Direct naar de inhoud.

Raad van State veegt alle bezwaren tegen windpark van tafel

F: RTV Drenthe

BORGER-ODOORN – Niet geheel onverwacht heeft de Raad van State vandaag alle resterende bezwaren tegen een achttiental uitvoeringsbesluiten rond de aanleg en bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer verworpen.

Het gaat om deelvergunningen die onder meer de aanleg van (bouw)wegen, kabel- en leidingstraten en trafo- en inkoopstations mogelijk maken. Verder regelen de vergunningen de kap en herplant van bomen en andere zogeheten landschappelijke inpassingsmaatregelen.

Een groot deel van de bezwaren en beroepen werd door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de bestuursrechter bezwaarmakers Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, WindNEE en enkele omwonenden in deze uitvoeringsprocedure niet als belanghebbenden ziet. In 2018 heeft de Raad namelijk het inpassingsplan voor het Windpark goedgekeurd.

Toen is de Raad van State ook al uitgebreid inhoudelijk ingegaan op alle bezwaren die tegen het windpark zijn ingebracht. Die uitspraak maakte in principe de weg vrij voor de bouw en ingebruikname van 45 windturbines van maximaal 175 megawatt. Daarna hebben het Rijk, de provincies Drenthe en Groningen, de gemeente Veendam en waterschap Hunze en Aa’s een reeks uitvoeringsvergunningen verleend. Dat zijn vergunningen die gaan over het bereikbaar maken van de windparklocatie, de aanleg van stroomleidingen en trafostations om de opgewekte windenergie op het net te krijgen.

Dertig jaar

Al met al ziet de Raad van State geen problemen in de vergunningen. Zo wees de bestuursrechter onder meer het verzoek van de tegenstanders af om een regel in de kabel- en leidingenvergunningen op te nemen om die uiterlijk na dertig jaar weer te verwijderen. De Raad vindt dat niet noodzakelijk. Immers, als de windturbines na 2050 worden verwijderd worden de leidingen ook niet meer gebruikt. Verder zegt de Raad in deze uitspraak niets over de keuze van het type windturbine in het park. Dat had het rechtscollege overigens al tijdens de rechtszitting van afgelopen maart duidelijk gemaakt.

Want zelfs al blijkt later dat het gekozen type windturbine (Nordex N131/3900) meer geluidsoverlast en veiligheidsproblemen oplevert dan het inpassingsplan of de omgevingsvergunningen toelaat, dan is dat een kwestie van handhaving, zei rechter en staatsraad Rosa Uylenburg afgelopen maart in Den Haag.

 

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 27 juni 2020 Hielke Bosch

Veiliger plan bouwverkeer windpark

F: 1e turbine – Windpark Drentse Monden en Oostermoer
AA EN HUNZE – De OmgevingsAdviesraad (OAR) en de initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over een gedetailleerde uitwerking van het verkeersplan in de gemeente Aa en Hunze. Zij hebben daarbij overeenstemming bereikt over de routes voor het bouwverkeer van het windpark in de gemeente.

De OAR heeft een positief advies gegeven over het plan aan de gemeente Aa en Hunze die nu een formeel besluit moet nemen.

Intensieve gesprekken
Nadat in een eerder stadium de gemeente Aa en Hunze had toegezegd transport over de Zwarteweg mogelijk te maken om zodoende de Kopweg te ontzien, zijn in een werkgroep van de OAR intensieve gesprekken gevoerd tussen de OAR en de Initiatiefnemers van het Windpark. Voor beide partijen stond in deze overleggen de verkeersveiligheid en minimale overlast voor omwonenden centraal. De OAR droeg onder meer informatie aan over bestaande verkeersstromen.

Na een constructieve discussie is gezamenlijk het plan opgevat om voor de reguliere transporten van bouwen grondstoffen (zoals zand, menggranulaat en beton) twee aanrijroutes te gebruiken. Een zuidelijke route loopt via de Dideldomsweg van waaruit turbines parallel aan de Tweederdeweg bereikt zullen worden. Via de Zwarteweg en Bosje wordt deze route gebruikt om ook vijf turbines in de meest noordelijke lijn te bereiken.

De andere route gaat via de N33 / afslag De Hilte en een nieuw aan te leggen tijdelijke weg. Via deze route worden de vier meest noordelijke turbines bereikt. Door deze oplossing worden de Streek en Langestraat, twee wegen met intensief verkeer en veel fietsers, aanzienlijk ontlast.

Niet langs sluiproutes
Ook is afgesproken dat geen gebruik wordt gemaakt wordt van zogenaamde sluiproutes langs Nieuwediep, Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond en de Kopweg in Gieterveen.

Het uitgewerkte plan ligt momenteel voor bij de gemeente Aa en Hunze ter finale besluitvorming. Nadat deze heeft plaatsgevonden zal vanuit het windpark breed worden gecommuniceerd over de transportroutes.

“Dit is een mooie bevestiging dat men goede resultaten kan behalen wanneer men hetzelfde doel voor ogen heeft; in dit geval maximale verkeersveiligheid en minimale overlast voor de omgeving tijdens de aanleg van het windpark,” aldus Rob Rietveld en Vincent Ratgers, leden van de OAR.

Algemeen directeur Wim Wolters van het windpark is blij met het verkeersplan. “Wij zijn blij met de inbreng van lokale kennis van het gebied door de OAR. Dit heeft zeker bijgedragen aan een nog veiliger plan.”

Datum 23 december 2019 Redactie

Opbouw kraan eerste windturbine van start

RTV1
EERSTE EXLOERMOND – Op de bouwplaats aan de Mondenweg bij 1ste Exloërmond arriveert deze week de bouwkraan. Dat is het startpunt voor de bouw van de eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De kraan staat op een eerder aangelegde kraanopstelplaats. Die plaats is zodanig gekozen dat binnenkort de aangevoerde onderdelen van de windmolen, na aankomst op de
bouwplaats, direct op hun plaats gehesen kunnen worden.

De opbouw van de kraan wordt deze week voorbereid. Pas als de onderdelen voor de windturbine aankomen, wordt de kraan volledig op hoogte gebracht.

Datum 11 juni 2019 Redactie

Contracten aannemers windmolenpark getekend

.

NIEUW BUINEN – In Nieuw Buinen zijn vrijdagmiddag de contracten getekend met twee hoofdaannemers die betrokken zijn bij de bouw van het Windmolenpark Drentse Monden Oostermoer.

A. Hak Electron BV. is hoofdaannemer voor de aanleg van alle leidingen/bekabeling. KWS Infra is hoofdaannemer voor de wegenbouw/infrastructuur.

De hoofdaannemers tekenden de contracten met de drie opdrachtgevers: Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE) Raedthuys Windenergie BV en Windpark Oostermoer Exploitatie BV.

Bij de ondertekening benadrukten partijen dat zoveel als mogelijk regionale bedrijven als onderaannemer worden ingeschakeld. “Er is hard gewerkt om de overeenkomsten rond te krijgen en om regionale bedrijven een goede boterham te laten verdienen. We starten nu met de testturbine en vanaf november zal het echt voortvarend gaan en werken we aan een fraai windmolenpark”, aldus algemeen directeur Wim Wolters.

Datum 1 april 2019 Redactie

Gemeenten: aantal windturbines bij rijk ter discussie

.
EXLOO/GIETEN – De colleges van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn roepen de minister op het bestuurlijk toegezegde maximum vermogen van 150 Megawatt (MW)voor het windpark te handhaven.

Haaks
De initiatiefnemers van het windpark Drentse Monden en Oostermoer maakten onlangs hun keuze bekend voor een turbine van het bedrijf Nordex met een vermogen van 3,9 (MW). Toepassing van 45 turbines met dit vermogen resulteert in een vermogen van 175,5 MW. Dit staat haaks op de toezegging door de minister om niet meer dan 150 MW opgesteld vermogen te realiseren in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Schending van vertrouwen
Beide colleges zien de keuze van de initiatiefnemers en het toestaan van dit type turbine op de 45 aangegeven locaties als een hernieuwde schending van het vertrouwen van de bewoners. Wethouder Freek Buijtelaar: “Een belofte schept ook een verplichting. Na een lang proces kwam de minister er op uit om het park te begrenzen op 150 MW. Dat er nu veel meer wordt geplaatst, gaat er bij ons niet in.”

Brandbrief
Wethouder Co Lambert: “Het niet nakomen van de bestuurlijke toezeggingen leidt er toe dat het vertrouwen van onze inwoners in de politiek wederom een deuk oploopt. Genoeg reden voor beide colleges om een brandbrief te richten aan zowel minister als provincie om de toezegging van maximaal 150 MW na te leven.”

Datum 16 november 2018 Redactie

Nordex voorkeursleverancier windpark Drentse Monden

(c) Foto: Jan Oelker / Nordex
BORGER-ODOORN/AA EN HUNZE – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131 windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020. Met de keuze voor Nordex en deze windturbine is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Nordex N131 windturbine: stiller door ‘serrated trailing edges’
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft gekozen voor de N131 turbine van Nordex vanwege de inspanningen die Nordex wil en kan leveren om de turbine te laten passen binnen het zogeheten Lofar-convenant dat aangeeft dat de elektromagnetische (EMC)-straling van de te plaatsen windturbines moet worden gereduceerd. Een andere reden om hiervoor te kiezen, is de goede reputatie van Nordex (www.nordex-online.com/en).

Daarnaast is een belangrijke overweging geweest dat de Nordex N131 turbine een van de stilste turbines in zijn klasse is. Dit wordt bereikt door toepassing van zogeheten ‘serrated trailing edges’ aan de wieken. Dit is een gekartelde
achterrand van de wieken die ervoor zorgt dat er minder geluid ontstaat als de wieken draaien

Tiphoogte van 210,5 meter
Het type N131 van Nordex heeft een ashoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte – het bovenste puntje als een wiek recht overeind staat – 210,5 meter.

.

Totaal vermogen 175,5 MW: stroom voor 225.000 huishoudens
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal bestaan uit 45 windturbines van het type Nordex N131. Elke turbine heeft een vermogen van 3,9 MW waarmee het totaal opgesteld vermogen op 175,5 MW komt. De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken. De 45 windmolens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken dus samen per jaar naar verwachting 675 miljoen kWh op. Dat is evenveel als gemiddeld 225.000 huishoudens per jaar gebruiken. Ter vergelijking: de provincie Drenthe telt circa 216.000 huishoudens.

Voorbereidingen voor de bouw
Het doel is dat de 45 windturbines eind 2020 staan en stroom opwekken. De voorbereidingen voor de bouw van dit grote windpark worden nu getroffen, in samenspraak met Nordex. Onderdeel van deze voorbereidingen is dat er goed met de omgeving wordt gecommuniceerd over hoe de bouw verloopt. Voordat de bouw begint, wordt dit breed bekend gemaakt in de omgeving. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond het windpark kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.drentsemondenoostermoer.nl/contact/

Informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel. Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Meer informatie staat op www.drentsemondenoostermoer.nl

Doe mee aan het windpark via De Windvogel
Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Leden hebben ook stemrecht over de andere energieprojecten van de coöperatie en de buurtprojecten die door dit windpark mogelijk worden gemaakt. Meer informatie hierover op www.windvogel.nl of via info@windvogel.nl.

Datum 29 oktober 2018 Redactie

Presentatie zonneplan in Hunsowhal Tweede Exloërmond

(F: PrachtigBorger)
TWEEDE EXLOERMOND – (PrachtigBorger) Dinsdag 14 februari presenteert Stichting Zonkoloniën haar Zonneplan. Omdat er een zeer grote opkomst wordt verwacht vindt de informatie avond plaats in de Hunsowhal in Tweede Exloërmond.

Samen met de firma Powerfield wordt het zonneplan nader uitgelegd en er wordt een voorstel gedaan voor een aantal locaties. Daarnaast worden alle bewoners gevraagd actief mee te denken over plaatsing en de locaties van de zonnepanelen. Uw inbreng is belangrijk om een zo open en eerlijk mogelijk plan tot ontwikkeling te brengen.

Draagvlak is daarbij essentieel.

Het Zonneplan behelst samen met een ander zonneplan 4 tot 5 maal zoveel geïnstalleerd vermogen als de Windturbineplannen. Daarom zal de politiek niet om een goed zonneplan heen kunnen als alternatief voor windturbines.

Data
Dinsdag 14 februari 2017 vanaf 19:30 uur.

Locatie
HUNSOWHAL
Zuiderdiep 33
9571 BB 2e Exloermond

Datum 6 februari 2017 Redactie

Burgemeester Seton houdt luistersessies met bewoners over windparken

(F: PrachtigBorger)
BORGER ODOORN – Burgemeester Jan Seton van Borger Odoorn nodigt bewoners uit windmolengebieden uit om met hem in gesprek te gaan tijdens twee, door hem georganiseerde, luistersessies in Nieuw Buinen en Drouwenermond.

De afgelopen periode hebben er rond de realisatie van het windpark Drentse Monden en Oostermoer allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden. Voor de inwoners die in het gebied wonen waar de windmolens straks komen, is dit een situatie die veel emotie oproept.

Niet alleen voor inwoners persoonlijk maar ook voor de samenleving. Immers voor- en tegenstanders van het windpark leven in hetzelfde gebied. Of het nu gaat om werk, school of vrijetijdbesteding, als inwoners kom je elkaar tegen en heb je met elkaar te maken.

Burgemeester Seton hecht er veel waarde aan om te horen hoe u als bewoners van deze gebieden de ontwikkelingen ervaart. Daarom wil hij graag in een paar zogenoemde ‘luistersessies’ met u in gesprek.

Waar en wanneer?
Dinsdagavond 20 december in MFA Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.
Woensdagavond 21 december bij Kunst- en Cultuurpodium De Verrekieker, Zuiderdiep 43 in Drouwenermond.

Hoe laat?
Voor beide bijeenkomsten is de inloop vanaf 18.30 uur. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.

(Bron: PrachtigBorger)

Datum 14 december 2016 Redactie

WindNEE gaat morgen naar Den Haag

Windmolen clusters Drentse Monden
Windmolen clusters Drentse Monden

BORGER-ODOORN – WindNEE is een stichting die zich verweert tegen de komst van windpark Oostermoer. “Wij organiseren protestacties, voeren dialoog met overheden en hebben het initiatief genomen om via een juridische weg de komst van dit windpark tegen te gaan”, zegt een woordvoerder van de stichting.

Minister Kamp 

Ondanks alle protesten, klachten, zienswijzen en media aandacht voor het Drama van de Veenkoloniën blijft minister Kamp van plan dit rampzalige plan uit te voeren. Hij heeft namelijk een planning te halen. Op 19 september maakte hij zijn besluit bekend. Maar de stichting laat het er niet bij zitten en gaat door met protesteren en actie voeren.

BUS

windmolen_85BB49E17AD25652C1257968003B264B_104Woensdag (5 oktober) gaat er een grote bus vanuit het Noorden richting Den Haag. Van 10.00 tot 13.00 uur is daar een 2e kamer commissievergadering over het Energie-akkoord. Daarin zijn onder andere agenda punten opgenomen die te maken hebben met Windpark de Drentse Monden en Oostermoer in onze gemeenten. Eveneens zijn er al kamervragen gesteld en zullen ook nog worden gesteld op 5 oktober die aandacht vragen voor de schrijnende situatie rondom de Lofar antennes. Omdat we het totaal niet eens zijn met het besluit van minister Kamp dat er 45 windturbine geplaatst moeten worden, wil de stichting dat een groot aantal mensen met hen mee gaat.

Inmiddels hebben er al veel personen zich opgegeven om mee te gaan. Daarom is er besloten met een bus vanaf de rotonde bij Gieten te vertrekken. De kosten bedragen € 12,50 voor een retourrit. Tijdens de rit wordt u bijgepraat over de huidige situatie. Opgeven kan via voorzitterstorm@platformstorm.nl

Datum 4 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Open brief ondernemers Veenkoloniën aan overheid om Time Out in Windmolendiscussie

windmolensNIEUW-BUINEN/STADSKANAAL – Ondernemers in de Veenkoloniën hebben in een open brief aan de politieke bestuurders die betrokken zijn bij de windmolenproblematiek in de Veenkoloniën, om een Time Out gevraagd in de Windmolendiscussie. Volgens de ondernemers worden de ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën steeds onverkwikkelijker.

Ingezonden brief

INGEZONDEN BRIEF SOLAR GROEP Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en Ondernemersvereniging Buinermond

Ondernemers vrezen escalatie na chantage door windboeren
“Neem Time Out in windmolendiscussie Veenkoloniën”

De ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën worden steeds onverkwikkelijker. Voortgaande verharding ondermijnt de sociale cohesie in de
regio meer en meer. Het is een zorgelijke ontwikkeling die zich afspeelt op tweeërlei gebied: tussen windboeren en bevolking en tussen politiek/overheid en bevolking. Als ondernemers in het gebied willen wij met deze open brief een voorstel doen om tot een normalisering van de verhoudingen te komen.

Windboeren hebben recent leden van onze vereniging met chantagepraktijken onder druk gezet. Zij hebben gedreigd ondernemers die zich tegen het windpark verzetten te boycotten. Het is onaanvaardbaar dat zij die zich schuldig maken aan dit soort praktijken door de overheid worden beloond met aanzienlijke sommen subsidie (ruim € 40.000 euro per molen per jaar) waar de burgers in het gebied nota bene feitelijk zelf fiscaal aan bijdragen.

Verder blijft de overheid de toegenomen en herbevestigde bezwaren van de inwoners van de Veenkoloniën tegen het megawindpark negeren en ook dat zet kwaad bloed.
Gebiedscoördinator Oterdoom is tot een vernietigend oordeel gekomen: er is geen draagvlak. En: de inwoners zijn niet bereid zich te laten omkopen met een compensatieregeling. De uitkomst was een herbevestiging van het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder hebben uitgevoerd (80% tegen).

Stuitend was de reactie van het Drents provinciaal bestuur, dat eerder al liet weten draagvlak niet nodig te vinden. Met de mededeling dat het windpark er toch komt, lieten gedeputeerde staten weten zich niets aan te trekken van de bevindingen van de Gebiedscoördinator. Terwijl de provincie, samen met het ministerie van EZ en de windboeren, nota bene opdrachtgever van de heer Oterdoom was. Daarmee is de inzet van de Gebiedscoördinator een farce gebleken en bovenal heeft het provinciaal bestuur de inwoners van de Veenkoloniën definitief de rug toegekeerd. Ongepast, onwaardig en arrogant.

Niet veel anders ging het toe in de vaste kamercommissie EZ, enkele weken geleden. Minister Kamp klaagde dat hij met beveiliging het gebied in had gemoeten. Ook de minister toonde op geen enkele wijze de inwoners serieus te nemen: de communicatie moest worden verbeterd. Een dooddoener. Niet de communicatie, maar de impact van 50 windmolens van 200 meter hoog is het probleem. Dat ‘klets’ je niet weg. Ondertussen blijft de oneigenlijke en dictatoriale crisis- en herstelwet die hier wordt misbruikt van kracht.

Inmiddels hebben de beide betrokken Drentse gemeenten een kort geding tegen het ministerie aangespannen en gaan raadsleden van beide gemeenten zich richten tot de Raad van Europa. Zij spreken van ‘bestuurlijke onderdrukking’ en het ‘buiten spel zetten’ van de democratie. Buitengewoon moedig, het is zeldzaam dat een lokale overheid de rijksoverheid voor de rechter daagt. Minister Kamp grossiert inmiddels in rechtszaken en ook de tegenstanders van het windmolenpark hebben juridische stappen in voorbereiding.

Waarom toch zo tegen de wil van duizenden inwoners vasthouden aan die windmolens? Het kan niet anders dan de afspraken die de provincie ruim tien jaar geleden buiten het oog van het publiek met de windboeren heeft gemaakt leidend zijn. En de welbekende krachtige lobby van de windmolenindustrie in Den Haag. Wij voorzien desastreuze gevolgen voor onze regio: versnelde krimp en vergrijzing, dalende koopkracht (middenstand), aantasting werkgelegenheid, gezondheidsrisico’s en kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven.

Het is niet nodig. Het alternatief dat wij als betrokken ondernemers in de Veenkoloniën en de Kanaalstreek hebben ontwikkeld geniet wel draagvlak, levert dezelfde megawatts op, is structuurversterkend voor de regionale economie en levert werkgelegenheid op: het Solar Park Veenkoloniën. De om zijn dossierkennis geroemde minister Kamp loog toen hij zei dat dan de hele Veenkoloniën vol gezet moesten worden met zonnecollectoren. 300 hectare is genoeg en die zijn beschikbaar.

Zonnepanelen geven een totaal ander beeld dan de mega molens die 10.000 hectare Veenkoloniaal landschap ruïneren. Inmiddels is duidelijk dat op het moment van de
voorgenomen realisering van het windpark de kostprijs van zonne-energie die van windenergie benadert, aldus experts. De innovaties op het gebied van solar gaan razendsnel, in tegenstelling tot wind, daar is weinig innovatie meer te verwachten.

Als ondernemers zijn wij van mening dat het, gezien de ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst, tijd wordt voor een herbezinning. Wij vrezen escalatie, feitelijk al zichtbaar met het boycotdreigement. Daarom onze oproep: overheid, neem een Time Out! Laten we in een periode van een half jaar proberen tot aanvaardbare oplossingen te komen. En om het nog concreter te maken: Wij zouden het toejuichen als een ‘wijze man’ die op breed draagvlak kan rekenen wordt ingezet om daar een bijdrage aan te leveren. Wij denken aan iemand van het kaliber Herman Wijffels.

Namens De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond (samen 250 bedrijven), Solargroep Martin van der
Leest, Tjipke Paas, Rieks van der Wal, Aize Bouma, Jan Nieboer, Klaas Roelfsema.

Nieuw-Buinen/Stadskanaal, 15 januari 2016

VVBK Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek

Ondernemersnetwerk Buinermond

———————

Datum 17 januari 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal