Direct naar de inhoud.

Stadskanaal stevent opnieuw af op fors verlies

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het college van Stadskanaal heeft de voorjaarsnota vastgesteld. Het verwachte tekort loopt in 2020 op tot 6 miljoen euro, vergelijkbaar met het tekort over 2019. Ook meerjarig en structureel kleuren de cijfers dieprood. Hierin zijn de mogelijke gevolgen van de coronacrisis nog niet meegenomen. Het college inventariseert daarom alle technische mogelijkheden om te bezuinigen om bij de komende begroting te besluiten welke maatregelen politiek-bestuurlijk nog aanvaardbaar zijn.

Zelfs na tien jaar bezuinigen, voor in totaal structureel bijna 15 miljoen euro, staat de gemeente Stadskanaal er nog steeds financieel erg slecht voor. In 4 achtereenvolgende ombuigingsplannen zijn alle voor de hand liggende bezuinigingen de afgelopen jaren al gedaan, hoe moeilijk ze soms ook waren. Bij deze bezuinigingen is er altijd gezocht naar evenwicht, maar bij de huidige opgave wordt dat ingewikkeld. De grenzen lijken bereikt.

Structureel te weinig geld

Stadskanaal ligt in een kwetsbare regio waar de problemen en uitdagingen groot zijn. Er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de sociale werkvoorziening, jeugdhulp en inmiddels ook voor bijstand en zorg. Tegelijkertijd krijgt de gemeente er steeds meer taken of richtlijnen bij, zonder voldoende financiële compensatie. De Coronacrisis zorgt daarbij voor een extra financieel risico. Ook de aangekondigde herziening van het gemeentefonds belooft niet veel goeds voor een kleine gemeente zoals Stadskanaal.

Alles opnieuw tegen het licht houden

Het college van B&W ziet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te onderzoeken. Daarvoor laat ze eerst onderzoeken wat er technisch mogelijk is. Geen enkele mogelijkheid wordt vooraf uitgesloten. Portefeuillehouder Johan Hamster: ‘zelfs nooit aangedurfde keuzes worden nu serieus doorgerekend. We zullen hoe dan ook onze ambities moeten herschrijven. En voor een nieuw plan is niets vooraf onbespreekbaar.’

Op dit moment heeft het college nog geen concrete keuzes gemaakt. Het komend half jaar worden alle uitgaven opnieuw tegen het licht gehouden en worden consequenties van voorstellen doorgerekend. Zo hoopt men tot een breed inzicht te komen waarbinnen verantwoorde politiek/bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt.

Hamster: ‘We willen inzichtelijk maken welke keuzes we zouden kunnen maken. Enerzijds om zelf te bepalen voor welke keuzes we nog verantwoordelijkheid kunnen dragen, anderzijds om onze toezichthouder – de provincie – en onze financier – de rijksoverheid – te laten zien tot welke maatschappelijke consequenties en ongewenste ingrepen in voorzieningen we gedwongen worden als er geen adequate structurele bekostiging komt voor met name onze sociaal domein-taken.’

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Maak Poort van Groningen aantrekkelijker

Gert Engelkens (PvdA statenfractie)

WINSCHOTEN – Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft de PvdA Statenfractie gepleit voor het aanpakken van de Poort van Groningen. Een geweldige kans om structureel banen te creëren in Oost Groningen. De gedeputeerde heeft toezegt om de handschoen op te pakken.

Werkgelegenheid

Fractievoorzitter Gert Engelkens: “Al jaren pleit de PvdA Statenfractie ervoor om de werkgelegenheid in Oost Groningen aan te pakken. Om die reden hebben wij indertijd het initiatief genomen tot het pact van Westerlee, waarbij men concreet aan de slag is gegaan om te kijken hoe er in Oost Groningen gezamenlijk een slag gemaakt kan worden. Soms doet zich een mooie kans voor en zo ook nu. Tijdens een werkbezoek aan Synergon, het werkvoorzieningsschap in Winschoten werd onze interesse gewekt voor de mogelijkheden die de Poort van Groningen biedt om de leefbaarheid en werkgelegenheid een impuls te geven. Daarom hebben we bij de voorjaarsnota het college gevraagd om hier werk van te maken”.

Provincie binnenkomen

Bij de toegang tot Groningen vanuit Duitsland is de Poort van Groningen de eerste rustplaats voor vrachtwagenchauffeurs, toeristen en forensen. Op dit moment biedt de Poort van Groningen met haar weinige voorzieningen geen optimale start van een bezoek of doortocht aan Groningen. Een gemiste kans. Fractievoorzitter Gert Engelkens: “Samen met de PvdA fractie van Oldambt kijken we doorlopend hoe we de werkgelegenheid in het gebied kunnen stimuleren. De Poort van Groningen is een kans die ligt te wachten totdat iemand de handschoen oppakt, het aantal passanten is groot en daarmee ook de mogelijkheden om geld te verdienen. We denken bijvoorbeeld aan een moderne wasplaats voor auto’s en vrachtwagens, douchegelegenheid voor vrachtwagenchauffeurs, mogelijkheden voor ontspanning en vermaak en speelattributen en picknickplaatsen voor toeristen en passanten. De Poort van Groningen heeft de potentie om een levendige rustplaats te worden waar passanten een warm welkom ontvangen wanneer ze onze provincie binnenkomen of verlaten. Inspelen op de vraag die hier ligt biedt een uitgelezen kans om banen te creëren en de leefbaarheid te vergroten.”

Aantrekkelijk maken

Daarom heeft de PvdA het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om samen met de gemeente Oldambt, inwoners, de EDR, het werkvoorzieningsschap Afeer, MKB Noord en de heer Kremer – de gebiedsregisseur vanuit het pact van Westerlee – te kijken of we de Poort van Groningen als eerste pleisterplaats na de grens aantrekkelijker kunnen maken voor passerende automobilisten en toeristen.

Gert Engelkens: “We zijn blij dat het college heeft gezegd om te kijken naar de mogelijkheden. Dit alles past prima binnen de uitgangspunten van het Pact van Westerlee: alle kansen moeten aangegrepen worden om de werkgelegenheid en leefbaarheid in Oost Groningen te bevorderen”.

Datum 5 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Gemeente: van tekorten naar een positief saldo

.

STADSKANAAL – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal voorziet de komende jaren eerst financiële tekorten, gevolgd door een structureel overschot op de begroting.

Dit blijkt uit de financiële documenten; de voorjaarsnota en de perspectiefnota. Door extra uitgaven aan zorg, jeugdzorg en Wedeka worden tekorten verwacht tot 2020.

Van tekort naar positief
Dit lopende jaar (2018) sluit de begroting naar verwachting met een tekort van 1,4 miljoen. Door afgewogen financiële besluiten te nemen en te blijven investeren in belangrijke maatschappelijke vraagstukken of ontwikkelingen, zal naar verwachting de begroting 2021 weer positief zijn.

Gemeentefonds
Het nieuwe kabinet heeft enkele besluiten genomen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Dit lijkt gunstig uit te pakken met meerjarige positieve saldi, oplopend tot 2 miljoen in 2022. De omvang van deze bijdrage vanuit het Rijk is echter nog niet zeker, ook is het nog niet helder welke verplichtingen er aan verbonden worden.

Nota´s
De voorjaarsnota 2018 en perspectiefnota 2019–2022 worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 juli 2018 (aanvang 14.00 uur). Op dat moment vinden ook de Algemene Beschouwingen plaats.

Datum 8 mei 2018 Redactie

Ontwikkeling financiële positie Stadskanaal zorgelijk

Gemeentehuis Stadskanaal (F: B.J. Brinkman)

STADSKANAAL – De ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente baart zorgen. Dat maakt het college duidelijk aan de raad, bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2017 en de Perspectiefnota 2018-2021. De gemeenteraad bespreekt het in de vergadering op maandag 12 juni, die dan ’s middags begint met de algemene beschouwingen.

Het college geeft aan dat er nauwelijks tot geen ruimte is voor het realiseren van een aantal uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. Bovendien zijn nog bestaande en nieuwe ombuigingen te realiseren. De ondergrens van de algemene reserve wordt de komende jaren bereikt.

Daar komt bij dat de gemeente nog steeds een aantal financiële risico’s loopt. Niettemin stelt het college zich ten doel te blijven zoeken naar mogelijkheden om tekorten te beperken en structurele ruimte te creëren. ,,Dit vraagt duidelijker dan voorheen om keuzes, zowel in de uitvoering als in ambities, en om het slimmer inzetten van budgetten en reserves”, aldus B en W.

Voor 2017 is een tekort geraamd van bijna € 1,4 miljoen. Ook voor 2018 tot en met 2020 verwacht het college negatieve begrotingsuitkomsten. Daarmee komt de ondergrens van de algemene reserve (€ 8 miljoen) onder druk te staan. Het college heeft in de Perspectiefnota 2018-2021 een aantal maatregelen voorgesteld om bij de begroting 2018 een sluitende meerjarenraming te kunnen presenteren. In 2021 wordt voor het eerst weer een overschot verwacht.

In 2017 en volgende jaren heeft de gemeente te maken met stijgende lasten in het sociaal domein, oftewel de Wmo, Jeugd, Participatie en algemene voorzieningen. De kosten van huishoudelijke hulp en de sociale werkvoorziening lopen op. Vandaar dat het college voorstelt vanaf 2021 structureel € 300.000 om te buigen op het sociaal domein.

Met het oog op de financiële positie heeft het college minder ruimte om de kosten van stedelijke vernieuwing te dekken. In de begroting 2017 is dit budget nog met € 100.000 verhoogd naar € 200.000. De extra verhoging van nog eens € 100.000 in 2018 wordt echter achterwege gelaten. Dit komt ten gunste van de begrotingspositie en de algemene reserve.

Datum 3 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil bezuinigen op subsidies

gemeenteraad beslist uiteindelijk
gemeenteraad beslist uiteindelijk

STADSKANAAL – Het ombuigingsplan (bezuinigingsplan) voorstel 2016-2019 van de gemeente Stadskanaal is gepresenteerd. Zie ook het persbericht elders op deze site. In Jip en Janneke taal mag je concluderen dat het er niet best voorstaat. De gemeente moet opnieuw bezuinigen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Verenigingen en stichtingen zijn hiervan de dupe want om anderhalve ton euro te kunnen besparen wordt bij hun in 2018 en 2019 de kraan geknepen. Normaal worden subsidies elk jaar verhoogd maar de gemeente is nu van plan om deze subsidies juist te bevriezen. Wethouder Johan Hamster: “op deze manier blijven de subsidies de komende jaren gelijk aan nu’’. Ook wordt de OZB (onroerende zaakbelasting) omhoog geschroefd. Door het verhogen van de OZB krijgt de gemeente ook weer iets meer geld in de gemeentelijke schatkist.

Omdat de gemeente Stadskanaal qua belastingdruk nog altijd tot de goedkopere gemeenten behoort is de stijging van OZB gerechtvaardigd aldus wethouder Hamster. Als de bezuiniging lukt wordt er in totaal een miljoen minder uitgegeven in 2019 ten opzichte van dit jaar. Een deel van dit geld vloeit ook weer terug naar de gemeenschap in de vorm van nieuwe winkelcentrum projecten, de bouw van een MFA in Cereswijk en extra steun en hulp aan de jeugdzorg en de WMO. Zoals altijd is de gemeenteraad nu aanzet. Die buigt zich maandag 13 juni over de voorstellen van B en W.

Datum 4 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal bezuinigt en investeert

50-euroSTADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal heeft de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019 vastgesteld. In dat laatste document worden voorstellen gedaan voor ombuigingen, oplopend tot jaarlijks € 1 miljoen vanaf 2019. Deze bezuinigingen moeten het enerzijds mogelijk maken risico’s en kortingen van het Rijk op te vangen. Anderzijds wordt ruimte gecreëerd voor beleidswensen en investeringen die het college noodzakelijk en onvermijdelijk noemt.

De financiële risico’s waarmee de gemeente te maken heeft, zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van Wedeka, de uitkeringen in het sociaal domein en het onderhoud van vastgoed. Het ombuigingsplan wordt verwerkt in de begroting 2016. Wat betreft de financiële positie van de gemeente voor 2017 tot en met 2020, vertoont de meerjarenraming in 2020 een positief resultaat van € 651.000,00. De bezuinigingsmaatregelen zijn in die berekening meegenomen.

Deze financiële ruimte blijkt volgens het college hard nodig om beleidswensen mogelijk te maken, zoals de gebiedsontwikkeling van Musselkanaal, de centrumontwikkeling in Stadskanaal, de spoorlijn Stadskanaal-Veendam en een MFA in Cereswijk. Deze investeringen kennen een geschatte omvang van in totaal € 8 miljoen tot € 12 miljoen. Daarnaast kondigt het college ook aan € 1 miljoen te willen reserveren voor investeringen in het sociale domein.

De gemeenteraad beslist in haar vergadering van maandag 13 juni over de voorjaarsnota 2016, de perspectiefnota 2017-2020 en het ombuigingsplan 2016-2019. De vergadering begint om 14.00 uur, aangezien dan ook de algemene beschouwingen worden gehouden. De voorjaarsnota, de perspectiefnota en het ombuigingsplan zijn te vinden op www.stadskanaal.nl.

Datum 4 mei 2016 Redactie

PvdA vraagt het college de Marktstraat in Musselkanaal aan te pakken

PvdA stand Stadskanaal
Archieffoto PvdA stand (F: rtvs)

STADSKANAAL – Vanmiddag in de raad – PvdA vraagt het college om de verkeersproblematiek van de Marktstraat in Musselkanaal op te lossen. Verkeer kan door geparkeerde auto’s namelijk niet goed doorstromen. Ruim 10 jaar is de Marktstraat in Musselkanaal een pijnpunt voor inwoners en beroepschauffeurs. Omdat er aan de Marktstraat geparkeerd mag worden kan het verkeer niet goed doorstromen. In 2010 leek het er op dat het probleem was opgelost omdat op dat moment, in overleg met de Handelsvereniging en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, een stopverbod was ingevoerd.

Een, naar zijn eigen zeggen, gedupeerde winkelier stapte echter naar de rechter en met succes. Het verkeersgebied wordt aangemerkt als een 30 kilometerzone en daar kan geen stop- of verkeersverbod worden ingevoerd. Deze gang van zaken heeft echter niet geleid tot een oplossing. Inmiddels is al ruim 10 jaar de Marktstraat dus een hindernis voor het autoverkeer.

De PvdA Stadskanaal vraagt, tijdens de algemene beschouwingen vanmiddag, het college samen met de Handelsvereniging en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal met spoed tot een oplossing te komen. Halsstarrigheid van een van de partijen mag niet leiden tot jarenlang irritatie.

De raadsvergadering wordt vanmiddag vanaf 14.00 uur live uitgezonden op RTV Stadskanaal via de ether, kabel en op de live-stream.

Datum 8 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal stopt miljoenen in reservepot

iSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal houdt op de jaarrekening over het jaar 2014 iets meer dan 2.6 miljoen euro over. Het geld wordt in de algemene reservepot gestopt. Volgende week maandag praat de gemeenteraad over de gemeentelijke financiën. Dan wordt de voorjaarsnota 2015 en perspectiefnota 2016-2019 behandeld.

De gemeente Stadskanaal heeft voor dit jaar een gat van 1.5 miljoen staan. Dit tekort wordt nu vanuit deze reservepot aangevuld. De meevaller van 2.6 miljoen over 2014 lijkt dus mooi meegenomen!

Datum 2 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Raadsvergadering voorjaarsnota gemeente Stadskanaal

Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal
Archieffoto: Raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – In de raadsvergadering van maandag 8 juni, aanvang: 14.00 uur, geeft de gemeenteraad zijn mening over de financiën van de gemeente. De voortgang van de lopende begroting wordt besproken, net als de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. De voorjaarsnota wordt rechtstreeks uitgezonden bij RTV Stadskanaal .

Voorjaarsnota en perspectiefnota

Het college stelt de raad voor de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019vast te stellen. De Voorjaarsnota is een rapportage over de realisatie en uitvoering van de begroting 2015. De Perspectiefnota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente, en geeft kaders voor de komende begroting. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken van de ombuigingsmaatregelen.

Algemene beschouwingen

In de raadsvergadering van maandag 8 juni geeft de gemeenteraad zijn mening over de nota’s. De acht politieke partijen spreken dan ook hun Algemene Beschouwingen uit. Zo laten zij weten hoe zij tegen de het beleid van de gemeente aankijken. De partijen vertellen op deze website nu al hoe ze tegen de plannen van het college aankijken:

Benieuwd naar de discussie in de raadsvergadering? Wat de gemeenteraad ervan vindt, wordt duidelijk op maandag 8 juni. Dan wordt besloten over de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019. Deze belangrijke raadsvergadering is openbaar toegankelijk en begint om 14.00 uur. Afhankelijk van de voortgang wordt er alleen onderbroken voor een eetpauze, waarna er vanaf 19.30 uur verder wordt vergaderd.

U bent van harte welkom bij de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

[bron: gemeente Stadskanaal]

Datum 2 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Financiële positie gemeente Stadskanaal blijft onzeker

Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)

STADSKANAAL – De financiële positie van de gemeente blijft onzeker. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019, die het college heeft vastgesteld. De gemeenteraad gaat de beide onderwerpen bespreken op maandag 8 juni (aanvang 14.00 uur, aangezien dan ook de Algemene Beschouwingen worden gehouden).

De Voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de voortgang van de lopende begroting. Ook geeft het de stand van zaken weer van de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren die daar op volgen (2016-2019). De begroting 2015 sluit vooralsnog met een nadelig saldo van bijna anderhalf miljoen euro.

In de Voorjaarsnota heeft het college geen financiële bijstelling van het sociale domein opgenomen, omdat er tot dusverre nog niet voldoende inzicht is op dit punt. Twee weken voordat de raad de Voorjaarsnota behandelt, zal het college een apart memo aan de raad sturen over de financiële ontwikkelingen in het sociale domein.

Tegelijk met de Voorjaarsnota stelt het college de raad voor de Perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen. Deze nota geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2016 tot en met 2019. De meerjarenraming vertoont in 2019 een positief resultaat van

€ 163.000,00. Het college stelt de raad voor dit bedrag als buffer beschikbaar te houden voor financiële risico’s.  Zowel de Voorjaarsnota 2015 als de Perspectiefnota 2016-2019 zijn te zien op de gemeentelijke website www.stadskanaal.nl

Datum 29 april 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal