Direct naar de inhoud.

Presentatie advies herindeling Groningen drie dagen uitgesteld

GemeentenGRONINGEN – Dinsdag 4 februari is er nog geen bekendmaking van de commissie ‘Bestuurlijk Toekomst Groningen’ over de herindeling in onze provincie.  De commissie heeft de presentatie van het aanvullende advies over de gemeentelijke herindeling enkele dagen moeten uitstellen. De burgemeesters kunnen namelijk niet aanwezig zijn omdat er op hetzelfde moment wordt vergaderd over de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De commissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ brengt nu haar advies aanstaande donderdag over aan de besturen van de gemeenten in Oost-Groningen (Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde) en de Provincie Groningen. Inzet is het advies over:

 De twee hoofdvarianten (de zogenoemde horizontale en verticale variant) als alternatieven voor de bestuurlijke indeling, zoals voorgesteld in het commissierapport “Grenzeloos Gunnen” van februari 2013;

 Het voornemen van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de vorming van een gemeente Westerwolde.

Het advies van de commissie wordt als zeer zwaarwegend gezien. De presentatie begint om 16.00 uur vanuit het Van Der Valk hotel in Zuidbroek.

Datum 3 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal kiest voor herindeling binnen Zuidoost Groningen

Gemeenten Zuid GroningenSTADSKANAAL – Het college stelt de raad op 25 november voor in principe in te stemmen met een herindeling van de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela in een nieuw te vormen gemeente “Zuidoost Groningen”.

Met de gemeente “Zuidoost Groningen” ontstaat een gemeente van circa 100.000 inwoners die een herkenbaar gebied omsluit. Naar de mening van het college versterken de beoogde fusiepartners elkaar optimaal en maakt het “Zuidoost Groningen” tot een kansrijke gemeente die in staat moet zijn om de bijzondere opgaven van het gebied ter hand te nemen.

De herindeling moet uiterlijk 1 januari 2018 zijn gerealiseerd en moet leiden tot een robuuste, evenwichtige en toekomstbestendige gemeente die in staat is de inhoudelijke en complexe agenda van het gebied op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. De herindeling moet daarnaast bijdragen aan meer bestuurlijk evenwicht in de provincie en een betere samenwerking tussen de nieuw te vormen gemeenten en met het provinciebestuur.

Herbezinning op de bestuurlijke organisatie

In 2009 spraken provincie Groningen en de Groninger gemeenten af om in 2012 het functioneren van gemeenten opnieuw tegen het licht te houden. Deze afspraak volgde op de in 2008 gehouden bestuurskrachtonderzoeken en de verwerking daarvan in 2009 in het rapport “Steeds krachtiger besturen in Groningen”. Provinciale Staten hebben in september 2013 hun visie op de bestuurlijke organisatie “Herindelen niet of, maar hoe” vastgesteld en hiermee aangegeven uiterlijk 1 januari 2018 op basis van herindeling te komen tot een nieuwe bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen.
Herindelen niet of, maar hoe

Voor Stadskanaal is het niet meer de vraag óf gekozen wordt voor herindeling, maar hoe. De afgelopen periode is zowel binnen de gemeente zelf als met de gemeenten in de regio nagedacht en gesproken over de beste vorm om te komen tot een toekomstbestendige gemeente. In 2012 heeft de gemeente Stadskanaal een evaluatie van de clustersamenwerking BSV opgesteld en een visie op de bestuurlijke organisatie vanuit het perspectief Stadskanaal geformuleerd. In deze visie werd de noodzaak onderbouwd te komen tot een herindeling om de complexe opgaven binnen het gebied het hoofd te bieden.

Waar de visitatiecommissie Jansen adviseert om te komen tot een gemeente Oost-Groningen (Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde en Oldambt) is het college van mening dat er meer samenhang bestaat in het gebied “Veenkoloniën/Westerwolde” als het gaat over gedeelde inhoudelijke thema’s en cultuurhistorische achtergronden.

Een gemeente “Zuidoost Groningen” is een beter antwoord op de vraag hoe de economische potentie van het gebied te realiseren en de sociaal-maatschappelijke problemen aan te pakken. De nieuw te vormen gemeente – en in het bijzonder de kernen Veendam en Stadskanaal – kennen een evenwichtige verdeling van sectoren industrie, dienstverlening en zorg, hun bedrijventerreinen zijn complementair en kunnen in relatie tot elkaar verder ontwikkeld worden.

Landbouw, toerisme en recreatie zijn in de basis goed ontwikkeld en vormen een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe gemeente. Daartegenover staat dat het gebied gekenmerkt wordt door een kwetsbare arbeidsmarkt en een hoge werkloosheid kent. Dit vraagt om een ambitieus en gedegen beleid om de sociaal-maatschappelijke agenda vorm te geven.

Het vervolgproces

Nadat de raad een besluit heeft genomen, wordt het overleg met de overige gemeenten vervolgd. Doel van dit overleg is te komen tot een zo’n breed mogelijk gedragen eindbeeld voor de regio. Besturen hebben met elkaar geconstateerd dat een herindeling op deze schaal ook betekent dat een afweging moet plaats vinden tussen het individuele belang van een gemeente en het belang van de totale regio.

Het is de bedoeling dat in de loop van december een eindbeeld kan worden gepresenteerd dat wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Op basis van dit eindbeeld en de zienswijze van de provincie worden de vervolgstappen in het herindelingsproces georganiseerd.

 

Datum 20 november 2013 Bert Jan Brinkman

Gemeenteraden moeten voor 1 december besluit nemen gewenste herindeling

Gemeenten Zuid GroningenGRONINGEN – Gisteren gaven gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh (D66) en burgemeester Rika Pot van Appingedam, die ook de voorzitter is van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG), een toelichting op de visie van de provincie op de gemeentelijke herindelingen. Er is een soort van tussenbalans opgemaakt en besloten is om een zogeheten ‘oliemannetje’ aan te stellen om de ‘stroef-lopende’ onderhandelingen te smeren en om de gemeenten te helpen met het maken van een keuze. Gesprekken met alle gemeenten leverden gedeputeerde staten tot nu toe geen definitief plaatje van de herindelingen op. Alle gemeenten hebben een andere voorkeur met hierop diverse varianten, dan die in het rapport Grenzeloos Gunnen van commissie Jansen stonden gepresenteerd.

Vey Mestdagh was gisteren helder in zijn uitspraak dat voor 1 december dit jaar de gemeenteraden een besluit moeten nemen over de gewenste indeling. Dus geen alternatief of 2e keuze maar een duidelijk besluit. Gemeenten die dat niet doen kunnen er op rekenen dat de provincie dan de knoop doorhakt.

Datum 3 juli 2013 Bert Jan Brinkman

SP Pekela wil de wijk in om de mening te toetsen over herindeling

Pim Siegers
Pim Siegers

OUDE PEKELA – De commissie-Jansen stelt voor om Pekela samen te laten gaan met Veendam, Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Ook is er de mogelijkheid om één nieuwe gemeente te gaan vormen met Veendam, Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal. Volgens de samenstellers van het rapport Grenzeloos Gunnen worden de Pekelders ingedeeld in optie 1. Maar hoe denkt de bevolking zelf hierover? Daarom worden er binnenkort drie bijeenkomsten gehouden. Dat gebeurt in de dorpshuizen van Oude, Nieuwe en Boven Pekela. Inwoners krijgen daar voorlichting en kunnen gelijktijdig hun mening geven over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Vanuit de gemeenteraad werden gisterenavond diverse mogelijkheden aangedragen om de inwoners te toetsen. De SP wil zelfs langs de deuren gaan om de mening van de mensen te peilen. Fractievoorzitter Pim Siegers:” Ga met twintig man, gemeenteraad en college, de wijk in en je hoort zo wat tweehonderd huishoudens willen”. De provincie Groningen wil uiteindelijk voor eind mei weten hoe de gemeenten over de herindelingen denken.

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman

Nieuwe grotere gemeente Oost-Groningen kan ook anders

Herindeling met Veendam, Pekela, Stadskanaal, Vlagtwedde en bellingwedde
Herindeling met Veendam, Pekela, Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde

STADSKANAAL – Volgens het onderzoek van BügelHajema Adviseurs, een onafhankelijk adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu bestaat er zeker ook een draagvlak voor een gemeente Zuidoost Groningen. Hierin worden de bestaande gemeenten Veendam, Pekela, Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal samengevoegd tot één nieuwe gemeente.

In het onderzoek is vooral gekeken naar de natuurlijke leefomgeving van de bevolking in Zuidoost Groningen. Qua kenmerken bestaat er een duidelijke verwantschap tussen de huidige gemeenten. De bewoners van de gemeenten zijn georiënteerd op elkaar. Er bestaan vele (historische) relaties en raakvlakken. Verder maken grote gebieden deel uit van de Veenkoloniën of het Westerwolde gebied. De vaarwegen, landschappen maar ook de bevolkingssamenstelling, mentaliteit en infrastructuur zijn door heel Zuidoost Groningen van ongeveer hetzelfde kaliber.

Je kan concluderen dat bovenstaande variant op de herindeling voor Oost-Groningen minstens zo interessant is als wat het rapport van de visitatiecommissie (Grenzeloos Gunnen) liet zien in opdracht van de Vereniging van Groninger Gemeenten. In dat rapport worden de gemeenten Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal samengevoegd als nieuwe gemeente Oost-Groningen. De vlekkenkaart van BügelHajema Adviseurs toont echter aan dat er dus ook heel goed een herindeling mogelijk is met de gemeenten Pekela en Veendam in plaats van Oldambt.

Het woord is nu aan de lokale politiek in de Oost-Groninger gemeenten. Hierbij zal zeker geluisterd worden na de inwoners, want in de nieuw te vormen ‘grote’ gemeente moeten de mensen zich bovenal thuis voelen.

Datum 29 maart 2013 Bert Jan Brinkman

Dilemma herindeling

Drie provinciesDe verdeeldheid bij gemeentelijke herindelingen in de provincie Groningen groeit gestaag. De wijze mannen die deel uit maken van de gemeenteraden alom in de provincie zijn aan het nadenken geslagen. Op 28 februari sloeg het nog in als een bom. Een groep deskundigen onder leiding van oud CdK van Overijssel de heer Geert Jansen presenteerde het rapport Grenzeloos G(r)unnen om onze provincie van 23 gemeenten terug te brengen naar zes gemeenten. Zonder gemorrel werd er aandachtig geluisterd naar de oneindige wijsheid van de visitatiecommissie Groningen.

Overrompeld door dit alles gingen de meeste gemeentebestuurders laaiend enthousiast naar huis terug. De meesten konden zich wel vinden in het rapport. Inmiddels zijn we drie weken verder en is er dieper nagedacht. Samengaan met Oost-Groningen is niet bij voorbaat afgeschreven, concludeerde burgemeester Ab Meijerman onlangs tijdens een speciale raadsvergadering. Mocht dit gebeuren gaan we terug naar vijf gemeenten. Veendam en de Pekela’s behoren immers tot Oost Groningen? Zo staat het ook in de geschiedenisboekjes omschreven. Eerder opperde Henk Lahuis, deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening om zelfs terug te gaan naar vier gemeenten in onze provincie. West-Groningen, midden-Groningen, de Compagnie en oost-Groningen. Zijn motivatie was om toekomstbestendige en krachtige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners te gaan vormen.

Mijn advies aan minister Ronald Plasterk is dan ook: Bespaart u zich een hoop moeite, oneindige discussies en maak de bestuurlijke lijnen kort. M’n advies kost niets en u bent snel daar waar u zijn moet. Maak van onze Nederlandse provincie’s een gemeente. Krijgen we 12 gemeenten (zijn er nu nog 408) en gaan we terug naar drie provincies, te weten Noord, Midden en Zuid-Nederland. Dat is pas bezuinigen.. ;-)-

Brinkieman

Datum 7 juni 2013 Bert Jan Brinkman

Gemeenteraad Vlagtwedde in conclaaf over samenwerking buurgemeenten

De gemeente Vlagtwedde
De gemeente Vlagtwedde

SELLINGEN – De gemeente Vlagtwedde heeft voor donderdag 28 maart een extra meningsvormende vergadering ingelast. Deze vergadering staat in het teken van de Intergemeentelijke samenwerking. Tijdens deze vergadering worden de rapporten van Berenschot en de Visitatiecommissie nogmaals zorgvuldig besproken. In het rapport ‘Visie op samenwerking Bellingwedde en Vlagtwedde’ van bureau Berenschot wordt een samenwerking met buurgemeente Bellingwedde voorgesteld. Het rapport van de Visitatiecommissie spreekt over een fusie van Gemeente Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft altijd aangegeven een herindeling met de gemeente Stadskanaal niet te zien zitten. Nu komt hier ook nog eens de gemeente Oldambt bij.

De extra raadsvergadering op donderdag 28 maart begint om 20:00 uur en zal live worden uitgezonden via Radio Westerwolde.

Bron: Westerwolde Actueel

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman

Gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde en Oldambt als één gemeente

De zes nieuwe gemeenten
De zes nieuwe gemeenten

STADSKANAAL – (update) In een live uitzending van RTV Noord werd vanavond het advies van de visitatiecommissie Groningen naar buiten gebracht. Een groep deskundigen onder leiding van oud CdK van Overijssel de heer Geert Jansen. Al een aantal jaren werd op een zeer vrijblijvende manier gedacht over de gemeentelijke herindelingen. Sentimenten waaiden op over en weer. De commissie stelde dan ook na vele gesprekken met de gemeentebestuurders vast dat er sprake was van teveel onderlinge concurrentie. Het nu uitgebrachte advies moet echter gezien worden als ‘niet’ vrijblijvend en de herindeling moet leiden tot een cultuuromslag waarbij de toekomstige gemeenten elkaar successen gunnen, aldus de commissie.

Uiterlijk 2017 moet de nieuwe bestuurlijke indeling klaar zijn en na de raadsverkiezingen in 2018 gaat de provincie Groningen op in zes gemeenten.  Momenteel kent onze provincie nog 23 gemeenten. De namen van de zes gemeenten zijn nog niet officieel bekend maar in eerste instantie wordt er gesproken over de gemeenten: Stad- Groningen, Hogeland, Eemsdelta, De Compagnie, Westerkwartier en Oost-Groningen.

De grote verrassing is dat de nog prille gemeente Oldambt ook meegenomen is in de herindeling.  De gemeente Stadskanaal gaat op in deze nieuw te vormen gemeente Oost-Groningen samen met gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. De nieuwe gemeente Oost Groningen zal bijna 100.000 inwoners krijgen. Op twitter is te lezen dat er ‘voorzichtig’ positief wordt gereageerd op de herindelingsplannen. Wel is het jammer dat er niet grensoverschrijdend is gekeken door de commissie Jansen vinden sommige twitteraars. Zo zou de ‘natuurlijke habitat’ beter bij de inwoners uit de kanaalstreek passen. Stadskanaal, Musselkanaal maar ook Ter Apel liggen immers aan de grens met de Drentse Monden. De gemeenteraden zijn nu eerst weer aan zet binnen deze grootschalige herindelingsoperatie die in 2018 moet zijn uitgevoerd. Voor de partij GBVlagtwedde hoeft het allemaal niet, die hebben volgens een tweet inmiddels de kachel aangemaakt met het rapport van de visitatiecommissie..

Aanbieden van het rapport  visitatiecommissie
Aanbieden van het rapport visitatiecommissie
Datum 28 februari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal