Direct naar de inhoud.

Positie Participatieraad Veendam verstevigd

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – De afgelopen tijd heeft de gemeente Veendam samen met de Participatieraad onderzocht hoe de rol en positie van de Participatieraad verstevigd kan worden. De Participatieraad kan adviezen geven over alle onderdelen binnen het sociaal domein en op de positie van inwoners daarbinnen. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is inzicht gegeven in de verschillende visies en verwachtingen vanuit ieders perspectief. Hierin is de adviesstructuur van de Participatieraad en de samenwerking met de gemeente vastgelegd en vormgegeven in een routeplanner.

Afspraken

Er zijn heldere afspraken gemaakt over de werkwijze van de Participatieraad en de gemeente, maar ook over de wijze van samenwerking. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is de werkwijze omgezet in een routeplanner. Door te werken met deze routeplanner kan duidelijker en waardevoller invulling worden gegeven aan burger- en cliëntparticipatie in de gemeente Veendam. Deze routeplanner wordt over één jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De gemeente en de Participatieraad hebben afgesproken dat de Participatieraad al in de voorfase zal worden betrokken bij het beleid van de gemeente. Voor de Participatieraad ligt er een uitdaging om beter in contact te komen met die inwoners en belangenverenigingen.

Participatie

De gemeente Veendam heeft ervoor gekozen om binnen het sociaal domein de burger- en cliëntparticipatie via de Participatieraad vorm te geven. Wethouder Ans Grimbergen: “De Participatieraad heeft als doel om gevraagd en ongevraagd het college te adviseren. Zij kunnen in de voorfase van een traject meedenken. De participatieraad heeft een waardevolle vertegenwoordigende rol. Met hun inbreng waarbij zij kwalitatief belangrijke informatie ophalen uit de samenleving, kan ons beleid goed aansluiten bij de vraag van de inwoners.”

Contact

Inwoners en belangenverenigingen die duidelijk geformuleerde vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Participatieraad door te mailen naar: wmoveendam@hotmail.com of te bellen met Lindsey Kaspers, 06-57169601.

(ingezonden)

Datum 30 juni 2020 Redactie

Nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring

Goziena Brongers
Loco burgemeester Goziena Brongers (F: Purisa)

STADSKANAAL – donderdag 30 augustus ondertekenen de eerste nieuwkomers in bijzijn van locoburgemeester Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal hun participatieverklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN).

Sinds juni volgen 15 deelnemers, 10 uit Stadskanaal en 5 uit Veendam en Pekela, het traject participatieverklaringstraject. Het traject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden. De lessen zijn verzorgd door Vluchtelingenwerk Stadskanaal in opdracht van de gemeente Stadskanaal.

Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten waar het belang van integratie in de Nederlandse samenleving wordt benadrukt. De verklaring heeft betrekking op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal.

Het traject is ook bedoeld om de nieuwkomers welkom te heten en een band tot stand te brengen tussen de nieuwkomer, de gemeente en de Nederlandse samenleving. De nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in Nederland, de gemeente en in de beschikbare voorzieningen voor een snelle inburgering en integratie van onder andere maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. Ook worden ze geïnformeerd en weerbaar gemaakt tegen misbruik en uitbuiting.

Datum 28 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Stand van zaken Centrumplan Oude Pekela (Update met film)

Concept: Ontwikkelingsplan Oude Pekela F)Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december was er in een openbare info-raadsvergadering een presentatie concept-ontwikkelingsplan Centrum Oude Pekela. Dit werd getoond door middel van een video waarin een beeld wordt gegeven van hoe het gaat worden. Het hele proces richtte zich sterk op een brede participatie. Grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen werden bij elkaar gebracht om mee te denken over het nieuwe Centrumplan Oude Pekela. De raadzaal zat dan ook bomvol. Voor een ieder was er een kopje koffie en wie geen stoel meer kon vinden werden er simpelweg stoelen bijgesleept, zodat iedereen de presentatie comfortabel kon volgen.

Wethouder Hemmes gaf aan dat er druk gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het centrum. “Er is veel respons geweest op de prachtige inspraakmomenten voor de inwoners. Veel ideeën zijn daaruit gekomen waar we wat mee kunnen doen. Vanavond wordt er een concept ontwikkelingsplan gepresenteerd. Het is nog niet helemaal rond maar zal klaar zijn voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018. De sloop is nu achter de rug, we gaan nu beginnen met de opbouw van het centrum van Oude Pekela”.

De presentatie werd getoond onder begeleidend commentaar van procesbegeleider Martin van Wijck.
Hij schetste nogmaals in het kort de essentie van het concept-ontwikkelingsplan. “De aanleiding van het plan was de leegstand en verpauperde situatie in het centrum van Oude Pekela en de negatieve invloed die dat had op de leefbaarheid van het dorp. Leefbaarheid is de waardering van ieder individu voor zijn of haar situatie of leefomgeving. Daar zijn veel factoren van invloed, niet alleen ruimtelijke maar ook sociale-culturele, werk en inkomen, milieu en zorg. Omdat het ieder individu aangaat is het belangrijk om samen met hen de zaak aan te pakken. Het proces richtte zich heel sterk op een brede participatie, daarom hebben we grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen bij elkaar gebracht om samen na te denken over Oude Pekela. Van het begin af kwamen er grote stromen binnen vol met ideeën, ambities en voorstellen hoe de toekomst er uit zou moeten zien. Gevoed door de nodige nieuwsbrieven en internet leidde dit tot groot enthousiasme en betrokkenheid. Mensen die nu op bezoek komen in het centrum vinden dat er te weinig beleving en gezelligheid is”.

Ambities en uitgangspunten van de planontwikkeling
Hoofddoel is het verbeteren van de leefbaarheid van het centrum. Werk en sociale deelname versterken en initiatieven stimuleren en anticiperen op veranderingen in de toekomst. Meer aandacht en mogelijkheden voor recreatie maar ook sport en gezondheid is van belang voor jong en oud.

CO2-neutrale gemeente
Er wordt gestreefd naar een CO2-neutrale gemeente door middel van duurzame energieopwekking, energiezuinig beleid, hergebruik van materialen en benutten van regionale producten. Een en ander heeft er toe geleid dat er 3 ontwikkellijnen kwamen, te weten: Pekela in beweging, het kloppend hart en een nieuw gezicht van Oude Pekela. Op deze lijnen volgt een verdere detaillering.

Overzicht voor de raadsleden
Aan de raad werd een overzicht getoond waar uit bleek dat het concept ontwikkelingsplan uiteen valt in 19 afzonderlijke deelprojecten. (Zie bijgaande foto’s). De planning liet zien dat er nog veel tijd gaat zitten om het te realiseren omdat de samenwerking met inwoners en ondernemers een belangrijke factor blijft. De planning loop door tot 2023. Voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018 wordt momenteel hard gewerkt om alle deelprojecten door te berekenen en uiteindelijk daarvan de som te bepalen zodat de raad daardoor alle inzicht heeft om een definitief besluit te nemen. Alle partijen van de gemeenteraad spraken hun waardering uit over de gepresenteerde plannen en zijn overtuigt dat dit de leefbaarheid van Pekela zal vergroten.

Kelder waar Scapino en de bibliotheek vroeger gehuisvest was
Met betrekking tot de kelder onder het winkelcentrum De Helling waar vroeger Scapino en de bibliotheek waren gehuisvest is nog niet besloten wat daarmee te gaan doen. Voorlopig laat men het zitten en afhankelijk van de nadere uitwerking van de plannen zal bekeken worden of de kelder wordt gebruikt of niet.

UPDATE: Concept ontwikkelingsplan visie in beeld. Bron: Gemeente Pekela

F) Wilma Swarts RTV1
Datum 15 december 2017 Redactie

Instagram fototoestel voor winnaars prijsvraag Veur & Deur Pekel

Foto: Herman Alink/RTV1

GEMEENTE PEKELA – Veur & Deur Pekel is een participatietraject waarin inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen meedenken over de invulling van het centrumgebied van Oude Pekela. Een ieder kon vanaf begin dit jaar ideeën en suggesties aanleveren, daar werd een prijsvraag aangekoppeld voor degene met de meest originele creatie en voor het meest passend idee binnen de door gemeente aangegeven spelregels.

Vele ideeën en plannen werden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Martin van Wijck (projectleider), Rob Oost (stedenbouwkundige), Ina Bots (secretariaat) en Heidi Eissens (communicatieadviseur).

Woensdagmiddag 27 september was het zover dat wethouder Hennie Hemmes de prijzen kon uit reiken. Alvorens hij het juryrapport voorlas memoreerde hij de vele ideeën die zijn binnengekomen. Vond het geweldig dat er zoveel inwoners hebben willen nadenken over hun dorp om er iets moois van te maken.

Meest passend idee
Meest passend was het idee van Inge Dekker en Dick ten Cate, dat onder de noemer “Goudvolk” oog had voor de participatie van de eigen bevolking en voor het verbeteren van hun dorp. Dat je met eenvoudige middelen de leefbaarheid kunt vergroten, zoals een beleeftuin, schatkamer van cultuurhistorie, huiskamercafé, repairwerkplaats, naai- handwerkatelier en meer beleving aan het water.

Meest creatieve idee
Meest creatieve idee kwam van Astrid de Boer, oud inwoner van Pekela, die haar ontwerp “Pekela weer prachtig” noemde en die graag meer ontmoetingsplekken wil creëren, start-ups in leegstaande panden, appartementen in De Helling, grote groene en recreatieve ruimte aan het Pekelderdiep en vooral minder steen en minder parkeren op het centrale plein.

Cadeautjes voor de winnaars
De winnaars ontvingen van de wethouder een prachtig boeket bloemen en een mandje met leuke kleine presentjes met daarbij een Instagram fototoestel, die foto’s direct uit kan printen. De winnaars werden opgeroepen om vooral foto’s te gaan maken over de verdere ontwikkeling van het centrumplan Oude Pekela.

Hoe nu verder
16 oktober a.s. is er weer een infoavond voor de inwoners om stappen die gezet zijn te presenteren. Onder meer het conceptontwikkelingsplan, opgesteld op basis van de 3 gepresenteerde denkmodellen. Na het bespreken van het concept-plan wordt een ‘definitief’ plan voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad voor besluitvorming. Na de besluitvorming zijn dit de kaders waarin Oude Pekela Centraal wordt ingevuld. In 2018 en de jaren daarna zal aan de slag worden gegaan met de uitwerking en de uitvoering van de deelprojecten uit het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal.

Oproep om ideeën te blijven insturen
We zijn op weg maar zijn er nog lang niet, aldus wethouder Hemmes. Bij deze wil hij iedereen nog uitnodigen om ideeën te blijven insturen omtrent de 3 denkmodellen, zijnde rood (verschillende type woningen, dorpse sfeer houdend, mogelijkheden voor ontspanning, recreatie en cultuurhistorie)en/of blauw (biedt ruimte voor nieuwe ambities en nieuwe mogelijkheden qua duurzaamheid, gezondheid en sport) en/of geel (woningen gebaseerd op de marktvraag en toevoeging nieuwe dorpsfuncties).

Datum 28 september 2017 Redactie

Wie helpt gemeente Pekela met ideeën mantelzorgondersteuning

Gemeentehuis Pekela (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – Mantelzorg, uw kans om iets te doen voor een ander. Hoe voorkomen we overbelasting van mantelzorgers? Denkt u mee? De gemeente Pekela nodigt alle inwoners én organisaties uit om met ideeën te komen om mantelzorgers nog beter te ondersteunen en het werk van mantelzorgers te verlichten.

Heeft u of uw organisatie een idee of plan?
Tot 1 september 2017 kunt u schriftelijk uw voorstel insturen. Een commissie beoordeelt alle inzendingen. Er is in totaal 10.000 euro beschikbaar voor de uiteindelijke realisatie van het plan. U kunt uw idee of plan insturen naar de commissie “Nieuwe ideeën Mantelzorg”, Antwoordnummer 25, 9640 VB Veendam.

In september wordt door de commissie een middag georganiseerd waarin u ondersteund wordt om uw plan verder uit te werken. Aansluitend maakt de commissie een beoordeling. De beste ideeën worden vervolgens 10 november gepresenteerd tijdens de bijeenkomst “Dag van de mantelzorg’. Hier wordt ook bekend welk project of projecten het geldbedrag ontvangt.

Voorwaarden
De ingediende plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
Het komt  ten goede aan de mantelzorger(s)
Het past in de gedachten van de Participatiemaatschappij. Met andere woorden: mensen regelen eerst zelf hun leven, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van familie, vrienden en kennissen of vrijwilligers. Lukt dit onvoldoende, dan kan er een beroep worden gedaan op professionele ondersteuning en hulp.
Het leidt niet tot structurele lastenverhoging bij de gemeenten of organisaties
Het kan wel leiden tot het anders inzetten van geld

Originaliteit.
Om hier een afweging in te maken, kunt u het uitvoeringsplan Mantelzorg in de gemeenten Veendam en Pekela lezen op de gemeentelijke site.

Datum 21 augustus 2017 Redactie

Belevingsonderzoek Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen

Gem.huis Exloo

BORGER-ODOORN – Op 23, 24, 25 en 26 januari presenteren studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden de resultaten uit de door hen uitgevoerde belevingsonderzoeken in de vier dorpen.

Studenten

De gemeente gaf in 2016 opdracht belevingsonderzoeken uit te voeren. In samenwerking met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), werd als pilot het eerste belevingsonderzoek uitgevoerd in Drouwen. De BOKD verwerkt de resultaten uit de belevingsonderzoeken in dorpsagenda’s. De eerste belevingsonderzoeken zijn bekostigd met een bijdrage uit de subsidie Vitaal platteland en werden uitgevoerd door studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld om na Drouwen, Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen ook belevingsonderzoeken in de overige dorpen in de gemeente mogelijk te maken.

Participatie

Wethouder Freek Buijtelaar, verantwoordelijk voor ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, grijpt de belevingsonderzoeken aan om meer zicht te krijgen op de beleving van de inwoners in de dorpen, buurten en wijken. “Er zijn diverse thema’s waarbij wij de samenwerking zoeken met onze inwoners. Plannen voor onderhoud en aanleg van wegen, fietspaden, groen en sociale activiteiten zijn bijvoorbeeld zaken die in gezamenlijkheid kunnen worden afgestemd en opgepakt. In deze tijd waarin de participatie steeds grotere vormen aanneemt, willen wij onze inwoners faciliteren om hun aandeel hierin te kunnen leveren. Een goede en constructieve interactie tussen partijen is dan onontbeerlijk. Bewoners kunnen hiermee zelf de
verantwoordelijkheid nemen en de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving op de agenda zetten.”

De resultaten uit de belevingsonderzoeken worden gepresenteerd op:
• maandagavond 23 januari bij steakhouse El Zorro, Hoofdstraat 83 in Buinen;
• dinsdagavond 24 januari in dorpshuis Oes Hokkie, Wanstraat 71 in Klijndijk;
• woensdagavond 25 januari in dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58a in Exloo;
• donderdagavond 26 januari in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3h in Borger.

Aanvang 19.30 uur. Wethouder Freek Buijtelaar is als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig bij de presentaties.

Datum 22 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Buurtbedrijf Borger-Odoorn van start

Wethouder Frits Alberts
Wethouder Frits Alberts

BORGER – Vandaag, precies een week geleden vond de officiële opening plaats van het Buurtbedrijf op het dorpsplein in Borger. Met de onthulling van het logo door wethouder Frits Alberts kan het buurtbedrijf van start met zijn werkzaamheden voor en door inwoners van Borger-Odoorn. Het Buurtbedrijf biedt een plek voor personen die langere tijd niet in het arbeidsproces actief zijn geweest. Daarnaast is het Buurtbedrijf ook de plek voor ontwikkeling en sociale activering. De medewerkers kunnen op diverse lichte klussen worden ingezet en krijgen zo de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.

Het Buurtbedrijf is opgezet in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Buurtsupport, Promens Care, welzijnsorganisatie Andes, het sociaal team en anderen. Volgens wethouder Frits Alberts is het buurtbedrijf een mooie ontwikkeling in onze gemeente. Het Buurtbedrijf voorziet in een behoefte door deze doelgroep een plek in de samenleving te bieden. Binnen de Participatiewet zijn dergelijke initiatieven van groot belang.

90749070906790799069

[bron en foto’s PrachtigBorger.nl]

Datum 30 september 2016 Bert Jan Brinkman

Medewerkers Wedeka gedetacheerd bij gemeente Veendam

Gemeentehuis Veendam F: Parkstadveendam
Gemeentehuis Veendam F: Parkstadveendam
VEENDAM – Zeventig medewerkers van Wedeka worden gedetacheerd bij de gemeente Veendam. Ze worden ingezet op verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte, waaronder het groenonderhoud. De gemeente Veendam en Wedeka zetten hiermee samen in op sociaal ondernemen.

Detachering
De medewerkers van Wedeka worden per 1 juli 2016 langdurig ingeleend door de gemeente Veendam. De CAO voor de sociale werkvoorziening (SW) blijft van kracht voor deze medewerkers. Er zijn wijkteams van gemeentelijke medewerkers en gedetacheerde SW-medewerkers. Samen werken zij in de openbare ruimte, vooral in het groenonderhoud. De buitendienst bepaalt zo zelf waarop deze medewerkers worden ingezet. Daardoor kan er flexibeler, efficiënter en effectiever worden gewerkt. De ondernemingsraad en directie van Wedeka zijn positief over de ontwikkeling. De inzet en aansturing ligt bij De Kompanjie. Het college is blij met deze samenwerken en de verbinding van werken in de openbare ruimte met het sociale domein.

Werkzaamheden
Naast werkzaamheden in het groenonderhoud worden de medewerkers ingezet op verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het schoonmaken van bebording, het verwijderen van zwerfvuil en het recht leggen van een tegel. Uiteraard blijft er aandacht voor het sociale aspect en de arbeidsbeperking. De nadruk ligt op de mogelijkheden van de medewerkers en daarmee op participatie.

(Bron: gemeente Veendam)

Datum 13 juli 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal