Direct naar de inhoud.

Bijzonder Groen in Valthe

foto: fruitpluktuin.nl
foto: fruitpluktuin.nl

VALTHE – IVN afdeling Borger-Odoorn, de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe gaan iets heel speciaals maken van het openbare groen in Valthe. Buurtvereniging ‘De Tiphof’ heeft inmiddels sneeuwklokjes en boerenkrokussen gepoot. Aan de Vlintweg is ook een prachtige bloemenweide gemaakt. Gisteren zijn onder het motto ‘plantdag’ aan de Kampweg appel-peren- en pruimenbomen geplant en bemest.

Datum 13 november 2016 Bert Jan Brinkman

Bodemexcursie maakt geschiedenis tastbaar

Milieugedeputeerde Nienke Homan geeft het startsein
Milieugedeputeerde Nienke Homan geeft het startsein

SMEERLING – Milieugedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zette afgelopen weekend enthousiast de eerste spade in de grond bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Daarmee gaf ze het officiële startschot voor de bodemexcursie door het gebied die ruim twintig deelnemers trok. Homan benadrukte het belang van een gezonde bodem voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening. Daaraan kan iedereen zelf zijn steentje bijdragen, hield zij de deelnemers voor. Bijvoorbeeld door niet de hele tuin te betegelen, maar hier en daar de bodem ook te laten ademen.

De bodemexcursie werd georganiseerd door Landschapsbeheer Groningen en Trunk & Branches. Het is de eerste uit een serie excursies waarmee de organisaties Groningers bewuster willen maken van de betekenis en de rijkdom van de bodem. Dat doen ze door te vertellen hoe de bodem in belangrijke mate bepaalde wat mensen in het verleden in het gebied hebben gedaan en verbouwd, maar vooral door deelnemers de bodem te laten ervaren. Op diverse punten namen zij bodemmonsters. Ze onderwierpen de grond aan een nauwkeurig onderzoek waarbij ze bijna alle zintuigen inzetten. “We hebben de kleur bekeken en de structuur gevoeld met onze handen. Ook hebben we de grond geroken. Bosgrond ruikt heerlijk”, vertelt Sietske de Jong van Trunk & Branches.

Sporen van de ijstijd
De deelnemers waren erg enthousiast over de excursie. “De bodem is heel bepalend voor het landschap, maar het is tegelijk een heel onbekend terrein. Deelnemers vonden het interessant om nu eens te zien wat normaal gesproken letterlijk onder de grond blijft. Ze stelden veel vragen en waren echt verrast over wat we allemaal tegenkwamen in de bodem.” Dat waren in dit geval onder meer sporen van verschillende ijstijden. De excursie eindigde in het voormalige veengebied dat lange tijd boerenland is geweest, maar nu is teruggegeven aan de natuur. “Hier is de veenlaag weggehaald, zodat de dekzanden uit de ijstijd weer aan de oppervlakte liggen. De natuur kan hier weer vanaf het begin gaan groeien en bloeien”, aldus De Jong. “Het is mooi om te zien hoe vruchtbaar de grond is als je de natuur haar gang laat gaan.”

Aandacht voor de bodem
Naast excursies organiseren Landschapsbeheer Groningen en Trunk & Branches ook een aantal workshops ‘Voedsel voor een gezonde bodem’, waarin deelnemers leren composteren en zo een bijdrage kunnen leveren aan het gezond houden van de bodem. De excursies en workshops worden mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Data en locaties van de volgende excursies en workshops worden bekend gemaakt op de website van Landschapsbeheer Groningen (www.landschapsbeheergroningen.nl).

Datum 6 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Brede coalitie van natuur- en landschapsorganisaties slaat handen ineen

2015-03-04 Persbericht landschap in Groningen goed voor elkaar! - fotoGRONINGEN – Landschap is niet alleen belangrijk voor alle planten en dieren in Groningen, maar ook voor onze inwoners die hier wonen, werken en recreëren. Op het landgoed Ewsum heeft een breed scala aan organisaties een provinciaal convenant ondertekend dat ervoor moet zorgen dat het landschap in Groningen behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Ondertekenaars zijn de volgende overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties: Waterschap Noorderzijlvest, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Groningen, Provincie Groningen, LTO-Noord, ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, Erfgoedvereniging Heemschut en Libau.

Diversiteit Groninger landschap
Het landschap van de provincie Groningen is zeer divers: van de houtsingels in het Westerkwartier tot de wijken in de Veenkoloniën, van de wierden op het Hogeland tot het polderlandschap in het Oldambt. De Groninger landschappen zien er niet alleen zeer verschillend uit maar hebben ieder ook hun eigen ontstaansgeschiedenis, omdat zowel de mens als de natuur hier hun sporen hebben achtergelaten.

Landschapsagenda per regio
Bescherming, behoud en waar dat nodig is herstel van dit landschap zijn niet vanzelfsprekend. De zorg voor het landschap is namelijk niet eenduidig geregeld, en het is daarom niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Met het convenant krijgt het Groninger landschap de prioriteit die het verdient, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Naast verantwoordelijkheden en taken zijn er afspraken gemaakt over het delen van kennis, samenwerking, financiering en het betrekken van onze inwoners bij hun eigen leefomgeving. Het uiteindelijke doel is om per regio te komen tot een gezamenlijke landschapsagenda, waar partijen concreet uitvoering aan gaan geven.

Datum 5 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Drents-Groningse samenwerking in landelijk gebied

De ondertekening
De ondertekening

GRONINGEN – Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in beide provincies. Dit is uniek in Nederland.
De nieuwe uitvoeringsorganisatie heet ‘Prolander’ en is opgezet naar aanleiding van de opheffing van de rijksdienst Dienst Landelijk Gebied (DLG) vanaf 1 maart 2015. Het grootste deel van de taken en een groot deel van het personeel van DLG wordt overgenomen door de provincies. Net als DLG zal Prolander zich met name richten op realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur),
aanpak stikstof (PAS) en de kwaliteit van Natura 2000 gebieden in beide provincies. Vaak wordt dit gecombineerd met andere doelen zoals waterberging, waterkwaliteit, landbouwkundige structuurverbetering en recreatie. Prolander verzorgt voor diverse landinrichtings- en gebiedscommissies onder andere het
ruimtelijk ontwerp, de grondverwerving en het project- en procesmanagement bij de inrichting van gebieden.
Impuls landelijk gebied
Vandaag maakten de Drentse gedeputeerden Munniksma en Brink en de Groninger gedeputeerde Staghouwer de nieuwe naam en het logo van Prolander bekend. Ook bekrachtigden zij de prestatie- en dienstverleningsovereenkomsten tussen Prolander en beide provincies. Hierin staan welke werkzaamheden en projecten Prolander in 2015 voor beide provincies gaat uitvoeren. Drenthe en Groningen investeren de komende 15 jaar stevig in natuur en het landelijk gebied. De provincies verwachten dat zij, met de komst van de 76 medewerkers van Prolander, een stevige impuls kunnen geven aan het landelijk gebied en daarnaast
zaken beter en efficiënter kunnen regelen.

Datum 26 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Wethouder Luchjenbroers opent Buiner ‘ommetje’

buiner-ommetjeBUINEN – Een werkgroep is bezig om in Buinen, het Lofargebied, in Exloo en op de oude spoordijk informatiezuilen te realiseren. Op de zuilen komt informatie over Lofar (de grootste radiotelescoop te wereld), de natuurontwikkeling, wandel en fietsroutes en info over de spoordijk tussen Buinen en Exloo. De spoordijk wordt hersteld en het is in de toekomst mogelijk om over de dijk te fietsen en te wandelen. Mogelijk wordt een ontsluiting naar het Lofargebied gerealiseerd.

Wethouder Luchjenbroers heft vanmiddag de nieuwe wandelroute tussen Buinen en Exloo en tussen Exloo en het Lofar-gebied mogen informatiezuilopenen. Zij verrichte de opening met de onthulling van de informatiezuil langs de spoorbaan ter hoogte van het Lofargebied.

De genodigden kwamen vanmiddag bij elkaar bij restaurant El Zorro in Buinen. Wethouder Wil Luchjenbroers sprak hierbij het openingswoord en de heer Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe kwam met een korte presentatie over de geschiedenis van de spoorbaan en de totstandkoming van het wandelspoor. Vervolgens maakten de aanwezigen een korte wandeling naar de nieuwe informatiezuil ter hoogte van het Lofar-gebied.

Landschapsbeheer Drenthe heeft, samen met en in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn, de spoorbaan beter begaanbaar gemaakt voor wandelaars. Zo is een mooie wandelverbinding ontstaan tussen de dorpen Buinen en Exloo en ook tussen Exloo en het Lofar-gebied. Samen met de Lofar-tafel zijn de informatiezuilen ontwikkeld. Deze zuilen belichten de geschiedenis van de dorpen, spoorbaan en het Lofar-gebied.

Datum 14 juni 2013 Bert Jan Brinkman

De vierentwintig uur van de natuur

natuuronderzoeker in actie - Kars VelingSTADSKANAAL – Op zaterdag 22 juni 2013 staat de natuur 24 uur lang in de belangstelling van het Nederlandse publiek tijdens ‘de 24 uur van de natuur’. Het ministerie van EZ is initiatiefnemer en organiseert op dezelfde dag de zogenaamde natuurtop, een overleg tussen bestuurders over het waarderen en beschermen van natuur. Ook in Zuid Groningen en Oost Drenthe rekent het ministerie van EZ op uw medewerking.

Er zijn veel organisaties die werken aan natuur en landschap. De Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (zoals Sovon, RAVON, De Vlinderstichting, FLORON en de Zoogdiervereniging), Waarneming.nl, Stichting Staring Advies, KNNV en Landschapsbeheer Nederland hebben samen een netwerk van meer dan 25.000 vrijwilligers. Elke dag komen er duizenden waarnemingen binnen, die allemaal bij elkaar komen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Tijdens ‘De 24 uur van de Natuur’ willen zij laten zien hoe belangrijk zij de natuur in Nederland vinden, maar ook hoe ze bereid zijn om zich daar samen voor in te zetten. Door deze actie maken zij de Nederlandse natuur zichtbaar en zal blijken dat de vrijwilligers daar, o.a. via Waarneming.nl, een grote en onmisbare bijdrage aan leveren.

Gedurende de ‘24 uur van de Natuur’ worden daarom zo veel mogelijk waarnemingen verzameld. Tijdens de dag wordt elk uur ‘de stand van de natuur’ in beeld gebracht, door te laten zien waar bijzondere soorten planten en dieren zijn gezien, wat de verschillen in het land zijn en hoeveel er al is waargenomen. Aan het eind van de dag is het doel om 30.000 nieuwe waarnemingen van 2.000 verschillende soorten aan de NDFF toevoegen. Want hoe meer en hoe beter de natuur in beeld is, hoe meer en beter beleid en beheer kunnen zijn.

Alle waarnemingen zijn welkom. Doe mee en ga op 22 juni zoveel mogelijk naar buiten! Moedig vrienden, familie en kennissen aan om dit ook te doen, en zorg ervoor dat je waarnemingen ingevoerd worden op Waarneming.nl, Telmee.nl of mobiel via ObsMapp en WebObs. Dan komen ze vanzelf in de NDFF terecht.

Datum 13 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal