Direct naar de inhoud.

College B&W actualiseert armoedebeleid

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad aanpassingen in het armoedebeleid voor. Daarvoor is de nota Armoedebeleid Stadskanaal opgesteld.

Het armoedebeleid moet volgens het college meer inspelen op de vraag, met maatwerk waar dat mogelijk is. Ook moet het beleid meer wijkgericht zijn van opzet, met een grotere rol voor particulier initiatief.

Daarnaast pleit het college voor meer inzet op een vroege signalering en preventie. Incidentele subsidies voor succesvolle instellingen als Stichting Leergeld en het Jeugd Sport Fonds moeten een meer structureel karakter krijgen. Daarnaast wil het college onderzoeken welke regelingen samengebracht kunnen worden om tot een specifiek pakket voor kinderen te komen.

Het college kiest met de nota voor verdere ontwikkeling van de huidige aanpak. Stadskanaal heeft al een goed gedifferentieerd minimabeleid. De gemeente weet inwoners met weinig financiële middelen of (schuld)problemen te bereiken. Beschikbare gelden zet de gemeente effectief in.

Maar na de vorige nota Armoedebeleid uit 2011 was er aanleiding het beleid te actualiseren. Dit mede als gevolg van verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeenten, in relatie tot de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook vanuit de samenleving is om aanpassingen van bepaalde regelingen gevraagd.

De gemeente heeft bij de totstandkoming van de nota ronde tafelgesprekken gevoerd met diverse partijen die betrokken zijn bij het armoedebeleid, waaronder de participatieraad en initiatiefnemers in de wijken. Daarbij is grondig geïnventariseerd waar het huidige armoedebeleid aanpassing vraagt.

De veranderingen in het armoedebeleid kan het college binnen het beschikbare budget realiseren. Op 22 februari besluit de gemeenteraad over de nota Armoedebeleid. Na goedkeuring van de nota door de gemeenteraad, worden de aanbevelingen vertaald in een plan van aanpak voor 2016.

Datum 1 februari 2016 Redactie

Volkstuintje voor de allerarmsten gemeente Stadskanaal

Wethouder Erik Bieze

STADSKANAAL – Organisaties die arme burgers helpen in de gemeente Stadskanaal kunnen geld verwachten van de gemeente. Dat heeft wethouder Erik Bieze (GBS) bekend gemaakt. De gemeente Stadskanaal heeft een minimabeleid als laatste vangnet voor de armen. Hier kan bijvoorbeeld geld worden gekregen voor activiteiten die anders niet meer te betalen zijn. Door ook geld te geven aan hulpverlenende instanties wil de gemeente het minimabeleid nog eens extra onderstrepen.

“De laatste tijd komen steeds meer gezinnen door de crisis in de problemen en die willen we nu helpen”, zegt Erik Bieze. De Stichting Leergeld is bijvoorbeeld een organisatie die arme gezinnen helpt. Ook de voedselbank is dat. Daarom krijgen deze organisaties extra geld om zo de arme gezinnen te ondersteunen. Afgelopen maandag werd tijdens de gemeenteraad ook besloten geld vrij te maken voor groente-tuintjes. Hier kunnen burgers en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen eigen groente telen. Het idee van een volkstuintje kwam van Jan Deuring (CDA). Ook alleenstaande ouders onder de 27 jaar die moeten rondkomen van studiefinanciering worden door de gemeente geholpen. De wethouder heeft in totaal 50.000 Euro gereserveerd voor de hulpverlenende organisaties in 2013. De gemeenteraad kon zich afgelopen maandagavond prima vinden in de maatregelen van wethouder Bieze en is akkoord gegaan.

Door bezuinigingen bij het rijk wordt het voor de meeste gemeenten wel steeds moeilijker de armlastigen te helpen. Het minimabeleid in Stadskanaal is hierdoor inmiddels teruggebracht van 20 % naar 10 % voor inkomens boven het minimum.

Datum 20 november 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal