Direct naar de inhoud.

Weg nu open voor Solarpark Veenkoloniën

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

VEENKOLONIËN – “De weg is nu open voor de ontwikkeling van het Solar Park Veenkoloniën”. Tot die conclusie komen de gezamenlijke ondernemers van de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK) en de Ondernemersvereniging Buinermond naar aanleiding van het eindrapport van gebiedscoördinator Titian Oterdoom betreffende het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De heer Oterdoom heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de
initiatiefnemers van het windpark de verkenning verricht. Hij concludeert dat er geen draagvlak is voor het
megawindpark in de Veenkoloniën en dat het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad. “Vernietigende
conclusies die recht doen aan de feiten en onze eigen waarnemingen”, aldus de ondernemers.

Geen draagvlak windpark

Volgens de beide ondernemersorganisaties, waar ruim 250 bedrijven bij zijn aangesloten, kunnen de regionale en landelijke politiek, alsmede de (boeren)initiatiefnemers niet om de conclusies heen. “Het is hun eigen verkenning. Het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder lieten uitvoeren was ook al klip en klaar, geen draagvlak. Twee gemeenten, Borger-Odoorn en Aa en Hunze staan in de rechtszaal tegenover de minister en nu ligt dit rapport er. Hoeveel ‘nee’ is er nodig? Het is simpel: de inwoners van dit gebied vinden het mega-windpark onaanvaardbaar, ze willen het gewoon niet, punt uit. Wij roepen de minister en de Tweede Kamer op te stoppen met deze heilloze weg”.

Kans pakken
Toch ligt er een grote duurzaamheidsopdracht, constateren de ondernemers. “En daar ligt een gezamenlijk
verantwoordelijkheid. Het Solar Park Veenkoloniën zoals wij dat als ondernemers hebben voorgesteld, voorziet in dezelfde hoeveelheid megawatts als de windmolenparken. Hier is wel draagvlak voor. De heer Oterdoom onderschrijft dat in zijn rapport: ‘Tijdens meerdere gesprekken is nadrukkelijk de aandacht gevestigd op zonne energie, zowel als onderdeel van de uitwerking van de duurzame energieopgave, als in de vorm van een volwaardig alternatief voor het windpark’. Nu opnieuw het mega-windpark is gediskwalificeerd ligt er een uitdaging om dit plan op te pakken en uit te werken. Daar ligt ook een kans voor de boereninitiatiefnemers. Het versterkt de economische structuur, gaat niet ten koste van de leefbaarheid, is innovatief, het maakt een einde aan de conflicten en het levert wel werkgelegenheid op. Onze oproep is: pak dit op!”

Verbijstering
De ondernemers hebben met verbijstering kennis genomen van de reactie van het provinciaal bestuur van
Drenthe, dat stelt dat de molens er toch komen en dat er nu naar compensatie moet worden gekeken. “De
provincie is nota bene mede opdrachtgever van de gebiedscoördinator en negeert nu diens conclusies. Als de verantwoordelijk gedeputeerde hier de opinie van het provinciaal bestuur verwoordt is dat stuitend. De
gebiedscoördinator constateert dat het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad, dan werkt zo’n reactie
averechts. Hiermee keert het provinciaal bestuur de Veenkoloniën de rug toe. Dit is machtspolitiek, dat past niet meer in deze tijd. Bovendien is het beledigend voor de inwoners te veronderstellen dat zij zich nu wel zullen laten afkopen met een compensatieregeling. Ongepast en onwaardig. Gebiedscoördinator Oterdoom constateert dat ook in het rapport: ‘Geïnterviewden geven aan dat er onder de huidige omstandigheden geen behoefte is om mee te praten over de invulling van communicatie, participatie en profijt’. Ernstiger is het dat de provincie hiermee de kans laat liggen om de duurzame energie opgave te realiseren met een onomstreden aanpak, namelijk het Solar Park Veenkoloniën, dat bovendien structuurversterkend voor de regionale economie zal zijn en werkgelegenheid gaat opleveren. Een gemiste kans, wij als ondernemers vinden dit onbegrijpelijk”.

Datum 14 december 2015 Bert Jan Brinkman

Uitslag draagvlakonderzoek Windmolenpark de Drentsemonden en Oostermoer

In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal
In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal. (F: H. Otter / RTV Stadskanaal)

GIETEN – Vandaag heeft het het onderzoeksbureau Enneus de uitslag bekend gemaakt die in opdracht van de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en de gemeente Stadskanaal is uitgevoerd. Maar liefst 77.2% van de burgers die de enquête hebben terug gestuurd zijn tegen de komst van dit grote windpark. In totaal zijn er 4229 ingevulde vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons van 40.9%.

 
Tussen de burgers in de drie gemeente is het verschil klein, in Stadskanaal is 80% tegen in Borger-Odoorn 78% en Aa en Hunze 73%.
Draagvlak windmolensonderzoek (foto RTVS)Huizenbezitters zijn sterker tegen de windmolens dan huurders. Burgers met kinderen zijn ook sterker tegen de windmolens dan andere gezinnen. Veel mensen zijn gekwetst dat er ze geen inspraak hebben in dit belangrijke kwestie. Wat ook opvalt is dat veel burgers zich overvallen voelen,ook de gemeenten hebben dit gevoel vooral omdat ze niets is gevraagd. Minister Kamp heeft het besluit genomen en de provincies hebben de aanwijzing gegeven.

De gemeenten zijn blij dat dit rapport degelijk is uitgevoerd en zullen dit dan ook aanbieden aan de minister de Tweede Kamer en de provincie. In een motie van de kamer is gezegd dat dat er aansluiting moet zijn bij het draagvlak van de burgers, in dit rapport komt duidelijk over dat het in onze gemeenten het draagvlak niet aanwezig is. [door H. Otter / RTV Stadskanaal]

 

Datum 9 december 2014 Bert Jan Brinkman

Tegenwind Veenkoloniën blijft opkomen voor het belang van de bewoners

downloadBORGER – Ondanks het besluit van minister Kamp om de RcR-procedure (Rijkscoördinatieregeling) voor de windparken Oostermoer en Drentse Monden door te zetten, gaat Tegenwind Veenkoloniën door met haar strijd.

Dit omdat, volgens Rob Rietveld, woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën, totaal geen draagvlak bestaat in het gebied waar de windparken gepland staan. Het gaat om het zoekgebied van de provincie Drenthe in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Een ander punt is volgens Rietveld dat de wettelijke normeringen (zoals voor geluid) niet voorkomen en dus de omwonenden forse geluidsoverlast zullen ondervinden. Wel is Tegenwind Veenkoloniën blij dat de oorspronkelijke megaplannen van de initiatiefnemers niet door gaan. Door dit besluit blijkt, volgens de protest organisatie, dat de minister wil dat er windenergie gerealiseerd moet worden over de hoofden van de bewoners heen. “Jammer dat hij er niet voor kiest om dit in samenwerking met de bewoners van het gebied te doen. Ook wordt volledig voorbij gegaan aan de gebiedsvisie, die zou moeten zorgen voor een evenwichtige verdeling van de last over het gebied. Dit is slecht nieuws voor met name Borger-Odoorn en Aa en Hunze”, aldus Rietveld.

Daar waar Tegenwind Veenkoloniën aangeeft zich in te zetten om binnen de opgave voor de provincie Drenthe samen met de provincie en de gemeenten te komen tot een “minst slechte” oplossing (de gebiedsvisie), wordt dat met het besluit van de minister volledig aan de kant geschoven. Ook veroorzaakt de minister met dit besluit een onverantwoordelijke confrontatie tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het provinciaal zoekgebied. Lukt het in het zuiden niet om aan de doelstelling voldoen, dan moeten er volgens de minister in het noordelijk deel meer windturbines geplaatst worden. Tegenstanders worden zo tegen elkaar uitgespeeld. Dit geeft volgens Tegenwind Veenkoloniën heel duidelijk aan dat de mening van bewoners er niet toe doet en de economische belangen belangrijker worden gevonden door minister Kamp.

Organisatie Tegenwind Veenkoloniën denkt dat door deze stap van de minister, de randvoorwaarden waaronder de windturbines zullen worden geplaatst slechter zullen zijn dan als de provincie voor de realisatie had mogen zorgen. Ook is het voor de bewoners zeer frustrerend dat hun woon- en leefomgeving wordt aangetast zonder dat degene die verantwoordelijk is voor de te maken keuzes hierop aangesproken kan worden. Door gebruik te maken van de RcR-procedure is de democratie volgens Rob Rietveld buiten spel gezet. Volgens Tegenwind Veenkoloniën is dit besluit van de minister tegen de wil van de Tweede Kamer in.

Datum 24 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Stichting Platform Storm komt met presentatie gezondheid & windturbines

wind-turbines-DrentheBUINERVEEN – Op woensdagavond 20 november organiseert Stichting Platform Storm een informatie avond over de gevolgen voor de gezondheid door het wonen in de nabijheid van windturbines voor zover deze tot nu toe bekend zijn. Stichting Platform Storm maakt zich ernstige zorgen over de komst van het grootschalige windindustrie vanwege de alarmerende berichten over de volksgezondheid die momenteel uit de hele wereld komen en zich begonnen te manifesteren sinds het in werking treden van nabij gelegen windturbines.

Platform Storm: “De grootte van het windturbineproject welke men hier gepland heeft is ongekend in de bebouwde omgeving van Europa. In Amerika en Australië is al veel onderzoek gedaan naar deze materie, naar aanleiding van verslechterde gezondheid van direct omwonenden van dergelijke parken. Meestal was in deze gevallen sprake van een aanzienlijke kleinere hoeveelheid windturbines en waren de betreffende windturbines minder MegaWatt dan degene die ze bij ons gepland hebben. De goed onderbouwde uitkomsten willen wij u in een compacte presentatie aanbieden op deze avond”, aldus de woordvoerder van Platform Storm.

Mariana Alves-Pereira
Mariana Alves-Pereira

Daarnaast krijgt u algemene informatie en is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan deskundigen, waaronder gastspreekster Mariana Alves-Pereira. Zij heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mens en dier en heeft de link gelegd met de ziekteverschijnselen die bij de windturbines optreden. Deze avond is vrij toegankelijk voor een ieder die zich verder wil informeren over de gezondheidsaspecten met betrekking tot windturbines.

Dorpshuis de Viersprong, Hoofdstraat 1, Buinerveen. Zaal open 19:00 start avond 19:30.  De avond wordt  mede mogelijk gemaakt door de Werkgroep woon- en leefomgeving van Stichting Platform Storm met o.a.: Janet Holtkamp, acupuncturist/fysiotherapeut. Harry Bulk, arts en Jan van Ingen Schenau, arts

Datum 11 november 2013 Bert Jan Brinkman

1 Maglev windturbine goed voor 1000 windmolens.

Rob Rietveld
Rob Rietveld

RTVS – Zaterdag 16 februari is Rob Rietveld, woordvoerder van ‘Tegenwind Hunzedal’, te gast in het 3e uur van de ZaterdagMiddagMix bij RTV Stadskanaal. Hij spreekt dan met Bertjan en Gerrie over zijn verzet tegen de windmolens langs de grens met de gemeente Stadskanaal. Enkele weken later is er natuurlijk ook een voorstander van de windmolens te gast. In maart of april, de precisie datum is nog niet bekend, volgt er dan nog een radio-debat tussen de voor en tegenstanders van windmolens. Luisteraars kunnen dan ook reageren.

In een interview bij ‘Het Planbureau voor de Leefomgeving’ zei Rob Rietveld eerder: “De uitdaging om te komen tot duurzame energievoorziening is het goed tegen elkaar afwegen van alle alternatieven. Op dit moment spelen we echter paniekvoetbal. Vandaag zetten we in op wind, morgen op zon, overmorgen op weer iets anders. Daarbij kijken we alleen naar de technieken die nú beschikbaar zijn. Deze gaan veelal gepaard met gevolgschade, zoals landschapsbederf. We moeten ook kijken naar technieken die in ontwikkeling zijn. Dan kun je de afweging maken wat je nu wilt doen, en wat later. Neem bijvoorbeeld Maglev windturbines. Die draaien op een magnetisch veld, dus zonder weerstand. Het vermogen van deze turbines is tot zo’n 400 keer groter dan dat van de huidige windmolens”..

Maar wat is nu eigenlijk een Maglev turbine en hoe ziet deze eruit? De MagLev windturbine is volgens kenners een grote stap voorwaarts in de wereld van de windenergie. Het maakt gebruik van grote verticale bladen gespreid over bijna de gehele lengte van de windmolen. De as van de MagLev-turbine zweeft op magneten, waardoor amper wrijving ontstaat. Daardoor kan dit soort windmolens veel efficiënter werken dan de huidige generatie windmolens. De naam MagLev komt van Magnetic

Maglev windturbine verslaat 1000 windmolens
Maglev windturbine verslaat 1000 windmolens

Levitation oftewel Magnetisch Zweven. Volgens de makers kan de 53 miljoen dollar kostende MagLev Windturbine zo’n 1000 conventionele windmolens vervangen en daarmee 750.000 woningen van stroom voorzien. De MagLev kan tot 500 jaar meegaan en heeft 640 keer minder ruimte nodig dan een vervangend conventioneel windmolenpark. De MagLev kan in tegenstelling tot de huidige generatie windmolens stroom opwekken bij lage windsnelheden vanaf 1,5 meter per seconde en doet het ook goed bij hoge windsnelheden. Conventionele windmolens moeten bij windkracht 10 vaak uitgezet worden.

Zaterdagmiddag 16 februari hoor je vast meer over de MagLev- turbine en het zin en onzin over de windmolens in Drenthe langs de grens met Zuid Groningen. Het radio interview begint om 17.00 uur.

 

Lees ook: Windmolens bezetten Drenthe en windmolenclusters

Clusters waar de windmolens komen te staan.
Clusters waar  mogelijk  windmolens komen te staan.

 

Datum 7 februari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal