Direct naar de inhoud.

Steenmarters in de S-Express

SteenmarterS-Express – Op het natuurdebat op 26 maart a.s. zal VVD Tweede Kamerlid Rudmer Heerema de steenmarterproblematiek aan de orde stellen en de staatssecretaris vragen naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld maatwerk.

In de S-Express blikken we vrijdag 21 maart, tussen 19.00 uur en 20.00 uur, alvast vooruit met Dorpsbelangen Platform “Steenmarters Borger-Odoorn”.

Heeft u ook iets te vertellen of te vragen m.b.t. steenmarters in en om Stadskanaal dan kunt u nu alvast (en tijdens de uitzending) mailen met s-express@rtvstadskanaal.nl.

Datum 20 maart 2014 Bert Jan Brinkman

D66 Stadskanaal toont duidelijk noodzaak gemeentelijk meldpunt steenmarters aan

Klaas PalsKlaas Pals overhandigt resultaten D66-onderzoek aan wethouder Jan Bessembinders op 5 maart om 11.00 uur.

STADSKANAAL, 25 februari 2014. CDA wethouder Jan Bessembinder ontkende in de raadsvergadering van 24 januari, op een mondelinge vraag van D66 fractievoorzitter Klaas Pals, in alle toonaarden dat er in de Kanaalstreek sprake zou zijn van ernstige overlast door steenmarters.

Hij ridiculiseerde daarmee het probleem en bleek ook niet bereid om enige bestuurlijke actie te ondernemen ter voorkoming van de schades bij mogelijke gedupeerden. Daarom is D66 Stadskanaal, aansluitend op deze raadsvergadering, op 30 januari gestart met een onderzoek naar dit probleem bij de burgerij via een enquête op de websites van RTV Stadskanaal en D66.

Steenmarters veroorzaken door hun aanwezigheid in huizen en bedrijfspanden nogal wat overlast. Niet alleen hinderlijke geluiden, maar door het knagen en de uitwerpselen wordt ook schade veroorzaakt die, in sommige gevallen, kan leiden tot zeer forse herstelbedragen. Er zijn in onze regio al gevallen bekend van €4.000 á €5.000, -. In veel situaties dekt de opstal- of inboedelverzekering deze kosten niet en draait de eigenaar op voor zeer aanzienlijke kosten. Om hiertegen maatregelen te kunnen nemen is er een wettelijke ontheffing nodig. Daarmee mogen deze beschermde dieren wél worden verjaagd en wordt het risico op schades, en dus onvoorziene en hoge kosten, aanzienlijk beperkt.

Om een preventieve aanpak hiervoor te verbreden heeft de Stichting “Platform Steenmarters Borger-Odoorn” in oktober 2013 al een beroep gedaan op het college van B&W van Stadskanaal om zich bij deze stichting aan te sluiten. Dit met de bedoeling een stevig front te vormen tegen de toenemende overlast. In de ogen van de stichting en D66 Stadskanaal dus helaas tevergeefs en tegen dovemansoren. Het college van B&W gaf “niet thuis”.
Klik hier om nog gebruik te maken van het meldpunt

Op 1 maart wordt het onderzoek afgesloten en op woensdag 5 maart zal lijsttrekker Klaas Pals de resultaten overhandigen aan wethouder Jan Bessembinder.

Datum 26 februari 2014 Bert Jan Brinkman

D66 Stadskanaal start meldpunt steenmarters

Klaas PalsSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is niet bereid gebleken om zich aan te sluiten bij de Stichting “Platform Steenmarters Borger-Odoorn”. In oktober vorig jaar stuurde het Platform een brief naar een aantal gemeenten in onze regio met het verzoek zich aan te sluiten bij het Platform om op die manier een front te vormen tegen de stijgende overlast veroorzaakt door steenmarters.Volgens dit Platform zorgt de steenmarter voor steeds meer hinder.

Ze dringen, vooral in de paringsperiode en wanneer ze nestelen en de jongen op komst zijn, de huizen binnen. Ze verschuilen zich in of onder het dak van de woning of bedrijfspand en tussen de plafonds. De elektrische bedrading wordt door gebeten, zelfs die van auto’s. Ze veroorzaken stank door hun urine en uitwerpselen, resten van prooidieren en maken lawaai.

Bij het Platform komen veel klachten binnen. Een groot aantal van deze klachten leidde al tot een schademelding bij de gemeente Borger-Odoorn. De gemeenten Borger/Odoorn, Aa en Hunze, Emmen, Midden-Drenthe en Meppel verleenden al ontheffing voor het verjagen van de beesten. De steenmarter is een officieel beschermde diersoort en mag zonder ontheffing niet worden bestreden; dat wil zeggen niet gevangen en gedood, maar wel verjaagd naar de plaatsen waar deze diersoort in de natuur zich rustig kan nestelen en voortplanten.

Afgelopen maandag, 24 februari, heeft D66 Stadskanaal daarover, bij monde van het raadslid Klaas Pals, tijdens de raadsvergadering hiervoor nadrukkelijk de aandacht gevraagd. Wethouder Jan Bessembinders ontkent echter dat er sprake is van een ernstige overlast en wijst verdere actie op dit punt van de hand.

Wij, als D66 Stadskanaal, horen echter heel andere geluiden en willen graag van de burgers in de gemeente Stadskanaal horen hoe men hierover denkt en of men ook zelf overlast ondervindt van steenmarters in de woning of bedrijfspand. Dit om tot een deugdelijke inventarisatie te komen van de mogelijke overlast, met als doel de gemeente te bewegen om zich aan te sluiten bij de Stichting “Steenmarters Borger-Odoorn”. De steenmarter is en blijft een beschermde diersoort, maar dit betekent niet dat er geen verantwoorde maatregelen kunnen worden genomen om de overlast op een doelmatige en ecologisch verantwoorde wijze te bestrijden.
De burgers van Stadskanaal kunnen ons helpen door aan te geven of men overlast ondervindt en waar de steenmarters zich bevinden. Want “meten is weten”.

Klik hier om gebruik te maken van het meldpunt

 

 

Datum 30 januari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-