Direct naar de inhoud.

Gemeente: van tekorten naar een positief saldo

.

STADSKANAAL – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal voorziet de komende jaren eerst financiële tekorten, gevolgd door een structureel overschot op de begroting.

Dit blijkt uit de financiële documenten; de voorjaarsnota en de perspectiefnota. Door extra uitgaven aan zorg, jeugdzorg en Wedeka worden tekorten verwacht tot 2020.

Van tekort naar positief
Dit lopende jaar (2018) sluit de begroting naar verwachting met een tekort van 1,4 miljoen. Door afgewogen financiële besluiten te nemen en te blijven investeren in belangrijke maatschappelijke vraagstukken of ontwikkelingen, zal naar verwachting de begroting 2021 weer positief zijn.

Gemeentefonds
Het nieuwe kabinet heeft enkele besluiten genomen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Dit lijkt gunstig uit te pakken met meerjarige positieve saldi, oplopend tot 2 miljoen in 2022. De omvang van deze bijdrage vanuit het Rijk is echter nog niet zeker, ook is het nog niet helder welke verplichtingen er aan verbonden worden.

Nota´s
De voorjaarsnota 2018 en perspectiefnota 2019–2022 worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 juli 2018 (aanvang 14.00 uur). Op dat moment vinden ook de Algemene Beschouwingen plaats.

Datum 8 mei 2018 Redactie

Ontwikkeling financiële positie Stadskanaal zorgelijk

Gemeentehuis Stadskanaal (F: B.J. Brinkman)

STADSKANAAL – De ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente baart zorgen. Dat maakt het college duidelijk aan de raad, bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2017 en de Perspectiefnota 2018-2021. De gemeenteraad bespreekt het in de vergadering op maandag 12 juni, die dan ’s middags begint met de algemene beschouwingen.

Het college geeft aan dat er nauwelijks tot geen ruimte is voor het realiseren van een aantal uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. Bovendien zijn nog bestaande en nieuwe ombuigingen te realiseren. De ondergrens van de algemene reserve wordt de komende jaren bereikt.

Daar komt bij dat de gemeente nog steeds een aantal financiële risico’s loopt. Niettemin stelt het college zich ten doel te blijven zoeken naar mogelijkheden om tekorten te beperken en structurele ruimte te creëren. ,,Dit vraagt duidelijker dan voorheen om keuzes, zowel in de uitvoering als in ambities, en om het slimmer inzetten van budgetten en reserves”, aldus B en W.

Voor 2017 is een tekort geraamd van bijna € 1,4 miljoen. Ook voor 2018 tot en met 2020 verwacht het college negatieve begrotingsuitkomsten. Daarmee komt de ondergrens van de algemene reserve (€ 8 miljoen) onder druk te staan. Het college heeft in de Perspectiefnota 2018-2021 een aantal maatregelen voorgesteld om bij de begroting 2018 een sluitende meerjarenraming te kunnen presenteren. In 2021 wordt voor het eerst weer een overschot verwacht.

In 2017 en volgende jaren heeft de gemeente te maken met stijgende lasten in het sociaal domein, oftewel de Wmo, Jeugd, Participatie en algemene voorzieningen. De kosten van huishoudelijke hulp en de sociale werkvoorziening lopen op. Vandaar dat het college voorstelt vanaf 2021 structureel € 300.000 om te buigen op het sociaal domein.

Met het oog op de financiële positie heeft het college minder ruimte om de kosten van stedelijke vernieuwing te dekken. In de begroting 2017 is dit budget nog met € 100.000 verhoogd naar € 200.000. De extra verhoging van nog eens € 100.000 in 2018 wordt echter achterwege gelaten. Dit komt ten gunste van de begrotingspositie en de algemene reserve.

Datum 3 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil bezuinigen op subsidies

gemeenteraad beslist uiteindelijk
gemeenteraad beslist uiteindelijk

STADSKANAAL – Het ombuigingsplan (bezuinigingsplan) voorstel 2016-2019 van de gemeente Stadskanaal is gepresenteerd. Zie ook het persbericht elders op deze site. In Jip en Janneke taal mag je concluderen dat het er niet best voorstaat. De gemeente moet opnieuw bezuinigen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Verenigingen en stichtingen zijn hiervan de dupe want om anderhalve ton euro te kunnen besparen wordt bij hun in 2018 en 2019 de kraan geknepen. Normaal worden subsidies elk jaar verhoogd maar de gemeente is nu van plan om deze subsidies juist te bevriezen. Wethouder Johan Hamster: “op deze manier blijven de subsidies de komende jaren gelijk aan nu’’. Ook wordt de OZB (onroerende zaakbelasting) omhoog geschroefd. Door het verhogen van de OZB krijgt de gemeente ook weer iets meer geld in de gemeentelijke schatkist.

Omdat de gemeente Stadskanaal qua belastingdruk nog altijd tot de goedkopere gemeenten behoort is de stijging van OZB gerechtvaardigd aldus wethouder Hamster. Als de bezuiniging lukt wordt er in totaal een miljoen minder uitgegeven in 2019 ten opzichte van dit jaar. Een deel van dit geld vloeit ook weer terug naar de gemeenschap in de vorm van nieuwe winkelcentrum projecten, de bouw van een MFA in Cereswijk en extra steun en hulp aan de jeugdzorg en de WMO. Zoals altijd is de gemeenteraad nu aanzet. Die buigt zich maandag 13 juni over de voorstellen van B en W.

Datum 4 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal bezuinigt en investeert

50-euroSTADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal heeft de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019 vastgesteld. In dat laatste document worden voorstellen gedaan voor ombuigingen, oplopend tot jaarlijks € 1 miljoen vanaf 2019. Deze bezuinigingen moeten het enerzijds mogelijk maken risico’s en kortingen van het Rijk op te vangen. Anderzijds wordt ruimte gecreëerd voor beleidswensen en investeringen die het college noodzakelijk en onvermijdelijk noemt.

De financiële risico’s waarmee de gemeente te maken heeft, zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Wedeka, de uitkeringen in het sociaal domein en het onderhoud van vastgoed. Het ombuigingsplan wordt verwerkt in de begroting 2016. Wat betreft de financiële positie van de gemeente voor 2017 tot en met 2020, vertoont de meerjarenraming in 2020 een positief resultaat van € 651.000,00. De bezuinigingsmaatregelen zijn in die berekening meegenomen.

Deze financiële ruimte blijkt volgens het college hard nodig om beleidswensen mogelijk te maken, zoals de gebiedsontwikkeling van Musselkanaal, de centrumontwikkeling in Stadskanaal, de spoorlijn Stadskanaal-Veendam en een MFA in Cereswijk. Deze investeringen kennen een geschatte omvang van in totaal € 8 miljoen tot € 12 miljoen. Daarnaast kondigt het college ook aan € 1 miljoen te willen reserveren voor investeringen in het sociale domein.

De gemeenteraad beslist in haar vergadering van maandag 13 juni over de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019. De vergadering begint om 14.00 uur, aangezien dan ook de algemene beschouwingen worden gehouden. De voorjaarsnota, de perspectiefnota en het ombuigingsplan zijn te vinden op www.stadskanaal.nl.

Datum 4 mei 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal