Direct naar de inhoud.

OZB gaat omhoog in gemeente Veendam

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – Inwoners van de gemeente Veendam met een eigen woning betalen vanaf volgend jaar meer aan lokale belastingen. De gemeenteraad ging afgelopen maandagavond akkoord met een stijging van de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor een meerpersoonshuishouden met een woning van rond de twee ton komt dit neer op een stijging van 45,20 euro per jaar.  Verhogingen van de lokale lasten zijn nodig om de begroting rond te krijgen. De gemeente Veendam moet volgend jaar 1,2 miljoen bezuinigen.

De begroting werd met ruimte meerderheid aangenomen door de raad. Alleen de fractie van SP en raadslid Pé Langen (VUK) stemden tegen de verhoging.

 

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Het college van B&W kiest in haar deze week verschenen ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee kiest ze voor het belang van haar inwoners en de gemeente als geheel.

Concreet investeert ze in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, in binnensportaccomodaties en de instandhouding van de 3 buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

Tekorten
Daarnaast wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met grote tekorten. Deze tekorten ontstaan vooral op taken die het rijk bij gemeenten heeft belegd, maar waar de gemeente met de rijksbijdragen niet uitkomen (Jeugd, WMO en de vroegere Sociale werkvoorziening). Waar mogelijk heeft de gemeente de afgelopen tien jaren gesneden en omgebogen. Dat is telkens gelukt, mede door steeds efficiënter te gaan werken. Maar ook nu is de noodzaak er weer om een tekort om te buigen.

Kiezen voor stabiliteit
De ambities, in combinatie met de nieuwe tekorten, vragen daarom om scherpe keuzes. Daarvoor komt het college in haar ambitienota met een samenhangend pakket van 12 stevige maatregelen en onderzoeken. Zo kijkt ze naar besparingen op zaken zoals minimabeleid, wmo en jeugd, maar ook op groen, tarieven en de eigen organisatie, voor wat betreft bevolkingszaken.

Verhoging OZB
Voor de investeringen in de voorzieningen zal de gemeente de OZB moeten verhogen met 16% in 2020. Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit ongeveer 40 euro per jaar. Dit levert ruim 1 miljoen euro op, ongeveer gelijk aan de structurele lasten van de investeringen. De verhoging brengt de tarieven op het provinciale gemiddelde.

Zwarte cijfers
Met het pakket aan maatregelen en investeringen zal de gemeente vanaf 2022 weer zwarte cijfers schrijven. Op de reserves van de gemeente wordt tot die tijd wel 10 miljoen euro ingeteerd door de tekorten die bijna volledig ontstaan door de te lage rijksbijdragen op de sociaal domein-taken.

Doel
De gemeente Stadskanaal heeft als doel het goede woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren door bijzondere initiatieven tot bloei te laten komen, óndanks de hardnekkige problemen. Inmiddels behoren krappe financiën door continu tegenvallende (rijks)bijdragen ook tot die hardnekkige problemen. Ondanks een heel decennium van ombuigingen.

De gemeente zet met de ambitienota fors in op de leefbaarheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de financiële positie de komende jaren stabiel is.

(Ingezonden)

Datum 6 juni 2019 Redactie

Stadskanaal heeft in 2014 de laagste lokale lasten in de provincie Groningen.

Centrum StadskanaalSTADSKANAAL – Nergens in onze provincie is de belastingdruk zo laag dan in de gemeente Stadskanaal. Een huishouden betaalt jaarlijks gemiddeld 615 euro aan gemeentelijke belastingen blijkt uit de cijfers van Vereniging Eigen Huis.

De V.E.H. onderzoekt jaarlijks wat in elke gemeente de gemiddelde waarde van de eigen woning is combineert dat met de afvalstoffenheffing en rioolrechten en bepaalt dan wat een huishouden jaarlijks gemiddeld aan belastingen moet betalen.

In de gemeente Stadskanaal blijkt dit met elkaar zo rond de 615 euro te liggen. (214 euro ozb, afvalstoffen 203 euro en rioolrechten 198 euro). Hiermee is de belastingdruk voor een huishouden met eigen woning in Stadskanaal met stip het laagst in de provincie Groningen. Na Stadskanaal volgt Veendam. In deze gemeente betaalt een gezin rond de 669 euro per jaar.

De in financieel rode cijfers verkerende gemeente Bellingwolde blijkt met de belastingdruk het hoogst te zijn. Een gezin met eigen woning met een gemiddelde waarde moet er 893 per jaar betalen betalen.

Klik hier voor het: complete woonlasten overzicht.

Datum 4 maart 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal