Direct naar de inhoud.

Tijdelijke verruiming openingstijden winkels Pekela

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)
PEKELA – De gemeente Pekela heeft vanwege het coronavirus de openingstijden voor winkels in Pekela verruimd voor de zon- en feestdagen per 1 april 2020. Dit houdt in dat winkels naar behoefte op deze dagen tussen 08:00 en 20:00 uur open mogen zijn voor publiek. De tijdelijke verruiming geldt tot 1 juni 2020.

Doorstroom winkelend publiek
De meeste supermarkten en drogisterijen moeten op dit moment een streng deurbeleid hanteren waarbij per vierkante winkelmeter een beperkt aantal klanten toegelaten wordt. Om de doorstroom van het winkelend publiek zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen wordt deze verruiming van openingstijden op zon- en feestdagen daarom ten zeerste geadviseerd. De supermarkten hebben hierom gevraagd om met name de spreiding van klanten over de dagen mogelijk te maken.

Ondernemers helpen in deze moeilijke tijden
Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Ik ben blij dat wij als gemeente Pekela onze lokale ondernemers en de inwoners op deze manier kunnen helpen in deze moeilijke tijden.’’

Datum 3 april 2020 Redactie

Start ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal

Wethouder Hennie Hemmes

PEKELA – Donderdag 30 januari gaven gedeputeerde Tjeerd van Dekken, wethouder Hennie Hemmes en Roelofs directeur Gerard Hoiting het officiële startsein voor de start van de werkzaamheden voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal. Het startsein was om 11:00 uur op het Hellingplein (hoek Feiko Clockstraat – Raadhuislaan).

Oude Pekela Centraal
Het centrumgebied van Oude Pekela is in ontwikkeling. Het plan is voor en door Pekelders ingericht. In deze fase van uitvoering wordt het Hellingplein, de Raadhuislaan en het Raadhuisplein aangepakt. De twee pleinen en de straat worden opnieuw ingericht en gebruiksvriendelijker gemaakt. Op deze manier ontstaat er een centrale plek voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Winkelpanden
De gemeente Pekela is al langer druk aan de slag met de ontwikkeling van het centrum in Oude Pekela. Zo kocht het een pand aan de Feiko Clockstraat, de voormalig Action locatie, waardoor de Action zich weer vestigde in winkelcentrum De Helling en renoveerde het de winkelpanden met puntjes aan het Hellingplein waardoor er in het hart van het centrum winkels kunnen worden gevestigd.

Mooie ontwikkeling

Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Ik ben blij dat we zijn gestart met de uitvoering van het Hellingplein, de Raadshuislaan en het Raadhuisplein. Het centrum wordt op deze manier een stuk aantrekkelijker. Er ontstaat meer loop in het winkelcentrum en daar gaan de gevestigde ondernemers van profiteren.’’

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De sloop van boventallig leegstaand (winkel)vastgoed maakt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum, waardoor een belangrijke impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid. Naast een aantrekkelijk winkelgebied biedt het ook mogelijkheden voor noodzakelijke vernieuwing in de woningvoorraad die naast sloop nodig is.”

Datum 30 januari 2020 Bert Jan Brinkman

Verkenners adviseren coalitie met SP, SvP en PvdA

GEMEENTE PEKELA – Op woensdag 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. SP werd in Pekela de grootste partij. SP’ers Hennie Hemmes en Pim Siegers onderzochten de afgelopen twee weken de mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie in Pekela. Ze spraken daarvoor met alle gekozen partijen uit de gemeenteraad. Uitkomst van deze gesprekken is dat een samenwerking van de die grootste partijen (SP, SvP en PvdA) voor de hand ligt.

Pim Siegers: ‘Pekelders hebben ons op 21 maart de puzzelstukjes in handen gegeven voor een nieuw gemeentebestuur. Onze opdracht was om te bekijken welke puzzel qua grootte en kleur het beste paste. In alle gesprekken kwamen maar liefst zeven coalities ter sprake, want nagenoeg alle partijen zien zichzelf terug in het college. Wat ons betreft is het logisch dat nu eerst de drie grootste partijen in de raad het voortouw nemen in de volgende formatiefase.’

Verkenningsrapport
Het verkenningsrapport is woensdagavond 4 april 2018 door de fractieleiders van de zeven gekozen partijen vastgesteld. Daarmee is voor iedereen openbaar wat de voorkeurscoalities van de verschillende partijen waren. De betrokken partijen hebben aangegeven zo snel mogelijk te starten met de onderhandelingen.

KLIK HIER voor het volledige verkenningsrapport.

Ingezonden

Datum 6 april 2018 Redactie

Action terug naar winkelcentrum de Helling

RTV1

OUDE PEKELA – Het filiaal van de Action keert terug naar winkelcentrum de Helling in Oude Pekela. Wethouder Hennie Hemmes maakte dit vrijdag 16 maart 2018 bekend namens het college van de gemeente Pekela. De verwachting is dat in de herfst van dit jaar de Action haar deuren opent in het winkelcentrum.

Oude Pekela Centraal
Het centrumgebied van Oude Pekela is in ontwikkeling. Het wordt voor en door Pekelders ingericht. De terugkeer van de Action naar de Helling is hier een onderdeel van het plan Oude Pekela Centraal. De Action zit nu nog gevestigd aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela. Op deze locatie worden in de toekomst woningen gebouwd.

Grote aankoop
De gemeente Pekela heeft het pand aan de Feiko Clockstraat, waar de Action nu gevestigd is, gekocht. Door deze grote aankoop is er in totaal aan 4000m2 minder leegstaande winkelruimte in Pekela. Het centrum van Pekela wordt hierdoor compact en heeft geen kans op verpaupering. Deze visie wordt uitgewerkt in het centrumplan Oude Pekela Centraal.

Mooie ontwikkeling
Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het is een mooie ontwikkeling en een prima invulling voor de leegstaande panden in de Helling. Er ontstaat op deze manier meer loop in het winkelcentrum en daar gaan de gevestigde ondernemers ook van profiteren.’’

Datum 16 maart 2018 Redactie

Stand van zaken Centrumplan Oude Pekela (Update met film)

Concept: Ontwikkelingsplan Oude Pekela F)Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december was er in een openbare info-raadsvergadering een presentatie concept-ontwikkelingsplan Centrum Oude Pekela. Dit werd getoond door middel van een video waarin een beeld wordt gegeven van hoe het gaat worden. Het hele proces richtte zich sterk op een brede participatie. Grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen werden bij elkaar gebracht om mee te denken over het nieuwe Centrumplan Oude Pekela. De raadzaal zat dan ook bomvol. Voor een ieder was er een kopje koffie en wie geen stoel meer kon vinden werden er simpelweg stoelen bijgesleept, zodat iedereen de presentatie comfortabel kon volgen.

Wethouder Hemmes gaf aan dat er druk gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het centrum. “Er is veel respons geweest op de prachtige inspraakmomenten voor de inwoners. Veel ideeën zijn daaruit gekomen waar we wat mee kunnen doen. Vanavond wordt er een concept ontwikkelingsplan gepresenteerd. Het is nog niet helemaal rond maar zal klaar zijn voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018. De sloop is nu achter de rug, we gaan nu beginnen met de opbouw van het centrum van Oude Pekela”.

De presentatie werd getoond onder begeleidend commentaar van procesbegeleider Martin van Wijck.
Hij schetste nogmaals in het kort de essentie van het concept-ontwikkelingsplan. “De aanleiding van het plan was de leegstand en verpauperde situatie in het centrum van Oude Pekela en de negatieve invloed die dat had op de leefbaarheid van het dorp. Leefbaarheid is de waardering van ieder individu voor zijn of haar situatie of leefomgeving. Daar zijn veel factoren van invloed, niet alleen ruimtelijke maar ook sociale-culturele, werk en inkomen, milieu en zorg. Omdat het ieder individu aangaat is het belangrijk om samen met hen de zaak aan te pakken. Het proces richtte zich heel sterk op een brede participatie, daarom hebben we grote groepen mensen, bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen bij elkaar gebracht om samen na te denken over Oude Pekela. Van het begin af kwamen er grote stromen binnen vol met ideeën, ambities en voorstellen hoe de toekomst er uit zou moeten zien. Gevoed door de nodige nieuwsbrieven en internet leidde dit tot groot enthousiasme en betrokkenheid. Mensen die nu op bezoek komen in het centrum vinden dat er te weinig beleving en gezelligheid is”.

Ambities en uitgangspunten van de planontwikkeling
Hoofddoel is het verbeteren van de leefbaarheid van het centrum. Werk en sociale deelname versterken en initiatieven stimuleren en anticiperen op veranderingen in de toekomst. Meer aandacht en mogelijkheden voor recreatie maar ook sport en gezondheid is van belang voor jong en oud.

CO2-neutrale gemeente
Er wordt gestreefd naar een CO2-neutrale gemeente door middel van duurzame energieopwekking, energiezuinig beleid, hergebruik van materialen en benutten van regionale producten. Een en ander heeft er toe geleid dat er 3 ontwikkellijnen kwamen, te weten: Pekela in beweging, het kloppend hart en een nieuw gezicht van Oude Pekela. Op deze lijnen volgt een verdere detaillering.

Overzicht voor de raadsleden
Aan de raad werd een overzicht getoond waar uit bleek dat het concept ontwikkelingsplan uiteen valt in 19 afzonderlijke deelprojecten. (Zie bijgaande foto’s). De planning liet zien dat er nog veel tijd gaat zitten om het te realiseren omdat de samenwerking met inwoners en ondernemers een belangrijke factor blijft. De planning loop door tot 2023. Voor de besluitvormende raadsvergadering in januari 2018 wordt momenteel hard gewerkt om alle deelprojecten door te berekenen en uiteindelijk daarvan de som te bepalen zodat de raad daardoor alle inzicht heeft om een definitief besluit te nemen. Alle partijen van de gemeenteraad spraken hun waardering uit over de gepresenteerde plannen en zijn overtuigt dat dit de leefbaarheid van Pekela zal vergroten.

Kelder waar Scapino en de bibliotheek vroeger gehuisvest was
Met betrekking tot de kelder onder het winkelcentrum De Helling waar vroeger Scapino en de bibliotheek waren gehuisvest is nog niet besloten wat daarmee te gaan doen. Voorlopig laat men het zitten en afhankelijk van de nadere uitwerking van de plannen zal bekeken worden of de kelder wordt gebruikt of niet.

UPDATE: Concept ontwikkelingsplan visie in beeld. Bron: Gemeente Pekela

F) Wilma Swarts RTV1
Datum 15 december 2017 Redactie

Onderwijs huisvestingsproblematiek in Oude Pekela

Gemeenteraad Pekela F) Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 12 december sprak het college van bestuur SOOOG voor de gemeenteraad over de problematiek onderwijshuisvesting in Oude Pekela. Op basis van het aantal leerlingen kampt de Willibrodusschool in de Groenling met ruimte tekort. SOOOG en het College van Pekela herkennen de ontstane problemen, maar voorlopig is er nog verschil in oplossingen. Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?

In gezamenlijk overleg met alle gebruikers van de Groenling is op dit moment een oplossing gevonden door het handvaardigheidslokaal in gebruik te nemen als leslokaal. Volgens het SOOOG kan dit de komende jaren gehandhaafd blijven en is een interne verhuizing hiermee voorlopig voorkomen. Ook extra kosten zouden daardoor worden bespaard. Wethouder Hennie Hemmes wil echter komen tot een duurzame oplossing.

SOOOG pleit voor een Integraal Kind Centrum
Een interne verhuizing zal sowieso dan niet meer plaatsvinden, mits op korte termijn wordt besloten om te starten met de eerste Integrale Kind Centrum in de regio. Deze kan gerealiseerd worden in het gebouw van de Feiko Clockschool. In dit centrum werkt dan onderwijs, peuterwerk en kinderopvang in één doorgaande lijn samen in de ontwikkeling van het kind. Vroeg beginnen is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen en loont ook op lange termijn, zowel voor het kind, ouders en de samenleving, aldus de heren Hulst en Hansen. Ze wezen de gemeente op de preventieve functie en vroegtijdige herkenning van mogelijke problemen. Samenwerking tussen Onderwijs, Zorg en Centrum Jeugd en Gezin kunnen de aanpak goed invullen. Nieuwe wetgeving, onder ander over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vraagt om een juiste besluitvorming om deze onderwerpen te nemen.

SOOOG is al langer bezig met het ontwikkelen van een IKC
En willen daar graag in opmaat naar de kind-voorzieningen nu een nieuwe start mee maken. Er is meer dan voldoende ruimte in het gebouw van de Feiko Clock en het is een nadrukkelijke wens vanuit de ouders en van toekomstige ouders om een start te maken. Het IKC is dagelijks open van 7.00 tot 19.00 uur. Het is niet alleen aantrekkelijk voor ouders maar zeker ook voor de gemeente. Het biedt ouders met een nul-uren-contract een sociaal maatschappelijk oplossing. Ook zal een IKC voordelen hebben op de huisvestingproblemen op de Groenling. Met de IKC op de Feiko Clockschool richten we ons op alle ouders die nu op de Groenling hun kinderen hebben. Bij een IKC is er een dagopvang met slaapvoorzieningen, dat vraagt wel enige aanpassingen in het huidige schoolgebouw. De kosten van inrichting c.q. aanpassingen van een IKC komen te liggen bij de gebruikers en niet bij de gemeente. IKC heeft goed op elkaar afgestemde voorzieningen voor kinderen van de leeftijd 0 t/m 12 jaar of soms tot 14 jaar in één gebouw.

Destijds heeft de gemeente Pekela de keus gemaakt
De peuterspeelzaal te concentreren op één locatie in De Groenling. Met een IKC voorziet SOOOG dat meer ouders bewust gaan kiezen voor deze school. Er zal hierdoor een andere spreiding van leerlingen ontstaan tussen de Groenling en de Feiko Clock. De beschikbare ruimte van de Groenling zal toenemen maar dat hoeft niet te leiden tot leegstand. Het zou op termijn kunnen ook daar een IKC in te gaan vestigen.

Samenvattend ziet SOOOG kansen en geen belemmeringen
“We kunnen kinderen één doorgaande lijn in ontwikkeling bieden en hierdoor een enorme service bieden aan huidige en toekomstige ouders. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om de ruimte die we hiervoor willen gebruiken weer op te eisen en deze zullen dan in oude staat weer worden opgeleverd. We vragen het college en de raad om snel een besluit te nemen om in de Feiko Clockschool te kunnen starten met een IKC en op de Groenling een pas op de plaats te maken en met alle betrokkenen in overleg te gaan over de nieuwe inrichting van de Groenling”. Volgens SOOOG is tussen de besturen van beide scholen een uitstekende relatie. Vóór de zomervakantie heeft SOOOG een aanvraag ingediend bij de gemeente om te starten met IKC. De gebruikersvergunning hoort de gemeente af te geven. “Als besluitvorming uitblijft kunnen we niet starten”.

Mevrouw Anja van Duivendijk van de Kompanjie geeft inzicht 
IKC is onderwijs in één doorgaande lijn maar wettelijk is het nog niet mogelijk om dit te gieten in één organisatie. Momenteel is het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelwerk organisatorisch van elkaar gescheiden. De stand van zaken per 1 oktober 2017 is dat er 563 leerlingen zijn. Een lichte daling op een eerdere meting maar de verwachting is dat er een toename zal komen, gebaseerd op de onderbouw (groepen 1 t/m4) van de scholen die aan het groeien is. Er is in totaal voldoende ruimte voor al onze basisschoolleerlingen. De Willibrodusschool breidt sterk uit, Hendrik Westersschool heeft wat leegstand. Bij de Feiko Clockschool is leegstand ontstaan met name vanwege sluiting AZC, het ging hier om 45 leerlingen.

Katholiek, Christelijk en Openbaar Onderwijs moet er in gezamenlijkheid uitkomen.
Als de gezamenlijke scholen er niet uitkomen om tot een duurzame oplossing te komen qua huisvesting zal de gemeenteraad de knoop moeten doorhakken. Er zijn verschillende opties maar deze hebben ook verschillende kostenplaatjes. Wettelijk zou er in één gebouw  2 openbare scholen kunnen maar SOOOG is daar geen voorstander van. Willibrodusschool wil niet op 2 locaties zitten en het bijbouwen van 2 tijdelijke lokalen aan de Groenling wordt afgewezen door de gemeente. Dit gaat tenminste 100.000 euro kosten en interne verhuizingen maakt het lastig vanwege de onvoorspelbaarheid groei, waardoor ook geen duurzame oplossing mogelijk is. De Zevensprong is zeer tevreden met de Groenling en wil blijven zitten.

Wethouder Hemmes beantwoord op vragen gemeenteraad:
“We zijn als gemeente al een hele tijd bezig met de verschillende schoolbesturen er toch uit te komen. We willen een duurzame oplossing voor de komende 4 of  5 jaar, die ook financieel haalbaar is. We zijn als college voorstander van een IKC maar eerst willen we met alle scholen eruit komen. We blokkeren geen opties, behalve de optie bijbouwen lokalen terwijl 400 m verderop lokalen leeg staan, dat zou neerkomen op kapitaalvernietiging. Er is geen leerlingenstop bij de Willibrodusschool, als er geen andere argumenten meer zijn zouden ze dit kunnen overwegen, maar daar gaat de gemeente niet over. De harmonisatiewet kinderopvang en peuterspeelwerk zal ingaan 1 januari 2019. Er gaat dan heel wat veranderen en er zal flink wat minder geld ter beschikking zijn voor het peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang heeft zijn eigen inkomstenregels. Ook heeft de gemeente te maken met contracten met de Stichting Peuterspeelwerk. Wij willen graag snel handelen maar daarnaast willen we ook zorgvuldig zijn. Ik ben bij alle scholen inmiddels langs geweest en elke school heeft zijn eigen belang en als wethouder moet ik werken naar een oplossing die voor alle scholen acceptabel is. Ik hoop op korte termijn eruit te zijn, mocht dat niet lukken, dan zal het college en gemeenteraad een besluit moeten nemen.

Wethouder Hemmes nodigt SOOOG uit aan te schuiven met overleg Primenius
Volgende week heeft de wethouder een overleg met Primenius (Stichting verzorgt Katholiek Basisonderwijs voor 32 scholen in Drenthe en Groningen). Hij vraagt het SOOOG daarbij aan te schuiven en hoopt nog voor de Kerstdagen met een prachtig voorstel te komen. Zo niet dan gaat het college in januari 2018 ermee verder. De druk zal dan wel opgevoerd worden, gezien de geluiden vanavond geuit door de gemeenteraad.

Moet de gemeenteraad uiteindelijk een Salomonsoordeel vellen?
Wat SOOOG betreft niet, ze vragen goedkeuring om te starten en daarmee de problematiek binnen de Groenling tegelijk oplossen. “We denken dat zowel in de Groenling als de Feiko Clockschool een IKC mogelijk is, natuurlijk afhankelijk van behoefte van de ouders”.

 

Datum 13 december 2017 Redactie

Frustraties bij wethouder over besluit DB Kompanjie

GEMEENTE PEKELA – Frustraties bij wethouder Hemmes over besluit DB-leden Veendam van de Kompanjie. Gisteravond 21 november moest de gemeenteraad van Pekela een beslissing nemen over het voorstel “Met vereende krachten doorpakken”.

Daaraan voorafgaande kreeg de raad echter een mededeling van een besluit Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Een paar uur eerder werd bekend dat de leden uit Veendam principieel tegen waren dat als gevolg van het voornoemd rapport, om 2,5 fte van de Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering, het nieuwe werkbedrijf. Veendam vindt dat niemand iets uit de Kompanjie mag weghalen, terwijl Veendam in deze geen enkele risico zou lopen. Hierdoor staakten de stemmen en wordt het besluit naar de volgende DB-vergadering geschoven.

Het rapport is een uitwerking van het convenant dat is opgesteld na ondertekening van het Akkoord van Westerlee in 2015. Uit dit akkoord zijn inmiddels gestapt Stadskanaal en Veendam. Wethouder Hemmes: ‘We werden volledig verrast door deze opstelling van Veendam, op persoonlijke titel voegde hij daaraan toe: “De frustraties bij Veendam zijn blijkbaar heel diep omdat wij als Pekela wel doorgegaan zijn met de uitvoering van het Akkoord. Het voelt gewoon niet lekker”.

“Het ontstane meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela (hopen wij) geen gevolgen voor de samenwerking met Veendam, en heeft ook geen gevolgen op besluitvorming van het voorstel wat nu voorligt”, aldus Hemmes.

SP-woordvoerder Pim Siegers reageerde geërgerd: “Wat heeft Veendam eigenlijk hier mee te maken, ze meent zich een mening te moeten aanmeten over een lokale besluitvorming waar de gemeenteraad van Pekela alleen overgaat”.

Dit gevoel werd door andere partijen gedeeld. Het voorliggende voorstel werd unaniem aangenomen en daarmee kan Werk In Uitvoering van start gaan

Datum 22 november 2017 Redactie

Discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

Werkorganisatie De Kompanjie Veendam Pekela

PEKELA/VEENDAM – Voorstel tot overhevelen van personeel naar Werk in Uitvoering geeft discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

In het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie van dinsdag 21 november 2017 waren de DB leden van de gemeente Veendam principieel tegen het voorstel, om als gevolg van het rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’, 2,5 fte van De Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering.

De gemeente Pekela en Veendam zijn niet in overeenstemming gekomen over het voorstel. Met het voorstel van de gemeente Pekela loopt de gemeente Veendam geen financiële risico’s, deze zijn volledig afgedekt. Nu de stemmen zijn gestaakt wordt het voorstel in de volgende DB vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Dit meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela geen gevolgen voor de samenwerking met de gemeente Veendam.

Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming van het voorstel dat tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pekela op 21 november 2017 in de raad wordt besproken. “Jammer dat het zo gelopen is. Ik hoop dat wij er in een volgende DB vergadering wel uitkomen”, aldus wethouder Hennie Hemmes.

Ingezonden

 

Datum 22 november 2017 Redactie

Start sloop leegstaand deel De Helling Pekela

Archieffoto Herman Alink – Oude gedeelte winkelcentrum De Helling – Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zoals bekend is de gemeente Pekela bezig met de ontwikkeling van het centrumgebied Oude Pekela. De totale investering in de plannen is 5 miljoen euro. Daarvan draagt de provincie Groningen 2 miljoen euro bij en de gemeente 3 miljoen euro. De provincie Groningen heeft een aantal subsidievoorwaarden gesteld waaronder het slopen van leegstaande panden.

Sloopvoorwaarden provincie
In het centrumgebied van Oude Pekela zijn al meerdere panden gesloopt, maar het leegstaand deel op de hoek van de Feiko Clockstraat/Raadhuislaan, de zogenaamde ‘witte doos’, staat nog op de sloopagenda. Op maandag 13 november 2017 starten de sloopwerkzaamheden.

Informatiebijeenkomst
De direct aanwonenden en ondernemers zijn op 6 november bijgepraat door de gemeente over de eventuele geluidsoverlast – of verkeershinder. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken. De doorgaande weg hoeft niet te worden afgezet.

Doorn in het oog
Wethouder Hennie Hemmes: “Na jaren zullen we dan eindelijk de doorn in het oog van het centrumgebied kunnen gaan slopen. Het deel waar de Zeeman in zat, blijft staan en wordt opgeknapt. Hiermee wordt de toekomst van Oude Pekela weer wat concreter”.

De sloop van het pand neemt 3 weken in beslag.

Datum 7 november 2017 Redactie

Plein Veendam/Pekela presenteert zich op Promotiedagen

Archieffoto: Herman Alink

VEENDAM/PEKELA – Vandaag  7 en woensdag 8 november  is het weer zover: dan vinden de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland plaats in Martiniplaza in Groningen. Ook dit jaar met het Plein Veendam/Pekela. Het Plein Veendam/Pekela wordt op dinsdag 7 november 2017 om 13.30 uur op ludieke wijze geopend door wethouder Henk Jan Schmaal en wethouder Hennie Hemmes. De gemeenten Veendam en Pekela presenteren zich gezamenlijk in één stand.

Pekela en Veendam
Het thema van het Plein Veendam/Pekela dit jaar is ‘Innovatie’. Ondernemers uit de beide gemeenten houden gedurende de twee dagen pitches over hun innovatieve onderneming. De opbrengst van de deelnamekosten voor een pitch komt ten goede aan het initiatief “Ondernemen vanuit je hart”(initiatief van Parkmanagement samen met Stichting Groningen Hartveilig). Dit initiatief wil meer AED’s per vierkante kilometer om zo meer levens te kunnen redden. De pitches zijn een initiatief van de gemeenten Veendam en Pekela, Veendammer ondernemers Compagnie en Parkmanagement De Veenkoloniën.

Netwerken
Een belangrijk onderdeel van de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland is netwerken en kennismaken met ondernemers uit Noord-Nederland. Daarom organiseert de Veendammer Ondernemers Compagnie op woensdag 8 november van 16.00 uur tot 17.00 uur een netwerkbijeenkomst.

Het Plein Veendam/Pekela is te vinden in de Borgmanhal en is te herkennen aan de grote gloeilamp boven het plein. De beurs is geopend van 12.00 tot 22.00 uur.

Datum 7 november 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal