Direct naar de inhoud.

Brede school ‘De Groenling’ verkeersveilig

PEKELA – C.B.S. de 7-Sprong, Jenaplanschool, St. Willibrordus en O.B.S. Hendrik Wester (samen Brede school De Groenling) te oude Pekela zijn herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat de scholen opnieuw zijn beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’ voldoen. De scholen krijgen als beloning een houten leskist met verkeersborden.

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. Op dit moment zijn er 63 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. In de gemeente Pekela zijn vier van de zeven scholen in het bezit van het verkeersveiligheidslabel:

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Datum 10 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Onderwijs huisvestingsproblematiek in Oude Pekela

Gemeenteraad Pekela F) Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december sprak het college van bestuur SOOOG voor de gemeenteraad over de problematiek onderwijshuisvesting in Oude Pekela. Op basis van het aantal leerlingen kampt de Willibrodusschool in de Groenling met ruimte tekort. SOOOG en het College van Pekela herkennen de ontstane problemen, maar voorlopig is er nog verschil in oplossingen. Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?

In gezamenlijk overleg met alle gebruikers van de Groenling is op dit moment een oplossing gevonden door het handvaardigheidslokaal in gebruik te nemen als leslokaal. Volgens het SOOOG kan dit de komende jaren gehandhaafd blijven en is een interne verhuizing hiermee voorlopig voorkomen. Ook extra kosten zouden daardoor worden bespaard. Wethouder Hennie Hemmes wil echter komen tot een duurzame oplossing.

SOOOG pleit voor een Integraal Kind Centrum
Een interne verhuizing zal sowieso dan niet meer plaatsvinden, mits op korte termijn wordt besloten om te starten met de eerste Integrale Kind Centrum in de regio. Deze kan gerealiseerd worden in het gebouw van de Feiko Clockschool. In dit centrum werkt dan onderwijs, peuterwerk en kinderopvang in één doorgaande lijn samen in de ontwikkeling van het kind. Vroeg beginnen is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen en loont ook op lange termijn, zowel voor het kind, ouders en de samenleving, aldus de heren Hulst en Hansen. Ze wezen de gemeente op de preventieve functie en vroegtijdige herkenning van mogelijke problemen. Samenwerking tussen Onderwijs, Zorg en Centrum Jeugd en Gezin kunnen de aanpak goed invullen. Nieuwe wetgeving, onder ander over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vraagt om een juiste besluitvorming om deze onderwerpen te nemen.

SOOOG is al langer bezig met het ontwikkelen van een IKC
En willen daar graag in opmaat naar de kind-voorzieningen nu een nieuwe start mee maken. Er is meer dan voldoende ruimte in het gebouw van de Feiko Clock en het is een nadrukkelijke wens vanuit de ouders en van toekomstige ouders om een start te maken. Het IKC is dagelijks open van 7.00 tot 19.00 uur. Het is niet alleen aantrekkelijk voor ouders maar zeker ook voor de gemeente. Het biedt ouders met een nul-uren-contract een sociaal maatschappelijk oplossing. Ook zal een IKC voordelen hebben op de huisvestingproblemen op de Groenling. Met de IKC op de Feiko Clockschool richten we ons op alle ouders die nu op de Groenling hun kinderen hebben. Bij een IKC is er een dagopvang met slaapvoorzieningen, dat vraagt wel enige aanpassingen in het huidige schoolgebouw. De kosten van inrichting c.q. aanpassingen van een IKC komen te liggen bij de gebruikers en niet bij de gemeente. IKC heeft goed op elkaar afgestemde voorzieningen voor kinderen van de leeftijd 0 t/m 12 jaar of soms tot 14 jaar in één gebouw.

Destijds heeft de gemeente Pekela de keus gemaakt
De peuterspeelzaal te concentreren op één locatie in De Groenling. Met een IKC voorziet SOOOG dat meer ouders bewust gaan kiezen voor deze school. Er zal hierdoor een andere spreiding van leerlingen ontstaan tussen de Groenling en de Feiko Clock. De beschikbare ruimte van de Groenling zal toenemen maar dat hoeft niet te leiden tot leegstand. Het zou op termijn kunnen ook daar een IKC in te gaan vestigen.

Samenvattend ziet SOOOG kansen en geen belemmeringen
“We kunnen kinderen één doorgaande lijn in ontwikkeling bieden en hierdoor een enorme service bieden aan huidige en toekomstige ouders. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om de ruimte die we hiervoor willen gebruiken weer op te eisen en deze zullen dan in oude staat weer worden opgeleverd. We vragen het college en de raad om snel een besluit te nemen om in de Feiko Clockschool te kunnen starten met een IKC en op de Groenling een pas op de plaats te maken en met alle betrokkenen in overleg te gaan over de nieuwe inrichting van de Groenling”. Volgens SOOOG is tussen de besturen van beide scholen een uitstekende relatie. Vóór de zomervakantie heeft SOOOG een aanvraag ingediend bij de gemeente om te starten met IKC. De gebruikersvergunning hoort de gemeente af te geven. “Als besluitvorming uitblijft kunnen we niet starten”.

Mevrouw Anja van Duivendijk van de Kompanjie geeft inzicht 
IKC is onderwijs in één doorgaande lijn maar wettelijk is het nog niet mogelijk om dit te gieten in één organisatie. Momenteel is het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelwerk organisatorisch van elkaar gescheiden. De stand van zaken per 1 oktober 2017 is dat er 563 leerlingen zijn. Een lichte daling op een eerdere meting maar de verwachting is dat er een toename zal komen, gebaseerd op de onderbouw (groepen 1 t/m4) van de scholen die aan het groeien is. Er is in totaal voldoende ruimte voor al onze basisschoolleerlingen. De Willibrodusschool breidt sterk uit, Hendrik Westersschool heeft wat leegstand. Bij de Feiko Clockschool is leegstand ontstaan met name vanwege sluiting AZC, het ging hier om 45 leerlingen.

Katholiek, Christelijk en Openbaar Onderwijs moet er in gezamenlijkheid uitkomen.
Als de gezamenlijke scholen er niet uitkomen om tot een duurzame oplossing te komen qua huisvesting zal de gemeenteraad de knoop moeten doorhakken. Er zijn verschillende opties maar deze hebben ook verschillende kostenplaatjes. Wettelijk zou er in één gebouw  2 openbare scholen kunnen maar SOOOG is daar geen voorstander van. Willibrodusschool wil niet op 2 locaties zitten en het bijbouwen van 2 tijdelijke lokalen aan de Groenling wordt afgewezen door de gemeente. Dit gaat tenminste 100.000 euro kosten en interne verhuizingen maakt het lastig vanwege de onvoorspelbaarheid groei, waardoor ook geen duurzame oplossing mogelijk is. De Zevensprong is zeer tevreden met de Groenling en wil blijven zitten.

Wethouder Hemmes beantwoord op vragen gemeenteraad:
“We zijn als gemeente al een hele tijd bezig met de verschillende schoolbesturen er toch uit te komen. We willen een duurzame oplossing voor de komende 4 of  5 jaar, die ook financieel haalbaar is. We zijn als college voorstander van een IKC maar eerst willen we met alle scholen eruit komen. We blokkeren geen opties, behalve de optie bijbouwen lokalen terwijl 400 m verderop lokalen leeg staan, dat zou neerkomen op kapitaalvernietiging. Er is geen leerlingenstop bij de Willibrodusschool, als er geen andere argumenten meer zijn zouden ze dit kunnen overwegen, maar daar gaat de gemeente niet over. De harmonisatiewet kinderopvang en peuterspeelwerk zal ingaan 1 januari 2019. Er gaat dan heel wat veranderen en er zal flink wat minder geld ter beschikking zijn voor het peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang heeft zijn eigen inkomstenregels. Ook heeft de gemeente te maken met contracten met de Stichting Peuterspeelwerk. Wij willen graag snel handelen maar daarnaast willen we ook zorgvuldig zijn. Ik ben bij alle scholen inmiddels langs geweest en elke school heeft zijn eigen belang en als wethouder moet ik werken naar een oplossing die voor alle scholen acceptabel is. Ik hoop op korte termijn eruit te zijn, mocht dat niet lukken, dan zal het college en gemeenteraad een besluit moeten nemen.

Wethouder Hemmes nodigt SOOOG uit aan te schuiven met overleg Primenius
Volgende week heeft de wethouder een overleg met Primenius (Stichting verzorgt Katholiek Basisonderwijs voor 32 scholen in Drenthe en Groningen). Hij vraagt het SOOOG daarbij aan te schuiven en hoopt nog voor de Kerstdagen met een prachtig voorstel te komen. Zo niet dan gaat het college in januari 2018 ermee verder. De druk zal dan wel opgevoerd worden, gezien de geluiden vanavond geuit door de gemeenteraad.

Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?
Wat SOOOG betreft niet, ze vragen goedkeuring om te starten en daarmee de problematiek binnen de Groenling tegelijk oplossen. “We denken dat zowel in de Groenling als de Feiko Clockschool een IKC mogelijk is, natuurlijk afhankelijk van behoefte van de ouders”.

 

Datum 13 december 2017 Redactie


-advertenties-