Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af

Gemeentehuis B-O in Exloo

EXLOO – Met een positief resultaat van € 577.000 sluit Borger-Odoorn het boekjaar 2019 goed af. De coronacrisis en de herziening van het Gemeentefonds brengen de gemeente voor de komende jaren echter veel financiële onzekerheid.

Meevallers

In 2019 had Borger-Odoorn meevallers op het gebied van jeugdhulp en de uitkering Gemeentefonds. Bij de Wmo was er een tekort. Het voordelig resultaat stort de gemeente in de Vrije Algemene Reserve. Wethouder financiën, Niek Wind, is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we 2019 positief afsluiten. Daardoor kunnen we onze reservepositie versterken en hebben we meer vet op de botten voor de toekomstige onzekere jaren.”

Tekort

Over 2020 verwacht de gemeente geen voordelig resultaat. De Bestuursrapportage 2020-I laat een verwacht tekort zien van € 555.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Zo heeft Borger-Odoorn de verwachte opbrengsten van de toeristenbelasting moeten verlagen met € 300.000. Er is in deze rapportage nog geen rekening gehouden met compensatie van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat er wel compensatie voor gemeenten komt, maar de hoogte van deze compensatie is nog niet bekend. De bestuursrapportage sluit daarom met een tekort. Het college gaat er overigens van uit dat het Rijk de gemeenten volledig compenseert voor de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Onzeker

De Kadernota 2021 laat net als de bestuursrapportage een onzeker beeld zien voor toekomstige jaren. De verwachting is dat Borger-Odoorn vanaf 2022 minder middelen van het Rijk zal ontvangen door de herziening van het Gemeentefonds. Dit komt doordat Borger-Odoorn een kleine plattelandsgemeente is. Als de herziening zal doorgaan, kan dit grote gevolgen hebben voor plattelandsgemeenten zoals Borger-Odoorn. Niek Wind: “Wij gaan samen met andere plattelandsgemeenten een lobby doen, zodat er meer middelen naar plattelandsgemeenten gaan. Bij de begroting 2021 verwachten we hierover meer zekerheid. Voor ons college is het in verband met deze onzekerheid van belang een beleidsarme Kadernota 2021 aan te bieden en op dit moment geen voorstellen om grote (structurele) uitgaven te doen.”

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Bestedingswensen gemeente Borger-Odoorn

Wethouder Niek Wind (F: gemeente BO)

EXLOO – Op donderdag 13 december vergadert de gemeenteraad van Borger-Odoorn over de voorgestelde bestedingsvoorstellen. Anders dan voorgaande jaren, zijn dit jaar de bestedingsvoorstellen losgekoppeld van de begrotingsbehandeling. Op 8 november stelde de gemeenteraad de begroting 2019 vast. Wethouder Niek Wind: “We hebben veel wensen, maar kunnen deze niet allemaal realiseren. We moeten keuzes maken. Donderdagavond bespreken we de bestedingsvoorstellen met elkaar om tot een goed afgewogen besluit te komen voor de begroting 2019.”

Enkele bestedingsvoorstellen voor 2019

• Groot onderhoud wegen: aanvullend op het reguliere budget € 1 miljoen extra. Speerpunten voor 2019 zijn reconstructie Strengenweg in Borger, nieuwe deklaag Oude Dijk tussen Exloo – 2de Exloërmond en Noorderdiep (Drentse Mondenweg – Kerklaan) Nieuw Buinen.

• Vervanging niet energiezuinige armaturen door duurzame exemplaren: een extra investering van €1,4 miljoen voor de komende jaren. Hiermee voldoet de gemeente aan de doelstellingen van het energieakkoord.

• Aantrekkelijker maken van de Hunzevallei: het transformeren van landbouwwegen in fietspaden (investering €160.000) en een schelpenfietspad in een beton fietspad (investering €50.000).

• Inhuren van een onafhankelijk adviseur in het Mondengebied (€ 45.000).

• Een werkbudget voor inwonerparticipatie (€ 50.000).

• Een versnellingsaanpak sanering asbestdaken (€ 19.125).

• De samenwerking met de gemeenten Coevorden en Emmen op het gebied van recreatie en Toerisme, leefbaarheid en bereikbaarheid en omgevingswet (€ 174.000).

• Achterstallig onderhoud van bomen (€ 130.000). • Bedrijfsvoering (€ 99.500 structureel en € 112.000 incidenteel).

Datum 7 december 2018 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn presenteert begroting 2019 in nieuwe stijl

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Geen cijfermatig overzicht meer, maar een document dat zich inhoudelijk uitspreekt over ambities en hoe we deze waarmaken. De begroting in nieuwe stijl is helder en informatief. De inhoud staat centraal in plaats van de cijfers.

Vijf thema’s

De onderverdeling in de vijf thema’s Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst, Onze leefomgeving en tot slot Onze portemonnee, maakt de begroting begrijpelijk van collegelid tot inwoner. De thema’s vormen de kapstok voor een nieuwe stijl van begroten en verantwoorden. De ambities en strategische doelen staan voorop, zodat de maatschappelijke effecten centraal staan.

Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit

Wethouder Niek Wind: “Deze eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode doet recht aan de titel van het coalitieakkoord ‘Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit’. Deze begroting is vernieuwend, want we laten duidelijk zien welke doelen we nastreven en hoe we deze willen bereiken. Onze ambities zijn leidend en nemen een concrete plek in, elk binnen het thema waar dit van toepassing is. We maken de stap van tellen naar vertellen. Op een begrijpelijke manier kunnen we zo laten zien waar we als gemeente aan werken en wat onze inwoners van ons kunnen verwachten. Een belangrijk streven in onze samenleving waarin inwonersparticipatie een steeds grotere rol inneemt.”

Bestedingsvoorstellen in december

Omdat de nieuwe stijl van begroten de nadruk legt op wat we doen en het vertellen, heeft het college nog geen bestedingsvoorstellen gedaan. We gaan eerst het gesprek met elkaar aan over deze begroting en het bestuursprogramma en daarna volgt op basis van de raadsbehandeling van deze stukken een voorstel tot besteding in 2019.

In één oogopslag

De speciale begroting 2019 in één oogopslag geeft een overzichtelijk beeld van ambities en doelstellingen, naast de financiële positie van de gemeente. Na de begrotingsbehandeling en de bestedingsvoorstellen in de gemeenteraad, verschijnt dit overzicht ook in de lokale huis aan huis krant ‘Week in Week uit’.

Datum 5 november 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal