Direct naar de inhoud.

Stadskanaal maakt prestatieafspraken wonen

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft in november samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice, Woonzorg Nederland, en de huurdersverenigingen de Koepel en Samen Sterk, prestatieafspraken ondertekend voor 2021-2025. De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen sluiten prestatieafspraken om zo uitvoering te geven aan doelen op het gebied van wonen. Belangrijke uitgangspunten voor alle partijen bij deze afspraken zijn gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De afspraken zijn van ons allemaal en iedereen levert een bijdrage. Wethouder Goziena Brongers: “Door de prestatieafspraken samen met alle partijen te maken kunnen we beter werken aan de gezamenlijk gestelde doelen op het gebied van wonen.

Wat zijn de prestatieafspraken?
In de prestatieafspraken 2021-2025 hebben onderwerpen uit het sociaal domein een prominente plek gekregen. Om die reden heeft, naast de wethouder wonen Goziena Brongers, ook de wethouder sociaal domein Marc Verschuren de prestatieafspraken ondertekend. “Ik vind het erg belangrijk dat in de prestatieafspraken aandacht is voor dingen als betaalbaarheid van woningen en opvang van bijzondere doelgroepen. Hiermee zetten we in op een goede leefbaarheid,” aldus wethouder Verschuren.

Thema’s in 2021
In 2021 zijn in ieder geval de onderwerpen in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, vroeg signalering en huisvesting bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn ook de ontwikkeling van de warmtevisie en de portefeuillestrategie, zoals sloop, renovatie en nieuwbouw, belangrijke thema’s. Naast deze thema’s wordt ook uitvoering gegeven aan de andere prestatieafspraken. Waar nodig kunnen afspraken tussentijds worden geactualiseerd.

Datum 30 december 2020 Bert Jan Brinkman

Prestatieafspraak huurzaken in Veendam

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Op woensdag 13 december tekenen de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en de Commissie Huurzaken de Prestatieafspraken. De ondertekening vindt plaats in een inloopwoning van Acantus aan de Ericastraat in Wildervank. Namens de gemeente Veendam zal wethouder Bert Wierenga de afspraken ondertekenen.

In de prestatieafspraken staat beschreven welke bijdragen alle partijen gaan leveren aan de doelstellingen die in het gemeentelijk woonbeleid zijn weergegeven. Dit betekent dat de gemeente Veendam, Acantus en Commissie Huurzaken voor de komende twee jaren afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld het aantal nieuw te bouwen woningen door Acantus en het aantal woningen dat Acantus gaat slopen.

Ook wordt afgesproken dat in de komende maanden een (regionaal) woonlastenonderzoek wordt uitgevoerd en dat er in gezamenlijkheid een ontwikkelplan gemaakt wordt voor Bareveld en Veendam Noord. Daarnaast gaan Acantus en de gemeente samen bekijken hoe huurachterstanden bij huurders kunnen worden voorkomen via een pilot.

Datum 12 december 2017 Bert Jan Brinkman

Prestatieafspraken m.b.t. de sociale woningbouw ondertekend

F) Herman Alink

OUDE PEKELA – Maandagmiddag 28 november om 16.00 ondertekenden in appartementencomplex De Wieke , Anita Tijsma, directeur/bestuurder van Acantus, Joop Brugman, voorzitter Bewonersorganisatie Pekela en Jaap van Mannekes, wethouder van de gemeente Pekela de prestatieafspraken m.b.t. de sociale woningbouw 2018/2019 in de gemeente Pekela.

In goed overleg is afgesproken dat Acantus in de jaren 2018 en 2019 40 nieuwbouw woningen zal bouwen, 50 woningen slopen, 40 bestaande woningen voorzien met energieopwekkende maatregelen zoals zonnepanelen en isolerende verbeteringen en 35 bestaande woningen zullen energiezuiniger worden gemaakt en levensloop bestendiger, zodat ouderen kunnen blijven wonen waar ze wonen.

Acantus heeft in deze prestatieafspraken met name oog gehad voor haar primaire doelgroep, mensen met de wat smallere portemonnee. Bewonersorganisatie Pekela heeft om inzicht te krijgen in de wensen die er leven bij de huurders meegedacht en daarbij aangedragen dat er veel wensen waren op het gebied van energiebesparende maatregelen, renovatie groot en klein onderhoud en vooral betaalbare huurwoningen.

Wethouder Jaap van Mannekes, Anita Tijsma, Joop Brugman. F) Herman Alink

Wethouder van Mannekes was blij met deze afspraak hoewel hij hoopte dat in de loop van 2019 een meer langdurige afspraak kan worden gemaakt. Hij noemde daarbij een termijn van 5 jaar. ‘Voor wat de sociale woningbouw betreft maken we weer een stap voorwaarts met nieuwbouw, toepassing energiebesparende maatregelen en levensloop bestendiger maken’. Maar ook vindt hij dat deze vernieuwing in de particuliere woningbouw nodig is.

‘Wij als gemeente proberen daar wat aan te doen zoals de ingevoerde excessen regeling, sloopfonds en een budget voor verbetering particuliere woningverbetering waar men maximaal 15.000 euro kan lenen tegen een laag rentetarief. Pekela is een krimpende bevolking en als je ze wilt vasthouden moet je kwaliteit bieden’.

Daarnaast zal er een woonlastenonderzoek plaatsvinden, een ontwikkelingsplan worden opgesteld voor omgeving Rozenhof in Oude Pekela en de bomenbuurt in Nieuwe Pekela. Tenslotte gaat Acantus samen met de gemeente bekijken hoe huurachterstanden bij huurders kunnen worden voorkomen.

Datum 28 november 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal