Direct naar de inhoud.

Provincie stelt subsidie beschikbaar voor versterking zorg

.

GRONINGEN – Met deze subsidie wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Organisaties en instellingen die een goed idee hebben voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw -waar zorg onderdeel van uitmaakt- kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Maar ook plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De zorg in onze regio ontwikkelt zich snel en met horten en stoten. Oude zorgvormen veranderen, verdwijnen soms en maken plaats voor nieuwe initiatieven. Dat gaat lang niet altijd makkelijk en we moeten voorkomen dat onze inwoners daarvan de dupe worden. Zeker in de krimpende en vergrijzende regio’s van onze provincie. Uiteindelijk heeft de provincie maar één belang: dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij als het kan en als dat nodig is verder weg, maar dan goed en snel bereikbaar.”

Hoeveel is beschikbaar?

Er zijn in de periode 2020-2023 meerdere subsidierondes en er is een totaalbedrag van 5 miljoen euro beschikbaar. Voor deze eerste subsidieronde is voor een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van multifunctionele accommodaties € 50.000 beschikbaar. Voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt is € 350.000 beschikbaar. Voor de uitvoering van een innovatief zorgproject is € 100.000 beschikbaar.

Aanvragen vóór 1 juli indienen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten, zorginstellingen of samenwerkingsverbanden van inwoners moeten hun aanvragen vóór 1 juli indienen. Op de website van de provincie staan de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Subsidie beschikbaar voor mest- en melkkoeling

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt ruim 55.000 euro subsidie beschikbaar om een techniek te testen waarbij de warmte van melk en mest wordt hergebruikt binnen het boerenbedrijf. Daarbij worden naast restwarmte ook andere doelen nagestreefd: emissiereductie uit de (gekoelde) mest, een beter stalklimaat en het verbeteren van de mestkwaliteit. Dit innovatieve proefproject wordt uitgevoerd op de melkveebedrijven van Jan Pieter van Tilburg uit Hellum en Wouter Schep uit Holwierde.

Aanvullend
Het herwinnen van melkwarmte in combinatie met het winnen van warmte uit de mest is nieuw. Door beide technieken met elkaar te combineren, vullen ze elkaar goed aan. De melkwarmte is bij de gemiddelde melkveehouder te gering om de spoelinstallatie, kalvermelk, kantine en privéwoning van warmte te voorzien in de koudere wintermaanden. In deze wintermaanden is er in ruime mate mest voorradig; een mooie bron om juist daar warmte aan te onttrekken.

Nieuwbouw en bestaande bouw
Op het boerenbedrijf van Wouter Schep wordt de techniek toegepast in nieuwbouw (met een nieuwe melkput, wachtruimte en ligplaatsen), bij Jan Pieter van Tilburg in een bestaande mestkelder. Zo wordt de techniek in twee verschillende situaties getest. Als het op beide bedrijven goed werkt, zal de techniek bij nagenoeg alle mestkelders toegepast kunnen worden. Tegelijkertijd met het koelen van de mest en het hergebruiken van de warmte van de melk en de mest wordt onderzocht wat de effecten zijn op de hoeveelheid ammoniak- en methaanemissies uit de gekoelde mest. De verwachting is dat de mestkwaliteit beter wordt en dat de emissies omlaag gaan.

Begeleiding
Het project wordt begeleid door L’orèl Consultancy die helpt bij het inregelen van alle meetapparatuur en ook bij het meten en monitoren van de mestkoelingsinstallaties. De provincie subsidieert 40 procent van de subsidiabele kosten en draagt daardoor een totaalbedrag van € 55.773,- bij aan dit project. Het project loopt tot en met april 2019. Begin maart zullen de installaties in gebruik zijn en in mei wordt een open dag georganiseerd.

Datum 14 november 2018 Bert Jan Brinkman

Tonnen voor nieuwe natuurgrond

Foto: BJ Brinkman/ RTV1

GRONINGEN – De provincie Groningen trekt € 770.000,- uit voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. De subsidie is beschikbaar voor een aantal percelen in het Zuidelijk Westerkwartier, Haren en Westerwolde, met een totale oppervlakte van bijna 19 hectare. Het gaat om grond die binnen het Natuur Netwerk Nederland ligt en in handen is van particulieren.

subsidie

Wanneer landbouwgrond de functie van natuur krijgt, wordt de grond minder waard. De provincie komt daar in tegemoet met subsidie. De percelen sluiten meestal aan bij bezit van een natuurorganisatie of bij andere grond met particulier natuurbeheer. Eigenaren kunnen na de omvorming een vergoeding voor het beheer krijgen dat past bij het natuurtype dat op het perceel ligt, zoals ‘kruiden- en faunarijk grasland’.

Datum 13 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Subsidie voor zorgprojecten in Stadskanaal

Hospice Veen en Wolden

STADSKANAAL – De provincie Groningen heeft subsidie toegekend aan zorgprojecten in Stadskanaal, te weten: Het hospice Veen en Wolden en Het Omgangshuis.

Het hospice Veen en Wolden is recent geopend en vervult voor de gehele regio een zorgfunctie. Het Omgangshuis is bedacht door een groep betrokken vrijwilligers en biedt een neutrale en veilige plek waar een kind van pas gescheiden ouders de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten. Doel is om zo goed mogelijk een normale omgang tussen ouders en kinderen te regelen in complexe scheidingssituaties.

Het hospice Veen en Wolden krijgt 17.500 euro en Het Omgangshuis ontvangt een bijdrage van 9372 euro.

Op het terrein van het Refaja ziekenhuis wordt een bestaand pand bouwkundig aangepast en ingericht om het geschikt te maken voor palliatieve terminale zorg.

De subsidies worden toegekend uit het provinciale uitvoeringsprogramma leefbaarheid, onderdeel zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten en bewonersinitiatieven zorg. In totaal is er voor de periode tot 2020 een bedrag van 3.600.000 euro beschikbaar. De toegekende subsidies zijn de eerste ronde uit deze onderdelen. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.

 

 

Datum 10 januari 2018 Redactie

Wethouder van Mannekes spuit spouwmuur vol isolatie

F) Herman Alink

OUDE PEKELA – Woensdagochtend 8 november 2017 bracht wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela een bezoek aan de woning van de familie Grave in Oude Pekela omdat daar spouwmuurisolatie maatregelen werden genomen. Dit vloeide voort  uit een isolatieveiling, waar alle woningeigenaren in de provincie Groningen werden uitgenodigd om gezamenlijk isolatiematerialen scherper in te kopen. Bij de actie betrof het isolatiemaatregelen m.b.t. spouwmuur-, vloer-, dakisolatie en dubbel glas. Uiteindelijk hebben zo’n 2.000 mensen deelgenomen aan deze veiling.

De gemeente Pekela heeft hierin actief haar eigen inwoners over geïnformeerd. Er kan overigens niet meer worden ingeschreven op deze regeling. Waarom er werd gekozen voor dit moment wordt door de wethouder uitgelegd: ‘We willen reclame maken voor de mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van allerlei regelingen, die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd om mensen een steuntje in de rug te geven om hun woning te isoleren. Om te voorkomen dat men onnodig stookt voor de buitenlucht is het nodig om je huis te isoleren.’

De wethouder is er van overtuigt dat isolatiemaatregelen belangrijker zijn dan bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen of windmolens. ‘De besparing op het gasverbruik door isolatie is wel 40%.’ Hij spreekt de wens uit dat men op het internet in één oogopslag kan zien wat er is aan isolatie in combinatie met gecertificeerde bedrijven. ‘Waar kan ik terecht, waar zijn de juiste subsidies.’

De gemeente Pekela heeft een budget van 200.000 voor particuliere woningverbetering en duurzaamheid, waar leningen uit worden verstrekt van minimaal 2.500 tot maximaal 15.000 euro, tegen 2 % rente. De aflossingen gaan weer terug in het budget, zodat deze altijd gevuld is. Momenteel zit in het budget nog 60.000,–. Eigenaren moeten goed beseffen wanneer ze alle isolatiemaatregelen hebben genomen dit de verkoopwaarde van het huis positief zal beïnvloeden. Bij spouwmuurisolatie trek je als ware een extra deken om je huis heen, aldus Jaap van Mannekes.

De wethouder mocht de spuitmond ter hand nemen om de vloeibare spouwmuurisolatie in de muur te spuiten en de hendel openen. Uiteindelijk werd zo’n 2 m3 in de spouwmuren gespoten.

Datum 8 november 2017 Redactie

Vrijwilligers moestuin ‘De vergeten hoek’ gaan uitbreiden met flinke subsidie

Vrijwilligers van moestuin ‘De vergeten hoek’ Oude Pekela. F: Wilma Swarts – RTV1

 

OUDE PEKELA – Met heel veel vreugde laat de organisatie van SsvOP (Samen sterk voor Oude Pekela) ons weten dat de provincie Groningen een subsidie toegekend heeft van maar liefst 7000 Euro. Bestemd voor uitbreiding van de al bestaande moestuin ‘De vergeten hoek’,  gelegen aan de Achterweg te Oude Pekela.

Met belangstelling hebben Gedeputeerde Staten de aanvraag gelezen en kwamen tot de conclusie dat binnen het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid het bewonersinitiatief voldoet aan de criteria en derhalve de subsidie eenmalig wordt verstrekt. Samenvattend bestaat het project uit uitbreiding van de moestuin en meer bewoners met een bestaansminimum en vluchtelingen te laten bijdragen aan de sociale cohesie in Oude Pekela. Wel wil men graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Middels een enquêteformulier welke de SsvOP ter zijner tijd ontvangt zal er een evaluatie plaatsvinden of de subsidie daadwerkelijk besteed is aan de uitvoering van uitbreiding moestuin ‘De vergeten hoek’.

De nieuwe uitbreiding is intussen volledig omgespit en beide voorzitters te weten: Michael Fendker (moestuin) en Theo van Poppel (SsvOP) laten weten door het dolle heen te zijn en het geweldig te vinden dat ze nu helemaal los kunnen gaan.

 

 

Datum 7 april 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal