Direct naar de inhoud.

Mogelijk Duitse taal in basisonderwijs gemeente Stadskanaal

Wethouder Johan Hamster
Wethouder Johan Hamster

STADSKANAAL – Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) sprak gisterenavond openhartig over diverse zaken via RTV Stadskanaal. In het programma ’S-Express’ sprak hij ondermeer over de veranderingen in de huishoudelijke hulp, de situatie bij Wedeka en over kansen op de arbeidsmarkt. Hiervoor is goede scholing van groot belang. Volgens Hamster moeten we vanaf nu ook over de grens durven kijken. De wethouder heeft inmiddels een verzoek neergelegd een proef te mogen starten om de Duitse taal in het basisonderwijs te mogen introduceren. Johan Hamster: “Aan de andere kant van de grens is het soms makkelijker om werk te vinden dan bij ons”. De wethouder is ook van mening dat schoolgaande kinderen naast dialect goed de Nederlandse taal moeten beheersen. Allemaal van essentieel belang voor je toekomst.

Wethouder Johan Hamster in gesprek met Bert Jan Brinkman

Datum 1 november 2014 Bert Jan Brinkman

Vraag het de wethouder

Wethouder Johan Hamster
Wethouder Johan Hamster

RTVS – Aanstaande vrijdagavond schuift wethouder Johan Hamster (CU) aan in het radioprogramma S-express. In het 1e uur van de show (tussen 18.30 en 19.00 uur) spreekt hij met Bert Jan. Iedere vrijdagavond op dit tijdstip kun je hier een gesprekje verwachten met een bekende (meestal politiek) Kanaalster. Natuurlijk heeft de redactie altijd zo zijn eigen vragen, maar misschien heb jij ook wel een vraag aan wethouder Johan Hamster.

Deze kun je dan sturen naar: brinkman@rtvstadskanaal.nl. Onder het kopje: Vraag het de wethouder. Je vraag moet uiterlijk voor vrijdagmiddag 31 oktober 16.00 uur binnen zijn.

Datum 29 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Ingrijpende bezuiniging huishoudelijke hulp gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het college moet ingrijpend bezuinigen op huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2015 wordt een deel van de huishoudelijke hulp overgelaten aan de reguliere markt. Dertienhonderd huishoudens in de gemeente worden hier door getroffen. De huishoudens worden vandaag per brief op de hoogte gebracht. Hierbij gaat het vooral om (oudere) mensen die zichzelf nog enigszins kunnen verzorgen.

Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie), spreekt van een ‘ingrijpende maatregel” vandaag in het DvhN. De wethouder weet ook dat het om een verstrekkende maatregel gaat. Het treft een op de tien huishoudens in onze gemeente. Hamster vandaag in het DvhN: “we moeten door de zure appel heen bijten”. Hij pleit ook om de mantelzorg een impuls te geven door aandacht te vragen via familie, buren, kerken en verenigingen.

De maatregelen worden overigens niet ineens uitgevoerd. Voor bestaande cliënten komt er eerst nog een overgangsregeling van drie maanden voor de genoemde voorliggende voorzieningen en van zes maanden voor de huishoudelijke hulp. (wassen, vouwen, boodschappen etc.) Door huishoudelijke hulp over te laten aan de reguliere markt biedt het college tijd en financiële ruimte om een ‘vangnet’ te organiseren voor kwetsbare inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn. Op deze wijze heeft het college de mogelijkheid hulp te blijven bieden waar het écht noodzakelijk is.

De maatregelen betekenen dat de contracten met de huidige zorgaanbieders per 31 maart 2015 worden beëindigd. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de periode daarna. Hierover zijn deze vier betrokken partijen geïnformeerd. Ook de Participatieraad is op de hoogte gesteld. Cliënten krijgen een brief met informatie en uitleg.

Aanleiding voor de maatregelen van het college is dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO) met ingang van 2015 wijzigt. In de nieuwe WMO is het regelen van schoonmaakwerkzaamheden geen wettelijke taak meer van de gemeente. Omdat het Rijk als gevolg hiervan de budgetten voor de gemeente sterk vermindert, moet het college overgaan tot een ingrijpende bezuiniging op de huishoudelijke hulp.

Archief foto RTVS: Wethouder Johan Hamster in gesprek
Archief foto RTVS: Wethouder Johan Hamster in gesprek

De visie van het Rijk en de gemeente is inwoners zelf regie te laten nemen. Het college heeft gekozen voor het scenario waarbij inwoners geacht worden zelf de schoonmaak van de woning te regelen. Dit kan met inzet van het sociale netwerk of door zelf de huishoudelijke hulp in te kopen.

De financiële consequenties van de maatregelen worden verwerkt in de begroting 2015. ,,Het is de meest lastige keus en meest vervelende boodschap, maar wel de meest reële en toekomstgerichte. Dit blijft de gemeente in staat stellen een vangnet voor de meest kwetsbaren te organiseren”, aldus het gemeentebestuur.

De raad moet nog een besluit nemen over de door het college voorgestelde maatregelen. Dat gebeurt tijdens de vergadering op maandagavond 3 november, waarin ook de begroting 2015 wordt behandeld. De gemeente bespaart met de ingreep 3.5 miljoen euro. Als er niet ingegrepen wordt loopt het tekort op tot 2 miljoen euro in 2018.

Datum 12 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Groninger gemeenten en onderwijsinstellingen tekenen overeenkomst Jeugdplan Samenwerking om kinderen thuis en op school goed te ondersteunen

De ondertekening met o.a. wethouder Hamster gem. Stadskanaal
De ondertekening met o.a. wethouder Hamster gem. Stadskanaal

GRONINGEN – De 23 Groninger gemeenten, de gemeente Noordenveld en de onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de afstemming tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de uitvoering van passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanochtend ondertekenden bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hierover een overeenkomst. Belangrijkeafspraak is de uitwerking van een gezamenlijke ondersteuningsroute voor jongeren, die voor de hele provincie hetzelfde is. Het gaat om afspraken op hoofdlijnen, waarover de gemeenten een paragraaf opnemen in hun jeugdplan als onderdeel van het sociaal domein. Daarna werken de individuele gemeenten de afspraken samen met het lokale onderwijsveld verder uit.

Basisambitie van gemeenten en onderwijs is dat elk kind in zijn eigen omgeving kan opgroeien en
onderwijs kan volgen. Wanneer ondersteuning nodig is, zorgen onderwijs en/of de gemeente
hiervoor, zo vroeg, zo kort, zo licht en zo dichtbij mogelijk. En als dit niet voldoende is worden
vormen van zorg ingezet. “Gemeenten en onderwijs willen samenwerken om kinderen thuis en op
school goed te ondersteunen”, aldus Ben Plandsoen, wethouder jeugd en onderwijszaken van de
gemeente Leek en voorzitter van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Gemeenten en Onderwijs
(AGO).

Gemeenten en onderwijs hebben in dit kader afspraken gemaakt over thema’s als:
a. Samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren: preventie,
signalering, beoordeling, toewijzing ondersteuning en hulpaanbod;
b. Overgangen voorschools PO/SO-VO/VSO-MBO (of HBO);
c. Consequenties van Passend Onderwijs voor leerlingenvervoer;
d. Consequenties van Passend Onderwijs voor onderwijshuisvesting;
e. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en aanpak thuiszitters;
f. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt VO/VSO en MBO.

Waarom een provincie brede paragraaf passend onderwijs?
De nieuwe wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 van kracht geworden. Scholen hebben
hiermee een zorgplicht gekregen. Daarnaast gaat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in. Door de
transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten en de invoering van passend onderwijs wordt de
samenwerking tussen scholen en gemeenten nog belangrijker dan voorheen. De afstemming
hierover gebeurt in het zgn. op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) tussen de gemeenten
en de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen. Gemeenten
gaan in hun beleidsplan jeugd, als onderdeel van het sociaal domein, aangeven hoe zij gaan
samenwerken met het onderwijs in de uitvoering van passend onderwijs. De gemeenteraad mag dit
plan pas vaststellen als hierover overleg is geweest in het OOGO. Omdat het voor de
samenwerkingsverbanden ondoenlijk is om met 23 gemeenten apart te overleggen, is er in de regio
Groningen voor gekozen om binnen het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen van de 23
Groninger gemeenten een provincie brede paragraaf vast te stellen, die elke individuele gemeente
opneemt in het eigen beleidsplan.

Datum 30 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Peuterspeelzaal Cereswijk blijft voorlopig open

PvdA StadskanaalSTADSKANAAL – In de perspectiefnota werd voorgesteld de peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ in Cereswijk te sluiten. Dit om zo de opgelegde bezuinigingen van Welstad te kunnen realiseren. De fractie van de PvdA Stadskanaal heeft er echter voor gepleit deze voorziening, om verschillende redenen, te behouden. Tijdens de algemene beschouwingen op 2 juni is nu door wethouder Johan Hamster (CU) een handreiking gedaan: De peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ zal minstens tot eind 2015 open blijven. Tot die tijd zal er een onderzoek plaatsvinden welke voorzieningen in de Cereswijk noodzakelijk zijn en daar is de peuterspeelzaal (volgens de PvdA fractie) een onderdeel van. Er zal ook gekeken worden of de peuterspeelzaal op een andere manier kan worden ingepast. Op dit moment maken negen peuters gebruik van de peuterspeelzaal.

Meer info kun je lezen op: PvdA Stadskanaal.nl

Datum 8 juni 2014 Bert Jan Brinkman

ChristenUnie Stadskanaal heeft de toekomst

christenunie_logoWat kunnen jongeren betekenen in de politiek? En wat kan de ChristenUnie voor jongeren betekenen?

Deze en andere vragen staan dinsdag 18 februari centraal tijdens een jongerenavond van de ChristenUnie Stadskanaal. Spreker van de avond is Gertjan de Boer van het landelijk bestuur van PerspectieF, dit is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. De bijeenkomst vindt om 20.00 uur plaats in Eetcafé Gerak in Onstwedde, inloop vanaf 19.30 uur.

Wethouder Johan Hamster (31 jaar) vertelt samen met Frits van der Heide (33 jaar), respectievelijk 2 en 3 op de kandidatenlijst, hoe zij zich voor de jongeren in Stadskanaal willen inzetten. Zowel Hamster, met jeugdzaken in zijn portefeuille, als Van der Heide, die als politieagent regelmatig te maken heeft met jeugdgerelateerde onderwerpen, spreken vanuit een ruime ervaring. Aan bod komen onderwerpen als uitgaan, sport, onderwijs en openbaar vervoer aan de orde. Naast genoemde ChristenUnie kandidaten is ook Erik Schaap (25), nummer 8 op de kandidatenlijst aanwezig.

Na de pauze is er ruimte voor reactie en discussie. Aan het eind van de avond kunnen alle aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje nog even naborrelen. Alle jongeren en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Datum 9 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Sluiting dreigt voor zwembad Noord en De Horsten

De Horsten in Musselkanaal
De Horsten in Musselkanaal

STADSKANAAL – In Oost-Groningen moeten zes van de veertien zwembaden gesloten worden volgens een advies van ‘Het huis voor de Sport’. Het gaat om drie overdekte baden en drie buitenbaden.

In de gemeente Stadskanaal moeten de zwembaden ‘Bad Noord’ en ‘De Horsten’ in Musselkanaal sluiten volgens dit advies. De maatregel is nodig omdat de zwembaden door vergrijzing en krimp steeds minder bezoekers trekken. Het rapport is overigens opgesteld in opdracht van de zeven Oost-Groninger gemeenten zelf en maakt onderdeel uit van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

Volgens wethouder Jan Bessembinders van Stadskanaal die tevens woordvoerder is namens de zeven Oost Groninger gemeenten, zullen de zwembaden niet meteen dichtgaan. Het blijft een advies dat eerst door de gemeenten bestudeerd moet worden.

Enkele jaren geleden kwamen de buitenbaden van de gemeente Stadskanaal ook al in het nieuws. Sport wethouder Johan Hamster besloot toen de zwembaden alleen nog maar te openen bij zomerse temperaturen vanaf 20 graden.

Uit ons archief:

Datum 4 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Wethouder Johan Hamster is blij met de nieuwe alcoholwet

Wethouder Johan Hamster in gesprek
Wethouder Johan Hamster in gesprek

STADSKANAAL – Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 jaar mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden.

Wethouder Johan Hamster (CU) van de gemeente Stadskanaal spreekt van een goede maatregel! Er zal vanaf 1 januari 2014 door controleurs van de omgevingsdienst toegezien gaan worden op de naleving van de nieuwe drank en horecawet in onze gemeente. Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals club- en buurthuizen en sportkantines. De controleur van de omgevingsdienst heeft ook de bevoegdheid om een boete uit te schrijven volgens de wethouder.

In de gemeente Stadskanaal komt er overigens geen overgangsregel voor jongeren die nu 17 jaar zijn en dus al een jaar lang een biertje mochten drinken tijdens het uitgaan. Johan Hamster vindt dat vooral de ouders/verzorgers een belangrijke taak hebben om hun kinderen hierop te wijzen.

Bert Jan Brinkman in gesprek met Johan Hamster

Datum 15 december 2013 Bert Jan Brinkman

Geen Groninger Sportgala in 2013

tweet Johan hamsterGRONINGEN / STADSKANAAL – Met pijn in het sporthart heeft de organisatie van het Groninger Sportgala moeten besluiten het evenement op maandag 16 december af te gelasten. Belangrijkste reden is een financieel aspect. De organisatie heeft zich aan de achterkant ingezet voor invulling zoals voorgaande jaren, dat bleek helaas dit jaar niet mogelijk. Het Sportgala heeft een duidelijk hoofddoel en dat is de Groninger Sporters een podium bieden en te eren voor hun prestaties. Samen met partners waaronder de Provincie bekijkt Huis voor de Sport Groningen de mogelijkheden om begin van het nieuwe jaar de sportprijsuitreiking 2013 alsnog plaats te laten vinden maar in een kleinschalige opzet.

Het Groninger Sportgala vindt al ruim 40 jaar plaats. Een vanzelfsprekendheid is het nooit geweest, alleen bleek het dit jaar moeilijker dan ooit om voldoende partners te vinden die financieel willen bijdragen en daardoor het Gala mede mogelijk maken. Rob de Waard, directeur Huis voor de Sport Groningen, licht toe: “Uiteraard is het spijtig zo kort voor het Gala deze beslissing te moeten nemen, maar vanuit vertrouwen en positiviteit hebben we er tot aan vanochtend alles aan gedaan om het Gala toch vorm te geven zoals voorgaande jaren. Dat is helaas niet gelukt. Wij danken de partners die dit jaar hun vertrouwen hebben uitgesproken en zich hebben verbonden aan het Gala.”

“Huis voor de Sport Groningen is een maatschappelijke organisatie. Wij zijn grotendeels afhankelijk van opdrachten en bijdragen van gemeenten en sportverenigingen. Die hebben het in deze tijd ook niet makkelijk en dat heeft zijn weerslag op Huis voor de Sport Groningen. Tegen die achtergrond vind ik het niet verantwoord om een groots Gala te organiseren waar Huis voor de Sport Groningen het financiële risico draagt.” Aldus Rob de Waard. Wat heeft meegespeeld, maar niet de doorslaggevende reden is, is dat een groot deel van de genomineerden wegens sportverplichtingen helaas niet bij het geplande Gala aanwezig kon zijn. Dit is niet nieuw, maar moet wel kritisch worden meegenomen in een mogelijke andere opzet voor nu en in de toekomst. Tijdens het Sportgala staan deze sporters immers centraal. Stemmen op Sportman/sportvrouw en Sportploeg gaat wel gewoon door, net als de Heldencampagne. Hoe de winnaars worden geëerd wordt nader bepaald.

Stadskanaal

Wethouder Johan Hamster van Stadskanaal wil het Groninger Sportgala dit jaar eventueel graag laten doorgaan in Stadskanaal . Hij liet gisteren via Twitter weten dat het Huis voor de Sport Groningen meer dan welkom is in het theater Geert Teis. Het aanbod van wethouder Hamster komt helaas te laat: ‘Ik ga geen overhaaste beslissingen nemen over het gala. Ik ga er rustig over nadenken, maar het gala gaat dit jaar definitief niet door. We hopen begin volgend jaar in een kleinschalige opzet de prijzen nog te kunnen uitreiken’, aldus directeur Rob de Waard gisteren via RTV Noord.

 
Huis voor de Sport Groningen
Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve, gezonde leefstijl in de provincie. De organisatie wil Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit gebeurt lokaal op zowel beleids-, coördinerend- als uitvoerend niveau. De belangrijkste organisaties die worden ondersteund zijn gemeenten, sportverenigingen en onderwijsinstellingen.

Datum 20 november 2013 Bert Jan Brinkman

Drankmisbruik onder jongeren moet omlaag

Wethouder Johan Hamster
Wethouder Johan Hamster

STADSKANAAL – Volgens wethouder Johan Hamster (CU) van de gemeente Stadskanaal blijft het coma-zuipen een groot probleem. Inmiddels zijn er over het afgelopen jaar alweer 34 gevallen van drankmisbruik (soms in combinatie met ghb) behandeld in het Refaja ziekenhuis. Volgens de wethouder, vandaag in het dagblad van het Noorden, is dit nog maar  het topje van de ijsberg. Meer dan de helft van deze opgenomen mensen waren jonger dan 30 jaar.

Hiermee is duidelijk dat de kruistocht tegen drankmisbruik nog niet de gewenste resultaten oplevert. Het is namelijk vooral wethouder Johan Hamster die tracht om via diverse middelen het drankmisbruik onder de jongeren te ontmoedigen. Johan hamster; “ De cijfers zijn dusdanig dat ik me helaas grote zorgen blijf maken. Er zijn ook jongeren die teveel drinken maar niet in het ziekenhuis terecht komen. De strijd tegen alcohol misbruik wordt daarom voortgezet en de gemeenteraad heeft daar ook mee ingestemd. We blijven de jeugd voorlichting geven en werken nauw samen met de discotheek FOX. Daar worden regelmatig controles gehouden of de jongeren zich niet te veel hebben ingedronken”, aldus de wethouder vandaag in het DvhN.

Datum 13 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal