Direct naar de inhoud.

Stadskanaal en Veendam lopen achter als het gaat om zonnepanelen op daken

Zonnepanelendichtheid (bron: zonneplan)

REGIO – De provincie Groningen heeft de grootste zonnepanelendichtheid van Nederland. Van alle Groningse koopwoningen die geschikt zijn voor zonnepanelen, wekt 34 procent inmiddels eigen stroom op. Daarmee scoort de provincie hoger dan het landelijk gemiddelde van 27 procent. Opvallend is dat Veendam en Stadskanaal achterblijven.

Maar binnen Groningen zijn er wel grote verschillen tussen de gemeentes. In bijvoorbeeld Het Hogeland wekt 49 procent van alle koopwoningen met een geschikt dak eigen stroom op. Terwijl dit in Stadskanaal zo’n 21 procent is. Veendam doet het iets beter met ruim 26 procent.

Laagste inkomens scoren slechtst

Er is een duidelijk verband zichtbaar tussen financiële mogelijkheden en de populariteit van zonnepanelen. Drie van de vier gemeenten waarin de zonnepanelendichtheid het laagst is, behoren ook tot de Groningse gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen en de laagste woningwaarde.

Inkomen en woningwaarde Groningse gemeenten (bron: zonneplan)

Geschikte daken

In het onderzoek heeft Zonneplan alleen gekeken naar koopwoningen met een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Dit doen zij op basis van actuele luchtfoto’s.

Zonnepanelendichtheid op daken in Nederland (bron: zonneplan)
Datum 14 februari 2022 Arienne Dozeman

Provincie Groningen steunt zonnecollectieven met premie

zonne energieGRONINGEN – Wie samen met anderen zonne-energie wil produceren kan van de provincie een geldbedrag krijgen. Projecten als zonnepanelen op gymzalen en bedrijfsloodsen of op braakliggende grond zijn vaak ingewikkeld en komen nu nog onvoldoende op gang. Met een financiële bijdrage en deskundig advies wil de provincie een aantal kansrijke projecten verder helpen. Andere initiatieven kunnen daardoor leren hoe collectieve zonne-energieprojecten het best kunnen worden opgezet. In totaal is 200.000 euro beschikbaar. De projecten moeten uiterlijk in 2016 worden uitgevoerd en voldoen aan geldende planologische kaders. Gedeputeerde Energie Nienke Homan: “Wij willen een forse bijdrage leveren aan de transitie in Groningen naar schone en veilige energie, bijvoorbeeld door het zelf opwekken van zonne-energie. Onze inwoners moeten kunnen delen in de opbrengst. Met de Postcoderoospremie helpen we collectieven die een goed plan hebben om dit écht te realiseren.”

zon3Korting op energie
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen dankzij de Regeling Verlaagd Tarief van het Rijk een belastingkorting van 7,5 cent/kWh krijgen op hun gezamenlijk opgewekte zonne-energie. Deze regeling is bekend als de postcoderoosregeling en geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze zonnepanelen wonen. De provincie heeft een handboek opgesteld dat de regeling beter bruikbaar maakt. Dit handboek moet er samen met de Postcoderoospremie voor zorgen dat de eerste vier postcoderoos-projecten nog dit jaar van start kunnen gaan. Zij moeten hun ervaringen delen zodat andere initiatieven daarvan kunnen profiteren.

Hulp Servicepunt
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts adviseert collectieven en voert de postcoderoospremie uit. Het Servicepunt LEV wordt gefinancierd door de provincie en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.
Hier vindt u ook het handboek

Datum 19 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeente Emmen en SolarEnergyWorks werken aan solar energiepark van 11 MWp

Neuhardenberg Solarpark
Archieffoto: Neuhardenberg Solarpark (Dtsl)

EMMEN – De Gemeente Emmen en SolarEnergyWorks B.V. (Solar-EW) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van een solarpark van 190.000 m² (circa 38 voetbalvelden) met een vermogen van 10,8 MW in het Rundedal, dit voor een periode van 20 jaar. Het solar park genereert stroom voor circa 3.000 huishoudens en zal zorgen voor een jaarlijkse reductie van CO2 emissies van circa 4.300 MT!

De gemeente Emmen stelt gronden beschikbaar en zal zorg dragen voor een spoedige afhandeling van de omgevingsvergunning benodigd voor de bouw. Solar EW zal zorgdragen voor het aanvragen van vergunningen, aansturen van onderzoeken en aanvragen van de SDE+ subsidie voor het terrein.

Solar-EW heeft veel ervaring met project ontwikkeling en investment management. In 2014 heeft Solar-EW een vergelijkbaar project ontwikkeld en SDE+ subsidie toegekend gekregen voor een vergelijkbaar Solar Park van 10,8MW op Westpoort terrein in de gemeente Groningen.

First Solar is de technologie partner in het project en zal ook zorgdragen voor de projectfinanciering. First Solar is een grote beursgenoteerde (Nasdaq:FSLR) ontwikkelaar van solar parken en producent van Thin Film panelen. First Solar heeft een gedegen ervaring en heeft wereldwijd meer dan 10GW aan Solar parken gebouwd op basis van Thin Film technologie. First Solar heeft veel ervaring met energiebedrijven en haar thin film technologie wordt als hoogste gewaardeerd in de branche en door banken. Het vertrouwen van investeerders en beleggers blijkt ook uit het feit dat Warren Buffet onlangs heeft geïnvesteerd in een 550MW installatie gebouwd door First Solar.

De PV technologie die zal worden toegepast is Thin Film. Deze technologie kan worden gezien als de volgende generatie van PV technologie. Waar Kristallijn panelen aan het eind van de ontwikkel cyclus is aangekomen, is Thin Film technologie volwassen, maar met een ruimt ontwikkelpotentieel. Als bijkomend voordeel geven deze panelen minder schittering en worden als mooier ervaren. Thin Film zal meer produceren tegen lagere kosten, ofwel laagste LCOE (Levelized Cost of Energy).

Momenteel is Solar-EW met meerdere gemeentes in gesprek over de realisatie van grotere Solar Parken, zoals in Emmen of Groningen. Vanaf 2015 zullen er in Nederland meerdere parken van tussen de 5MW en 15MW worden gebouwd. Tot op heden was het grootste gerealiseerde solar park 2,3MW en in 2003 gerealiseerd op het dak van de Floriade.

Datum 19 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemers willen solarpark in plaats van windpark

Neuhardenberg Solarpark
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld solarpark Veenkolonien  (zelfde breedtegraad)

STADSKANAAL/ NIEUW BUINEN – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën. De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Lokale ondernemers

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Woordvoerder Jan Nieboer (VVBK-voorzitter) zegt dat het solarpark-plan realistisch is met alleen maar voordelen. “Het is een positief plan waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn dan wanneer er windturbines geplaatst zouden worden. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt ook voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark qua impact beslaat”, aldus Nieboer.

 

Roer omgooien

Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te
houden. Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren). Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek. De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls
Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in
tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is
minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die
een enorm gebied bestrijken. “We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van
duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk
van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in
de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor
de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De
werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De
economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten
De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering. Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame
energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig
alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de gezondheidsproblematiek”.

Windboeren
Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen
meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen
om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De
boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt
natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen
Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

Datum 12 februari 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-