Direct naar de inhoud.

Hitteplan actief in Drenthe

HittegolfBORGER ODOORN – In verband met het tropische weer heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan in werking gesteld. GGD Drenthe en het Rode Kruis Nederland waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van hitte, met name voor ouderen en hele jonge kinderen.

Tips en adviezen
Het ongemak van hitte kan beperkt worden door aandacht te schenken aan de volgende punten:

– Drink voldoende: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst hebt. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.

– Houd uzelf koel: Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12.00 en 16.00 uur).

– Houd uw woning koel: Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten.

– Zorg voor elkaar bij deze extreme warmte. Let extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.

logo ggd drenthe

Wie lopen risico?
Warm weer vormt voor bepaalde mensen een groter risico voor de gezondheid dan voor anderen. Ouderen vormen de grootste risicogroep, omdat bij hen de temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel verminderd. Niet alleen ouderen maar ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen hebben een groter gezondheidsrisico. Ook kan gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alcohol of drugs het risico vergroten bij aanhoudend warm weer.

Wat zijn klachten van hitte?
Warm weer kan leiden tot klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.

Hebt u nog vragen?
Op www.ggddrenthe.nl en www.rodekruis.nl staat meer informatie over de gezondheidsrisico’s van warm weer. Hebt u individuele vragen? Voor vragen over uw gezondheid kunt u contact opnemen met uw huisarts. Gebruikt u medicijnen en hebt u vragen, neem dan contact op met uw apotheek. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met GGD Drenthe via milieuengezondheid@ggddrenthe.nl of 0592 30 63 00.

(Bron: gemeente Borger Odoorn)

Datum 24 augustus 2016 Redactie

Begroting 2015 nog steeds aanzienlijke financiële risico’s

GemeentehuisSTADSKANAAL – De programmabegroting 2015 van de gemeente Stadskanaal heeft een nadelig saldo van bijna 1,5 miljoen euro.

Daarom stelt het college de raad voor dit nadelig saldo te onttrekken aan de algemene reserve. Op langere termijn ziet de financiële situatie van de gemeente er wat beter uit, maar is nog steeds sprake van aanzienlijke risico’s.

De meerjarenraming laat in 2018 een voordelig saldo zien van ruim 500.000 euro. Dit bedrag wil het college gebruiken als buffer om de financiële risico’s op te vangen. De raad gaat zich op maandagavond 3 november uitspreken over zowel de programmabegroting 2015 als de meerjarenraming 2016-2018.

De begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en de uitgangspunten die eerder door de raad zijn vastgesteld. Ook de nieuwe beleidswensen en de effecten van de genomen ombuigingsmaatregelen zijn in de begroting verwerkt. Hetzelfde geldt voor de financiële gevolgen van de drie decentralisaties en ontwikkelingen van het gemeentefonds.

Bij twee van de drie decentralisaties, te weten de AWBZ en de Jeugdzorg, zijn de lasten net zo hoog geraamd als de uitkering die de gemeente van het rijk ontvangt, omdat voor 2015 afspraken zijn gemaakt met de huidige zorgaanbieders over continuïteit van de zorg. ,,Maar ook dan blijven aanzienlijke financiële risico’s bestaan, omdat de grote decentralisaties van Rijk en provincie leiden tot verzwaring van de gemeentelijke opgaven”, aldus het college.

Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn de lasten hoger geraamd dan de uitkering van het Rijk. Dit is grotendeels veroorzaakt door de bijdrage aan het exploitatietekort van Wedeka, als gevolg van de invoering van de Participatiewet door het Rijk.

Vanwege de financiële onzekerheden en risico’s in het sociaal domein wil het college terughoudend omgaan met de positieve saldi in de meerjarenraming. Deze financiële ruimte wordt gezien als beperkte buffer voor het opvangen van de risico’s. Een ander financieel risico is dat een deel van het Ombuigingsplan 2014-2017 nog gerealiseerd moet worden.

Datum 30 september 2014 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal