Direct naar de inhoud.

Energiewacht groeit door overname vennootschap familie Huisman

Andries Huisman, Jolanda Huisman en Elze Meijering van Energiewacht (van links naar rechts) na het tekenen van het contract.

ASSEN/STADSKANAAL  – Op 1 oktober heeft Energiewacht NV de bedrijven Huisman Warmtetechniek BV, Klimacom BV en Solar Noord BV overgenomen. Het gaat om het volledige belang van drie vennootschappen die onderdeel zijn van het familiebedrijf Huisman. De gezamenlijke bedrijven hebben 45 werknemers in dienst en een omzet van ca. 13 miljoen euro. Met de overname realiseert Energiewacht een groei op het gebied van installatietechniek en een uitbreiding van de capaciteit om totale zonne-energiesystemen op te leveren in Noord-Nederland.

Uitbreiden en intensiveren installatietechniek en zonne-energie
Energiewacht, een van de servicepartners van Essent, geeft met deze overname invulling aan de strategische doelstellingen. Gezamenlijk willen de partijen een toonaangevende rol spelen binnen de energietransitie en verwachten hiermee een nog actievere functie te vervullen in de verduurzaming van particuliere woningen, de woningvoorraad van woningcorporaties en binnen de utiliteitssector. De focus ligt op het uitbreiden en intensiveren van de activiteiten in Noord-Nederland én de professionalisering en een uitbreiding van het aantal installatiemonteurs. Naar verwachting geeft dit op termijn tevens een impuls aan de werkgelegenheid in de regio.

Grotendeels zelfstandig functionerend
De drie bedrijven, gevestigd in Groningen en Stadskanaal, worden elk afzonderlijk overgenomen door Energiewacht, maar blijven grotendeels zelfstandig functioneren. Andries Huisman blijft voor een periode van minimaal twee jaar als directeur in een commerciële en adviserende rol verbonden. De focus op de korte termijn ligt op het realiseren van synergie en commerciële voordelen die voortvloeien uit de samenwerking.


Gerenommeerde specialist in Noord-Nederland

De verkopende familie Huisman startte in 1986 met de activiteiten op het gebied van verwarming, luchtbehandeling, airconditioning en duurzame energietechnieken, waaronder zonne-energie. Door de jaren heen hebben de bedrijven zich ontwikkeld als specialist in het opleveren van diverse werktuigbouwkundige installaties, onderhoud en service van werktuigbouwkundige installaties in de utiliteitssector en het ontwerpen, leveren en installeren zonne-energiesystemen.

Datum 7 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Denk mee over buurtprojecten windpark

NIEUW BUINEN – (update) -Op 27 februari kunt u ook zelf weer aan de slag met het verduurzamen van uw woongebied. De Windvogel organiseert dan een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn een deel van de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers.Onze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden en Oostermoer.

Het doel van onze coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten:

  • Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
  • Verbetering van de straatverlichting
  • Een opleidingscentrum  voor de energiemonteurs van de toekomst
  • Glasvezel aanleggen voor snel internet

Locatie: Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, Sportcomplex Buunerdrome, Zuiderdiep 156, 9521 AX  Nieuw-Buinen

Datum en tijd: woensdag 27 februari, inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

UPDATE 25 februari –  De bijeenkomst van coöperatie De Windvogel over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer wordt op een andere locatie gehouden. De bijeenkomst op woensdag 27 januari wordt gehouden in dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) in plaats van de kantine van vv Nieuw-Buinen, zoals eerder vermeld. – Door omstandigheden is de kantine van de voetbalvereniging niet beschikbaar en heeft De Windvogel de bijeenkomst verplaatst naar De Badde. De aanvangstijd blijft ongewijzigd: de inloop begint vanaf 19.00 uur.

(ingezonden)

Datum 25 februari 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks zet vraagtekens bij commerciële zonneparken

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – Een moment van bezinning, zo noemt wethouder Borgesius de tijdelijke stop van zonneparken bouwen in de gemeente Stadskanaal. Deze bezinningsperiode duurt tot 10 december. Een ideaal moment om te evalueren en tips te geven aan het college en de gemeenteraad. Zo valt het op dat de gebouwde zonneparken commerciële belangen behartigen. GroenLinks vraagt zich af: wanneer gaat de inwoner echt profiteren van de duurzame energie voor hun deur?

Stadskanaal Noord

Nadja Siersema van GL Stadskanaal: “Neem het geplande commerciële zonnepark aan de Van Boekerenweg. Het klopt dat het bedrijf Powerfield een donatie doet in een gebiedsfonds van € 750.000,00. Het bedrijf heeft dit aangegeven bij een bewonersbijeenkomst in buurcentrum Noordstee van 19 juni 2018. Voor het gebiedsfonds moet een stichting gevormd worden, zodat de eenmalig gedoneerde gelden gebruikt kan worden in de omgeving. Wie de beheerder hiervan wordt is niet bekend. Kortom er is nog veel onduidelijkheid over deze eenmalige donatie. Komen deze gelden wel ten goede van de bewoners van Stadskanaal Noord? GroenLinks vindt de gang van zaken teleurstellend, het commercieel belang lijkt weer voorrang te krijgen”.

Coöperaties

Siersema: “Coöperaties moeten juist op nummer één staan. Coöperaties kunnen ervoor zorgen dat de inwoners en verenigingen daadwerkelijk kunnen participeren in een zonnepark. Samen met een energiecoöperatie kunnen de inwoners investeren in hun leefomgeving. De leefomgeving wordt duurzamer, energie neutraal en de winst van de parken wordt ingezet bij nieuwe duurzame projecten in de buurt. De winst. Geen eenmalige donatie. Wat fijn is aan een energiecoöperatie, is dat de winst naar projecten van inwoners gaat. Niet een eenmalige bijdrage, waarna een commercieel bedrijf de winst binnen harkt. Energie wordt alleen zo lokaal”, aldus Siersema. GroenLinks heeft ook nog een tip: Geef voorrang aan energiecoöperaties, zodat energie van ons allemaal wordt.

Datum 1 december 2018 Bert Jan Brinkman

GroenLinks met advies op “Stadskanaal op Zon”

STADSKANAAL – GroenLinks heeft kennis genomen van de aanzet tot een beleidsvisie “Stadskanaal op Zon”. De lokale partij die geen zetel heeft in de gemeenteraad van Stadskanaal adviseert de huidige bestuurders en raadsleden het volgende:

– Burgers en hun initiatieven staan centraal. Wij nodigen de andere politieke organisaties en daarmee de leden van de raad uit, omdat dat uitgangspunt te hanteren. Dit wil zeggen, dat plannen van commerciële partijen worden geparkeerd en eerst burgers in de gelegenheid worden gesteld met plannen te komen en om hiervoor de tijd te nemen. Burgerparticipatie vraagt nu eenmaal om tijd.

– Binnen uw gemeente is er een energiecoöperatie. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur en deze coöperatie samen gaan optrekken en nu nog niets in visies en plannen vastleggen. Zij zijn de geschiktste kandidaat om burgers centraal te zetten. En visies en plannen ontwikkel je samen met burgers.

– Binnen uw gemeente zijn er al twee concrete burgerinitiatieven om tot (kleine) zonne-energie-parken te komen op basis van postcoderoos-model. Hierdoor kunnen de burgers maximaal profijt hebben van de energie van deze parken. Wij roepen u op deze twee als pilots te beschouwen. De praktijkervaring hiermee helpt om samen met burgers tot een beter beleidsvisie en beleidsplan te komen, geënt op de praktijk. Het is nu van achter een bureau bedacht en uit deze stukken blijkt, dat er geen tot weinig feeling is met de barre praktijk.

– Staatsrechtelijk zijn er ongeschreven regels. Een nieuwe gemeenteraad heeft het mandaat van de kiezer om visies en meer-jaren plannen vast te stellen. Het is niet kies om in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen dit te doen en zich dan nog te beperken tot kleine beslissingen. Een beleidsvisie is geen kleine beslissing. Het is dan aan de kiezer om eerst een uitspraak te doen.

– Het argument, dat er haast is vanwege nog beschikbare SDE-middelen is niet juist. In het algemeen kan, ethisch gezien, subsidie geen leidend motief zijn. Maar, bovenal, de bedoelde subsidiepot is nu al leeg door overschrijvingen. En, deze pot wordt pas over een jaar gevuld. Haast maken heeft geen zin, dan had uw bestuur dit al eerder moeten doen, te weten een jaar of meer geleden.

– Gelet op uw planning om tot een vastgesteld beleidsvisie te komen, is dusdanig dat dit in feite samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen. Het over de verkiezingen heen tillen is niet meer dan twee maanden en dat is te overzien en beheersbaar.

Datum 12 december 2017 Bert Jan Brinkman

Monnik wekt Veenstroom weer tot leven

Broeder Anthonius bij de turfcentrale van Veendam. (Foto Sietske Schoen)

STADSKANAAL (PSV) – Even leek het er op dat Veenstroom, een van de eerste energie coöperaties van de provincie Groningen, een zachte dood zou sterven, maar niets is minder waar. Cisterciënzer monnik Broeder Anthonius zal het bestuur op 27 december vanaf 10.00 uur bij de turfcentrale in Veendam ontmoeten en vragen Veenstroom door te starten als energie opwek coöperatie voor Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV).

Volgens Broeder Antonius is dit hard nodig. “Wij hebben destijds de venen ontwaterd, zodat we hier gewassen konden verbouwen en zelfvoorzienend werden. Cisterciënzer monniken, zoals ik, bidden weliswaar veel, maar werken doen we zo mogelijk nog harder. De boekweit heeft ons veel goeds gebracht. Maar hadden we maar geweten dat het oorspronkelijke veen door onze ontwatering zodanig kromp dat ze een prooi werd voor het onstuimig geweld van de Dollard.”

Vereende krachten
“Ik geef toe, we hebben toen met vereende krachten dijken aangelegd om te redden wat er te redden viel, maar ik vernam dat het in later eeuwen allemaal nog veel erger werd daarna. De turf werd volledig weggegraven en even leek het er op dat we de graanschuur van het grote Europese rijk zouden worden dankzij de vogelpoep uit landen ver over de zee. Het mocht niet baten. Het landschap werd met kanalen, karton en ontsluitings gekerfd tot in haar lendenen. Tot we zo ver gingen dat we dachten dat we de gassen diep onder ons ongestraft op konden pompen en zelfs aan anderen konden verkopen. Hoogste tijd dus, nu de transitie naar hernieuwbare en schone energie in volle gang is, om niet dezelfde fouten te maken en de inwoners van de Veenkoloniën dit keer zelf de regie over energie en
landschap te geven.”

Broeder Anthonius pleit er voor om nu echt het heft in eigen handen te nemen, want alle kansen zijn voorhanden. “Energie hoeft niet langer in handen van kapitaalkrachtige projectontwikkelaars te zijn, iedere woning kan in principe zijn eigen elektriciteitsfabriek zijn en als we dan de handen ineenslaan houden we grip op onze energievoorziening en ons woongebied.”

Pekela Duurzaam
De energiecoöperatie Pekela Duurzaam neemt hierin al vier jaar het voortouw door onder meer het energieneutraal maken van dorpshuis De Riggel en een energieopwekproject voor verenigingen op sporthal De Spil in Nieuwe Pekela.

“We moeten nu de volgende stap gaan maken om er voor te zorgen dat iedereen profijt kan hebben van de energietransitie en daarom zetten we Veenstroom in als werkcoöperatie voor energieprojecten voor zowel Pekela, Veendam als Stadskanaal. Daarmee kunnen we commerciële ontwikkelaars buiten houden en zorgen dat we de winsten ten goede aan onze inwoners kunnen laten komen.”

De oude turfcentrale in Veendam was landelijk gezien een van de eerste electriciteitscentrales van Nederland en werd bovendien gestookt met authentieke veenkoloniale turf. “Met Veenstroom kunnen we, wat de energietransitie betreft opnieuw het voortouw nemen en onze traditie van durven en aanpakken voortzetten.”

Draagvlak
Het huidige bestuur van Veenstroom maakt ruimte voor nieuwe bestuursleden uit de drie gemeenten om een goede spreiding en draagvlak te krijgen. Wie zich hiervoor wil inzetten, kan zich aanmelden via Hubbeling@live.nl, of bij de monnik op 27 december.

 

Datum 1 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal