar ook nu is de noodzaak er weer om een tekort om te buigen.

Kiezen voor stabiliteit
De ambities, in combinatie met de nieuwe tekorten, vragen daarom om scherpe keuzes. Daarvoor komt het college in haar ambitienota met een samenhangend pakket van 12 stevige maatregelen en onderzoeken. Zo kijkt ze naar besparingen op zaken zoals minimabeleid, wmo en jeugd, maar ook op groen, tarieven en de eigen organisatie, voor wat betreft bevolkingszaken.

Verhoging OZB
Voor de investeringen in de voorzieningen zal de gemeente de OZB moeten verhogen met 16% in 2020. Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit ongeveer 40 euro per jaar. Dit levert ruim 1 miljoen euro op, ongeveer gelijk aan de structurele lasten van de investeringen. De verhoging brengt de tarieven op het provinciale gemiddelde.

Zwarte cijfers
Met het pakket aan maatregelen en investeringen zal de gemeente vanaf 2022 weer zwarte cijfers schrijven. Op de reserves van de gemeente wordt tot die tijd wel 10 miljoen euro ingeteerd door de tekorten die bijna volledig ontstaan door de te lage rijksbijdragen op de sociaal domein-taken.

Doel
De gemeente Stadskanaal heeft als doel het goede woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren door bijzondere initiatieven tot bloei te laten komen, óndanks de hardnekkige problemen. Inmiddels behoren krappe financiën door continu tegenvallende (rijks)bijdragen ook tot die hardnekkige problemen. Ondanks een heel decennium van ombuigingen.

De gemeente zet met de ambitienota fors in op de leefbaarheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de financiële positie de komende jaren stabiel is.

(Ingezonden)

Datum 6 juni 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal