Direct naar de inhoud.

Positie Participatieraad Veendam verstevigd

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – De afgelopen tijd heeft de gemeente Veendam samen met de Participatieraad onderzocht hoe de rol en positie van de Participatieraad verstevigd kan worden. De Participatieraad kan adviezen geven over alle onderdelen binnen het sociaal domein en op de positie van inwoners daarbinnen. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is inzicht gegeven in de verschillende visies en verwachtingen vanuit ieders perspectief. Hierin is de adviesstructuur van de Participatieraad en de samenwerking met de gemeente vastgelegd en vormgegeven in een routeplanner.

Afspraken

Er zijn heldere afspraken gemaakt over de werkwijze van de Participatieraad en de gemeente, maar ook over de wijze van samenwerking. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is de werkwijze omgezet in een routeplanner. Door te werken met deze routeplanner kan duidelijker en waardevoller invulling worden gegeven aan burger- en cliëntparticipatie in de gemeente Veendam. Deze routeplanner wordt over één jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De gemeente en de Participatieraad hebben afgesproken dat de Participatieraad al in de voorfase zal worden betrokken bij het beleid van de gemeente. Voor de Participatieraad ligt er een uitdaging om beter in contact te komen met die inwoners en belangenverenigingen.

Participatie

De gemeente Veendam heeft ervoor gekozen om binnen het sociaal domein de burger- en cliëntparticipatie via de Participatieraad vorm te geven. Wethouder Ans Grimbergen: “De Participatieraad heeft als doel om gevraagd en ongevraagd het college te adviseren. Zij kunnen in de voorfase van een traject meedenken. De participatieraad heeft een waardevolle vertegenwoordigende rol. Met hun inbreng waarbij zij kwalitatief belangrijke informatie ophalen uit de samenleving, kan ons beleid goed aansluiten bij de vraag van de inwoners.”

Contact

Inwoners en belangenverenigingen die duidelijk geformuleerde vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Participatieraad door te mailen naar: wmoveendam@hotmail.com of te bellen met Lindsey Kaspers, 06-57169601.

(ingezonden)

Datum 30 juni 2020 Redactie

Vacature lid voor de Participatieraad Stadskanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De Participatieraad van de gemeente Stadskanaal is op zoek naar een nieuw lid. De Participatieraad bestaat sinds vier jaar. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De termijn van vier jaar loopt voor een lid per 1 oktober af. Hierdoor komt er een vacature beschikbaar.

De Participatieraad wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen en geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college. De Participatieraad houdt zich bezig met vraagstukken binnen het Sociaal Domein, hieronder vallen de Participatiewet (met beleidsterreinen als o.a. re-integratiebeleid, arbeidsmarktbeleid, schuldhulpverlening en minimabeleid), de Wet op de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder ook het ouderenbeleid valt.

Meer lezen

Datum 13 september 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuwe voorzitter participatieraad Stadskanaal

De nieuwe samenstelling  van de participatieraad Stadskanaal

STADSKANAAL – Sinds vier jaar is de Participatieraad Stadskanaal (PRS) actief. De PRS wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen en geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college over beleidsstukken in het sociaal domein zoals Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet.

Afscheid

In de vergadering van 18 januari nam Ton Scheerhoorn afscheid als voorzitter van de PRS. Hij droeg het stokje na vier jaar met een warme handdruk over aan Siny Drent. De heer Scheerhoorn blijft nog wel lid van de PRS. Een aantal leden stelde zich niet opnieuw ter beschikking voor de volgende termijn van vier jaar. Via een sollicitatieprocedure heeft de PRS een aantal nieuwe leden verwelkomd, waardoor de PRS weer op volle sterkte is.

Datum 23 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeente Vlagtwedde krijgt één adviesraad

vlagtweddeSELLINGEN – De adviesraden in de gemeente Vlagtwedde zijn vanaf vandaag samengevoegd tot een participatieraad. Deze bestaat uit een team van vijftien mensen dat de gemeentebestuurders van Vlagtwedde gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over hun sociaal beleid in de gemeente.

De drie adviesraden hielden zich eerder apart bezig met de WMo, uitkeringsgerechtigden en met het seniorenbeleid. Volgens wethouder Herman Kuipers, vandaag in het DvhN, overlapte het werk van de drie raden zich regelmatig in het verleden. Volgens Kuipers zal dit in de toekomst, zeker nu de gemeente steeds meer taken op sociaal gebied krijgt, alleen maar toenemen. Daarom hebben we besloten ze tot één nieuwe Participatieraad samen te voegen. Deze wordt vanavond geïnstalleerd en heeft als voorzitter Gerard Gerdes.

Datum 20 januari 2014 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal spreekt tijdens raadsvergadering.

Raad Stadskanaal
Raad Stadskanaal

STADSKANAAL – Tijdens de raadsvergadering van 16 december afgelopen maandag heeft GroenLinks Stadskanaal gebruikt gemaakt van het spreekrecht. Lijsttrekker Teja van Geenen heeft op twee beleidsstukken ingesproken: Het Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen en het Regionale Transitie Arrangement (RTA) decentralisatie Jeugdzorg.

In het Woon en Leefbaarheidsplan zijn De Woonbond en huurdersverenigingen, zoals in Stadskanaal De Koepel, gepasseerd om deel te nemen aan de zogenaamde stuurgroep. Ook de Particpatieraden van de deelnemende gemeenten zijn niet benaderd bij het opstellen van het Leefbaarheidsplan. Voor GroenLinks Stadskanaal is het belangrijk al in een eerste fase gebruik te maken van de aanwezige kennis van belangenorganisaties en particpatieraden. Mevrouw Brongers van het CDA heeft dit aspect overgenomen en de gestelde vragen hierover bij wethouder Bessembinder neergelegd. De wethouder is van mening dat informeren op een beduidend later moment ook passend zou zijn. Hij heeft hierover geen data vastgelegd.

Wat betreft het RTA Jeugdzorg heeft Teja van Geenen enkele belangrijke aandachtsvelden geformuleerd. Zo geeft zij aan dat bij de verdeling van de financiele middelen niet alleen de lichamelijke zorg, ook de geestelijke gezondheidszorg de nodige gelden behoeft. In de gevoerde dialogen gaat het op dit moment vooral om lichamelijke zorg, terwijl in de Jeugdzorg het met name de geestelijke gezondheidszorg betreft. Tevens dient de kwaliteit gewaarborgd te blijven, nu veel taken naar burgers, vrijwilligers en mantelzorgers zal worden overgebracht. Terwijl bij instellingen veel hogere kwaliteitseisen worden neergelegd.

Ook hier geeft GroenLinks aan dat de Participatieraad een behoorlijke taak heeft om de randvoorwaarden en ijkpunten vast te leggen, waarlangs de nieuwe Jeugdwet getoetst moet worden. Daarnaast stelt Teja van Geenen dat preventief werken en daarmee het goed samenwerken met verschillende ondernemingen in wijk en buurt van groot belang is. Betrokkenheid en visie, cliëntgerichtheid door individueel maatwerk af te leveren.

Datum 20 december 2013 Bert Jan Brinkman

Gezocht: Twee leden voor de Participatieraad gemeente Stadskanaal

Gemeentehuis Stadskanaal
Gemeentehuis Stadskanaal

STADSKANAAL – De Participatieraad van de gemeente Stadskanaal is op zoek naar twee leden voor de Participatieraad. Op dit moment heeft de Participatieraad dertien leden. De gewenste sterkte is vijftien personen. Gelet op de samenstelling van de huidige raad, ziet de gemeente Stadskanaal graag kandidaten die in ieder geval affiniteit hebben met prestatieveld 2 van de Wmo (Preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun ouders), de Wet Werk en Bijstand (onder andere Minimabeleid en Schuldhulpverlening) en de Participatiewet (onder andere reïntegratiebeleid en arbeidsmarktbeleid).

Wat doet de Participatieraad
De Participatieraad is op 16 januari 2013 officieel van start gegaan en is de opvolger van de Wmo-adviesraad, de Seniorenraad en het Cliëntenplatform Stadskanaal. De Participatieraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd integraal advies op de beleidsonderdelen van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet.

Reageren
Bent u geïnteresseerd om deze functie te gaan vervullen? Dan kunt u uiterlijk 18 september 2013 een sollicitatiebrief (inclusief CV) te sturen naar de gemeente Stadskanaal, ter attentie van mevrouw S. van Rossem, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal of via e-mail: participatieraad@stadskanaal.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 25 september 2013.

De complete vacature is hier te lezen.

Datum 4 september 2013 Bert Jan Brinkman

Staatssecretaris moet Synergon en Wedeka ontzien

Jetta Klijnsma (F: Omroep West)
Jetta Klijnsma (F: Omroep West)

STADSKANAAL – Het PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens heeft met schriftelijke vragen nogmaals op gehamerd dat Oost-Groningen ontzien moet worden bij de voorgenomen Haagse bezuinigingen op werkvoorzieningschappen. Dat staat vandaag te lezen in het Dagblad van het Noorden.

De vragen zijn gericht aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid. Zij is verantwoordelijk voor de invoering van de Participatiewet die de bezuinigingen tot gevolg hebben. Kerstens diende eerder dit jaar al een motie in die Klijnsma opdroeg Oost-Groningen, met de twee werkvoorzieningschappen Wedeka en Synergon, te ontzien. Die motie is nog niet uitgevoerd. Door middel van de vragen wil Kerstens nogmaals benadrukken dat dit wel moet gebeuren.

Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal
Klijnsma bij Wedeka Stadskanaal

Jetta Klijnsma (PvdA) heeft eerder dit jaar in mei een werkbezoek gebracht aan werkvoorzieningsschap Wedeka en toonde zich toen zeer betrokken met de medewerkers. Wedeka voorzitter Jan-Willem van de Kolk (PvdA) roemde de staatssecretaris haar betrokkenheid, bevlogenheid en deskundigheid.

( foto rechts: Pvda Stadskanaal )

Datum 6 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Meerderheid leden adviesraden zeggen vertrouwen in College op!

Jan-Willem van de Kolk

STADSKANAAL – (met reactie J.W. van de Kolk) Naar aanleiding van het besluit van de meerderheid van de gemeenteraad op 24 september om het collegevoorstel aan te nemen inzake de Verordening participatieraad (vervanger van de Seniorenraad, het Cliëntenplatform Stadskanaal en de WMO-raad) is een groot deel van de leden (van het Cliëntenplatform en WMO-raad) uit frustratie opgestapt. De verordening bevat voor deze leden zoveel ongewenste punten dat opstappen de enige optie bleek.

Volgens de opgestapte leden heeft het College en de gemeenteraad (redactie: D66 en SP waren tegen het voorstel) doelbewust aangestuurd op deze confrontatie door vast te houden aan de eigen invulling van de verordening. De wijzigingen die de adviesraden op essentiële onderdelen adviseert zijn door het College genegeerd. De gemeenteraad heeft, naar het zich laat aanzien, klakkeloos het college gesteund. De adviesraden hebben niet voor niets een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin alle bezwaren op een rij zijn gezet en waarvan de conclusie niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: ”hier werken we niet aan mee”.

De gezamenlijke adviesraden vinden dan ook dat de verordening veel te veel ruimte geeft aan de gemeente om te doen wat haar goed lijkt en tast daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de van de nieuwe adviesraad aan. Het is volgens de leden betreurenswaardig dat juist in de huidige tijd waarin een grote omslag plaatsvindt, de gemeente een grote kans heeft laten lopen om werkelijk voor draagvlak te zorgen en vorm te geven aan participatie en medezeggenschap door burgers. Mooie woorden over Burgerparticipatie ten spijt kan deze verordening niet verhullen dat daadwerkelijke invloed van (kwetsbare) burgers op beleid waar zij mee te maken krijgt niet aan de orde is. Het onlangs verschenen rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) over de “doe-democratie” (door de overheid de laatste tijd zo sterk benadrukt) zegt onder meer “Wie burgers wil betrekken, moet vooral denken vanuit hun perspectief, anders haken burgers af”. Het advies luidt; geef verantwoordelijkheid terug aan de burgers.

“Zo is het maar net”, volgens André Oost, namens de opgestapte raadsleden. ”Maar niet in Stadskanaal want daar wil de gemeente vooral zelf de zaken regelen. Een advies is mooi maar ook lastig. Ondanks de constructieve opstelling van de adviesraden hebben wij al veel langer het gevoel voor spek en bonen mee te doen omdat er van onze adviezen weinig wordt overgenomen. Wellicht is de kwaliteit van onze adviezen ondermaats en moeten we daar naar kijken maar dat is overigens niet het beeld dat we zelf hebben en wat we hebben gehoord van College of gemeenteraad”.

Het is overigens niet de eerste keer dat er heibel is over de opstelling van de gemeente tegenover de adviesraden. Een aantal jaren geleden heeft een soortgelijke situatie zich voorgedaan. Het lijkt er niet op dat de gemeente er wat van heeft geleerd zegt André Oost. ”De teleurstelling en frustratie van onze opgestapte leden is groot, temeer omdat de gemeenteraad zo weinig kritisch is geweest. Ook de gemeenteraad heeft er blijkbaar geen boodschap aan dat 3/4 van de leden van de drie adviesraden nu opstapt”. Of dat het begin van een nieuwe en succesvolle start kan zijn, is volgens de opgestapte leden zeer twijfelachtig. Het lijkt er meer op dat de burgerparticipatie in Stadskanaal een papieren tijger blijft, precies zoals het College graag wil en de gemeenteraad weinig kritisch toeziet, aldus Oost namens de opgestapte leden.

Wethouder Jan Willem van de Kolk is naar aanleiding van de ontstane situatie om een reactie gevraagd. Hieronder hoor je zijn kant van het verhaal:

[youtube id=”SUjvxLGRWQI” width=”600″ height=”350″]

 

Datum 21 oktober 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal