Direct naar de inhoud.

Geen nieuwe huizen in gemeente Stadskanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Er is een voorlopige streep gezet door 378 te bouwen woningen in de gemeente Stadskanaal. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ waardoor het vanaf 1 juni alleen nog met uitzondering mogelijk is om een bouwvergunning te krijgen voor de vijftien geplande bouwlocaties. Alleen de fracties van D66 en PvdA stemden tegen.

Normaliter zou het besluit worden opgenomen in de omgevingsvisie. Omdat die pas in 2021 af is, heeft de gemeente gezegd dat het besluit in de maak is en heeft de gemeenteraad gezegd daarmee akkoord te zijn. Daardoor is het op de locaties niet meer mogelijk om te bouwen als de gemeente dat niet wil, tenzij het college van burgemeester en wethouders het goedkeurt. Dat gebeurt alleen als het plan past binnen de toekomstige woonvisie.

Krimp
De reden daarvoor is dat Stadskanaal verwacht dat de bevolkingsomvang de komende jaren zal teruglopen en dat daarmee ook de vraag naar woningen zal dalen. Door de hoeveelheid grond waarop nieuwe huizen gebouwd kunnen worden te beperken, moet de woningmarkt in de toekomst blijven aansluiten op de woningmarkt zonder dat er grote leegstand en verpaupering ontstaat.

De bouwlocaties zijn van de gemeente Stadskanaal en van particulieren. Onder meer de Blauwe Kamer in Alteveer (18 woningen), Hoeklocatie Nederlandlaan (36 appartementen), Maarsheerd (52 appartementen) en de Buinerweg (100 appartementen) in Stadskanaal gaan niet door. In Musselkanaal worden 130 bouwlocaties geschrapt.

(Lees meer op DvhN)

Datum 12 mei 2020 Bert Jan Brinkman

De blijverslening voor huisaanpassingen

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Op 1 januari introduceerde de Gemeente Stadskanaal de blijverslening. Deze lening is bedoeld voor aanpassingen die het mogelijk maken om nog jarenlang comfortabel van  uw eigen woning en buurt te genieten. Deze lening is mogelijk door de samenwerking tussen de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland gemeenten (SVn).

Voor iedere huiseigenaar
Ouderen en inwoners met een zorgvraag kunnen met deze lening aanpassingen realiseren waarmee ze direct het woongenot vergroten. Ook met het oog op de toekomst kan de lening worden gebruikt. Zo kunnen huiseigenaren bijvoorbeeld het toilet verhogen, kiezen voor sensorverlichting in de gangen en/of gasmelders installeren.

SVn
De gemeente doet de goedkeuring op de aanpassingen en het SVn verstrekt de blijverslening na een financiële toetsing. Het SVn financiert kleine aanpassingen tot 10.000 euro met een consumptieve lening. Grotere aanpassingen (tot 50.000 euro) vallen onder een hypothecaire lening. Op de website van de gemeente staat een brochure met meer informatie over het aanvraagproces met een bijbehorend contactformulier. Kijk hiervoor op: www.stadskanaal.nl/blijverslening.

Datum 3 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Lefier Stadskanaal heeft nieuw adres

STADSKANAAL – Lefier staat voor wonen. Lefier wil ook graag betaalbaar en efficiënt blijven werken. Daarom is Lefier op 12 juni verhuisd naar het voormalige schoolgebouw aan de Verlengde Brugkade 1.

Flexibel en duurzaam werken
De maatschappij van nu is steeds in beweging. Dat vraagt om een andere manier van werken. In de nieuwe huisvesting gaat Lefier flexibel werken in een duurzame omgeving. Dit doet de corporatie ook op haar locaties in Groningen, Emmen en Hoogezand. Lefier Groningen verhuisde 29 mei al naar een nieuw pand. In Emmen en Hoogezand heeft afgelopen jaar een verbouwing plaatsgevonden.

Waarom verhuist Lefier Stadskanaal
Betaalbaar en efficiënt blijven werken is goed mogelijk in een kleiner kantoor. Het pand aan de Beneluxlaan werd door Lefier Stadskanaal gehuurd en was eigenlijk te groot. Het nieuwe kantoor, een schoolpand uit 1954, was al het eigendom van Lefier. Het gebouw was lastig om te verhuren. Met deze stap doet de corporatie een flinke besparing. Ook mooi is dat een historisch pand op deze manier behouden blijft. Met de verhuizing kan de woningcorporatie haar klanten ook in de toekomst goed van dienst zijn.

Vitaliteit en groen
Bijzonder aan het kantoor in Stadskanaal is dat er veel aandacht is voor vitaliteit en groen. Naast het pand komt een wandeltuin, die speels is ingericht met verschillende hoekjes. Als deze klaar is, kunnen ook klanten hier gerust een wandelingetje maken.

Besparing op huisvesting kantoren
Met de verhuizingen en duurzame verbouwingen bespaart Lefier fors op haar huisvestingskosten. Zo blijft er meer geld over voor het bieden van betaalbare huurwoningen. In alle kantoren van Lefier wordt het energieverbruik sterk verminderd. Bijvoorbeeld door ledverlichting, zonnepanelen, zoneverwarming, warmtepompen en duurzaam isolatiemateriaal van oude jeans.

Lefier bezoeken
Bezoekers kunnen elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur bij Lefier terecht. ‘s Middags is dat alleen op afspraak.

Datum 12 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Onderwijs huisvestingsproblematiek in Oude Pekela

Gemeenteraad Pekela F) Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december sprak het college van bestuur SOOOG voor de gemeenteraad over de problematiek onderwijshuisvesting in Oude Pekela. Op basis van het aantal leerlingen kampt de Willibrodusschool in de Groenling met ruimte tekort. SOOOG en het College van Pekela herkennen de ontstane problemen, maar voorlopig is er nog verschil in oplossingen. Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?

In gezamenlijk overleg met alle gebruikers van de Groenling is op dit moment een oplossing gevonden door het handvaardigheidslokaal in gebruik te nemen als leslokaal. Volgens het SOOOG kan dit de komende jaren gehandhaafd blijven en is een interne verhuizing hiermee voorlopig voorkomen. Ook extra kosten zouden daardoor worden bespaard. Wethouder Hennie Hemmes wil echter komen tot een duurzame oplossing.

SOOOG pleit voor een Integraal Kind Centrum
Een interne verhuizing zal sowieso dan niet meer plaatsvinden, mits op korte termijn wordt besloten om te starten met de eerste Integrale Kind Centrum in de regio. Deze kan gerealiseerd worden in het gebouw van de Feiko Clockschool. In dit centrum werkt dan onderwijs, peuterwerk en kinderopvang in één doorgaande lijn samen in de ontwikkeling van het kind. Vroeg beginnen is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen en loont ook op lange termijn, zowel voor het kind, ouders en de samenleving, aldus de heren Hulst en Hansen. Ze wezen de gemeente op de preventieve functie en vroegtijdige herkenning van mogelijke problemen. Samenwerking tussen Onderwijs, Zorg en Centrum Jeugd en Gezin kunnen de aanpak goed invullen. Nieuwe wetgeving, onder ander over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vraagt om een juiste besluitvorming om deze onderwerpen te nemen.

SOOOG is al langer bezig met het ontwikkelen van een IKC
En willen daar graag in opmaat naar de kind-voorzieningen nu een nieuwe start mee maken. Er is meer dan voldoende ruimte in het gebouw van de Feiko Clock en het is een nadrukkelijke wens vanuit de ouders en van toekomstige ouders om een start te maken. Het IKC is dagelijks open van 7.00 tot 19.00 uur. Het is niet alleen aantrekkelijk voor ouders maar zeker ook voor de gemeente. Het biedt ouders met een nul-uren-contract een sociaal maatschappelijk oplossing. Ook zal een IKC voordelen hebben op de huisvestingproblemen op de Groenling. Met de IKC op de Feiko Clockschool richten we ons op alle ouders die nu op de Groenling hun kinderen hebben. Bij een IKC is er een dagopvang met slaapvoorzieningen, dat vraagt wel enige aanpassingen in het huidige schoolgebouw. De kosten van inrichting c.q. aanpassingen van een IKC komen te liggen bij de gebruikers en niet bij de gemeente. IKC heeft goed op elkaar afgestemde voorzieningen voor kinderen van de leeftijd 0 t/m 12 jaar of soms tot 14 jaar in één gebouw.

Destijds heeft de gemeente Pekela de keus gemaakt
De peuterspeelzaal te concentreren op één locatie in De Groenling. Met een IKC voorziet SOOOG dat meer ouders bewust gaan kiezen voor deze school. Er zal hierdoor een andere spreiding van leerlingen ontstaan tussen de Groenling en de Feiko Clock. De beschikbare ruimte van de Groenling zal toenemen maar dat hoeft niet te leiden tot leegstand. Het zou op termijn kunnen ook daar een IKC in te gaan vestigen.

Samenvattend ziet SOOOG kansen en geen belemmeringen
“We kunnen kinderen één doorgaande lijn in ontwikkeling bieden en hierdoor een enorme service bieden aan huidige en toekomstige ouders. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om de ruimte die we hiervoor willen gebruiken weer op te eisen en deze zullen dan in oude staat weer worden opgeleverd. We vragen het college en de raad om snel een besluit te nemen om in de Feiko Clockschool te kunnen starten met een IKC en op de Groenling een pas op de plaats te maken en met alle betrokkenen in overleg te gaan over de nieuwe inrichting van de Groenling”. Volgens SOOOG is tussen de besturen van beide scholen een uitstekende relatie. Vóór de zomervakantie heeft SOOOG een aanvraag ingediend bij de gemeente om te starten met IKC. De gebruikersvergunning hoort de gemeente af te geven. “Als besluitvorming uitblijft kunnen we niet starten”.

Mevrouw Anja van Duivendijk van de Kompanjie geeft inzicht 
IKC is onderwijs in één doorgaande lijn maar wettelijk is het nog niet mogelijk om dit te gieten in één organisatie. Momenteel is het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelwerk organisatorisch van elkaar gescheiden. De stand van zaken per 1 oktober 2017 is dat er 563 leerlingen zijn. Een lichte daling op een eerdere meting maar de verwachting is dat er een toename zal komen, gebaseerd op de onderbouw (groepen 1 t/m4) van de scholen die aan het groeien is. Er is in totaal voldoende ruimte voor al onze basisschoolleerlingen. De Willibrodusschool breidt sterk uit, Hendrik Westersschool heeft wat leegstand. Bij de Feiko Clockschool is leegstand ontstaan met name vanwege sluiting AZC, het ging hier om 45 leerlingen.

Katholiek, Christelijk en Openbaar Onderwijs moet er in gezamenlijkheid uitkomen.
Als de gezamenlijke scholen er niet uitkomen om tot een duurzame oplossing te komen qua huisvesting zal de gemeenteraad de knoop moeten doorhakken. Er zijn verschillende opties maar deze hebben ook verschillende kostenplaatjes. Wettelijk zou er in één gebouw  2 openbare scholen kunnen maar SOOOG is daar geen voorstander van. Willibrodusschool wil niet op 2 locaties zitten en het bijbouwen van 2 tijdelijke lokalen aan de Groenling wordt afgewezen door de gemeente. Dit gaat tenminste 100.000 euro kosten en interne verhuizingen maakt het lastig vanwege de onvoorspelbaarheid groei, waardoor ook geen duurzame oplossing mogelijk is. De Zevensprong is zeer tevreden met de Groenling en wil blijven zitten.

Wethouder Hemmes beantwoord op vragen gemeenteraad:
“We zijn als gemeente al een hele tijd bezig met de verschillende schoolbesturen er toch uit te komen. We willen een duurzame oplossing voor de komende 4 of  5 jaar, die ook financieel haalbaar is. We zijn als college voorstander van een IKC maar eerst willen we met alle scholen eruit komen. We blokkeren geen opties, behalve de optie bijbouwen lokalen terwijl 400 m verderop lokalen leeg staan, dat zou neerkomen op kapitaalvernietiging. Er is geen leerlingenstop bij de Willibrodusschool, als er geen andere argumenten meer zijn zouden ze dit kunnen overwegen, maar daar gaat de gemeente niet over. De harmonisatiewet kinderopvang en peuterspeelwerk zal ingaan 1 januari 2019. Er gaat dan heel wat veranderen en er zal flink wat minder geld ter beschikking zijn voor het peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang heeft zijn eigen inkomstenregels. Ook heeft de gemeente te maken met contracten met de Stichting Peuterspeelwerk. Wij willen graag snel handelen maar daarnaast willen we ook zorgvuldig zijn. Ik ben bij alle scholen inmiddels langs geweest en elke school heeft zijn eigen belang en als wethouder moet ik werken naar een oplossing die voor alle scholen acceptabel is. Ik hoop op korte termijn eruit te zijn, mocht dat niet lukken, dan zal het college en gemeenteraad een besluit moeten nemen.

Wethouder Hemmes nodigt SOOOG uit aan te schuiven met overleg Primenius
Volgende week heeft de wethouder een overleg met Primenius (Stichting verzorgt Katholiek Basisonderwijs voor 32 scholen in Drenthe en Groningen). Hij vraagt het SOOOG daarbij aan te schuiven en hoopt nog voor de Kerstdagen met een prachtig voorstel te komen. Zo niet dan gaat het college in januari 2018 ermee verder. De druk zal dan wel opgevoerd worden, gezien de geluiden vanavond geuit door de gemeenteraad.

Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?
Wat SOOOG betreft niet, ze vragen goedkeuring om te starten en daarmee de problematiek binnen de Groenling tegelijk oplossen. “We denken dat zowel in de Groenling als de Feiko Clockschool een IKC mogelijk is, natuurlijk afhankelijk van behoefte van de ouders”.

 

Datum 13 december 2017 Redactie

Onduidelijkheid over huisvesting basisscholen Oude Pekela

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – Bij de gemeente Pekela zijn signalen binnengekomen dat er onduidelijkheid is over de huisvesting van de basisscholen in Oude Pekela. Er verandert met ingang van de eerste schooldag op 4 september 2017 niets.

Besluit
Over de huisvesting vindt overleg plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente. Wethouder Hennie Hemmes: “Dit overleg is gericht op de vraag hoe de huisvesting er vanaf 1 augustus 2018 uit moet gaan zien. In de loop van het komende schooljaar neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstige huisvestingssituatie.”

Bron: gemeente Pekela

Datum 18 juli 2017 Redactie

Mogelijk vergunninghouders in oud-schoolpanden Borger-Odoorn

logo borger odoornBORGER ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn heeft drie voormalige schoolgebouwen op het oog voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het gaat om de panden in Valthe, Nieuw-Buinen en Buinen waarin voorheen respectievelijk De Bark, School 24 en De Buyne gevestigd waren.

De gemeente had de gebouwen te koop staan, maar bekijkt nu de mogelijkheden om hier een aantal gezinnen te plaatsen. Of de genoemde panden ook daadwerkelijk in aanmerking komen, hangt nog af van onder meer de bouwkundige geschiktheid. Ook wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden van exploitatie. Zodra dat in beeld is en de panden definitief geschikt worden bevonden, zal de gemeente omwonenden uitgebreider informeren. Op dat moment wordt ook duidelijk hoeveel zogenaamde ‘vergunninghouders’ een plek krijgen. Nadat omwonenden hierover zijn bijgepraat, zal de gemeente het vereiste aanvraagtraject voor een omgevingsvergunning starten.

Opdracht Rijk
De Rijksoverheid geeft gemeenten jaarlijks de opdracht om een aantal vergunninghouders in huurwoningen te plaatsen. Tot 2015 was voor hen in Borger-Odoorn nog ruimte in het aanbod van woningcorporaties Woonservice en Lefier. Door de toegenomen vluchtelingeninstroom en een gebrek aan beschikbare huurwoningen is dat echter veranderd. Wethouder Ton Souverein: “In 2015 konden we 17 mensen niet plaatsen, en dit jaar komen daar in elk geval nog 60 woningzoekenden bij. De taakstelling van het Rijk maakt dat we alternatieven zoeken, en daarom hebben we samen met de woningcorporaties de mogelijk geschikte panden in eigen bezit op een rijtje gezet.” De hulp van de dorpen zelf is daarbij hard nodig, aldus Souverein. “We hebben de dorps- en huurdersverenigingen bijgepraat, en zodra we meer duidelijkheid hebben gaan we vanzelfsprekend ook uitgebreider met inwoners in gesprek.”

Gezinnen
Eerder werd al bekend dat het voormalige pand van Andes in Exloo, van eigenaar Woonservice, voor hetzelfde doel in beeld is. De gemeente ontvangt lijsten met toegewezen vergunninghouders van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Samen met COA en Vluchtelingenwerk wordt uiteindelijk bepaald wie waar geplaatst wordt.

Datum 22 maart 2016 Redactie

Voormalige bibliotheek van Borger in de verkoop: open huis op 8 maart!

Borger, Brinkstraat 5 029BORGER – Op 8 maart a.s. start de verkoop van de voormalige bibliotheek van Borger. Er is die dag van 11.00 tot 13.00 uur open huis. Daarbij worden er ook zeven inspirerende ontwerpen gepresenteerd die in opdracht van de gemeente zijn gemaakt. Omdat de bibliotheek inmiddels in de MFA Borger gehuisvest is, heeft de gemeente besloten de voormalige bibliotheek van Borger te koop aan te bieden. Het grote en authentieke gebouw aan de Brinkstraat 5 heeft een totale oppervlakte van 610 m2 op een perceel van ca. 2000 m2 en biedt veel mogelijkheden. De vraagprijs is € 295.000,= k.k.

Open huis
Wethouder Jacob Bruintjes: “Op zaterdag 8 maart houden we van 11.00 tot 13.00 uur open huis. Ik ben daar om 11.00 uur aanwezig om de koop officieel te openen. Iedereen die vrijblijvend een kijkje in het gebouw en op het perceel wil nemen, meer informatie wil of een idee wil krijgen van wat er zoal met dit bijzondere object in Oud Borger gedaan kan worden, is er van harte welkom!”

Tijdens het open huis kunt u het perceel en het pand uitgebreid bekijken. Ook worden er zeven ontwerpen voor het gebouw gepresenteerd. Deze ontwerpen zijn in opdracht van de gemeente gemaakt door architecte Dianne Maas-Flim van het bureau Flim architecten. De makelaar, de architecte en medewerkers van de gemeente zijn tijdens de open dag aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Zeven inspirerende ideeën
Misschien vindt u het een mooi gebouw met een leuke ligging en aantrekkelijke perceeloppervlakte, maar heeft u geen idee wat u er vervolgens mee zou kunnen doen of hoe u er een fijn woonhuis van zou kunnen maken. De voormalige bibliotheek is namelijk niet ingericht als standaard woonhuis of kantoor. Ook voor andere doeleinden zal er het een en ander aangepast moeten worden. Om u hier alvast meer beelden bij te geven, zijn er zeven mogelijke invullingen uitgewerkt in een schetsplan.

ontwerp voormalige bibliotheek BorgerArchitecte Dianne Maas: “Ik vond het een interessant project om voor de gemeente te mogen doen en hoop dat ik geïnteresseerden met mijn ontwerpen voldoende kan laten zien hoeveel er mogelijk is met dit unieke pand. Ik heb zelf ervaring met zo’n project doordat ik enkele jaren geleden voor mezelf een oud kerkje heb verbouwd tot woning. Degene die het pand koopt, kan zich door mijn ontwerpen laten inspireren om aan de slag te gaan in het pand. Tijdens de open dag staan er panelen opgesteld met de ontwerpen en ben ik aanwezig om ze toe te lichten.”.

Oppervlakte en indeling
Het gebouw staat in een rustieke woonomgeving op circa 2.000 m² grond en beschikt over een parkeerplaats voor meerdere auto’s aan de voorzijde van het perceel. Er is ook ontsluiting van het perceel aan de achterzijde (Kleine Brinkstraat). De oppervlakte van het gebouw is op de begane grond 480 m² en op de zolder 130 m². De huidige indeling is als volgt: hal, toiletruimte, pantry, berging, kantoor, CV ruimte, grote ruimte met gebinten en vlizotrap naar de zolder.

Datum 28 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Nieuw studiocomplex RTV Stadskanaal achter Geert Teis

RTVS – Onze omroep krijgt de beschikking over een nieuw studiocomplex in het stadshart. Vanaf januari 2013 krijgen we de sleutel van een prachtige ruimte waar voorheen de gemeente Stadskanaal een kantorencomplex had. Het gebouw wat vroeger bekend stond als de bibliotheek is enkele jaren geleden bij het theater Geert Teis aangetrokken. Het linker gedeelte van dit verbouwde complex, langs de continentenlaan, bleef echter in handen van de gemeente Stadskanaal maar stond vanaf de zomer leeg.  Momenteel wordt de nieuwe RTV Stadskanaal studio voorzien van nieuwe plafonds en brandwerende wanden.  Zodra dit gereed is kunnen we beginnen met de inrichting van de radio en (toekomstige) TV studio.

Onze huidige studio op het industrie terrein ‘De Drentse Poort’ in Nieuw Buinen blijft voorlopig nog in gebruik totdat de techniek is overgezet. Dat zal na verwachting toch nog wel enkele maanden gaan duren. We zijn echt dolgelukkig met de nieuwe studio omdat hier de complete infrastructuur aanwezig is om als media-instelling door te kunnen groeien. Op de nieuwe locatie hebben we de beschikking over een kabelaansluiting via Ziggo en een supersnel internet netwerk. Bovendien zijn we hier veel toegankelijker en beter bereikbaar voor de lokale samenleving.

Het streven is om in het voorjaar van 2013 te kunnen starten met uitzendingen vanuit de nieuwe studio. De lokale omroep van Stadskanaal wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Het inrichten van de nieuwe studio gebeurt in de vrije tijd en dat in combinatie met de radioprogramma’s, want ook dat moet doorgaan. Chapeau dus voor onze medewerkers die dat allemaal mogelijk maken naast een drukke baan, gezin of schoolopleiding. In de lokale ether zal de luisteraar overigens niets merken van de verhuizing want we blijven gewoon uitzenden op de 105.3 FM en 107.8 FM. Ook onze FM kabelfrequentie blijft hetzelfde: 104.1 MHz.

Bert Jan Brinkman
omroepcoördinator

Datum 15 oktober 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-