Direct naar de inhoud.

GroenLinks bezorgd over zorg in Zuidoost-Groningen

Donkere tijden Refaja ziekenhuis – (F: B.J. Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Het zorgaanbod verschraalt, leefbaarheid en werkgelegenheid komen onder druk te staan. Dit mede doordat Zorggroep Treant bezig is met een herstructurering van de ziekenhuiszorg. Dat leidde al tot sluiting van afdelingen, maar het bericht dat in de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen in totaal 500 banen geschrapt worden is schokkend. Als bijkomend gevolg wordt de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal door basisspoedposten vervangen. Dat betekent dat ambulances niet meer bij deze ziekenhuizen terecht kunnen.

Vragen

GroenLinks statenlid Nadja Siersema – Orsel heeft over deze ontwikkelingen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen. “In de vragen gaat het om drie belangrijke punten”, zegt Siersema. “Heeft de provincie Groningen zicht op deze en toekomstige ontwikkelingen in de zorg en wordt het college betrokken bij het nemen van beslissingen hierin? Het sluiten van de spoedeisende hulp zal leiden tot meer drukte bij de huisartsen en andere ziekenhuizen. Wat betekent dat voor de zorg in de regio? Kunnen de ziekenhuizen en de huisartsen deze extra druk aan?”

Waarborg

Voor de ambulancezorg is de provincie medeverantwoordelijk: zij moet er op toezien dat ambulances binnen de wettelijk voorgeschreven tijden patiënten ophalen en afleveren bij een ziekenhuis. GroenLinks vraagt zich af of dat met het sluiten van twee afdelingen spoedeisende hulp nog wel mogelijk is. Kortom: wordt goede zorg in Zuidoost- Groningen nog gewaarborgd? GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat niet alleen naar geld wordt gekeken, maar juist naar de kwaliteit van zorg in de regio.

Datum 12 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Emile Roemer deelnemer zorgbijeenkomst in Stadskanaal

markt SPSTADSKANAAL – Zaterdag 7 maart vanaf 15.00 uur organiseert het FNV samen met de SP en GroenLinks een zorgbijeenkomst in het restaurant van het ‘Best Western Hotel Stadskanaal’ aan het Raadhuisplein. Dit jaar zijn de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet van kracht gegaan. Wetten met veel gevolgen voor kwetsbaren die zorg en werk nodig hebben. Er wordt 3 miljard bezuinigd op de langdurige zorg. Zo’n 600.000 mensen verliezen hierdoor hun recht op zorg in een instelling. Ruim 100.000 ontslagen worden verwacht in de zorgsector. Alle verzorgingshuizen sluiten omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen en tegelijkertijd wordt een groot deel van de thuiszorg afgebroken. Dit kan niet. Dit moet worden opgelost. Daarom een oproep van het FNV aan staatssecretaris van Rijn: grijp nu in.

 

Emile Roemer

 

Roemer
E. Roemer – F: SP.nl

Tijdens deze bijeenkomst wil het FNV de gevolgen van de bezuinigingen en de massaontslagen in de zorg duidelijk proberen te krijgen. Hiervoor leggen medewerkers uit de zorg en de sociale werkvoorziening en patiënten en cliënten hun verhalen voor aan een panel bestaande uit:

– Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV

– Johan Hamster, wethouder zorg gemeente Stadskanaal, ChristenUnie

– Emile Roemer, fractievoorzitter 2de kamerfractie SP

– Teja van Geenen, voorzitter en lijsttrekker GroenLinks Stadskanaal

 

Zaterdagmorgen staat de lokale afdeling van de SP vanaf 11.00 uur op het Menistenplein (bij de bioscoop). Er worden flyers uitgedeeld en er wordt met mensen gesproken. De bus waarin Emile Roemer zit wordt rond 14.00 uur verwacht gelijktijdig met de ‘soepexpress’. Roemer zal dan eerst zijn opwachting maken op het Menistenplein bij de lokale SP. Hierna loopt het gezelschap richting het Best Western Hotel voor het zorgdebat. – RTV Stadskanaal is aanwezig om e.e.a. vast te leggen op de camera.

Datum 7 maart 2015 Bert Jan Brinkman

GroenLinks dient bezwaarschrift in tegen de afschaffing Huishoudelijke Hulp in Stadskanaal.

Teja van Geenen (archief foto)
Teja van Geenen (archief foto)

STADSKANAAL – Eind september 2014 hebben hulpbehoevende bewoners van Stadskanaal een brief ontvangen dat per 1 januari 2015 de vergoeding van de Huishoudelijke Hulp 1 komt te vervallen.

Ook het doen van boodschappen en het wassen/vouwen zal niet meer binnen de Huishoudelijke Hulp vallen.

Hulpbehoevenden zullen dit nu zelf moeten regelen en betalen. Er wordt gesproken over een vangnet voor ernstige situaties, onduidelijk is wie van deze regeling gebruik kunnen gaan maken. De brief van de gemeente heeft bij veel zorgvragers voor de nodige onrust gezorgd.

De brief van de gemeente van 29 september j.l. geeft het voornemen aan per 1 januari 2015 te stoppen, terwijl het besluit per 3 november 2014 nog zal worden genomen. De beschikking van de wijziging van de indicatie, het zogenaamde wijzigingsbesluit kunnen betrokkenen echter pas begin december 2014 verwachten, vermeldt deze brief van de gemeente.

Een ongewenste gang van zaken daar de gesprekken met elke betrokkene nog niet hebben plaatsgevonden. De vraag rijst in hoeverre bewoners op dat moment nog met goed resultaat hun inmiddels gewijzigde besluit kunnen betwisten door een bezwaar- en beroepsprocedure. Regels voor een goede procesgang bij de afschaffing van deze maatregel worden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangevraagd door landelijke belangenverenigingen, terwijl diverse gemeenten al bezig zijn met hun eigen plan van aanpak.

GroenLinks Stadskanaal heeft samen met ReumActief een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente als belangenbehartiger. Naast het bezwaar van een onduidelijke procedure, wordt tevens aangegeven dat betrokkenen het recht hebben op aanwezigheid van een vertegenwoordiger bij de persoonlijke gesprekken (niet telefonisch) en dat goede verslaglegging van de gesprekken van belang is. GroenLinks en ReumActief adviseren iedere bewoner die recht heeft op deze voorziening bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Een voorbeeldbrief vindt u op de website van GroenLinks Stadskanaal onder http://www.groenlinks-stadskanaal.nl/nieuws/bezwaar%20huishoudelijke%20hulp.html.

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. De brief over de huishoudelijke hulp van de gemeente Stadskanaal is gedateerd op maandag 29 september 2014, heeft als uiterste datum voor het indienen zondag 9 november. Per gewone post kunt u beter uiterlijk 7 november 2014 hanteren om uw bezwaarschrift tijdig te hebben ingediend bij deze gemeente.

Bent u in een andere gemeente woonachtig, kunt u uiteraard ook gebruik maken van deze voorbeeldbrief. U kunt de gegevens heel gemakkelijk wijzigen naar uw eigen gemeente en situatie.

Datum 29 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal groot voorstander van twee stations/haltes in de gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Goed openbaar vervoer in het duo-lintdorp Stadskanaal-Musselkanaal betekent volgens GroenLinks de realisatie van de treinverbinding tussen Groningen en Emmen met stations en/of haltes in Stadskanaal en Musselkanaal. GroenLinks Stadskanaal geeft de doorgaande trein vanuit Veendam, naast een halte in Stadskanaal, tevens een halte in Musselkanaal, om vervolgens via Ter Apel naar Emmen te rijden.

“Het is van belang dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de verschillende mogelijkheden, waar de eventuele stations en/of haltes zullen komen. En op welke plaats het P&R transferium. Zo kan er naast de keuze voor twee stations, ook gekeken worden of een station Stadskanaal en een halte Musselkanaal tot de mogelijkheden behoort. Voor een halte zijn namelijk weer andere eisen dan voor een station. Bij een station dient bij voorbeeld een loket, een kiosk en een toilet aanwezig te zijn. Wanneer er duidelijk verschillende plannen zijn, met verschillende uitwerkingen en een kostenplaatje, scheppen we voor onze burgers keuzemogelijkheden om mee te denken in het proces. Dat is wat wij als GroenLinks Stadskanaal burgerparticipatie noemen. We merken in gesprekken met inwoners dat zij deze wijze van handelen ook van hun gemeentebestuurders verwachten. Op deze manier kun je samen met je burgers in gesprek over wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor onze gemeente. ”, vertelt Teja van Geenen.

Het plan voor deze treinverbinding door de gemeente Stadskanaal met maar liefst twee stations/haltes is inmiddels acht jaar geleden in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Stadskanaal opgenomen en binnen de huidige gemeente gelanceerd. Ook provinciaal GroenLinks in Groningen heeft dit standpunt reeds jaren in haar programma opgenomen. De afstand van ruim 10 km tussen beide stations leent zich er uitstekend voor om de tweede halte Musselkanaal financieel en qua tijdsbestek mogelijk te maken. Ook daarom verdient het de voorkeur dat het station Stadskanaal centraal geplaatst wordt, bijvoorbeeld ter hoogte van de Stationslaan. Het spoorverkeer voor regionaal vervoer zal dagelijks doorgang vinden en frequent gaan rijden, is daarbij ons uitgangspunt. Op deze wijze kan ook in het weekend optimaal gebruik gemaakt worden van de treinverbinding. Het duo-lintdorp versterkt daarmee haar bereikbaarheid en daarmee haar aantrekkelijkheid in de regio. Op deze manier is het duo-lintdorp goed bereikbaar en zullen bedrijven zich graag vestigen.

“Zo kan het P&R transferium wellicht op het voormalig Philips terrein worden gesitueerd. Mits op dit terrein de grond vrij is van afvalstoffen. We hebben namelijk signalen gekregen, dat ook op dit terrein mogelijk vervuilde grond aanwezig is. Dat in de afvoerputten het nodige aan zware metalen is weggestroomd. Dit zal natuurlijk eerst grondig onderzocht dienen te worden, voordat er ook maar iets op gebouwd kan worden. Daarnaast is het stuk grond nog niet in handen van de gemeente. Andere opties voor het P&R transferium zullen dus geboden zijn.” Dat is naar mening van GroenLinks Stadskanaal alleen maar goed. “Dan hebben we als burgers iets te kiezen. Het mag geen alles-of-niets situatie worden. Dat de gemeente een bepaald plan levert en als dat niet wordt aangenomen, het gehele plan volledig van de baan is. Wij zijn voor keuzemogelijkheden, transparantie en duidelijkheid van de overheid, ook plaatselijk in onze eigen gemeente. Daar wil GroenLinks Stadskanaal zich voor inzetten: voor toekomstbestendig en groen openbaar vervoer. De burgers van Stadskanaal verdienen dit, wij gunnen het onze burgers,” besluit lijsttrekker Teja van Geenen.

Datum 24 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Volwassenenonderwijs voor mensen uit de gemeente Stadskanaal ernstig in het gedrang

GroenSTADSKANAAL – Met de bezuinigingen en veranderingen in wetgeving van de centrale overheid naar gemeenten komen een aantal belangrijke voorzieningen in het gedrang. GroenLinks Stadskanaal heeft onderzoek gedaan naar het huidige Volwassenenonderwijs in deze regio. Het betreft onderwijs voor Nederlanders van 18 jaar en ouder die laaggeletterd zijn. Op dit moment zijn naar schatting 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd of functioneel analfabeet.Stadskanaal heeft in verhouding een groot aantal laaggeletterden in de regio.

Functioneel analfabetisme wil zeggen dat mensen niet goed kunnen lezen en schrijven en daardoor moeite hebben in de huidige maatschappij te functioneren. In ons dagelijks leven wordt steeds meer per internet geregeld. Daardoor hebben mensen die laaggeletterd zijn minder mogelijkheden om hun problemen met lezen en schrijven voor anderen te verbergen.

Verder kunnen mensen die laaggeletterd zijn hun kinderen niet bijstaan met huiswerk maken, (voor)lezen en leren schrijven. De huidige maatschappij vraagt steeds meer om lees- en schrijfvaardige burgers. Mensen met functioneel analfabetisme kunnen daar niet aan voldoen. Zij kunnen geen kranten of persoonlijke post lezen. Op het werk kan het moeilijk zijn om de instructies van een leidinggevende of collega’s op te volgen. Dit kan leiden tot schaamte en onmacht. Bij het Volwassenenonderwijs werden drie jaar geleden nog 6 a 7 groepen met betaalde begeleiders ondersteund. Nu zijn er nog 2 groepen over en hebben vrijwilligers taken van professionals overgenomen.

“GroenLinks Stadskanaal vindt dit een kwalijke zaak”, aldus Doetie Ketellapper, tevens voormalig onderwijsdocent. “Het is belangrijk dat er voldoende kwaliteit en vakkennis binnen het Volwassenenonderwijs blijft. Het is van oudsher een functie op HBO-niveau met diverse gerichte cursussen en opleidingen. Dit kan niet door vrijwilligers worden overgenomen. Daarnaast zitten er verschillende niveaus in één groep. Dat werkt niet altijd bevorderlijk voor het uitleggen van de lesstof. Het vraagt gedegen voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Wanneer met vrijwilligers wordt gewerkt, kan de kwaliteit van dit type onderwijs niet langer gewaarborgd blijven. Met de aankomende bezuinigingsmaatregelen zullen veel mensen uit onze gemeente in de problemen komen. Dat moeten we een halt toeroepen.”

Dat er nog maar 2 groepen over zijn komt niet doordat er minder mensen met functioneel analfabetisme in onze regio zijn. Vroeger werden mensen door de huisarts of vanuit Sociale Zaken doorverwezen naar het Volwassenenonderwijs. “Momenteel hanteert het Volwassenenonderwijs een passief wervingsbeleid door toedoen van gemeentelijk- en provinciaal bezuinigingsbeleid: de doelgroep moet nu zelf actie ondernemen. Daar zit een probleem: de schaamte, om toe te geven dat je niet goed kunt lezen en schrijven, is groot en dat verhoogt de drempel om aan te melden. Vroeger meldden maatschappelijk betrokken organisaties mensen aan bij het Volwassenenonderwijs maar tegenwoordig regelen de instellingen dit zelf. Of dit een positieve ontwikkeling is, wordt nog verder onderzocht.”

Datum 17 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Groen Links: Burgerparticipatie en democratisch gehalte in de gemeente Stadskanaal is nog ver te zoeken.

GroenHet college van Stadskanaal heeft, uit monde van burgemeester Galama, aangegeven dat de burgers van Stadskanaal zijn benaderd over het onderwerp Gemeentelijke Herindeling. GroenLinks Stadskanaal heeft hier onderzoek naar gedaan. Daarnaast heeft GroenLinks per brief aan de gemeente Stadskanaal de raadscommissie, het college van b&w en de raad verzocht aan te geven in hoeverre de inwoners van deze gemeente actief betrokken zijn geweest bij het proces van de Gemeentelijke Herindeling. Zij heeft sterk de indruk dat degelijke informatie-verstrekking en communicatie over zo’n belangrijk onderwerp met de burgers niet aan de orde is geweest.

Lijsttrekker Teja van Geenen heeft in eerdere radio-interviews over de Gemeentelijke Herindeling aangegeven, dat zij duidelijke signalen heeft opgevangen waaruit blijkt dat de gemeente Stadskanaal op minimale wijze haar burgers heeft geinformeerd. De afgelopen maanden is volop geluisterd naar individuele burgers die daarover zijn aangesproken. Ook zijn leden van GroenLinks zelf benaderd door verontruste burgers, die wilden weten of zij iets gemist hadden. Daarnaast zijn diverse wijk- en dorpsraden benaderd binnen de gemeente, om op grondige wijze het onderzoek vorm te kunnen geven. Voor het gehouden bewonersonderzoek zijn van de circa twaalf wijk- en dorpsraden uiteindelijk zes raden persoonlijk benaderd door de lijsttrekker. Nadat enkele personen uit deze raden daarnaast zitting bleken te hebben in andere overkoepelende overleg-organen, kon hieruit geconcludeerd worden dat de bewoners van Stadskanaal helemaal niet geinformeerd zijn.

In ieder geval niet voorafgaand aan de berichtgeving die alle bewoners van Stadskanaal konden lezen in de diverse kranten en streekbladen. De door Teja van Geenen benaderde wijk- en dorpsraden waren hier op z’n zachts gezegd verbolgen over. “Het is natuurlijk verontrustend wanneer een gemeente belangrijke informatiekanalen als wijk- en dorpsraden niet op fatsoenlijke wijze heeft benaderd en geinformeerd. De definitieve beslissing is immers genomen, zonder enige communicatie met de Stadskanaalster inwoners”.

Burgemeester Galama heeft, namens het college, aangegeven dat zij dit onderwerp te moeilijk vindt voor haar inwoners. Het verontrust GroenLinks Stadskanaal dat de Eerste Burger van de gemeente op deze wijze over haar medeburgers denkt. Juist in een periode van vergaande veranderingen op het gebied van werken, zorg en welzijn en met de participatiesamenleving in het vooruitzicht, mag er van een gemeente een voorbeeldfunctie en een open houding verwacht worden. Van iedere, ook niet deskundige burger wordt straks wel verwacht dat met vrijwilligerswerk de medicatie van de dementerende buurman wordt gegeven of psychosociale hulp aan autistische jongeren in de wijk. Meedenken en meepraten over de toekomst van deze gemeente zou voor de Stadskanaalster inwoner echter te ingewikkeld zijn? GroenLinks ziet het gebrek aan burgerparticipatie over de Gemeentelijke Herindeling als een gemiste kans. Het getuigt daarnaast van een weinig democratisch gehalte. Geen enkele weerklank kwam vanuit de gemeenteraad, waarvan merendeel van de zetels toebehoren aan de partijen die zitting hebben in het college: PvdA, CDA, CU en GBS. De oppositiepartijen VVD, D66 en SP hebben zich daardoor niet uitdrukkelijk genoeg kunnen uitspreken.

GroenLinks Stadskanaal heeft in haar brief aan de gemeente aangegeven dat tijdens twee verschillende raadsvergaderingen moties van Groninger gemeenten zijn geagendeerd als ingekomen stukken. De strekking van deze moties is de gemeentelijke herindeling en het gestelde tijdspad over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heen te trekken. Er is nimmer een standpunt ingenomen over het uitstellen van deze gemeentelijke herindeling, om de burgers alsnog de gelegenheid te gunnen hierover geinformeerd te worden middels inspraakronden en informatie-bijeenkomsten. Deze moties zijn steeds ter kennisgeving aangenomen, ook hierbij is geen enkele inhoudelijke reactie uit de raad gekomen.

“Op welke wijze de Gemeentelijke Herindeling ook wordt in gevuld, horizontaal of verticaal, al dan niet met inmenging van de Provincie: de gemeente Stadskanaal had uit zorgvuldigheid en het serieus nemen van haar burgers, informatie en inspraak kunnen betrachten. Een prachtig voorbeeld waarbij de bewoners van een gemeente actief zijn betrokken is de gemeente Slochteren. Deze gemeente heeft met een verkennende bespreking, een dorpenronde langs 14 dorpen, een verkenning met drie opties, vervolgens met een inwonersbijeenkomst definitief besluit genomen. Hier kan de gemeente Stadskanaal nog een voorbeeld aan nemen”, aldus Teja van Geenen namens GroenLinks.

Datum 24 januari 2014 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal houdt Verkiezingsbijeenkomst met brunch.

GroenSTADSKANAAL – ”GroenLinks Stadskanaal is zich aan het sterk maken om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart ten minste een zetel te verwerven. Hiervoor organiseert de partij regelmatig verkiezingsbijeenkomsten”, alsdus Teja van Geenen. Voor de bijeenkomst op zondag 26 januari (vanaf 12.00 uur) willen we een ieder die het een goede zaak vindt, graag uitnodigen om te komen.

Naast het verkiezingsprogramma 2014-2018, worden hier de kandidaten aan u voorgesteld. Zowel de lijsttrekker Teja van Geenen als de top drie, te weten Janine Siersema en Michiel Ludolphij, en natuurlijk de andere kandidaten. Nienke Homan van de GroenLinkse Provinciale Staten zal in het eerste uur aanwezig zijn om over de huidige Groninger situatie te praten. De brunch is voor iedere belangstellende en uiteraard zijn we voorzien van koffie en thee. Om een inschatting te maken van de aanwezigen kunt u op het mailadres van Michiel Ludolphij (ludolphij@gmail.com) doorgeven of u aanwezig bent. De presentatie en de brunch is bij Michiel thuis aan de Esdoornstraat 5 te Stadskanaal waar hij een gezinshuis runt.

Datum 19 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Anneke Duit lijsttrekker GroenLinks Pekela

Logo groen linksMet plezier presenteren wij u de door de leden vastgestelde kandidatenlijst van GroenLinks Pekela voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Zestien GroenLinksers staan klaar!

Onze huidige wethouder gaat door als lijsttrekker en wethouders-kandidaat, gevolgd door twee nieuwkomers in de gemeentepolitiek, Marjolein Walraven uit Nieuwe Pekela en Gisela Schuur-de Haas (thans voorzitter GroenLinks Pekela) uit Oude Pekela. Ook ons verkiezingsprogramma is vastgesteld: “Iedereen is welkom en telt mee!”. Met als inzet: “Samen bouwen aan een Sociaal – Groen – Respectvol Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners.”

GroenLinks Pekela is er klaar voor!

Gevarieerde kandidatenlijst
Dinsdagavond hebben de leden van GroenLinks Pekela unaniem de lijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Wij zijn blij dat we met 16 mensen de verkiezingskar gaan trekken.
De lijst is divers samengesteld: jong en oud, Oude, Nieuwe en Boven Pekelders, mannen en vrouwen, nieuwkomers en oudgedienden. Opvallend is dat deze keer de vrouwen aan de top domineren en de mannen de rij sluiten. Onze huidige raadsleden, Lidwien Martens en Coen Oosterveld stoppen met het raadswerk. Coen Oosterveld neemt na vele actieve jaren in de politiek afscheid, maar blijft als lijstduwer en coach van onze nieuwe mensen actief lid van onze afdeling.

Verkiezingsprogramma: Iedereen is welkom en telt mee!
Samengevat is de kern van het verkiezingsprogramma:
Samen bouwen aan een Sociaal – Groen – Respectvol Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners. Gezien de vele ontwikkelingen die vanuit de rijksoverheid op ons afkomen, wordt het samen doen steeds belangrijker. De komende jaren zal meer gebruik moeten worden gemaakt van de kennis en kunde die in onze gemeente aanwezig is. Een gemeenschap die voor een groot deel draait op de vrijwillige inzet van onze inwoners. Dat wil GroenLinks koesteren, blijven steunen en waarderen.

Datum 7 december 2013 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal kiest Teja van Geenen als lijsttrekker

GLStadskanaalSTADSKANAAL – De Ledenvergadering van de afdeling Stadskanaal van GroenLinks heeft Teja van Geenen aangewezen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Met haar ruime ervaring als volksvertegenwoordiger en bestuurlijke functies en haar maatschappelijke betrokkenheid  op verschillende terreinen heeft GroenLinks een lijsttrekker waarmee vol vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken. De nummers 2 en 3 van de kandidatenlijst zijn respectievelijk Janine Siersema en Michiel Ludolphij.

Datum 29 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal