Direct naar de inhoud.

Stadskanaal verder met Voorzieningenwijzer

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – In het najaar van 2017 heeft de gemeente Stadskanaal samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice een pilot uitgevoerd met De Voorzieningenwijzer met als doel meer financiële speelruimte te creëren voor inwoners.

De Voorzieningenwijzer is een combinatie van persoonlijke, professionele ondersteuning en een uniek computerprogramma. Het helpt mensen in kaart te brengen voor welke regelingen zij in aanmerking komen en wat hun voor hun de best passende zorgverzekering is.

In de pilot hebben 110 gezinnen uit Musselkanaal meegedaan. Zij kregen een flyer in de brievenbus met informatie over De Voorzieningenwijzer en werden vervolgens gebeld of ze gratis mee wilden doen. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat zij gemiddeld per huishouden een voordeel kunnen realiseren van € 493,- per jaar.

Ellen Stevens van Schaik, manager Klant & Markt bij Woonservice: “Als corporatie nemen we maatregelen om onze woningen betaalbaar te houden. Door onderzoek weten we dat er voor onze huurders aan de inkomstenkant ook voordeel te halen valt: door over te stappen van energieleverancier, door een goed passende zorgverzekering te kiezen of gebruik te maken van toeslagen. De Voorzieningenwijzer helpt om inzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken.”

Gratis adviesgesprek voor 400 huishoudens
Vanwege het succes van de pilot, geven de gemeente Stadskanaal en woningcorporaties Lefier en Woonservice een vervolg aan De Voorzieningenwijzer. In mei 2018 start de tweede fase, hierin is ruimte voor 400 huishoudens om mee te doen. Inwoners worden per dorp/wijk benaderd of zij mee willen doen. Wethouder Boen van Stadskanaal: “In het kader van de armoedebestrijding ben ik een groot voorstander van het inzetten van De Voorzieningenwijzer. Het heeft een preventief effect op het beroep dat gedaan wordt op de gemeentelijke schuldhulpverlening en draagt bij aan de vroegsignalering.”

Ook Lefier onderkent het belang en succes van de Voorzieningenwijzer. Wiebe Cazemier, manager gebiedsteam Lefier: “Veel van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij zien we dat het erg lastig is om regelingen en tegemoetkomingen aan te vragen bij de juiste instanties. Het is mooi dat gemeente en corporaties de handen ineen hebben geslagen om hen daarbij te helpen. We zijn ervan overtuigd dat net iets meer ruimte in de financiën ook meer rust en ruimte in het hoofd biedt.”

Vervolg
Op dit moment worden de experts die met De Voorzieningenwijzer op pad gaan extern ingehuurd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de wens uitgesproken om vanaf 2019 deze werkwijze met ‘eigen mensen’ te organiseren, bijvoorbeeld met medewerkers van Welstad. Hoe dit vorm kan krijgen wordt in 2018 onderzocht.

Datum 7 mei 2018 Redactie

Charity Event brengt veel geld op

STADSKANAAL – Tijdens het Round Table 70 Charity Event doneerden de leden geld aan kinderen en gezinnen in armoede. Het goede doelen event vond plaats op zaterdag 14 april in Stadskanaal.

Welstad

Het evenement werd georganiseerd door de commissieleden van Round Table 70 ‘De Kanaalstreek’. Een prachtig bedrag van 18.000 euro kon worden gedoneerd aan drie verschillende partijen waaronder Stichting Welstad in Stadskanaal. Dankzij deze sponsoring kunnen gezinnen die leven vanuit een financiële achterstand weer lucht halen.

Datum 19 april 2018 Bert Jan Brinkman

Groot onderhoud voor snikke `Dieverdoatsie`

De Snikke (F: J. Westerhof, archief RTV1)

STADSKANAAL – De alom bekende, bijna dertig jaar oude, Snikke `De Dieverdoatsie`, krijgt groot onderhoud. In die dertig jaren is het schip intensief gebruikt en dat heeft zijn sporen achtergelaten: niet alleen door het gebruik van het schip maar ook onder invloed van weer en wind.

Dringend
De eigenaresse van Stichting Snikkevaart heeft enkele jaren geleden uit eigen middelen een grondige onderhoudsbeurt van het onderwaterschip kunnen betalen. Maar daarna was de pot leeg.

De vrijwilligers van de stichting Jatrie en de stichting Snikkevaart inspecteerden afgelopen winter de Dieverdoatsie en kwamen tot de conclusie dat het schip dringend toe is aan een groot onderhoudsbeurt. Gerard Bruining: “Als we niet snel ingrijpen dan is de Dieverdoatsie in de nabije toekomst niet meer in te zetten voor lokale en regionale toeristische activiteiten. Anders gesteld: dan is het einde oefening met het schip”.

Fondsen
Er volgde overleg met de vrijwilligers van de Jatrie. Deze groep gaf aan bereid te zijn om ook de Dieverdoatsie aan te pakken. De afgelopen jaren hadden ze de nodige ervaring opgedaan met de Jatrie. Na samenspraak met het bestuur van de stichting Snikkevaart, ging de voorzitter van de stichting Jatrie Jaap Duit, aan de slag met het aanvragen van bijdragen bij een aantal fondsen en overheidsinstanties. Dit was niet zonder succes.

De stichting Wildervankfonds berichtte, kortgeleden en als eerste fonds, een bijdrage van 2.500, – voor deze werkzaamheden beschikbaar te willen stellen. De stichting Snikkevaart is door dit besluit hoopvol gestemd dat het resterende bedrag van ruim 20.000, – ook beschikbaar komt. Want de Dieverdoatsie is het niet alleen waard om behouden te blijven, maar ook om bij te dragen aan toeristische activiteiten in de Drents- Groningse Veenkoloniën.

Samenwerken
Inmiddels hebben de besturen van de stichting Jatrie en de stichting Snikkevaart besloten om intensief te gaan samenwerken. De schippers van de Jatrie zijn bereid om beide schepen te besturen. Maar deze samenwerking valt en staat bij het kunnen uitvoeren van het groot onderhoud aan de Dieverdoatsie.

Datum 27 maart 2018 Redactie

College Pekela presenteert sluitende meerjarenbegroting

Foto) Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Het college van B & W Pekela belegde voor het eerst een persconferentie waarin de begroting 2018 en de meerjarenbegroting tot 2022 werden gepresenteerd. Financieel staat de gemeente Pekela er goed voor. De reservepositie, de boekhouding en de meerjarenbegroting is op orde. De ingezette bezuinigingen zijn op een haar na gelukt, nieuwe bezuinigingen worden niet aangekondigd. De belastingtarieven gaan trendmatig omhoog met bijna 2%, kostendekkend is daarbij bepalend.

Toch zijn er enige grijze wolkjes, uitgaven ingevolge gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio Groningen, OGD en Synergon, instanties die de laatste jaren steeds hogere bijdrages vragen en dat is zorgelijk.

De begroting in meerjarig perspectief werd sluitend gemaakt door o.m. de ontvangen compensatiegelden sluiting AZC ad 550.000.  Naast dat de reserve voor WMO, jeugdzorg en begeleid wonen verhoogd wordt met 500.000,– i.v.m. grote risico’s op het sociale domein, is de begroting 2018 beleidsarm gehouden. Hoewel in de meicirculaire werd aangekondigd dat de gemeente een hogere rijksbijdrage tegemoet kan zien is dit voorlopig nog af te wachten, aangezien er nog geen regeerakkoord ligt. Burgemeester Kuin verwoorde deze situatie als volgt: “Het wordt tijd dat ze eens uit het kippenhok stappen en gewoon aan het werk gaan”.

Nieuwe ontwikkelingen zijn met name het Centrumplan Oude Pekela waar in 2018 wordt begonnen met de eerste invulling. Wethouder Hemmes ziet hier in een mooie uitdaging voor het nieuwe college, om dit gebied een nieuwe uitstraling te geven. 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maak Pekela nog mooier dan dat het al is, aldus Hemmes.

Komend jaar zal in het teken staan van groot onderhoud, echter nog dit jaar zal de Brittanniabrug worden teruggeplaatst, aldus wethouder van Mannekes.

Ook worden er keuzes gemaakt in de wijze hoe afval wordt opgehaald. Het contract met SITA houdt per 1 januari 2018 op. Het gemeentebestuur heeft de voorkeur om samen met Veendam dit transport zelf ter hand te nemen. Het bestuur is tevreden over de scheiding van afval, restafval neemt zienderogen af, alleen zal in de afvalcampagne nog eens benadrukt worden wat wel en wat niet mag worden gedeponeerd in de oranje container zodat het eindproduct nuttig blijft.

Omtrent digitale communicatie met de inwoners kon men geen resultaten geven, wel wordt de website vernieuwd. Later dit jaar zal worden geëvalueerd hoe gebruikt wordt gemaakt van de diverse mogelijkheden, opvallend is wel dat er minder wordt gebeld. Het college hecht er waarde aan zo toegankelijk mogelijk te zijn. Wethouder Hemmes vermelde in dit verband dat waar gesproken wordt over klantencontact, dat dit wordt veranderd in een volgende begroting, ‘want wij zijn geen Jumbo en bij ons krijgt men ook geen zegeltjes’.  Praat dus gewoon over inwoners, aldus Hemmes.

Met betrekking tot de handhaving van het hondenpoepbeleid zijn er 3 handhavers in dienst van de gemeente, die steekproefsgewijs op plekken daar waar het van belang is bv. in de buurt van scholen controleren. Het verbaliseren is een andere problematiek aangezien dit alleen kan gebeuren als men de hondeneigenaar op heterdaad betrapt. Wethouder van Mannekes vindt dat de inwoners zelf ook hun verantwoordelijk moeten nemen omtrent de behoefte van hun hond.

Een andere grote ergernis is het te hard rijden in het dorp. Burgemeester Kuin sprak de hoop uit dat de 3 handhavers de bevoegdheid ook krijgen dit te beboeten vooral in de 30 km zones. De politie (in Pekela 2,5 agent) heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. ‘Daarbij moet gezegd worden dat het vaak de eigen inwoners zijn, die te hard rijden omdat zij de wegen goed kennen’.

Het college zet zich maximaal in voor de imagoverbetering van Pekela. Ze laten zien wat ze doen maar het is een kwestie van lange adem. Toerisme had in het collegeprogramma geen hoge prioriteit, derhalve is daar ook niet veel mee gedaan.

Bereikbaarheid is een van de belangrijkste factoren om economisch vooruitgang te boeken. Burgemeester Kuin verwoordt dit als volgt. ‘Je kunt betaalbaar en schitterend in Pekela wonen, super voorzieningen, kinderen kunnen naar mooie scholen, mooie gebouwen met goed onderwijs. Je hebt de huisarts, de fysiotherapeut, tandarts, alles in de buurt. Je kunt je dagelijkse boodschappen doen en je hebt culturele en sportvoorzieningen, je kunt bijna alle sporten uitoefenen in Pekela. Als je in Assen of Groningen werkt kun je hier prima blijven wonen. We moeten ons profileren niet als industriegemeente, maar een mooie, groene en leefbare plek om te wonen. De tijd dat de inwoners in hun eigen dorp werk vinden is voorbij, men moet nu reizen, we zijn met andere woorden een forensendorp, daar schamen we ons niet voor, het is hier groener als in de stad, het is hier ruimer dan in de stad, hier zijn geen files, hier kun je nog met je hondje rustig wandelen, hier kun je absoluut betaalbaar wonen. Als het ons lukt de komende jaren aan ons imago te werken dan zie ik grote mogelijkheden voor Pekela’.

Datum 6 oktober 2017 Redactie

Sterke financiële positie gemeente Veendam

(f: Google Maps)
VEENDAM – De gemeente Veendam heeft haar financiële positie verder versterkt. De jaarrekening 2016 laat zien dat de gemeente € 2,4 miljoen heeft overgehouden.

Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve. De jaarstukken 2016 worden op maandag 10 juli 2017 behandeld in de gemeenteraad. Met de jaarstukken legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar.

Meevallers
Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat er minder is uitgegeven aan welzijn en zorg dan er was gereserveerd in de begroting 2016. Uit de jaarstukken 2016 van Wedeka bleek dat het exploitatietekort nagenoeg nihil was. De gemeente Veendam had rekening gehouden met een tekort waardoor de gemeente een eigen bijdrage van bijna € 600.000,00 moest betalen. Ook de bijdrage aan De Kompanjie viel lager uit dan was voorzien. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 500.000,00.

Investeringen
Wethouder Henk Jan Schmaal is tevreden met het resultaat. Zeker ook in relatie tot de investeringen die de gemeente in 2016 heeft gedaan. “In 2016 hebben we veel geld beschikbaar gesteld voor grote investeringen in de gemeente. Zo is er €15 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Leersportpark (LSP). Dit jaar wordt er al gestart met sloopwerkzaamheden van de sta-tribunes en met de aanleg van een kunstgrasveld voor Veendam 1894. Verder is er €4 miljoen beschikbaar gesteld voor grootschalig onderhoudswerk aan beschoeiingen en steigers. Ook is de noordrand van Borgerswold verder ontwikkeld en wordt deze up-to-date gemaakt.”

Toekomst
De verdere transformatie van het sociaal domein staat hoog op de agenda. Of de kortingen vanuit het Rijk de gemeente daarbij parten gaat spelen is onzeker. De actualisatie van de budgetten 2017 in de Voorjaarsnota laat een oplopend tekort zien. De gemeente voert al enkele jaren een meerjarig ombuigingstraject, waardoor jaarlijks een structureel sluitende begroting kan worden vastgesteld.

Datum 4 juli 2017 Redactie

Ontwikkeling financiële positie Stadskanaal zorgelijk

Gemeentehuis Stadskanaal (F: B.J. Brinkman)

STADSKANAAL – De ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente baart zorgen. Dat maakt het college duidelijk aan de raad, bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2017 en de Perspectiefnota 2018-2021. De gemeenteraad bespreekt het in de vergadering op maandag 12 juni, die dan ’s middags begint met de algemene beschouwingen.

Het college geeft aan dat er nauwelijks tot geen ruimte is voor het realiseren van een aantal uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. Bovendien zijn nog bestaande en nieuwe ombuigingen te realiseren. De ondergrens van de algemene reserve wordt de komende jaren bereikt.

Daar komt bij dat de gemeente nog steeds een aantal financiële risico’s loopt. Niettemin stelt het college zich ten doel te blijven zoeken naar mogelijkheden om tekorten te beperken en structurele ruimte te creëren. ,,Dit vraagt duidelijker dan voorheen om keuzes, zowel in de uitvoering als in ambities, en om het slimmer inzetten van budgetten en reserves”, aldus B en W.

Voor 2017 is een tekort geraamd van bijna € 1,4 miljoen. Ook voor 2018 tot en met 2020 verwacht het college negatieve begrotingsuitkomsten. Daarmee komt de ondergrens van de algemene reserve (€ 8 miljoen) onder druk te staan. Het college heeft in de Perspectiefnota 2018-2021 een aantal maatregelen voorgesteld om bij de begroting 2018 een sluitende meerjarenraming te kunnen presenteren. In 2021 wordt voor het eerst weer een overschot verwacht.

In 2017 en volgende jaren heeft de gemeente te maken met stijgende lasten in het sociaal domein, oftewel de Wmo, Jeugd, Participatie en algemene voorzieningen. De kosten van huishoudelijke hulp en de sociale werkvoorziening lopen op. Vandaar dat het college voorstelt vanaf 2021 structureel € 300.000 om te buigen op het sociaal domein.

Met het oog op de financiële positie heeft het college minder ruimte om de kosten van stedelijke vernieuwing te dekken. In de begroting 2017 is dit budget nog met € 100.000 verhoogd naar € 200.000. De extra verhoging van nog eens € 100.000 in 2018 wordt echter achterwege gelaten. Dit komt ten gunste van de begrotingspositie en de algemene reserve.

Datum 3 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Kas van werkvoorzieningsschap Wedeka leeg

Archieffoto RTV1

STADSKANAAL – De kas van Wedeka is leeg. Dat is de financiële realiteit bij het werkvoorzieningsschap op dit moment. “Het gaat nu nog slechts om 10.000 euro dat we moeten bijleggen over 2016”, aldus voorzitter Johan Hamster. “Voorafgaand aan het jaar werd rekening gehouden met een tekort van 2,7 miljoen. Maar dat tekort blijkt door extra inkomsten veel lager te zijn uitgevallen. Eigenlijk kun je spreken van een uitstekend jaar.” Stadskanaal, de grootste deelnemer hoeft van die 10.000 euro slechts 4000 op te hoesten.

“We hadden een tekort van 2,7 miljoen begroot, waarvan er 1,5 miljoen euro uit de reserve kon worden geput. Het resterende bedrag, iets meer dan 1,1 miljoen euro, moesten de deelnemende gemeenten ophoesten. Maar door uitstekend werk hoeven we als gemeenten slechts 10.000 euro te betalen. En dat terwijl staatssecretaris Jetta Klijnsma ons voor het derde jaar op rij meer gekort heeft dan de afspraak was”, zegt Hamster bij RTV Noord.

Sombere toekomst
De tekorten ontstaan door teruglopende subsidies vanwege maatregelen door het Rijk. Voor de toekomst schetst Hamster dan ook een somber beeld. “De tekorten zullen oplopen en dan moeten we als gemeenten wel betalen. De reservepot is leeg. Voor 2017 is het begrote tekort 4,2 miljoen euro. Maar als Wedeka, net als afgelopen jaar zo goed werk levert, kan dat bedrag weer worden bijgesteld”.

Datum 17 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Zilveren FD Gazellen Award voor Payroll Company Holding uit Stadskanaal

Daniëlle van der Ploeg met de zilveren FD Gazelle Award
Daniëlle van der Ploeg met de zilveren FD Gazelle Award
STADSKANAAL – Maar liefst negentien ondernemingen uit Groningen, zestien uit Friesland en vijf uit Drenthe mogen zich een jaar lang FD Gazelle noemen. Dit zijn er 10 meer dan vorig jaar.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst bij Wetsus Onderzoeksinstituut in Leeuwarden werden uit de 40 FD Gazellen negen ondernemers uit de regio Noord bekroond tot winnaars van de avond, namelijk tot Gouden, Zilveren of Bronzen FD Gazelle.

Met de FD Gazellen Awards zet Het Financieele Dagblad de snelst groeiende ondernemingen in Nederland in de schijnwerpers. Vorig jaar waren in de regio Noord aanzienlijk minder ondernemingen genomineerd voor de FD Gazellen Awards: veertien ondernemingen uit Groningen, dertien uit Friesland en drie uit Drenthe.

In de categorie Groot (omzet 10 miljoen euro of meer) heeft Payroll Company Holding uit Stadskanaal de Zilveren FD Gazelle in de wacht gesleept met een gemiddelde omzetstijging van 29 procent. Een structurele omzetgroei van minimaal 20 procent over de afgelopen drie jaar is vereist om opgenomen te worden in de FD Gazellen ranglijst.

Datum 18 november 2016 Redactie

PvdA Borger-Odoorn kiest voor financieel gezonde toekomst

Wethouder Trip
Wethouder Trip

BORGER-ODOORN – De coalitie partijen (Gemeentebelangen, CDA en D66) gesteund door de VVD en de CU willen drie miljoen euro extra lenen voor wegenonderhoud. Maar over die lening moet wel rente worden betaald en ook moet die lening worden afgelost. En al in 2019 hebben we daar te weinig geld voor. Volgens de PvdA doet de gemeente hiermee dan ook een uitgave die de gemeentelijke begroting in de komende jaren in problemen gaat brengen. De PvdA is, gelet op de slechte onderhoudstoestand van onze wegen, bereid om voor het wegenonderhoud één miljoen euro extra uit te trekken. Maar de partij wil naast goede wegen ook oog hebben voor sociaal beleid. De PvdA-fractie vreest dat in de komende jaren de zorg, het minimabeleid en onze sociale voorzieningen zullen lijden onder deze bezuinigen. De PvdA vindt dat de oplossing voor achterstallig onderhoud van onze wegen nooit ten koste mogen gaan van bestaanszekerheid, goed werk en sociale binding.

Wel is ze tevreden met de toezegging van wethouder Trip dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven bij het creëren van garantiebanen. Garantiebanen zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente Borger-Odoorn moet volgens landelijke afspraken minimaal twee garantiebanen creëren. Deze zijn er nog niet. Door middel van een motie van de PvdA heeft wethouder Trip toegezegd om voor het eind van het jaar minimaal twee garantiebanen realiseren.

Datum 30 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Positief resultaat voor gemeente Stadskanaal

geldSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft een positief resultaat op de Jaarrekening 2015: deze sluit met een voordelig saldo van € 3,1 miljoen.

Het college stelt de raad voor dit voordeel op twee manieren te benutten. Een deel van het budget wordt toegevoegd aan de reserve Wmo, onder meer voor investeringen in het sociale domein. Een ander deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de decemberwijziging in 2015 is het saldo van de begroting aanzienlijk bijgesteld. Het verschil tussen kosten en baten is voordeliger uitgepakt dan was begroot. In het Jaarverslag over 2015 wordt uitgebreid aangegeven hoe dit kan worden verklaard.

De voornaamste verschillen ontstaan dankzij het voordelig exploitatieresultaat van Wedeka, de niet benutte PGB-gelden en de nog niet ingezette uitvoeringsbudgetten voor de Wmo. Dit laatste wil het college dan ook beschikbaar houden.

De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de bestemming van het positieve resultaat op de Jaarrekening 2015. Dat gebeurt in de vergadering op maandagavond 11 juli.

Datum 27 juni 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal