Direct naar de inhoud.

Grote Clubactie levert meer dan 37 duizend euro op voor clubs in regio

Foto: Grote Clubactie

REGIO – Binnen de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Borger Odoorn hebben in totaal 33 sport, cultuur en hobbyverenigingen mee gedaan aan de Grote Clubactie. De drie gemeenten samen hebben meer dan 37.000 euro opgehaald.

De Grote Clubactie

De Grote Clubactie is de grootste fondsenwervende actie voor amateur sport-, cultuur- en hobbyverenigingen van Nederland. Met het opgehaalde bedrag kunnen de verenigingen bijvoorbeeld nieuwe trainingsmaterialen kopen of een jeugdkamp organiseren.

Borger-Odoorn, Veendam en Stadskanaal

Borger- Odoorn haalde van de drie gemeenten het meeste geld op. Zij wisten een bedrag van 16413 euro op te halen. Voetbalvereniging SV Borger heeft met een bedrag van 4533 euro het meeste geld binnen gehaald van de clubs die mee deden.

In de Gemeente Veendam is een bedrag van 13524 euro opgehaald. Honk- en softbal vereniging The Blokes heeft hier het meeste geld opgehaald, namelijk een bedrag van 3495 euro.

Stadskanaal heeft iets minder geld opgehaald. Hier kwam het bedrag uit op 7887 euro. Waarvan CSV Onstwedde met een bedrag van 2157 euro het meeste geld heeft opgehaald.

Landelijk

Landelijk deden er 5,267 verenigingen mee aan de actie. Samen werd er ruim 10,7 miljoen euro opgehaald wat 1,2 miljoen meer is dan vorig jaar.

Datum 3 december 2021 Larou de Jong

Denk mee over de toekomst gebied rondom de A7 en N33

 

VEENDAM – De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief. De volgende stap is om dit plan aan een bredere groep voor te leggen om met die reacties dit plan verder uit te werken.

Een sterke regio
De gemeenten willen een sterke en aantrekkelijke regio zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of onze regie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar. Wat maakt het gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een gezamenlijk, ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio.

Denkrichtingen
De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen.

Door het behouden en waar mogelijk versterken van de eigenschappen van het landschap. Denk aan groene ruimtes, plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden en ruimte voor de (kringloop)landbouw.

Door ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken. Denk aan vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen, het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen (die dicht op de woonwijken liggen) en het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties.

Door het maken van regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen:

– Bestaande bedrijventerreinen opnieuw inrichten
– Het versterken en intensiveren van vier industrie-energieknooppunten
– Benutten van restruimte op bestaande bedrijventerreinen
– Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare
– Een onderzoek starten naar een plek en draagvlak voor één of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare.

Museumtrein (STAR) viaduct Wildervank Bareveld / N33

Door dit als gemeenten en provincie samen te doen (en dus over de gemeentegrenzen heen te kijken), versterken we onze regio. Een regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie worden gecombineerd.

Online reageren

Hoe ziet U de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33? Tussen nu en februari 2022 willen de gemeenten graag zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties de gelegenheid geven om op dit perspectief te reageren.

Reageren kan online via stemvanprovinciegroningen.nl. Daarnaast worden er in januari volgend jaar ook informatieavonden georganiseerd.

Datum 21 november 2021 Bert Jan Brinkman

Zorgen voor thuiswonende ouderen

Ouderenzorg
Foto: Gerd Altmann (Pixabay)

RTV1/OUDERENZORG – Uit de kennissynthese ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau, welke in april 2019 is verschenen,  blijkt dat er naast zorgen over de groeiende zorgvraag en mogelijke ongelijkheid ook optimisme is over de zelfredzaamheid van een groep ouderen. Zorgen zijn er over de groepen die ook in de toekomst niet redzaam zijn en  op hulp van anderen moeten rekenen.  Deze groepen hebben te weinig inkomen , een klein netwerk en geen  tot weinig  digitale vaardigheden.

De komende jaren zal het aantal ouderen, en daarmee de vraag naar zorg en ondersteuning, fors toenemen. Wat is er nodig om de zorg voor zelfstandig wonende ouderen op peil te houden.  Er is een Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen ingesteld om zich te buigen over deze vraag. Het gaat om knelpunten die door ouderen zelf gesignaleerd en om knelpunten die worden genoemd bij zorgverleners.

Tot een jaar of 75 zijn veel mensen nog actief in de samenleving, ontmoeten vrienden en doen vrijwilligerswerk.  Deze groep is redelijk  tevreden met het leven dat ze leiden.  Vanaf ongeveer 75  tot 84 jaar veranderd er over het algemeen veel. Een grote groep van deze leeftijdscategorie voelt zich (zeer) sterk eenzaam. De behoefte aan zorg en ondersteuning is divers, en de mogelijkheden om zelf te organiseren of deze in hun netwerk te vinden  is verschillend. Ook het inkopen van zorg is vaak een probleem.

De zorg is over het algemeen nog weinig proactief, niet gericht op preventie en vroegsignalering.  Daarnaast is het zorgstelsel complex.  Niet altijd is het duidelijk of een probleem zit in de vormgeving van het stelsel of in de interpretatie en uitvoering ervan. Ook de informatievoorziening is onduidelijk en de eigen bijdragen schrikken mensen af om hulp(middelen) te vragen, terwijl zij dit wel nodig hebben.  Er is ook sprake van een gebrek op afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners.  De uitwisseling op de werkvloer laat vaak te wensen over, als er veel hulpverleners bij eén oudere betrokken zijn, weten zij van elkaar soms niet wat zij doen.

Een gebrek aan personeel of ingekochte capaciteit en een gebrek aan specifieke deskundigheid bij, onder meer huisartsen en wijkteams, is vaak een knelpunt om ouderen met complexe problematiek thuis te begeleiden. Dit zorgt er vaak voor dat die ouderen onnodig in zwaardere zorgvormen terechtkomen. Denk hierbij aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis of een eerstelijnsverblijf.  De woningaanbod is nog onvoldoende aangepast, terwijl wel van de ouderen verwacht wordt langer zelfstandig te blijven wonen.

Voor sommige mensen is het zeer lastig informatie om zorg en ondersteuning te vinden, te begrijpen en erom te vragen. Vooral mensen met weinig gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid hebben moeite dat  in 1e instantie gevraagd wordt naar hun eigen kracht en mogelijkheden.

Beleid is gebaseerd op grote groepen, maar juist bij uitzonderingen kunnen knelpunten in de toepassing ontstaan. Ondanks de heldere regels is een soepele en creatieve uitvoering belangrijk. Een vangnet kan op die manier worden gecreëerd voor diegenen die net buiten de regels vallen.  Het kan voor ouderen grote gevolgen hebben wanneer zij niet de zorg krijgen die zij wensen of nodig hebben.

Naar verwachting zullen in de toekomst technologische hulpmiddelen een grotere rol gaan spelen. Of dit personeel kan vervangen voor de zorgvraag is onduidelijk.  De meeste zorgverleners verwachten veel van de nieuwe technologie, maar de impact voor het dagelijks werk is voor hen vaak nog niet duidelijk. Ook is er zorg over het verliezen van de menselijke waarden, zoals vertrouwen en een persoonlijke benadering. Robots zijn in ontwikkeling om een bepaalde soort zorg te verlenen, vooralsnog roept dit weerstand op. Maar de ‘grijze druk’ zorgt er ook voor dat er steeds minder mensen beschikbaar zijn voor ouderen.

Het volledige rapport is HIER te lezen. (bron: beter oud)

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Datum 23 juni 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal