Direct naar de inhoud.

Pas op met zwemmen door blauwalg

Blauwalg

BORGER/GROLLOO – De provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s geven voor zwemplas De Berenkuil in Grolloo een negatief zwemadvies af. De waterkwaliteit is onvoldoende. Er is een dusdanige hoeveelheid van de bacterie intestinale enterococcen gemeten dat er sprake is van een risico op maag- en darmklachten. De klachten kunnen zijn maagkramp, misselijkheid, braken, koorts en diarree. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

Borger

De waarschuwing voor zwemplas de Hunzedal in Borger, die vorige week uitging, geldt nog steeds. Daar zijn blauwalgen. De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kan gerust worden gezwommen.

Let op!
Houd bij recreëren bij buitenwater rekening met de coronamaatregelen. Houd 1,5 m afstand van elkaar, zowel in als bij het water. Vermijd drukte, ga zonodig naar een minder drukke zwemlocatie. Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op: www.zwemwater.nl.

Datum 31 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Aanpak nitraatuitspoeling in Drenthe

Cees Bijl, Trienke Elshof, Leo Hendriks – (foto: Jan Anninga)

GASSELTE – In vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden gaan akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven en provincie extra inspanning leveren om de nitraatuitspoeling te verminderen. LTO Noord, provincie Drenthe en de drinkwaterbedrijven Vitens en WMD hebben hiervoor een uitvoeringsovereenkomst getekend. De boodschap is duidelijk: meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bemesting

Nitraatuitspoeling is een complex probleem, dat vooral ontstaat door bemesting in combinatie met lokale omstandigheden. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van akkerbouwer Ger Evenhuis. Op zijn bedrijf in Schoonoord werd de uitvoeringsovereenkomst getekend. Evenhuis probeert in zijn bedrijfsvoering de nitraatuitstoot te voorkomen door gebruik te maken van machines, die zeer efficiënt de gewassen voorzien van meststoffen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat op zijn akkers in elk seizoen planten groeien, die de nitraten opnemen. Zo zaait hij rogge op de vrijgekomen akkers, na de aardappeloogst. Bij zijn bedrijf horen gronden in de grondwaterbeschermingsgebieden Noordbargerbos/Valtherbos.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl is de kringlooplandbouw een oud begrip in Drenthe. “Ik waardeer hoe Ger Evenhuis en de landbouwsector zelf actie ondernemen om te voorkomen dat het grondwater vervuilt. Deze vorm van ondernemerschap is goed voor onze provincie”, aldus Bijl. Hij wijst erop dat de provincie al eerder stappen heeft gezet om de landbouw te faciliteren hierin, via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Wat er niet in komt hoeft er ook niet uit

Ook WMD-directeur Leo Hendriks, die namens de twee betrokken drinkwaterbedrijven tekende, onderstreepte het belang van de aanpak aan de voorkant. “Wat er niet in komt, dat hoeven drinkwaterbedrijven er niet met extra zuiveringsstappen uit te halen bij de bereiding van drinkwater. Aan elke extra zuiveringsstap hangt een maatschappelijk prijskaartje, dat kunnen we met elkaar voorkomen door onder de gestelde nitraatnormen te blijven.” De WMD startte al eind jaren negentig een kennisgroep met boeren om samen actie te ondernemen.

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord benadrukte als ondertekenaar, dat boeren de stap om mee te doen niet moeten uitstellen. “We moeten nu zelf aan de slag om strengere regelgeving voor grondwater en meststoffen te voorkomen. Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is in ons eigen belang.” Elshof geeft aan dat boeren mee kunnen doen in bestaande en daarmee bekende samenwerkingsprogramma’s. Ook zal er door de LTO-projectleiders via keukentafelgesprekken bekeken worden waar maatwerk kan plaatsvinden op bedrijfsniveau. “Het kringloop denken moet routine worden.” 

Ondertekening uvo nitraat – (F: J. Anninga)

Aanleiding

De aanpak vloeit voort uit een landelijke bestuursovereenkomst voor de aanpak van nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze werd geïnitieerd en ondertekend door LTO Nederland, het Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin, en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De overeenkomst is een onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. In Drenthe gaat het om de grondwaterbeschermingsgebieden: Gasselte, Havelterberg, Leggeloo en Noordbargeres/Valtherbos.

Datum 30 september 2018 Bert Jan Brinkman

Proef blauwalgbestrijding Langebosschemeer

Waterkwaliteit verbeteren

VEENDAM – In samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s start de gemeente Veendam met een proef om de waterkwaliteit in de zwemplas Langebosschemeer te verbeteren.

 Blauwalg
In verband met de aanwezigheid van blauwalg is sinds een langere periode een negatief zwemadvies van kracht voor de plas.

Blauwalgen zijn bacteriën en leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Zowel mensen als honden kunnen door aanraking met blauwalg verschillende gezondheidsklachten krijgen.

 Doorspoelen
In de maanden juni en juli laat waterschap Hunze en Aa’s relatief schoon en helder water in nabij de sluis Langebosschemeer. Dit water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer.

Door het water in het Langebosschemeer te verversen met dit aangevoerde water, wordt de leefomgeving van de blauwalg aangepakt. De verwachting is dat dit leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalve maand. Het inlaten van het water is gestart op 2 juli 2018.

 Metingen tijdens de werkzaamheden
Gedurende de werkzaamheden wordt er intensief gemeten op de aanwezigheid van blauwalgen. Op basis van deze resultaten gaan het waterschap en de gemeente dit experiment evalueren.

Datum 10 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Bouw gestart waterkwaliteit laboratorium

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Onlangs is BAM Bouw en Techniek gestart met de bouw van een nieuw, duurzaam laboratorium. Het laboratorium komt naast het Waterschapshuis in Veendam te staan. Het huidige ‘oude’ laboratorium is nog gevestigd in een huurpand in Assen. Dit pand wordt gesloopt. Het bouwen van een nieuw laboratorium naast het hoofdkantoor had verreweg de voorkeur. Een nieuwbouwpand is niet alleen praktischer, ook voor de samenwerking tussen de medewerkers op het hoofdkantoor en laboratorium werkt het prettiger.

Energie zuinig

Het nieuwe gebouw krijgt energiezuinige installaties, apparatuur en verlichting en wordt verwarmd en gekoeld met een eigen warmte-koude opslag. Dit betekent dat het vrijwel zonder gas wordt verwarmd en gekoeld. Daarnaast krijgt het een groen dak. Dit dak zorgt ervoor dat het hemelwater vertraagd wordt afgevoerd naar het watersysteem.

Waterschappen

Het laboratorium gaat werkzaamheden uitvoeren voor zowel Hunze en Aa’s als voor waterschap Noorderzijlvest. Het laboratorium onderzoekt de waterkwaliteit in beide gebieden. Het nieuwe lab gaat 5 miljoen euro kosten. Naar verwachting wordt het nieuwe laboratorium in december 2018 opgeleverd en begin 2019 in gebruik genomen.

Datum 19 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Geen wateractiviteiten voor Go Sports

logo Verrassend StadskanaalSTADSKANAAL – Verrassend Stadskanaal heeft in overleg met betrokkenen, GGD en de gemeente besloten om de wateractiviteiten van Go Sports op vrijdag 8 juli af te gelasten. De drakenbootrace op zaterdag 9 juli gaat wél gewoon door.

Het kanaalwater is deze week getest op kwaliteit en geschiktheid als zwemwater. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake is van een verhoogde concentratie E.coli-bacteriën die misselijkheid, braken en diarree kunnen veroorzaken.

Go Sports is een evenement voor scholieren van 10 t/m 14 jaar en de geplande activiteiten (waaronder kanovaren en surfplank roeien) brengen met zich mee dat de kinderen in het water belanden. De organisatie wil geen risico lopen en vindt het daarom verstandiger om deze activiteiten te annuleren.
Vanwege de vele andere activiteiten van Go Sports zullen de deelnemers in de praktijk weinig merken van deze annulering.

Drakenbootrace
Drakenbootrace

De drakenbootrace op het kanaal gaat wel gewoon door. Bij die activiteit zal gewaarschuwd worden dat er een negatief zwemadvies van kracht is.

Veiligheid staat bij de organisatie van Verrassend Stadskanaal hoog in het vaandel.
Zo is de bodem van het kanaal gecontroleerd op scherpe voorwerpen, zijn er zaterdag vier duikers in het water aanwezig en staat er EHBO paraat.

Datum 7 juli 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal