Direct naar de inhoud.

Minder comazuipers in de gemeente Stadskanaal

alcohol drinkersSTADSKANAAL – In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen blijft het aantal jongeren in onze regio dat zich bewusteloos drinkt dalen. Moesten in 2009 nog 68 jongeren zich laten behandelen in locatie Refaja, onderdeel van Treant Zorggroep, vorig jaar waren dat er 26. De gemeente Stadskanaal zet, samen met allerlei andere partners, al jarenlang in op alcoholmatiging onder jongeren en is blij met de dalende tendens.

De jongeren die zich in 2014 met een zogenoemde intoxicatie (alcoholvergiftiging) in het ziekenhuis terechtkwamen zijn veelal tussen de 18 en 25 jaar. De jongste was niet veel ouder dan 13. In veel gevallen nuttigden zij de alcohol thuis of op straat. De jongeren komen niet alleen uit de gemeente Stadskanaal.  Meer dan de helft van de intoxicaties betreft jongeren uit omringende gemeenten.

Volgens de gemeente is de daling van intoxicaties bij jongeren mede te danken aan de ‘ketenaanpak’. In 2009 heeft de gemeenteraad van Stadskanaal al een integraal plan van aanpak met betrekking tot alcoholmatiging onder jongeren vastgesteld. In 2010 is het lokale Convenant Veilig Uitgaan getekend, waarbij de gemeente samenwerkt met politie, OM, horeca en Refaja.

Archief foto RTVS: Wethouder Johan Hamster in gesprek
Archief foto: Wethouder Johan Hamster (CU) over alcoholmatiging 

Sinds het ziekenhuis is aangesloten bij het lokale Convenant Veilig Uitgaan, kunnen bezoekers van deelnemende horecagelegenheden die eerste hulp nodig hebben meteen naar de spoedeisende hulp. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de huisartsenpost. Per kwartaal levert het ziekenhuis de gemeente een anoniem overzicht van het aantal opnames dat gerelateerd is aan alcohol, drugs of een combinatie van beiden.

De gemeente werkt ook samen met andere partners, zoals onderwijs, sportclubs en supermarkten. Zo faciliteert de gemeente onder meer preventieprogramma’s op scholen, is aangesloten op het programma Makluk Zat en nodigt jaarlijks leerlingen van Noorderpoort uit op het gemeentehuis voor de Wegwijsdag. Tijdens deze dag komen leerlingen zelf met ideeën voor alcoholmatiging onder jongeren, die ook worden uitgevoerd.

Binnen de provincie maakt Stadskanaal, met alle andere gemeenten, deel uit van het Convenant Jeugd en Alcoholmatiging.

Datum 17 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal zet in op terugdringen alcoholgebruik onder jongeren

alcohol- en drugsSTADSKANAAL – Onze gemeente gaat de preventie van alcoholmisbruik onder met name jongeren én de handhaving integraal aanpakken. Dat staat in het Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016.

De gemeente werkt hiervoor al langer samen met onder meer onderwijs, horeca, GGD, Stichting Welstad, sportverenigingen, politie en Verslavingszorg Noord Nederland. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Wegwijsdag, jongerenloket Jimmy’s en het horecaconvenant ‘Veilig Uitgaan Stadskanaal’ dat in december 2013 is ondertekend. Nieuw is dat er nu een integraal plan komt waarin zowel preventie (educatie) als handhaving gelijktijdig worden geregeld. Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht voor 1 juli 2014 een dergelijk preventie- en handhavingsplan op te stellen.

Met de aanpak wil de gemeente de negatieve gezondheidseffecten van alcoholmisbruik onder jongeren beperken. Een andere doelstelling van het beleid is het beperken van overlast door beschonken jongeren.

Inhoudelijke aanleidingen voor de integrale aanpak zijn de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar. Daarnaast heeft de gemeente vanaf 1 januari aanzienlijk meer bevoegdheden gekregen om zelf regels op te stellen en de naleving te handhaven. Het Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 wordt op 23 juni behandeld in de gemeenteraad.

Datum 3 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Leerlingen Noorderpoort krijgen 2500 euro voor uitvoering alcoholvrij project

Wegwijsdag 2014-01Een alcoholvrij examenfeest organiseren. Dat was op donderdag 23 januari de opdracht voor ruim 40 MBO-leerlingen van Noorderpoort tijdens de ‘Wegwijsdag’ bij de gemeente Stadskanaal. Ook medewerkers van Jimmy’s en het project Maklukzat verleenden medewerking aan de Wegwijsdag, waarbij de leeftijdsverhoging voor het gebruiken van alcohol van 16 naar 18 jaar centraal stond.

Tijdens de afsluitende ‘jeugdraadvergadering’ presenteerden de verschillende groepen leerlingen hun ideeën voor het organiseren van een alcoholvrij examenfeest. Uiteindelijk werd ook gestemd over het winnende idee, waarvoor de gemeente 2500 euro beschikbaar stelt en dat volgens verantwoordelijk wethouder Johan Hamster zal worden uitgevoerd.

Als beste uit de bus kwam het voorstel om een examenfeest in de vorm van een alcoholvrije beachparty te organiseren. ,,We hebben allerlei goede voorstellen gehoord, waarbij de leeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar goed aandacht kreeg. Al met al is het heel zinvol én leuk om jongeren bij zowel de politiek als alcoholmatiging te betrekken”, aldus de wethouder.

De speciaal samengestelde ‘mediagroep’ zorgde in samenwerking met Hassing Filmprodukties voor het maken van een promotiefilmpje over de Wegwijsdag, dat deels nog tijdens de jeugdraadsvergadering werd vertoond. Het is onder meer te zien via de gemeentelijke website (www.stadskanaal.nl ) .

Datum 27 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Wethouder Johan Hamster is blij met de nieuwe alcoholwet

Wethouder Johan Hamster in gesprek
Wethouder Johan Hamster in gesprek

STADSKANAAL – Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 jaar mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden.

Wethouder Johan Hamster (CU) van de gemeente Stadskanaal spreekt van een goede maatregel! Er zal vanaf 1 januari 2014 door controleurs van de omgevingsdienst toegezien gaan worden op de naleving van de nieuwe drank en horecawet in onze gemeente. Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals club- en buurthuizen en sportkantines. De controleur van de omgevingsdienst heeft ook de bevoegdheid om een boete uit te schrijven volgens de wethouder.

In de gemeente Stadskanaal komt er overigens geen overgangsregel voor jongeren die nu 17 jaar zijn en dus al een jaar lang een biertje mochten drinken tijdens het uitgaan. Johan Hamster vindt dat vooral de ouders/verzorgers een belangrijke taak hebben om hun kinderen hierop te wijzen.

Bert Jan Brinkman in gesprek met Johan Hamster

Datum 15 december 2013 Bert Jan Brinkman

Drankmisbruik onder jongeren moet omlaag

Wethouder Johan Hamster
Wethouder Johan Hamster

STADSKANAAL – Volgens wethouder Johan Hamster (CU) van de gemeente Stadskanaal blijft het coma-zuipen een groot probleem. Inmiddels zijn er over het afgelopen jaar alweer 34 gevallen van drankmisbruik (soms in combinatie met ghb) behandeld in het Refaja ziekenhuis. Volgens de wethouder, vandaag in het dagblad van het Noorden, is dit nog maar  het topje van de ijsberg. Meer dan de helft van deze opgenomen mensen waren jonger dan 30 jaar.

Hiermee is duidelijk dat de kruistocht tegen drankmisbruik nog niet de gewenste resultaten oplevert. Het is namelijk vooral wethouder Johan Hamster die tracht om via diverse middelen het drankmisbruik onder de jongeren te ontmoedigen. Johan hamster; “ De cijfers zijn dusdanig dat ik me helaas grote zorgen blijf maken. Er zijn ook jongeren die teveel drinken maar niet in het ziekenhuis terecht komen. De strijd tegen alcohol misbruik wordt daarom voortgezet en de gemeenteraad heeft daar ook mee ingestemd. We blijven de jeugd voorlichting geven en werken nauw samen met de discotheek FOX. Daar worden regelmatig controles gehouden of de jongeren zich niet te veel hebben ingedronken”, aldus de wethouder vandaag in het DvhN.

Datum 13 november 2013 Bert Jan Brinkman

Gemeente verantwoordelijk handhaving Drank en Horecawet

HorecaSTADSKANAAL – Vanaf begin dit jaar is de burgemeester verantwoordelijk voor naleving van de Drank- en Horecawet, die het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol regelt. Eerder besliste de burgemeester nog samen met de wethouders over het verlenen van vergunningen aan kroegen of (voetbal)verenigingen om drank te verkopen. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit controleerden vervolgens of de horeca zich aan de regels hield.  Maar nu is de burgemeester ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de  regels. Met de nieuwe wet is de aanval geopend om het alcoholgebruik onder de plaatselijke jongeren terug te dringen. Ambtenaren van de gemeente moeten er vanaf nu op toezien dat horeca-inrichtingen, supermarkten en (sport)verenigingen zich aan de regels voor drankverkoop houden. Alleen al in de gemeente Stadskanaal gaat het om een 100-tal locaties die door toezichthouders gecontroleerd dienen te worden. De gemeente(n) krijgen hiermee een hoop extra taken op hun bord. Op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet mogen de gemeenten nu ook zelf hun beleid en visie voeren over de tijden waarop bijvoorbeeld in de dorpshuizen of kantines alcohol mag worden geschonken. Dit om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. In de nieuwe wet is vanaf nu ook bepaald dat jongeren onder de 16 jaar strafbaar zijn als ze in het café of op de openbare weg alcohol in bezit hebben. Eerder was het nog zo dat alleen de verstrekker strafbaar was.  De burgemeester is nu ook bepalend voor het instellen van zogeheten ‘happy hours’ in het café of de disco en kan dit dus verbieden. Gemeenten mogen vanaf nu zelf de toegangsleeftijden koppelen aan de openingstijden. Zo kan de burgemeester bepalen dat de horeca vanaf een bepaalde tijd geen jongeren toelaat die onder de 18 jaar zijn. Tenslotte het rookverbod, deze blijft wel een taak van de controleurs van de Voedsel- en Warenautoriteit.

De nieuwe Drank- en Horecawet is niet alleen aangescherpt. Er is ook een versoepeling. Slijterijen mogen vanaf 1 januari hun klanten de drank laten proeven voordat zij het kopen. Dat is slechts een schrale troost voor de slijterij om klanten te paaien, want gezien de hoge BTW tarieven kopen veel potentiële  klanten uit de grensstreek tegenwoordig hun alcohol over de grens.

Datum 10 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal