Direct naar de inhoud.

Opening kindcentrum Feiko Clock

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Onder grote belangstelling werd donderdag 12 september de naam Feiko Clockschool veranderd in kindcentrum Feiko Clock. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen er spelen, leren en ontwikkelen. Het kindcentrum is samen ontwikkeld met de Stichting Kinderopvang Winschoten. KIWI is gekoppeld aan bijna alle SOOOG-scholen voor wat betreft de kinderopvang.

Een doek bedrukt met handpalmen van alle kinderen werd door 2 leerlingen als openingshandeling verwijderd van het nieuwe naambord. Hierbij geassisteerd door Ted Hulst van SOOOG. Opvallend dat er van het gemeentebestuur niemand bij de opening aanwezig was.

Directrice van het kindcentrum, Gerda Tepper

‘Wat wij heel graag willen is ook opvang voor kinderen van 0 tot 2 jaar. We hebben hiervoor de ruimte en kunnen met een kleine verbouwing deze wens inclusief slaapplekken realiseren. Als je kinderen vanaf 0 jaar een goede voorschoolse educatie aanbiedt gaan deze zich beter ontwikkelen, je hebt de kinderen direct in beeld waardoor je een doorgaande lijn in hun ontwikkeling kunt volgen. Als je er dan voor zorgt dat ook de logopedie, fysiotherapie en jeugdhulpverlening aanwezig is, dan is alles laagdrempelig. Het zou ook mooi zijn dat je in een kindcentrum een stukje sport en cultuur verwerkt, waardoor je een heel breed aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar krijgt. Het brengen en halen voor ouders is veel gemakkelijker om je kind(eren) te brengen en te halen op één locatie’.

‘Helaas geeft de gemeente Pekela nu alleen toestemming voor peuteropvang vanaf 2 jaar. De reden is dat het onderwijscentrum de Groenling overvol zit. In het kindcentrum zijn nu nog lege lokalen en die willen ze daarvoor beschikbaar houden. De gemeente geeft wel aan dat ze ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum wel zien zitten, maar eerst moet de problematiek van de Groenling opgelost worden. Wij denken zelf dat het probleem van de Groenling zal reguleren als er een volledig IKC is, deze gedachte wordt echter niet gedeeld door het gemeentebestuur, aldus Tepper. ‘Ik hoop dat als ik straks met pensioen ga er hier een heel mooie Integraal Kindcentrum is neer gezet voor kinderen van 0 tot 12 jaar.’

Landelijke ontwikkeling IKC’s  

Tepper: ‘De landelijke ontwikkeling is ook bij het Ministerie van Onderwijs dat men IKC’s gaat promoten. Als kinderopvangorganisatie moet je wel aan een aantal bepaalde eisen voldoen. Eisen van de GGD, pedagogische beleidsplannen en pedagogische medewerkers moeten ook de juiste opleiding hebben gevolgd. De Stichting heeft samen met het KIWI een visie ontwikkeld op pedagogisch handelen, leren en ontwikkelen. Er zijn momenteel meerdere SOOOG-scholen die zich zijn gaan ontwikkelen tot een IKC’.

Foto: Herman Alink

Mogelijkheden kindcentrum Feiko Clock

In het kindcentrum Feiko Clock is nu peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, dat is op maandag, dinsdag- en donderdagochtend, en over een maand ook op de vrijdagochtend. Verder is er nu de buitenschoolse opvang (na school tot 18.00 uur) en is de hele week open.Ouders kunnen de kinderen van 4 tot 12 jaar om 07.30 uur brengen en ze kunnen blijven tot 18.00 uur. Voor meer informatie mag u Gerda Tepper bellen op telefoonnummer 0597-613678.

 

Telefonische reactie van wethouder Henk Busemann

Busemann: De reden waarom de ruimte in de Feiko Clockschool op dit moment niet is in te vullen heeft inderdaad te maken met de huisvestingsproblemen in de Groenling. Dat probleem horen de drie gebruikers van de Groenling, het christelijk, katholiek en openbaar onderwijs, gezamenlijk op te lossen. Deze worden vertegenwoordigd door de voorzitters van de besturen. Tot nu toe zijn ze niet staat tot een breed gedragen passende oplossing te komen. Negen maanden geleden heb ik alle scholen uitgenodigd om te komen praten over een visie van een IKC. Bij het vaststellen van de agenda voor die bijeenkomst werd door de bestuurders, waaronder SOOOG, aangegeven dat ze pas over een visie wensen te praten als de huisvestigingsproblematiek bij de Groenling is opgelost.

Gesprekken

‘Er zijn nog gesprekken gaande maar het is niet aan ons om hierover uitvoerig te spreken. In de gebruikersovereenkomst Groenling, welke iedereen heeft ondertekend, staat een hele duidelijke regel: “Als er op een of andere manier een situatie komt dat er met ruimtes moet worden geschoven, dan moeten jullie dat onderling met elkaar te zien op te lossen, dat is geen taak voor de gemeente. Feitelijk heeft het SOOOG zelf de sleutel in handen. Ik probeer zelf zoveel mogelijk bij de gesprekken aanwezig te zijn voor hulp en ondersteuning. Waar nodig heeft de gemeente wel de taak om te faciliteren.’

Afspraak

‘De afspraak was dat we in september een soort van een intentieverklaring wilden tekenen waarin de route en het tijdspad zou worden aangegeven. SOOOG vroeg om uitstel. Ze zeiden dat ze momenteel op dingen aan het broeden zijn. Ik ben daarmee akkoord gegaan. De planning is nu dat we in oktober bij elkaar komen.’

Volle agenda, vakantie en ziekte

De wethouder zijn verklaring dat er niemand van het gemeentebestuur bij de opening aanwezig is geweest: ‘Ikzelf kon er niet bij zijn omdat ik al eerder een uitnodiging aangenomen had voor een bijeenkomst in Zwolle. Dit ging over jeugd- en ouderenzorg/dementie. Burgemeester Jaap Kuin is ziek. Wethouder Hennie Hemmes heeft vakantie. Wethouder Jaap van Mannekes leidt dus nu het fort met een overvolle agenda.’

RTV1 wenst burgemeester Jaap Kuin uiteraard snelle verbetering van zijn gezondheid.

Datum 12 september 2019 Redactie

Onderwijs huisvestingsproblematiek in Oude Pekela

Gemeenteraad Pekela F) Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december sprak het college van bestuur SOOOG voor de gemeenteraad over de problematiek onderwijshuisvesting in Oude Pekela. Op basis van het aantal leerlingen kampt de Willibrodusschool in de Groenling met ruimte tekort. SOOOG en het College van Pekela herkennen de ontstane problemen, maar voorlopig is er nog verschil in oplossingen. Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?

In gezamenlijk overleg met alle gebruikers van de Groenling is op dit moment een oplossing gevonden door het handvaardigheidslokaal in gebruik te nemen als leslokaal. Volgens het SOOOG kan dit de komende jaren gehandhaafd blijven en is een interne verhuizing hiermee voorlopig voorkomen. Ook extra kosten zouden daardoor worden bespaard. Wethouder Hennie Hemmes wil echter komen tot een duurzame oplossing.

SOOOG pleit voor een Integraal Kind Centrum
Een interne verhuizing zal sowieso dan niet meer plaatsvinden, mits op korte termijn wordt besloten om te starten met de eerste Integrale Kind Centrum in de regio. Deze kan gerealiseerd worden in het gebouw van de Feiko Clockschool. In dit centrum werkt dan onderwijs, peuterwerk en kinderopvang in één doorgaande lijn samen in de ontwikkeling van het kind. Vroeg beginnen is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen en loont ook op lange termijn, zowel voor het kind, ouders en de samenleving, aldus de heren Hulst en Hansen. Ze wezen de gemeente op de preventieve functie en vroegtijdige herkenning van mogelijke problemen. Samenwerking tussen Onderwijs, Zorg en Centrum Jeugd en Gezin kunnen de aanpak goed invullen. Nieuwe wetgeving, onder ander over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vraagt om een juiste besluitvorming om deze onderwerpen te nemen.

SOOOG is al langer bezig met het ontwikkelen van een IKC
En willen daar graag in opmaat naar de kind-voorzieningen nu een nieuwe start mee maken. Er is meer dan voldoende ruimte in het gebouw van de Feiko Clock en het is een nadrukkelijke wens vanuit de ouders en van toekomstige ouders om een start te maken. Het IKC is dagelijks open van 7.00 tot 19.00 uur. Het is niet alleen aantrekkelijk voor ouders maar zeker ook voor de gemeente. Het biedt ouders met een nul-uren-contract een sociaal maatschappelijk oplossing. Ook zal een IKC voordelen hebben op de huisvestingproblemen op de Groenling. Met de IKC op de Feiko Clockschool richten we ons op alle ouders die nu op de Groenling hun kinderen hebben. Bij een IKC is er een dagopvang met slaapvoorzieningen, dat vraagt wel enige aanpassingen in het huidige schoolgebouw. De kosten van inrichting c.q. aanpassingen van een IKC komen te liggen bij de gebruikers en niet bij de gemeente. IKC heeft goed op elkaar afgestemde voorzieningen voor kinderen van de leeftijd 0 t/m 12 jaar of soms tot 14 jaar in één gebouw.

Destijds heeft de gemeente Pekela de keus gemaakt
De peuterspeelzaal te concentreren op één locatie in De Groenling. Met een IKC voorziet SOOOG dat meer ouders bewust gaan kiezen voor deze school. Er zal hierdoor een andere spreiding van leerlingen ontstaan tussen de Groenling en de Feiko Clock. De beschikbare ruimte van de Groenling zal toenemen maar dat hoeft niet te leiden tot leegstand. Het zou op termijn kunnen ook daar een IKC in te gaan vestigen.

Samenvattend ziet SOOOG kansen en geen belemmeringen
“We kunnen kinderen één doorgaande lijn in ontwikkeling bieden en hierdoor een enorme service bieden aan huidige en toekomstige ouders. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om de ruimte die we hiervoor willen gebruiken weer op te eisen en deze zullen dan in oude staat weer worden opgeleverd. We vragen het college en de raad om snel een besluit te nemen om in de Feiko Clockschool te kunnen starten met een IKC en op de Groenling een pas op de plaats te maken en met alle betrokkenen in overleg te gaan over de nieuwe inrichting van de Groenling”. Volgens SOOOG is tussen de besturen van beide scholen een uitstekende relatie. Vóór de zomervakantie heeft SOOOG een aanvraag ingediend bij de gemeente om te starten met IKC. De gebruikersvergunning hoort de gemeente af te geven. “Als besluitvorming uitblijft kunnen we niet starten”.

Mevrouw Anja van Duivendijk van de Kompanjie geeft inzicht 
IKC is onderwijs in één doorgaande lijn maar wettelijk is het nog niet mogelijk om dit te gieten in één organisatie. Momenteel is het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelwerk organisatorisch van elkaar gescheiden. De stand van zaken per 1 oktober 2017 is dat er 563 leerlingen zijn. Een lichte daling op een eerdere meting maar de verwachting is dat er een toename zal komen, gebaseerd op de onderbouw (groepen 1 t/m4) van de scholen die aan het groeien is. Er is in totaal voldoende ruimte voor al onze basisschoolleerlingen. De Willibrodusschool breidt sterk uit, Hendrik Westersschool heeft wat leegstand. Bij de Feiko Clockschool is leegstand ontstaan met name vanwege sluiting AZC, het ging hier om 45 leerlingen.

Katholiek, Christelijk en Openbaar Onderwijs moet er in gezamenlijkheid uitkomen.
Als de gezamenlijke scholen er niet uitkomen om tot een duurzame oplossing te komen qua huisvesting zal de gemeenteraad de knoop moeten doorhakken. Er zijn verschillende opties maar deze hebben ook verschillende kostenplaatjes. Wettelijk zou er in één gebouw  2 openbare scholen kunnen maar SOOOG is daar geen voorstander van. Willibrodusschool wil niet op 2 locaties zitten en het bijbouwen van 2 tijdelijke lokalen aan de Groenling wordt afgewezen door de gemeente. Dit gaat tenminste 100.000 euro kosten en interne verhuizingen maakt het lastig vanwege de onvoorspelbaarheid groei, waardoor ook geen duurzame oplossing mogelijk is. De Zevensprong is zeer tevreden met de Groenling en wil blijven zitten.

Wethouder Hemmes beantwoord op vragen gemeenteraad:
“We zijn als gemeente al een hele tijd bezig met de verschillende schoolbesturen er toch uit te komen. We willen een duurzame oplossing voor de komende 4 of  5 jaar, die ook financieel haalbaar is. We zijn als college voorstander van een IKC maar eerst willen we met alle scholen eruit komen. We blokkeren geen opties, behalve de optie bijbouwen lokalen terwijl 400 m verderop lokalen leeg staan, dat zou neerkomen op kapitaalvernietiging. Er is geen leerlingenstop bij de Willibrodusschool, als er geen andere argumenten meer zijn zouden ze dit kunnen overwegen, maar daar gaat de gemeente niet over. De harmonisatiewet kinderopvang en peuterspeelwerk zal ingaan 1 januari 2019. Er gaat dan heel wat veranderen en er zal flink wat minder geld ter beschikking zijn voor het peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang heeft zijn eigen inkomstenregels. Ook heeft de gemeente te maken met contracten met de Stichting Peuterspeelwerk. Wij willen graag snel handelen maar daarnaast willen we ook zorgvuldig zijn. Ik ben bij alle scholen inmiddels langs geweest en elke school heeft zijn eigen belang en als wethouder moet ik werken naar een oplossing die voor alle scholen acceptabel is. Ik hoop op korte termijn eruit te zijn, mocht dat niet lukken, dan zal het college en gemeenteraad een besluit moeten nemen.

Wethouder Hemmes nodigt SOOOG uit aan te schuiven met overleg Primenius
Volgende week heeft de wethouder een overleg met Primenius (Stichting verzorgt Katholiek Basisonderwijs voor 32 scholen in Drenthe en Groningen). Hij vraagt het SOOOG daarbij aan te schuiven en hoopt nog voor de Kerstdagen met een prachtig voorstel te komen. Zo niet dan gaat het college in januari 2018 ermee verder. De druk zal dan wel opgevoerd worden, gezien de geluiden vanavond geuit door de gemeenteraad.

Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?
Wat SOOOG betreft niet, ze vragen goedkeuring om te starten en daarmee de problematiek binnen de Groenling tegelijk oplossen. “We denken dat zowel in de Groenling als de Feiko Clockschool een IKC mogelijk is, natuurlijk afhankelijk van behoefte van de ouders”.

 

Datum 13 december 2017 Redactie

FC Groningen geeft voetballes in Oude Pekela

Vanmorgen vond op de sportvelden van voetbalclub Noordster en korfbalvereniging WSS te Oude Pekela een groots sportevenement plaats die werd georganiseerd door Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen(SOOOG) en FC Groningen. (F: Herman Alink)

OUDE PEKELA – Op de sportvelden van voetbalclub Noordster en korfbalvereniging WSS vond in de ochtend van 23 mei  een groots sportevenement plaats. Georganiseerd door Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) en FC Groningen.

Aan het evenement namen 700 leerlingen van basisscholen uit geheel Oost-Groningen deel aan allerlei spelelementen van het voetbal onder leiding van voetballers van FC Groningen. Het spelplezier spatte eraf en kinderen hadden er zin in. SOOOG vindt dat sporten bijdraagt aan verschillende onderwijsdoelen. Leerlingen worden er fitter van en leren spelenderwijs tal van sociale vaardigheden. Sport geeft plezier en draagt bij aan de verbetering van schoolprestaties en vermindering schoolverzuim.

Bas Roorda, nieuwe keeperstrainer van FC Groningen reageerde op de vraag waarom deze dag:
‘Kijk maar om je heen, zoveel kinderen druk bezig met bewegen en specifiek voetballen, daar leveren wij als FC Groningen een bijdrage aan. We zijn niet alleen maar een voetbalclub, maar daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten en natuurlijk moet het in het programma passen van de selectie. Als we de finale van de play-off hadden gehaald dan was de eerste selectie hier niet geweest. We zijn nu hier met een afvaardiging van de selectie en jong FC.

Komende tijd is het eerst vakantie voor de selectie, maar dit soort projecten, dat blijven we wel doen. Hoe en waar zal niet altijd in dezelfde regio zijn, want we willen dit zoveel mogelijk spreiden. We zijn een volksclub en daar willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Het is mooi te zien hoe die honderden kinderen zo enthousiast allerlei spelletjes aan het doen zijn. Daarnaast doen we ook clinics voor kinderen die al op een voetbalclub zitten. Dit is meer een voetbalsportles van uit school en in dat verlengde moet je dit zien. Er zitten natuurlijk ook kinderen bij die niks met voetballen hebben maar die wel 2 uur lang bewegen en dat is voor kinderen gewoon heel belangrijk en wat minder achter de computer zitten’.

Datum 23 mei 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal