Direct naar de inhoud.

Financiële ondersteuning gebiedsfonds zonnepark van start

Jan Bessembinders

STADSKANAAL – Bewonersorganisaties, bedrijven en instellingen kunnen vanaf 1 september 2020 in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van maatregelen en projecten en daarvoor een aanvraag indienen bij het Gebiedsfonds. Het Gebiedsfonds verkrijgt haar middelen door de inleg van bedrijven die zonneparken in de gemeente Stadskanaal aanleggen. Voorzitter Jan Bessembinders zegt namens de stichting ‘Gebiedsfonds Stadskanaal op zon’ dat er ondertussen 750.000 euro in de pot zit.

Het moet gaan om maatregelen/projecten die ten doel hebben om iets 

  • bij te dragen aan gebiedsversterkende maatregelen;
  • bij te dragen aan maatregelen op het gebied van leefbaarheid in de directe omgeving van een zonnepark;
  • bij te dragen aan het verduurzamen van de bestaande bebouwing;
  • het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Alle maatregelen/projecten dienen te worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal.

Alleen rechtspersonen

Alleen rechtspersonen kunnen financiële bijdragen aanvragen. In het Fondsreglement van de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon staan alle voorwaarden die op het verlenen van financiële bijdragen van toepassing zijn. De stichting functioneert volledig onafhankelijk van zowel de gemeente Stadskanaal als de ontwikkelaars van zonneparken.

Meer informatie, het fondsreglement en het aanvraagformulier vindt u op de website www.gebiedsfondsstadskanaal.nl.

Datum 31 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Akkoord op visie “Stadskanaal op zon”

zonne energie – (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal is akkoord met de visie “Stadskanaal op zon”. Wethouders Bessembinders (CDA): “Vanuit onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 energie neutraal te zijn is er alle reden om in onze gemeente ruimte te bieden voor de realisatie van zonneparken. Niet voor niets is ons motto: Stadskanaal werkt duurzaam”. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende landschappelijke zones en de inpassing van een zonnepark daarin. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat dat er draagvlak moet zijn voor een zonnepark en dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds”. Op 26 maart buigt de raad zich over de visie.

Kwetsbaar natuurgebied

“De visie ‘Stadskanaal op zon’ is in een tweetal sessies in juni en december met inwoners en alle andere belanghebbenden tot stand gekomen”, aldus Jan Bessembinders. “In de basis geeft de gemeente volop ruimte aan zonne-energie. Daarbij maakt de gemeente verschil in landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Bij de maatschappelijke inpassing is draagvlak onder omwonenden het sleutelwoord. Landschappelijk gezien onderscheid de gemeenten drie gebieden. Bessembinders: “Westerwolde, een kwetsbaar gebied. Hier zijn alleen kleinschalige initiatieven mogelijk, zoals voor eigen gebruik. Dan is er het veenkoloniale gebied: voor een groot volume zonnepark. Tenslotte zijn er de industrieterreinen: daar mag sowieso een zonnepark.” Inmiddels zijn er een tweetal zonneparken in ontwikkeling op het bedrijvenpark Stadskanaal en Mercurius Business Park.  Er zijn diverse partijen die interesse hebben om een locatie te ontwikkelen.

Leefbaarheid en duurzaamheid

Om draagvlak te krijgen voor het beleid om binnen de gemeente op deze schaal ruimte te bieden aan zonneparken is het essentieel dat zonneparken bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds. Het gebiedsfonds heeft als doel gebiedsversterkende maatregelen uit te voeren, die onder meer kunnen bestaan uit het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Datum 27 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Visie zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ ter inzage

zonne- energie – (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – Visie op zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ besproken met inwoners en initiatiefnemers. De komst van zonneparken biedt kansen voor het regionale bedrijfsleven en het stimuleren van andere duurzaamheids-maatregelen, aldus het college. Met een zekere omvang van zonneparken wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie.

Niet voor niets is ‘Stadskanaal werkt Duurzaam’ één van de drie pijlers in het onlangs gepresenteerde koersdocument. De komst van zonneparken naar de gemeente en de voorwaarden waarop is gevat in de integrale gebiedsvisie ‘Stadskanaal op Zon’.

Uit deze visie blijkt onder meer dat op voorhand geen locaties worden aangewezen of uitgesloten. Omdat de realisatie van zonneparken maatwerk is, worden in overleg tussen bewoners, initiatiefnemer(s) en gemeente de voorwaarden besproken voor de mogelijke maatschappelijke en landschappelijke inpassing van een plan. Initiatieven voor zonneparken moeten op voldoende draagvlak kunnen rekenen, vandaar dat dit overleg is vereist.

Juist in dit overleg wordt stevig ingezet op de voorwaarden die aan ontwikkelaars worden gesteld en die betrekking kunnen hebben op inwoners. Op locatieniveau gaat het er dan om hoe inwoners rondom een zonnepark hiervan kunnen profiteren. En op gemeentelijk niveau zou het alle inwoners van de gemeente ten goede moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een Gebiedsfonds, verduurzaming van de woningvoorraad en de kans op werkgelegenheid.

Wat betreft de landschappelijke inpassing onderscheidt de gemeente twee zones: de landschappelijke zone met het karakter van het Westerwoldse landschap en de Oplaadzone met een Veenkoloniaal karakter. Vanwege het grootschalige open karakter van de Oplaadzone en de aanwezigheid van aansluitpunten is deze geschikt voor grootschalige zonneparken. Omdat de landschappelijke zone kwetsbaar is, wordt hierin uitgegaan van kleinschalige zonneparken.

De visie op de mogelijke komst van zonneparken is door het college vastgesteld en ligt zes weken ter inzage. Op donderdagavond 7 december is in Theater Geert Teis een drukbezochte bijeenkomst gehouden waarbij zowel inwoners als initiatiefnemers en andere betrokkenen hun zegje hebben gedaan over dit onderwerp. Met name als het gaat om de locatiekeuze, participatiemogelijkheden en landschappelijke inpassing.

Na de terinzagelegging van de visie (begin januari) wordt de gebiedsvisie eerst opiniërend besproken door de gemeenteraad. Uiteindelijk stelt de raad, nog in de huidige samenstelling, de definitieve gebiedsvisie vast in de vergadering op 26 maart.

Datum 11 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-