Direct naar de inhoud.

Burgemeester Pekela legt begroting uit

Gemeentehuis Pekela (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – (video) – De gemeente Pekela heeft in samenwerking met de Kompanjie een filmpje gemaakt en ons gevraagd om dit te delen. In het filmpje legt burgemeester Jaap Kuin uit hoe de begroting 2018 besproken gaat worden in de gemeenteraad van Pekela. De raad komt op dinsdagavond 7 november bijeen om de begroting vast te stellen.

Heidi Eissens in gesprek met de burgemeester:

Datum 5 november 2017 Bert Jan Brinkman

Naturalisatieceremonie gemeentehuis Pekela

F) Herman Alink voor RTV1

GEMEENTE PEKELA – Woensdagmorgen 1 november vond een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Pekela plaats. Jaap Kuin, burgemeester van Pekela, nodigde de heren Hussein Nur Mohamed uit Somalië en de uit Duitsland afkomstige Günter Molanus uit om tijdens deze ceremonie een verklaring van verbondenheid af te leggen. Daarmee beloofden ze de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren.

Burgemeester Kuin richtte zich precies om 10:29 uur in de raadzaal tot beide heren en begon met de woorden  ‘Het moment dat men zich afvroeg, hoe wordt ik Nederlander ligt alweer een tijdje geleden achter u’. Vervolgens werd uitgelegd aan welke voorwaarden men moet voldoen om het Nederlanderschap te verkrijgen en een korte uitleg over rechten en plichten.

Rechten: 
‘Aan het Nederlanderschap zijn rechten en plichten verbonden. De mensenrechten zijn onder ander verbod op discriminatie want iedereen is voor de wet gelijk. In dit land is vrijheid van meningsuiting een hoog goed, u mag dus alles zeggen wat u wil, er is vrijheid van religie, u mag demonstreren, u mag leven zoals u wilt en u hebt recht op rechtsbijstand.’

Plichten:
‘De belangrijkste is dat iedereen zich aan de wet moet houden, men moet zijn eigen geld verdienen, zorgen voor zijn omgeving, zijn best doen om goed met de buren samen te leven en actief zijn in de samenleving, bijvoorbeeld in een bestuur gaan zitten van een voetbalclub. Dat wordt goed burgerschap genoemd. Nederlander zijn, is ook wennen aan Nederlandse eigenschappen en bijzonderheden zoals sinterklaas, onze poldercultuur, we blijven maar vergaderen en met mekaar praten, over problemen daar moet bij bedacht worden dat er niet één de baas is. Een aantal feestdagen wil ik noemen, 27 april hebben we Koningsdag, we vieren de nationale dodenherdenking op 4 mei en 5 mei vieren we de vrijheid. .’

De heer Mohamed krijgt het Nederlanderschap via naturalisatie, terwijl de heer Molanus dit verkrijgt via de optieprocedure. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men minimaal 3 jaar te zijn getrouwd met een Nederlander en tenminste 15 jaar onafgebroken wonen in Nederland dan wel EU-burger zijn.

Na de verklaring werden de heren gefeliciteerd door burgemeester Jaap Kuin, wat vergezeld ging met de bekendmaking, boekwerkjes en bloemen. Daarna was er de gelegenheid voor de aanwezigen, familie en/of kennissen hen feliciteren.

Datum 1 november 2017 Redactie

College Pekela presenteert sluitende meerjarenbegroting

Foto) Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Het college van B & W Pekela belegde voor het eerst een persconferentie waarin de begroting 2018 en de meerjarenbegroting tot 2022 werden gepresenteerd. Financieel staat de gemeente Pekela er goed voor. De reservepositie, de boekhouding en de meerjarenbegroting is op orde. De ingezette bezuinigingen zijn op een haar na gelukt, nieuwe bezuinigingen worden niet aangekondigd. De belastingtarieven gaan trendmatig omhoog met bijna 2%, kostendekkend is daarbij bepalend.

Toch zijn er enige grijze wolkjes, uitgaven ingevolge gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio Groningen, OGD en Synergon, instanties die de laatste jaren steeds hogere bijdrages vragen en dat is zorgelijk.

De begroting in meerjarig perspectief werd sluitend gemaakt door o.m. de ontvangen compensatiegelden sluiting AZC ad 550.000.  Naast dat de reserve voor WMO, jeugdzorg en begeleid wonen verhoogd wordt met 500.000,– i.v.m. grote risico’s op het sociale domein, is de begroting 2018 beleidsarm gehouden. Hoewel in de meicirculaire werd aangekondigd dat de gemeente een hogere rijksbijdrage tegemoet kan zien is dit voorlopig nog af te wachten, aangezien er nog geen regeerakkoord ligt. Burgemeester Kuin verwoorde deze situatie als volgt: “Het wordt tijd dat ze eens uit het kippenhok stappen en gewoon aan het werk gaan”.

Nieuwe ontwikkelingen zijn met name het Centrumplan Oude Pekela waar in 2018 wordt begonnen met de eerste invulling. Wethouder Hemmes ziet hier in een mooie uitdaging voor het nieuwe college, om dit gebied een nieuwe uitstraling te geven. 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maak Pekela nog mooier dan dat het al is, aldus Hemmes.

Komend jaar zal in het teken staan van groot onderhoud, echter nog dit jaar zal de Brittanniabrug worden teruggeplaatst, aldus wethouder van Mannekes.

Ook worden er keuzes gemaakt in de wijze hoe afval wordt opgehaald. Het contract met SITA houdt per 1 januari 2018 op. Het gemeentebestuur heeft de voorkeur om samen met Veendam dit transport zelf ter hand te nemen. Het bestuur is tevreden over de scheiding van afval, restafval neemt zienderogen af, alleen zal in de afvalcampagne nog eens benadrukt worden wat wel en wat niet mag worden gedeponeerd in de oranje container zodat het eindproduct nuttig blijft.

Omtrent digitale communicatie met de inwoners kon men geen resultaten geven, wel wordt de website vernieuwd. Later dit jaar zal worden geëvalueerd hoe gebruikt wordt gemaakt van de diverse mogelijkheden, opvallend is wel dat er minder wordt gebeld. Het college hecht er waarde aan zo toegankelijk mogelijk te zijn. Wethouder Hemmes vermelde in dit verband dat waar gesproken wordt over klantencontact, dat dit wordt veranderd in een volgende begroting, ‘want wij zijn geen Jumbo en bij ons krijgt men ook geen zegeltjes’.  Praat dus gewoon over inwoners, aldus Hemmes.

Met betrekking tot de handhaving van het hondenpoepbeleid zijn er 3 handhavers in dienst van de gemeente, die steekproefsgewijs op plekken daar waar het van belang is bv. in de buurt van scholen controleren. Het verbaliseren is een andere problematiek aangezien dit alleen kan gebeuren als men de hondeneigenaar op heterdaad betrapt. Wethouder van Mannekes vindt dat de inwoners zelf ook hun verantwoordelijk moeten nemen omtrent de behoefte van hun hond.

Een andere grote ergernis is het te hard rijden in het dorp. Burgemeester Kuin sprak de hoop uit dat de 3 handhavers de bevoegdheid ook krijgen dit te beboeten vooral in de 30 km zones. De politie (in Pekela 2,5 agent) heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. ‘Daarbij moet gezegd worden dat het vaak de eigen inwoners zijn, die te hard rijden omdat zij de wegen goed kennen’.

Het college zet zich maximaal in voor de imagoverbetering van Pekela. Ze laten zien wat ze doen maar het is een kwestie van lange adem. Toerisme had in het collegeprogramma geen hoge prioriteit, derhalve is daar ook niet veel mee gedaan.

Bereikbaarheid is een van de belangrijkste factoren om economisch vooruitgang te boeken. Burgemeester Kuin verwoordt dit als volgt. ‘Je kunt betaalbaar en schitterend in Pekela wonen, super voorzieningen, kinderen kunnen naar mooie scholen, mooie gebouwen met goed onderwijs. Je hebt de huisarts, de fysiotherapeut, tandarts, alles in de buurt. Je kunt je dagelijkse boodschappen doen en je hebt culturele en sportvoorzieningen, je kunt bijna alle sporten uitoefenen in Pekela. Als je in Assen of Groningen werkt kun je hier prima blijven wonen. We moeten ons profileren niet als industriegemeente, maar een mooie, groene en leefbare plek om te wonen. De tijd dat de inwoners in hun eigen dorp werk vinden is voorbij, men moet nu reizen, we zijn met andere woorden een forensendorp, daar schamen we ons niet voor, het is hier groener als in de stad, het is hier ruimer dan in de stad, hier zijn geen files, hier kun je nog met je hondje rustig wandelen, hier kun je absoluut betaalbaar wonen. Als het ons lukt de komende jaren aan ons imago te werken dan zie ik grote mogelijkheden voor Pekela’.

Datum 6 oktober 2017 Redactie

Gemeente Pekela controleert naleving drank- en horecawet

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – De gemeente Pekela is gestart met controles op de naleving van de Drank- en horecawet. Voor de gemeente zijn toezichthouders werkzaam die de controles uitvoeren. Handhavers bezoeken para commerciële instellingen, horecabedrijven en supermarkten. Er worden twee type controles gedaan, namelijk een vergunning controle en een leeftijdsgrenzen controle. Dit gebeurt ook tijdens evenementen.

Leeftijdsgrenzen controle
De Drank- en Horecawet verplicht ondernemers om bij twijfel over de leeftijd te vragen naar een identiteitsbewijs van de persoon die alcoholhoudende drank bestelt of koopt. Er wordt onderzoek gedaan naar de naleving van deze verplichte leeftijdsvaststelling. Dit gebeurt onaangekondigd.

Vergunning controle
De Drank- en Horecawet stelt een aantal verplichtingen waaraan ondernemers moeten voldoen. In de komende periode wordt dit gecontroleerd. Ondernemers zijn verplicht om aan deze controles mee te werken. Hierover hebben de ondernemers een brief ontvangen.

Drank- en Horecawet
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Vanaf dat moment is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.
Het is verboden alcoholische dranken te verkopen, zonder dat aan de wettelijke eisen is voldaan. Wanneer de Drank- en Horecawet niet wordt nageleefd, kan de burgemeester de vergunning intrekken of een boete opleggen.

Burgemeester Jaap Kuin: “Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is voor mij een belangrijk speerpunt. Als voorzitter van de werkgroep NIX 18 onderken ik de risico’s van alcoholgebruik. Daarom vind ik het belangrijk dat horeca in de gemeente Pekela voldoet aan de gestelde eisen.”

Datum 17 juli 2017 Redactie

Naturalisatieceremonie in gemeentehuis Pekela

Gemeentehuis Pekela (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De gemeente Pekela organiseert maandag 17 juli om 15.00 uur een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Pekela. Burgemeester Jaap Kuin feliciteert de genodigde persoonlijk met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Tijdens de naturalisatieceremonie legt één persoon een zogenaamde verklaring van verbondenheid met Nederland af. Daarmee beloven ze de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Datum 14 juli 2017 Bert Jan Brinkman

Judokampioenen Silvan en Kylian Bulthuis gehuldigd

Foto: Herman Alink RTV1

PEKELA – Op vrijdagmiddag 7 juli huldigden burgemeester Jaap Kuin en wethouder Jaap van Mannekes op de burgemeesterskamer de broers Bulthuis. Silvan werd in maart 2017 in Tilburg judokampioen van Nederland in de leeftijdsklasse tot 15 jaar en Kylian in april 2017 in Leek in de klasse tot 18 jaar.

De burgemeester schetste hen als ware ambassadeurs voor de gemeente Pekela. Hij noemde sportief, lef en doorzettingsvermogen. De wethouder sprak van grote prestaties die beide broers al een aantal jaren achtereen in het judo leveren. 2 bijzondere talenten waar de verwachtingen hoog gespannen zijn voor wat betreft hun verdere toekomst in de judosport. Ook is hij onder de indruk hoe beiden naast van hun schoolopleiding al hun trainingen afwerken. “Ze tonen hun grote inzet voor de judosport en de wil daarin iets te bereiken”.

Beide broers kregen naast de huldiging van de wethouder een enveloppe met inhoud. Een mooie bos bloemen kreeg de moeder,  want zonder ondersteuning van ouders en grootouders gaat het sporten op topniveau niet.

Meer foto’s: Klik hier

Datum 7 juli 2017 Redactie

28e editie Schutsemarkt 10 juni in Nieuwe Pekela

Schutsemarkt (archief 2015)Foto Wilma Swarts

NIEUWE PEKELA – De voorbereidingen van  de Schutsemarkt, editie 2017, zijn in volle gang. Dit jaar gaat de markt voor de 28e keer plaatsvinden op zaterdag 10 juni aan de boorden van het Pekelder diep. Meer dan 90 kramen zullen hun waren vertonen en aan de man brengen.  Naast de kooplui zijn diverse lokale ondernemers, stichtingen, verenigingen en kerken vertegenwoordigd. De markt gaat om 9.00 uur feestelijk van start en sluit om 17:00 uur.

Met medewerking van onder ander, de Grass Bluesband Janis mc Coury, Straat theater Tjuchem met gratis schminken, Shantykoor De Snikkewichter, Streetband Excelsior, Vreemde Vogels, Reuzenbellenblaas en Winterfee. Ook zijn er oude landbouwvoertuigen te bezichtigen. Sportschool Britannia zal tijdens de markt dans demo’s verzorgen. Er zijn leuke prijzen te winnen door middel van een leuke speuropdracht. Vanaf 10.30 tot 12.00 uur en vanaf 13.00 tot 15.00 uur kunnen kinderen gratis ponyrijden. Verder is er voor de jeugd tot en met 12 jaar, na aanmelden bij marktmeester Henny Tiktak, een vrijmarkt. Klik op deze link voor contactgegevens.

Museumschip De Familietrouw
Het Kapiteinshuis is geopend en ook het prachtige schip de “Familietrouw” ligt op haar vertrouwde plekje in het Pekelderdiep voor het museum. De Familietrouw is het oudste, nog in originele staat verkerende schip in de provincie Groningen en nog helemaal ‘zeilwaardig’. Het schip is opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten.

Eindfilm Pekels Goud
De eindfilm Pekels Goud gaat tijdens de markt 4 keer vertoond worden, in een voor deze gelegenheid ingerichte minibioscoop, in het Tehuis aan de Ds. Sicco Tjadenstraat C40.  Burgemeester Jaap Kuin zal de eindfilm starten om 9.30 uur. Daarna draait de eindfilm nog 3x in Het Tehuis: om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Pekels Goud gaat over diverse onderwerpen in de gemeente Pekela en duurt ongeveer 75 minuten.

Heeresveld Concours Nieuwe Pekela (archief 2015) Foto Wilma Swarts

Heeresveld concours in het Boekhovenpark 
Net zoals voorgaande jaren wordt de Schutsemarkt samen met het Heeresveld concours georganiseerd. Deze internationale springconcours word gehouden in het Boekhovenpark wandelpark die zich aan het einde van de markt bevindt. Vanaf 09.00 uur springen paarden klasse L, M, Z, ZZ. Met als hoogtepunt rond 14.30 uur de GROTE PRIJS van PEKELA in de Z, ZZ klasse. De winnaar gaat met  €500,- naar huis. 

Maar u kunt vrijdag 9 juni vanaf 17.00 uur ook al genieten van springen paarden in de klasse BB en B.
En op zondag 11 juni vanaf 10.00 uur springen pony’s klasse BB t/m ZZ.

Datum 2 juni 2017 Redactie

Oranje Bevrijdingsconcert in De Binding Oude Pekela goed bezocht

Opening Oranje Bevrijdingsconcert in Pekela door voorzitter OBCP Andries Brans. (Foto Herman Alink) RTV1

OUDE PEKELA – Dit jaar was voor het eerst het Oranjeconcert en het Bevrijdingsconcert ineen gesmeed. Omreden dat het organiserende Oranje Bevrijding Comité Pekela (OBCP) meer op de centjes moet letten.

Zo’n 300 mensen waren in de sporthal van Mfc De Binding aanwezig, waaronder het voltallig college van Burgemeester en Wethouders met echtgenotes, burgemeester Olaf Meinen van de Duitse vriendschapsgemeente Großefehn , voormalig burgemeester Meindert Schollema en vele raadsleden van de gemeente Pekela. Daarnaast waren ook vele ereleden van OBCP aanwezig.

De heer Andries Brans, voorzitter van OBCP opende het evenement, waarna  burgemeester Jaap Kuin tevens ambassadeur van OBCP, het organiserende comité complimenteerde met hun geweldige inzet om de vele evenementen van de afgelopen week tot stand te brengen. Stipte nog wel aan dat in de verschillende dorpen de animo voor de festiviteiten niet altijd even groot was maar hoopte wel dat in gezamenlijkheid de feestelijkheden blijvend doorgang zullen vinden. ‘

Het concert werd geopend door het popkoor The Blue Happy Bacon, onder leiding van dirigent Petra Lunsche. Ze zingen vooral Engelstalige en Nederlandstalige pop van nu en vroeger en dat doen ze met groot enthousiasme. Na dit optreden, trad Het Ensemble Sophia op. Hun repertoire bestaat uit aria’s uit opera, operette of musical. Bijzonder was het lied ‘Ons Dorp, oorspronkelijk van Wim Zonneveld, dat Willem Schutte ten gehore bracht. Het lied was voor deze gelegenheid omgebouwd en refereerde daarmee naar Pekela.

OBCP kan terugkijken op een geslaagd concert.
Het Oranje Bevrijdingsconcert zal volgend jaar in 2018 plaats vinden in Nieuwe Pekela.

Datum 30 april 2017 Redactie

Gemeente Pekela is geslaagd voor aansluittoets landelijke voorziening WOZ

Foto: Wilma Swarts

De Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) is een centraal loket waar iedereen de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kan inzien. Deze waarden zijn nu openbaar. Dat is makkelijk voor de grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst en CBS. Bij de aansluiting op LV WOZ moet een gemeente slagen voor de aansluittoets van de Waarderingskamer. Pekela is geslaagd voor deze toets. Op 13 april jongsleden is burgemeester Jaap Kuin, gewapend met een laptop, persoonlijk in het dorp op pad geweest om de aansluiting online te bekijken.

Voordelen voor inwoners
Met het Loket voor openbare WOZ-waarden krijgt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. U krijgt zo beter inzicht in de manier waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde.

Voordelen voor gemeenten

  • Actuele gegevens (Mutaties van WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt);
  • Gemeenten zijn na aansluiting op de LV WOZ af van de periodieke gegevensleveringen aan de huidige afnemers zoals de Belastingdienst (voor Invullen Aangifte), de waterschappen (heffing van waterschapsbelasting) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistische rapportages en het bepalen van belastingcapaciteit);
  • De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het stelsel van basisregistraties ontwikkeld zijn.

Om de waarden te kunnen raadplegen gaat u naar de website.

Bron: Gemeente Pekela

Datum 21 april 2017 Redactie

Burgemeester Kuin ontsteld over rondslingerend zwerfvuil

Burgemeester Jaap Kuin ruimt met werkgroep rondslingerend vuil op – Herman Alink RTV

OUDE PEKELA – Op het einde van de zaterdagochtend  (25 maart) werd door de werkgroep Pekela Schoon een schoonmaak actie gehouden bij de sluis in de Pekel Aa langs het fietspad tussen Oude Pekela en Winschoten. Ook werd een fietspad achter de sportvelden langs opgeschoond. Naast de vaste leden van de werkgroep Pekela Schoon, was er dit keer versterking van burgemeester Kuin van Pekela. Deze was ontsteld over zoveel rondslingerend zwerfvuil.

Op een onverhard landweggetje was Johan Wortelboer uit Nieuwe Pekela druk bezig. Hij had in korte tijd al de nodige vuilniszakken en rotzooi verzameld, vooral plastic en metaal. Omdat dit gedeelte waar hij stond wat afgelegen ligt heeft hij het vermoeden dat men hier expres de spullen dumpt. Hij is zelf lid van Watersportvereniging Pekela en weet uit eigen ervaring hoe vervelend het is om plastic in je motorschroeven te krijgen om nog maar te zwijgen wat dit doet met de dieren die in het water leven. Hij vindt dat mensen zich meer bewuster moeten zijn wat het betekent rommel in de vrije natuur achter te laten.

Ankie Voerman, initiatiefnemer van Pekela Schoon, was ondertussen bij de sluis aan het opruimen. Met zo’n gemiddeld 9 vrijwilligers houden ze 1 x per maand een schoonmaakactie in de gemeente Pekela. Al eerder hadden ze bij de sluis dit jaar 30 vuilniszakken zwerfvuil weggehaald. Nu was de oogst 7 zakken. Ze vindt het dramatisch dat mensen niet nadenken wat ze het milieu en dieren aandoen. “Dieren die hierdoor stikkend doodgaan”. Ze is blij dat er elk jaar op Nationale Schoonmaakdag de mensen weer eens op de feiten worden gedrukt. De werkgroep wil graag dat politici gaan nadenken over wat zij kunnen doen om Pekela schoon te houden. Een goede reden om burgemeester Jaap Kuin uit te nodigen vandaag mee te helpen. De leden van de werkgroep zijn blij met initiatief van de gemeente om te zorgen dat het Pekelderdiep schoon blijft. Ze krijgen ook subsidie van de gemeente waar ze hun materialen mee kunnen bekostigen en zijn daar blij mee. Ankie Voerman droomt van een schone wereld waar ruimte is voor mens en dier.

Burgemeester Jaap Kuin:
Verderop komen 2 mannen aangelopen. De ene man draagt een zwaar gevulde vuilniszak en de andere man loopt achter een kruiwagen welke is volgeladen met 5 volle vuilniszakken. Het is burgemeester Kuin die achter de kruiwagen loopt. Hij wilde graag eens zelf ervaren wat de werkgroep Pekela Schoon 1 x per maand doet en nam de uitnodiging dan ook met plezier aan. Kuin is van mening dat zorgvuldigheid op je omgeving een must is, en als je rommel ziet liggen dat je het simpelweg even kunt opruimen. “Het is heel belangrijk, maar de gemeente kan het niet helemaal alleen”, aldus de burgemeester. Hij opperde dat als iedereen in Pekela eens zó’n opruimdagje zou helpen, Pekela er nog mooier uit zal zien. “Het is maar een uurtje werk, het is ook nog fijn vertoeven in de buitenlucht en ook nog goed voor de conditie”.

Hij maakt van de gelegenheid gebruik een oproep te doen dat mensen (groot en klein) hun eigen rommel niet lukraak weggooien, maar meenemen naar huis. “Stop het in je container”, aldus Kuin.

Eind van deze maand gaat de gemeente haar eerste evaluatie doen voor wat betreft het nieuwe ophaalbeleid van het vuil. Burgemeester Jaap Kuin is blij met de Nationale Schoonmaakdag omdat mensen er op die manier nog eens extra op gewezen worden dat het belangrijk is de leefomgeving en natuur schoon te houden. “Een beetje minder ik en beetje meer wij”. Dit waren de laatste woorden van de burgemeester en spoedde zich met zijn vuilniszakken vol rotzooi terug naar de verzamelplaats.

Datum 26 maart 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal