Direct naar de inhoud.

Lefier helpt huurachterstand te voorkomen

Lefier in Stadskanaal

STADSKANAAL – Lefier staat voor betaalbaar wonen. Om dit voor haar huurders waar te maken, gaat de woningcorporatie nog actiever helpen om betaalachterstanden, deurwaarderskosten en ontruimingen te voorkomen. Vanaf 10 februari werkt Lefier met een nieuw, gedigitaliseerd incassoproces en gaat ze haar huurders eerder op de hoogte brengen van een betalingsachterstand. Én het wordt huurders van Lefier, op zo’n moment, makkelijker gemaakt om de achterstand alsnog te betalen.

Email met betaallink

Elles Dost, bestuurder Lefier: “De meeste huurders betalen hun huur netjes op tijd. Maar zo’n 20% van de huurders heeft hier meer moeite mee. Dit willen we tijdig signaleren, zodat we deze mensen eerder kunnen helpen.” Zodra een huurbetaling uitblijft of een betaalafspraak niet wordt nagekomen, krijgen huurders een bericht per sms/mail, met daarbij een betaallink. Bij eenvoudige achterstanden, kan de huurder binnenkort ook zelf via het klantportaal van Lefier een betalingsregeling treffen.

Digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar nodig

Als een betalingsachterstand verder oploopt, zet Lefier in op persoonlijk contact. Bijvoorbeeld door te bellen en uit te nodigen om met de corporatie in gesprek te gaan en met huisbezoeken. Deze huisbezoeken worden gedaan door de medewerkers bewonerszaken, vanuit de verschillende gebiedsteams. Zij kunnen huurders, als dat nodig is, met een organisatie in contact brengen die ze verder kan helpen. Zo kan een echt problematische schuld worden voorkomen. Op die manier wil Lefier voorkomen dat huurders dieper in de problemen raken en te maken krijgen met deurwaarderskosten of uitzetting.

Datum 10 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Flinke inkrimping woningcorporatie Lefier

Archieffoto: Lefier Stadskanaal

STADSKANAAL/BORGER – Woningcorporatie Lefier voert een flinke efficiencyslag door in haar grootste werkproces: het verhuurmutatieproces. Binnen dit proces vinden alle werkzaamheden plaats rond de verhuur van huurwoningen, van inschrijving als woningzoekenden, tot het betrekken en uiteindelijk weer verlaten van de huurwoning.

Minder arbeidsplaatsen 

Het bestaande en verouderde proces wordt geheel vervangen en bijna volledig gedigitaliseerd. Omslachtige procedures voor zowel huurders als medewerkers zijn hiermee verleden tijd. Hierdoor ontstaat juist meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor de klant. Door de digitalisering verdwijnen per saldo 21 volledige arbeidsplaatsen.

Ingrijpen noodzakelijk
De afgelopen jaren heeft Lefier hard gewerkt aan meer efficiency en het verlagen van de bedrijfslasten. Toch zijn in 2018 de bedrijfskosten juist gestegen. Margriet Drijver, bestuurder van Lefier: “We willen onze huren laag houden en blijven investeren in ons vastgoed met nieuwbouw, verbouw en duurzame renovatie. We moeten onze kosten dus omlaag brengen. Daarom is het noodzakelijk dat we ingrijpen.”

Het huidige verhuurmutatieproces is verouderd, inefficiënt en tijdrovend voor zowel huurders als medewerkers. Margriet: “Deze achterstand halen we in met een nieuw en gedigitaliseerd proces. Het zorgt ervoor dat we onze kosten naar beneden kunnen brengen. Dit is ons grootste proces en heeft daarmee veel invloed op de bedrijfskosten. Daarom gaan we dit proces nu versneld verbeteren.”

Inkrimping
De betrokken verhuurmakelaars en bouwkundig verhuurmakelaars zijn vanaf de start in juni meegenomen in de plannen voor een nieuw proces. In maandelijkse bijeenkomsten en deelname in een werk- en een klankbordgroep zijn zij op de hoogte gehouden. In de bijeenkomst die vanmorgen plaatsvond, hebben de betrokken medewerkers gezien hoe het nieuwe proces eruit ziet en gehoord wat dit voor hun werk betekent. Voor de bouwkundig verhuurmakelaars verandert er bijna niets en behouden zij hun baan. De functie van verhuurmakelaar komt te vervallen. Wel komt er een aantal nieuwe functies voor in de plaats en wordt de formatie van een aantal bestaande functies uitgebreid. De boventallige verhuurmakelaars kunnen met voorrang op deze functies solliciteren. Per saldo verdwijnen er 21 volledige arbeidsplaatsen.

Sociaal plan medewerkers
“Uiteraard had ik graag een andere boodschap verteld. En het is natuurlijk zeer begrijpelijk dat de verhuurmakelaars de overgang naar een nieuw proces liever wilden uitstellen of meer geleidelijk wilden invoeren. Maar we willen onze medewerkers zo kort mogelijk in onzekerheid houden over hun baan. Daarom hebben we in drie maanden een geheel nieuw proces uitgewerkt.” Uiteraard zorgt Lefier voor een goed vangnet voor haar medewerkers. Een deel van de betrokken medewerkers behoudt hun baan of kunnen met voorrang solliciteren. Met de vakbonden is Lefier in gesprek over een goed Sociaal plan. Ook zorgt Lefier voor persoonlijke ondersteuning vanuit P&O voor de overige verhuurmakelaars.

Lefier heeft ongeveer 30.000 woningen in de provincie Groningen en Drenthe. Bij de corporatie zijn 325 fte werkzaam.

Datum 5 september 2019 Bert Jan Brinkman

Acantus en Plegt-Vos bouwen 26 nieuwe huurwoningen

.

VEENDAM – Woningcorporatie Acantus en bouwbedrijf Plegt-Vos hebben woensdag 24 april een overeenkomst getekend om in totaal 26 gasloze en zeer energiezuinige woningen te bouwen. Acantus gaat met verschillende partijen concepten ontwikkelen voor nieuwbouw, zodat er in korte tijd betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Bouwen voor woonplezier en betaalbare lasten
De 26 woningen komen te staan aan de Kloosterlaan in Heiligerlee, de Meidoornlaan in Nieuwe Pekela en de HJ Siemonsstraat en H. Schwertmannweg in Finsterwolde. De woningen worden grotendeels in de fabriek gemaakt en worden in 2019 opgeleverd.

Anita Tijsma, bestuurder Acantus, licht toe: “We willen dat huurders nu en ook zeker in de toekomst betaalbaar en met veel woonplezier kunnen wonen. We stemmen de woningen continu af op de woonvraag. Dit doen we onder meer door verouderde huizen energiezuiniger te maken, zodat de totale woonlasten betaalbaar blijven. Daarnaast bouwen we ook nieuwe huizen die beter voldoen aan de wensen en behoeften van huidige en toekomstige huurders. We slopen vervolgens verouderde huizen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.”

Over de woningen
Alle 26 woningen die Acantus samen met Plegt-Vos gaat bouwen zijn levensloopbestendig. Op de verdieping bevindt zich nog een tweede slaapkamer. De plattegrond van alle woningen zijn gelijk, maar de buitenkant is anders. Soms zijn het rijwoningen, soms twee-onder-éénkap. De woningen zijn geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens en bedoeld voor jong en oud.

Datum 25 april 2019 Redactie

Acantus kiest voor bescheiden huurverhoging

.

VEENDAM – De huurverhoging voor 13.000 huurders van Acantus blijft dit jaar opnieuw beperkt. Om de woningen betaalbaar te houden, is de gemiddelde huurstijging van alle huurwoningen van Acantus niet hoger dan 1,6%, de inflatie.

Dit is een gemiddelde, dus niet iedere woning krijgt dezelfde huurverhoging. Sommige huurders betalen minder, sommige meer. De huurverhoging is voor iedereen onder het wettelijke maximum.

Dezelfde huurprijzen voor dezelfde huizen
Acantus wil ervoor zorgen dat dezelfde woningen dezelfde huurprijzen krijgen. Hoe hoog het percentage is, hangt af van de prijs die huurders nu betalen. Linda Stol, manager Wonen van Acantus, licht toe: “Dit doen we nu vanaf 2016 en door dit opnieuw te doen, komen onze huurprijzen meer in evenwicht. Huurprijzen in een bepaalde straat of complex liggen dan dichter bij elkaar. In 2016 zijn we gestart met de huurverhoging op deze manier. Deze aanpak geeft duidelijkheid aan onze huurders en zorgt er voor dat voor hetzelfde huis in de toekomst dezelfde prijs wordt betaald. Dus voor iedereen een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding.”

Huurverhoging voor toekomstige betaalbaarheid
Betaalbaar wonen staat voor Acantus voorop. Linda Stol: “Wij vinden het belangrijk dat wij de woonlasten voor onze huurders in de toekomst kunnen beperken. Dit betekent dat we investeringen moeten doen om woningen energiezuiniger te maken. Bij een energiezuinig huis, betaalt de huurder immers een lagere energierekening. Het onderhouden en energiezuiniger maken van huizen kunnen we alleen doen als we de huren op deze manier verhogen.”

Woonlasten ook in de toekomst beperkt
De Huurders Koepel Acantus (HKA) heeft Acantus een huuraanpassing van 0% geadviseerd. Acantus is van dit advies afgeweken, omdat de corporatie alleen kan investeren door deze deze beperkte huurverhoging te doen. Acantus wil dat de woonlasten niet alleen nu, maar ook in de toekomst betaalbaar blijven. Daarnaast wil Acantus dat huurders weten wat ze kunnen verwachten. Daarom doet de corporatie al enkele jaren inflatievolgende huurverhoging.

Onder de maximale huurverhoging
Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt ieder jaar de inkomens- en huurgrenzen en de maximale huurstijging bekend. Sinds 2017 mag de gemiddelde huursom voor sociale huurwoningen met een beperkt percentage stijgen, namelijk de inflatie + 1%. Om de woningen betaalbaar te houden, is de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van Acantus niet hoger dan de inflatie. De huurverhoging van Acantus zitten in alle gevallen onder deze maximale huurstijging. Iedere huurder ontvangt vanaf dinsdag 16 april per brief bericht over de huurverhoging. Van sommige woningen wordt de huur niet aangepast, bijvoorbeeld als ze worden gesloopt.

Datum 16 april 2019 Redactie

Groot deel huurders heeft moeite met rondkomen

.
OOST GRONINGEN – Een groot deel van de huurders in Oost-Groningen heeft moeite met rondkomen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de woningcorporaties Lefier, Woonservice, Groninger Huis en Acantus samen met hun huurderskoepels hebben gedaan naar de woonlasten van huurders in Oost-Groningen.

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen die de corporaties en huurdersorganisaties steeds vaker krijgen van huurders die moeite hebben om de maandelijkse lasten te betalen. De huurdersorganisaties hebben daarom aangedrongen op het doen van dit onderzoek.

Aanknopingspunten
Het onderzoek geeft goede aanknopingspunten voor beleid op het vlak van betaalbaar wonen, voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, voor werkgelegenheidsprojecten en voor projecten om huurders te ondersteunen bij hun huishoudboekje.

Structureel tekort
Van de 1.800 huurders die de uitgebreide enquête hebben ingevuld, blijkt dat 34% structureel tekort komt. De oorzaak zit zowel aan de kant van de (vaste) lasten als aan de kant van het inkomen.

Drie typen huishoudens
KAW ziet drie typen huishoudens die vaker dan de andere huishoudenstypen in een tekortsituatie zitten. Een hiervan zijn gezinnen. Deze groep woont in een eengezinswoning met hoge energielasten en hebben met kinderen hoge kosten voor hun levensonderhoud. Daarnaast vallen alleenstaanden en stellen tot 65 jaar op, beide groepen hebben een te laag inkomen ten opzichte van het benodigde leefbudget. Ook hier speelt de energierekening vaak een grote rol.

Samenwerken aan oplossingen
KAW concludeert dat betaalbaarheid voor veel huurders inderdaad onder druk staat en dat er verschillende mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. Hierin is een goede samenwerking tussen gemeentes, woningcorporaties en huurdersorganisaties belangrijk. Het onderzoek geeft duidelijk aan waar en op welke manieren zij aan de slag kunnen gaan: werken aan een beter inkomen, woonlastenbeleid, energiebesparende maatregelen in de woningen en advies over financiële regelingen en het besparen op vaste lasten (zoals via de Voorzieningenwijzer).

De woningcorporaties en huurdersorganisaties trekken gezamenlijk op om tot oplossingen te komen, maar werken ook samen met de gemeentes in Oost-Groningen (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde).

Bijeenkomst
Ook de gemeentes hebben onderzoek laten doen naar de woonlasten, met name gericht op energieverbruik. In april wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin gemeentes en corporaties de woonlasten van huurders én woningeigenaren onder de loep nemen. Het doel van de bijeenkomst is het maken van afspraken over verdere samenwerking aan betaalbaarheid voor alle Oost-Groningers.

Datum 14 maart 2019 Redactie

Acantus aan de ‘Schimmelschandpaal’

.
VEENDAM – Vandaag zijn de landelijke nominaties voor de Schimmelschandpaal bekend geworden. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen. Een van de tien genomineerden is Acantus. Vanochtend vroeg hebben huurders samen met de SP de nominatie op ludieke wijze bekend gemaakt bij het hoofdkantoor van de corporatie.

Pim Siegers van de SP over de nominatie: ‘Bij ons landelijke meldpunt kwamen in korte tijd tientallen klachten binnen over schimmel, tocht en vocht in de huurhuizen van Acantus. Huurders zijn letterlijk en figuurlijk ziek van hun eigen huis. Zij betalen desondanks een groot deel van hun inkomen aan Acantus. Daar mogen ze op zijn minst een veilig en gezond thuis voor terug verwachten.’

.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman over de actie: ‘Uit cijfers blijkt dat ten minste een half miljoen sociale huurwoningen in Nederland kampt met vocht en schimmel. Daarom eisen we niet alleen dat deze corporaties hun huizen direct opknappen maar ook dat de minister met een landelijk actieplan komt.’

Beckerman: ‘Veel corporaties leggen de oorzaak van schimmel bij de huurder en pakken problemen niet aan. Maar het gaat niet om de individuele huurders, er is een structureel probleem. Wanneer er niet naar huurders wordt geluisterd en zoveel mensen, waaronder kinderen, ziek worden in hun eigen huis, zit de schimmel niet alleen in de huizen, maar in het systeem.’

Mensen kunnen tot 11 november stemmen op www.schimmelschandpaal.nl. Op 12 november wordt de winnaar van de Schimmelschandpaal 2018 bekend gemaakt.

Datum 29 oktober 2018 Redactie

Overname woningen Mooiland

.

VEENDAM/EDE – Op 31 december 2018 neemt Acantus 551 huurwoningen in de gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt en Westerwolde over van woningcorporatie Mooiland. Groninger Huis neemt 46 huurwoningen over van Mooiland in Midwolda, Nieuwolda en Oostwold.

Acantus en Groninger Huis zijn regionaal verankerd in Oost-Groningen en daarom logische partners voor de overname. Huurders en betrokken partijen zijn betrokken bij en geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?
Het gaat in totaal om 597 huurwoningen in de gemeenten Veendam, Oldambt, Westerwolde en Pekela. Acantus en Groninger Huis zijn al actief in deze gemeenten.

De verkoop
Mooiland is een woningcorporatie die in grote delen van Nederland woningen verhuurt. De corporatie biedt een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien.

Ook wil de corporatie zichtbaar in de wijk aanwezig zijn om te weten wat er leeft en speelt. Dat is niet eenvoudig omdat woningen best ver van elkaar verspreid liggen. Voor een corporatie uit de regio is dit veel gemakkelijker. Daarom verkleint Mooiland de komende jaren haar werkgebied. Door woningen buiten het ‘kerngebied’ Noordoost-Brabant en Gennep te verkopen aan regionaal bekende corporaties. Dit doet de corporatie als eerste in het noordelijk deel van Nederland.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland:
“Mooiland is heel tevreden over de verkoop aan Acantus en Groninger Huis. Voor Mooiland zijn Acantus en Groninger Huis een logische en ook goede partij voor de overname, als beiden regionaal verankerde organisaties. Zo blijven de woningen en de maatschappelijke taak in het bezit van de sociale huursector.

Bovendien hebben Acantus en Groninger Huis dezelfde volkshuisvestelijke ambities als wij en hebben zij een groot netwerk in de gemeenten waar onze woningen staan. Dat zijn voor Mooiland belangrijke randvoorwaarden voor de verkoop.”

Veranderingen
De verkoop en de overdracht zijn zorgvuldig voorbereid door Mooiland en Acantus/Groninger Huis. Onlangs hebben alle huurders van de betreffende woningen een brief ontvangen. Voor de huurders verandert er feitelijk niets, anders dan dat ze een andere verhuurder krijgen. Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij behorende rechten en plichten en dezelfde huurprijs. Vanaf 31 december 2018 melden de huurders hun reparatieverzoeken bij Acantus of Groninger Huis.

Anita Tijsma, Directeur-bestuurder Acantus:
“De huidige huurders van Acantus, Groninger Huis en Mooiland kunnen blijven rekenen op kwaliteit en betaalbaarheid van hun woning. Wij verwachten met de aankoop van het bezit van Mooiland onze woningzoekenden meer keuze te bieden. Daarnaast willen we de huurmarkt nog beter laten aansluiten bij de woonwensen en de woonvraag van onze toekomstige huurders.”

Hilde van Ree, Directeur-bestuurder Groninger Huis:
“Wij zijn zuinig op onze dorpen en huurders. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.Door de uitbreiding van ons woningbezit in Nieuwolda, Oostwold en Midwolda kunnen wij woningzoekenden in de toekomst nog beter van dienst zijn.”

Datum 9 oktober 2018 Redactie

Lefier: huurverlaging afhankelijk van kwaliteit woning

Lefier – (Archief foto: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – 9.500 huurders van sociale huurwoningen van Lefier krijgen per 1 september een huurverlaging. Dit is het resultaat van het nieuwe huurbeleid van Lefier, waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit beter met elkaar in evenwicht zijn. De huurprijzen van de overige sociale huurwoningen gaan omhoog met maximaal het toegestane percentage van 3,9%. Met dit huurbeleid wil Lefier haar woningen betaalbaar houden. Ook blijft Lefier duurzaam investeren om de energielasten naar beneden te krijgen.

 Prijs en kwaliteit in evenwicht
Het uitgangspunt is dat de huurprijs bepaald wordt door de kwaliteit van de woning. “Woon je in een kleine, slecht geïsoleerde woning op een minder gewilde locatie, dan betaal je minder huur. Een huurder van een ruime nieuwbouwwoning, die op een gewilde locatie staat met een goed energielabel krijgt wél een huurverhoging”, legt Lex de Boer uit, bestuurder van Lefier. Daarnaast wil Lefier een einde maken aan de huidige verschillen tussen dezelfde huurwoningen in een complex of straat. Vaak zijn die verschillen ontstaan doordat bij mutatie de huur van de woning omhoog is gegaan. Huurders die lang ergens wonen, betalen dus vaak een lagere huur. “Deze verschillen zijn niet uit te leggen aan onze huurders”, aldus Lex de Boer. “Met ons nieuwe beleid krijgen gelijkwaardige woningen eenzelfde huurprijs”.

 Betaalbaar wonen
Lefier zet zich in om haar woningen betaalbaar te houden voor haar huurders. Zo heeft Lefier de laatste twee jaar de huren niet verhoogd. Het nieuwe huurbeleid gaat een stap verder. De Boer: “Onze visie op betaalbaar wonen gaat verder dan alleen de huurprijzen. We streven ernaar dat huurders maximaal 30% van hun inkomen besteden aan huur en energielasten. Zo kunnen we sturen op stabiele woonlasten, waardoor onze huurders voldoende ruimte krijgen om hun leven zelf in te richten”.

Huurverlaging ineens, huurverhoging gefaseerd

Het nieuwe huurbeleid voor zelfstandige, sociale huurwoningen gaat in per 1 september. Een huurverlaging voert Lefier dit jaar in één keer per die datum door. Bij huurders die een huurverhoging krijgen, wordt deze over een aantal jaren geleidelijk doorgevoerd. Huurders die een huurverhoging krijgen, betalen dit jaar gemiddeld ca 3,4% meer. Dit komt neer op ongeveer € 16 per maand. Ongeveer 9.500 huurders krijgen een gemiddelde huurverlaging van ca 9,8%, wat neerkomt op een korting van ongeveer € 47,- per maand.

Huurtoeslag
Een groot deel van de huurders van Lefier komt in aanmerking voor huurtoeslag. Bij een huuraanpassing moet de kale huur door de huurder worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat alle huurders Lefier een huuraanpassing krijgen, heeft Lefier dit jaar met de Belastingdienst afgesproken dat zij met ingang van 1 september de huurtoeslag aanpassen van huurders van Lefier waar dat relevant is. Lefier wil hiermee voorkomen dat huurders volgend jaar eventueel een bedrag aan de Belastingdienst moeten terugbetalen als ze teveel huurtoeslag hebben ontvangen. Huurders blijven overigens wel zelf verantwoordelijk voor hun huurtoeslag.

Objectief en toetsbaar door huurders
De kwaliteit van de woning – en daarmee dus de huurprijs -, wordt vastgesteld op basis van de punten van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), de WOZ-waarde en het energielabel. Dit zijn objectieve gegevens, die door de huurder getoetst kunnen worden. Dit maakt de opbouw van de huurprijs transparant. Om de huurprijs zo inzichtelijk mogelijk te maken, ontvangt elke huurder per brief uitleg over het nieuwe huurbeleid én de berekening van de huurprijs voor zijn of haar woning. Elke huurder kan dus precies zien hoe de huurprijs is opgebouwd en dit ook toetsen.

Datum 26 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Woonservice onderzoekt 192 woningen op asbest

.

STADSKANAAL – Woningcorporatie Woonservice gaat 192 woningen in de gemeente Stadskanaal steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Het betreft woningen die gebouwd zijn voor 1994.

Met deze asbestinventarisatie wil Woonservice een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.

Woningbezit inventariseren
Woonservice is sinds januari 2017 eigenaar van de woningen in de gemeente Stadskanaal. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaan we de woningen inventariseren”, aldus Manager Vastgoed en Bedrijfsvoering Leon Vries.

Het onderzoek is een vervolg op het grootschalige onderzoek dat Woonservice vorig jaar in haar Drentse werkgebied uitvoerde. “In juni starten we het onderzoek in de gemeente Stadskanaal. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice in de gemeente Stadskanaal die wonen in een woning gebouwd voor 1994, ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.

Asbestkaart in iedere meterkast
Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. Leon Vries: “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest
Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Datum 14 juni 2018 Redactie

Lefier Stadskanaal heeft nieuw adres

STADSKANAAL – Lefier staat voor wonen. Lefier wil ook graag betaalbaar en efficiënt blijven werken. Daarom is Lefier op 12 juni verhuisd naar het voormalige schoolgebouw aan de Verlengde Brugkade 1.

Flexibel en duurzaam werken
De maatschappij van nu is steeds in beweging. Dat vraagt om een andere manier van werken. In de nieuwe huisvesting gaat Lefier flexibel werken in een duurzame omgeving. Dit doet de corporatie ook op haar locaties in Groningen, Emmen en Hoogezand. Lefier Groningen verhuisde 29 mei al naar een nieuw pand. In Emmen en Hoogezand heeft afgelopen jaar een verbouwing plaatsgevonden.

Waarom verhuist Lefier Stadskanaal
Betaalbaar en efficiënt blijven werken is goed mogelijk in een kleiner kantoor. Het pand aan de Beneluxlaan werd door Lefier Stadskanaal gehuurd en was eigenlijk te groot. Het nieuwe kantoor, een schoolpand uit 1954, was al het eigendom van Lefier. Het gebouw was lastig om te verhuren. Met deze stap doet de corporatie een flinke besparing. Ook mooi is dat een historisch pand op deze manier behouden blijft. Met de verhuizing kan de woningcorporatie haar klanten ook in de toekomst goed van dienst zijn.

Vitaliteit en groen
Bijzonder aan het kantoor in Stadskanaal is dat er veel aandacht is voor vitaliteit en groen. Naast het pand komt een wandeltuin, die speels is ingericht met verschillende hoekjes. Als deze klaar is, kunnen ook klanten hier gerust een wandelingetje maken.

Besparing op huisvesting kantoren
Met de verhuizingen en duurzame verbouwingen bespaart Lefier fors op haar huisvestingskosten. Zo blijft er meer geld over voor het bieden van betaalbare huurwoningen. In alle kantoren van Lefier wordt het energieverbruik sterk verminderd. Bijvoorbeeld door ledverlichting, zonnepanelen, zoneverwarming, warmtepompen en duurzaam isolatiemateriaal van oude jeans.

Lefier bezoeken
Bezoekers kunnen elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur bij Lefier terecht. ‘s Middags is dat alleen op afspraak.

Datum 12 juni 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-