Direct naar de inhoud.

Zorgen om verkeersoverlast als plan dorpshart Exloo doorgaat

Ontwerp Hallenhoes in dorpshart van Exloo Bron: Gemeente Borger-Odoorn

EXLOO – Op 14 december vorig jaar legde de gemeente Borger-Odoorn het plan voor het nieuwe dorpsplein en centrumgebouw in Exloo ter inzage. Eén persoon nam de moeite om bezwaar aan te tekenen. De vrees? Parkeeroverlast en de komst van horeca.

Het dorpshart van Exloo zal behoorlijk op de schop gaan. Dat bleek uit de plannen van de dorpsraad, die zich van de gemeente over de invulling van het centrum mocht buigen. Het plan voor de transformatie van het dorpshart, waar in 2017 destilleerderij Turv afbrandde, zou al met al 1,2 miljoen euro gaan kosten.

De indiener van het bezwaar is van mening dat er, onder meer door de komst van een Hallenhoes en eventuele horeca, een forse toename van verkeer door het dorp ontstaat. Daarnaast, zegt de indiener, is het bouwvlak dichter bij een woning dan de vorige bebouwing. Tel dat bij elkaar op en het bezwaarschrift tegen het ontwerpbestemmingsplan ligt praktisch klaar.

Niet op oorspronkelijke plek

Het Hallenhoes zou volgens het plan niet worden herbouwd op de oorspronkelijke plek, maar ergens anders op het perceel. De indiener verzoekt de gemeente Borger-Odoorn om de achtergevel van voormalige Rabobank als uiterste gevellijn aan te houden. Bovendien is de Zuiderhoofdstraat op het deel waaraan het plein zich bevindt al erg druk, meent hij. Dat zou gevaarlijke situaties met zich meebrengen en een flinke toename in het aantal geparkeerde auto’s.

De grootste verrassing van het hele plan zit voor de omwonende in het feit dat de gemeente voornemens is horeca toe te staan in het nieuw te bouwen gebouw. In het verleden zou altijd gesteld zijn dat dat niet zou gebeuren. Daarom dringt hij erop aan om geen horeca toe te staan met het oog op extra drukte en de invloed daarvan op zijn persoonlijke woon- en leefomgeving.

Opstellen reactie

Op een antwoord van het college moet de indiener waarschijnlijk nog een tijdje wachten. De gemeente is namelijk bezig met een reactie op de zienswijze van de omwonende. ‘We zijn nu bezig met het opstellen van een reactie op de zienswijze. Die reactie gaat vervolgens samen met het bestemmingsplan naar college en vervolgens raad. De raad besluit dan over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het is nog niet bekend wanneer het plan daadwerkelijk in de raad komt’, aldus de gemeente.

Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) voegt daar nog aan toe: ‘Wij gaan niet eerder naar de raad met dit plan voordat er een deugdelijke financiële onderbouwing ligt. Dat is nu ook nog niet het geval.’ Wind verwacht dat de realisatie in de nazomer van dit jaar ondoenlijk is: ‘Ik ben best optimistisch, maar dat gaat niet lukken.’

Dit is een artikel van RTV Drenthe en Tom Meijers. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 27 maart 2022 Redactie

Smileys voor een veilig verkeer in Borger-Odoorn: ‘Het gaat vooral om het gedrag’

Wethouder Nynke Houwing overhandigt een smiley aan Marijke Kardol van Dorpsbelangen Buinerveen | Foto: Gemeente Borger-Odoorn

BORGER – Afgelopen woensdag kregen enkele vertegenwoordigers van de dorpsbelangen van Borger-Odoorn een verkeers-smiley uit handen van wethouders Houwing en Wind. De smileys fungeren als snelheidsmeter. Wanneer mensen zich aan de snelheid houden krijgen ze een lachend gezicht, mochten ze te hard rijden een pruilende smiley. De bedoeling is dat de lachende en pruilende smileys worden opgehangen op plekken waar vaak te hard wordt gereden.  

Belangrijk thema

Volgens de gemeente is verkeersveiligheid een belangrijk terugkerend thema voor haar inwoners. Het zou tijdens dorpsbezoeken door de wethouders veelvuldig genoemd worden. ‘Er wordt op sommige plaatsen stelselmatig te hard gereden en dat draagt niet bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen’, aldus verkeerswethouder Nynke Houwing. ‘Vanuit de gemeente proberen we hier op allerlei manieren iets aan te doen. We passen de wegen aan of verlagen de maximumsnelheid. Maar uiteindelijk gaat het vooral om gedrag. De smileys kunnen daarin een positieve bijdrage leveren’.

Volgens wethouder Niek Wind zijn de smileys een mooi voorbeeld van bewonersparticipatie. ‘De dorpsbelangen hebben hierin een voortrekkersrol gehad en zij krijgen nu ook zelf de regie op inzet en gebruik van de smileys. De gemeente faciliteert hen met materiaal, onderhoud en educatie over het gebruik, maar de verantwoordelijkheid ligt verder bij hen.’

Dorpsbelangen

De digitale snelheidsmeters kunnen de dorpsbelangen zelf plaatsen, programmeren en uitlezen. Het biedt hun inzicht in het lokale weggebruik en rijgedrag. En daar kunnen ze conclusies uit trekken, maar daarmee kunnen ze ook de inwoners informeren, confronteren, motiveren of stimuleren om dat gedrag al of niet aan te passen. 

 

 

Datum 11 december 2021 Hielke Bosch

Foutje, bedankt: huur door corona kwijtgescholden, tóch nota in de bus

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Waar RTV1 eerder meldde dat de gemeente Borger-Odoorn de huur kwijtschold voor alle verenigingen, blijkt vanochtend dat de gemeente tóch facturen naar voetbalverenigingen de deur uit heeft gedaan. De gemeente geeft aan dat dit een foutje is. De negen voetbalverenigingen kregen allemaal een rekening met huur voor het vierde kwartaal. Wethouder Wind: ‘Dit is te wijten aan een fout. We hebben vorig jaar maart besloten geen huur te vragen. Dit is in het college besloten tot en met augustus. We zijn vergeten een nieuw besluit te nemen voor het vierde kwartaal.’

‘Niet betalen’

Hierdoor stuurde het systeem van de gemeente automatisch weer facturen naar de voetbalverenigingen. De PvdA in de gemeente stelde hier al schriftelijke vragen over aan het college. “Maar de clubs die al betaald hebben, krijgen het geld terug”, zegt Wind. De gemeente werd op de fout gewezen door één van de clubs, die verrast reageerde op de rekening. “Ik heb toen gezegd: niet betalen”, zegt Wind.

De gemeente heeft de fout inmiddels hersteld. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro aan huur per jaar. “We vinden het niet passend om in deze tijden huur te vragen. En van dit bedrag lig ik als wethouder financiën ook niet wakker.”

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 22 oktober 2021 Rutger Breider

Geen huur voor binnen- en buitensportaccommodaties tijdens coronacrisis

De sporthal in Borger

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn vraagt geen huur van sportkantines van sporthallen en voetbalvelden. Dit besluit nam Borger-Odoorn als eerste Drentse gemeente al in maart 2020, bij aanvang van de coronacrisis. Zij handhaaft dit besluit zolang de coronacrisis voortduurt en er geen volwaardig gebruik kan worden gemaakt van de accommodaties door de geldende coronamaatregelen.

Wethouder Niek Wind: “Als gemeente willen wij de financiële druk voor sportverenigingen enigszins verlichten door tijdens de coronacrisis geen huur in rekening te brengen. Door de verplichte sluiting en beperking op het gebruik van de accommodaties drogen de inkomsten van de verenigingen, bijvoorbeeld uit de kantineverkoop op. We willen graag coulant zijn en hebben daarom al sinds maart vorig jaar proactief de inning van de huur voor de voetbalaccommodaties en kantines stopgezet. Voor de voetbalverenigingen betekent dit dat de gemeente geen huur int, ongeacht of vanuit de rijksoverheid er compensatie wordt geboden voor gederfde huurinkomsten.”

Deze maatregel blijft van kracht zolang de coronacrisis voortduurt en er geen normaal gebruik van de sportvoorzieningen mogelijk is.

Voor het gebruik van gymzalen en sporthallen geldt het uurtje-factuurtje principe. Hierbij is tevens afgesproken dat de zaalhuur tot een minuut voor aanvang van een activiteit nog kan worden geannuleerd. Dit betekent dus dat verenigingen alleen huur betalen voor de momenten dat ze werkelijk gebruikmaken van de sporthal of gymzaal.

Datum 22 oktober 2021 Rutger Breider

Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af

Gemeentehuis B-O in Exloo

EXLOO – Met een positief resultaat van € 577.000 sluit Borger-Odoorn het boekjaar 2019 goed af. De coronacrisis en de herziening van het Gemeentefonds brengen de gemeente voor de komende jaren echter veel financiële onzekerheid.

Meevallers

In 2019 had Borger-Odoorn meevallers op het gebied van jeugdhulp en de uitkering Gemeentefonds. Bij de Wmo was er een tekort. Het voordelig resultaat stort de gemeente in de Vrije Algemene Reserve. Wethouder financiën, Niek Wind, is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we 2019 positief afsluiten. Daardoor kunnen we onze reservepositie versterken en hebben we meer vet op de botten voor de toekomstige onzekere jaren.”

Tekort

Over 2020 verwacht de gemeente geen voordelig resultaat. De Bestuursrapportage 2020-I laat een verwacht tekort zien van € 555.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Zo heeft Borger-Odoorn de verwachte opbrengsten van de toeristenbelasting moeten verlagen met € 300.000. Er is in deze rapportage nog geen rekening gehouden met compensatie van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat er wel compensatie voor gemeenten komt, maar de hoogte van deze compensatie is nog niet bekend. De bestuursrapportage sluit daarom met een tekort. Het college gaat er overigens van uit dat het Rijk de gemeenten volledig compenseert voor de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Onzeker

De Kadernota 2021 laat net als de bestuursrapportage een onzeker beeld zien voor toekomstige jaren. De verwachting is dat Borger-Odoorn vanaf 2022 minder middelen van het Rijk zal ontvangen door de herziening van het Gemeentefonds. Dit komt doordat Borger-Odoorn een kleine plattelandsgemeente is. Als de herziening zal doorgaan, kan dit grote gevolgen hebben voor plattelandsgemeenten zoals Borger-Odoorn. Niek Wind: “Wij gaan samen met andere plattelandsgemeenten een lobby doen, zodat er meer middelen naar plattelandsgemeenten gaan. Bij de begroting 2021 verwachten we hierover meer zekerheid. Voor ons college is het in verband met deze onzekerheid van belang een beleidsarme Kadernota 2021 aan te bieden en op dit moment geen voorstellen om grote (structurele) uitgaven te doen.”

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Nieuw portaal voor financiële verantwoording

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Borger-Odoorn heeft gedurende de afgelopen paar jaar de begrotingscyclus in een nieuw jasje gegoten. De ambities en plannen staan hierin centraal, de cijfers over inkomsten en uitgaven zijn meer ondersteunend.

De volgende stap in dit vernieuwingsproces is de digitale presentatie van de financiële stukken. Wethouder financiën, Niek Wind, presenteerde  op 2 juni (vandaag) het nieuwe portaal borgerodoorn.pcportal.nl waar alle documenten in de cyclus van Planning & Control overzichtelijk bij elkaar staan: “Onze wens is om de begroting voor alle gebruikers begrijpelijk en overzichtelijk aan te kunnen bieden. Dat vraagt van ons een andere benadering, dan een ingewikkeld overzicht van cijfers in een lijvig boekwerk, zoals we dat tot voor kort deden. Nu kunnen we het financiële plaatje van de gemeente zelfs online laten zien in het nieuwe planning & control portaal. Een mijlpaal waar we als gemeente trots op zijn. Ik hoop dat deze nieuwe manier van presenteren zowel voor de gemeenteraad als voor alle andere geïnteresseerden helderder licht werpt op ons huishoudboekje.”

Het proces om te komen tot een nieuwe stijl van begroten startte in 2018 met de eerste begroting in één oogopslag. Dit was de overzichtelijke weergave van de ambities van Borger-Odoorn, volgens de thema’s Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst, Onze leefomgeving en Onze portemonnee. In het nieuwe portaal zijn ook alle andere stukken in de jaarcyclus van de begroting te vinden, te beginnen met de jaarrekening over 2019.

De gemeenteraad zal de jaarstukken 2019 in de vergadering van 25 juni 2020 behandelen.

Datum 2 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Grote actie voor voetbal in 2e Exloërmond

Bron: RTV Drenthe

TWEEDE EXLOËRMOND/EXLOO – Gewapend met 1415 handtekeningen, een trekker met aanhanger, een groot spandoek en circa 40 jeugdleden sterk trok voetbalclub De Treffer ’16 uit Tweede Exloërmond dinsdag naar het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo.

Daar werd aan wethouder van de gemeente, Niek Wind, duidelijk gemaakt dat het besluit dat de Treffers niet meer welkom zijn op de sportvelden in 2e Exloërmond teruggedraaid moet worden.

Drie opties

Wat De Treffer ’16 wil is dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn een aangenomen motie herziet. Daarmee werd de clubs TEVV en De Treffer ’16 opgedrongen om er samen uit te komen. Die motie van vorig jaar oktober had drie opties: naast elkaar voortbestaan, fuseren of: de stekker gaat uit het voetbal in 2e Exloërmond.

De stekker eruit

Drie weken geleden nam de gemeente Borger-Odoorn het besluit om de stekker uit het voetbal in 2e Mond te trekken. Zowel leden van De Treffer ’16 als TEVV mogen komend seizoen de voetbalvelden in het dorp niet betreden. “Na volgend seizoen zijn er nog heel wat seizoenen. Dus de deur staat nog steeds op een kier, maar wel even pas op de plaats”, aldus wethouder Niek Wind tegenover RTV Drenthe.

Aan het besluit van de gemeente Borger-Odoorn ging een jarenlange ruzie tussen de clubs TEVV en De Treffer ’16 vooraf.

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 27 mei 2020 Hielke Bosch

Borger-Odoorn huldigt topsporters

.
BORGER-ODOORN – Wethouder Niek Wind heeft op dinsdagavond 28 januari een groep sporters gehuldigd. Deze sporters hebben in 2019 allemaal een uitzonderlijke prestatie geleverd.

Het gaat om sportploegen of sporters die vorig jaar een nationaal kampioenschap hebben behaald. Of sporters die een medailleplaats bij een Europees kampioenschap, wereldkampioenschap of de Olympische/Paralympische Spelen hebben bemachtigd.

Niek Wind kijkt terug op een geslaagde avond: ,,Voor topsport moet je veel doen en laten. Daar heb ik veel bewondering voor. Ook zijn topsporters een inspiratiebron voor amateurs en helpen ze op die manier de samenleving om gezonder te worden. Door deze huldiging laten we zien dat we als gemeentebestuur erg trots zijn op onze sporters.”

Voordracht Drents Sportgala
Tijdens de avond maakte de wethouder ook bekend welke sporters Borger-Odoorn voordraagt voor de sportverkiezing van het Drents Sport Gala op 9 maart aanstaande in het Atlas theater Emmen.

Sportman van het jaar: Tobias Haccou
Sportvrouw van het jaar: Laura Setz
Sportploeg van het jaar: Kegelclub Alinghoek
Sporttalent van het jaar: Isabel de Vries

Categorie sportman
Er werden 2 mannen gehuldigd voor hun sportprestaties in 2019. Tobias Haccou is 20 jaar en komt uit Valthe. Hij is voor de vijfde keer op rij Nederlands kampioen kleiduifschieten geworden op het onderdeel skeet bij de heren junioren. Hij werd het afgelopen jaar 16e op het WK in Italië, 16e op de World Cup in Duitsland en 15e op het EK in Italië. Aankomend jaar Moet Tobias zich bewijzen tussen de senioren.

Mart ten Berge is Nederlands kampioen speerwerpen geworden. Ondanks dat hij een lastig jaar heeft gehad met veel blessures. Op het laatste moment besloot Mart om toch mee te doen met het NK. Daar heeft Mart met een enkelblessure redelijk kunnen werpen en dit resulteerde in de winst.

Categorie sportvrouw
Laura Setz is 19 jaar en 22 december Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter vrije slag bij de Open Nederlandse kampioenschappen korte baan in Tilburg. Daar won ze ook zilver op de 800 meter vrije slag en brons op de 400 meter vrije slag.Laura is een lange afstand zwemmer en traint gemiddeld 22 uur per week. Door de week verblijft ze in een gastgezin in Drachten om te kunnen trainen.

Categorie sportploeg
Kegelclub Alinghoek gooit op landelijk niveau met 2 teams. Team 1 zit in de hoogste divisie en team 2 zit in de tweede divisie. In 2019 hebben beide teams zich geplaatst voor de landelijke bekerfinale in Groningen op 24 november 2019. Team 1 werd voor het eerst in de clubhistorie Kampioen. Team 2 eindigde op de 7e plaats.

Categorie sporttalent
Isabel de Vries is 15 jaar en woont in Exloo. Ze is lid van de schietvereniging Emmen 2000. Isabel is lid van het Talententeam Noord van de KNSA en is in 2019 Nederlands kampioen geworden bij de Dames Junioren B (15-17 jaar), op het onderdeel olympisch luchtgeweer 10 meter. Verder is ze districtskampioen geworden bij de Dames Junioren B.

Elwin Lok is 17 jaar en turnt bij Turnteam Drenthe. Hij heeft zich via drie voorrondes als eerste geplaatst voor de meerkamp en is Nederlands kampioen 2e divisie meerkamp. Deze meerkamp werd over zes toestellen geturnd. Elwin behaalde een persoonlijk record van totaal 70,65 punten, de nummer twee had 70,05 punten. Kyra Wardenburg uit 2e Exloërmond is acrogymnast en is Nederlands kampioen sprong 3e divisie geworden. Kyra turnt bij DET Valthe en is acrogymnast bij SV DEKO.

Datum 30 januari 2020 Redactie

Samenwerking Rabobank en gemeente Borger-Odoorn

Wethouder Niek Wind

EXLOO – De Rabobank geeft ook dit jaar een financiële bijdrage aan de combicoaches seniorensport van de gemeente Borger-Odoorn. Door deze bijdrage en de inzet van de coaches kunnen ouderen in onze gemeente gezond en fit blijven.

Samen aan de slag

Wethouder Niek Wind is blij met de steun van de Rabobank en de goede samenwerking: ,,De gezondheid van onze inwoners is een belangrijk thema. Door samen te werken met andere partijen krijgen we op dat gebied meer voor elkaar. We waarderen de ondersteuning van de Rabobank Het Drentse Land enorm.”

Investeren in de maatschappij

Rabobank Het Drentse Land wil graag bijdragen aan een gezonde toekomst voor senioren. Een bijkomend voordeel is dat ze op deze manier ook in contact blijven met senioren en hulp kunnen bieden op andere terreinen. Bankieren bij de Rabobank is hiervoor geen voorwaarde.

Gezond en fit

Met het klimmen van de jaren wordt het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belangrijker. De gemeente Borger-Odoorn investeert al jarenlang in de gezondheid van haar inwoners door het programma “Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn”. Naast de combicoaches die zich inzetten voor onze jeugd- en sportverenigingen heeft het team ook een combicoach seniorensport. De afgelopen jaren zijn er door de hele gemeente heen fittesten georganiseerd met als vervolg een 10-weekse kennismaking met sport- en bewegen. Naast het fysieke aspect is hier ook veel gelegenheid tot ontmoeting. Een minstens zo belangrijk doel.

Datum 7 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn heeft een gezonde leefstijl

Wethouder Niek Wind

BORGER-ODOORN – Kinderen in de gemeente Borger-Odoorn zijn minder zwaar dan in de rest van het land. Dat is een van de resultaten van het leefstijlonderzoek dat om de vier jaar wordt gehouden. Het is een manier om te kijken of de aanpak van de gemeente om inwoners gezonder te krijgen daadwerkelijk werkt. Het onderzoek geeft ook richting voor de aankomende periode. Wethouder Niek Wind: ,,Veel gemeenten in Nederland worstelen met overgewicht bij kinderen. In Borger-Odoorn hebben we daar ook geen pasklaar antwoord voor, maar we zijn wel op de goeie weg en zien mooie verbeteringen”

Onderzoek jeugd

Sinds de vorige meting vier jaar geleden (2014) zijn kinderen minder zwaar geworden. Het aantal kinderen met overgewicht is namelijk met 4% gedaald. Andere positieve cijfers gaan over deelnemen aan buurtsportactiviteiten en schoolzwemmen. In onze gemeente heeft 92% van alle kinderen een zwemdiploma. Landelijk is dat 87%. In Valthermond heeft zelfs 95% een zwemdiploma, en de overige 5% zit op zwemles. Er waren ook minder positieve geluiden in het onderzoek. Zo brengen kinderen veel tijd door achter een beeldscherm. 23% van de jeugd zit meer dan 2 uur per dag achter een scherm. Ook zijn er minder kinderen lid van een sportvereniging. Dit is waardevolle informatie voor de aankomende vier jaren en nemen we mee voor de plannen van de volgende periode.

Onderzoek volwassenen

Het onderzoek onder volwassenen laat zien dat er steeds meer gesport wordt. Dit doen volwassenen vooral in ongeorganiseerd verband. Vooral wandelen, fietsen en fitness zijn populair. In 2010 deden 67% van de volwassenen in Borger-Odoorn aan sport. In 2018 is dat gestegen naar 74%, hoger dan landelijk want daar ligt het gemiddelde op 67%. Ook zien we in het onderzoek dat in deze leeftijdscategorie het gewicht gelijk is gebleven.

Programma Gezonde Leefstijl

De gemeente Borger-Odoorn is in 2010 gestart met het programma: Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn. Dit programma maakt inwoners enthousiast om gezonder te leven. De jeugd is een belangrijke doelgroep, maar ook ouderen maken onderdeel uit van het programma. Onderdelen van het programma zijn bijvoorbeeld leefstijlinterventies voor kinderen, naschoolse activiteiten en beweegstimulering voor senioren. In Borger-Odoorn werken we met combicoaches aan het programma Gezonde Leefstijl.

Positief

Het onderzoek laat een positief beeld zien over de gezondheidssituatie van de inwoners van Borger-Odoorn. Niek Wind: ,,Gezondheid is een belangrijk thema in de samenleving, als gemeente vinden we het belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen. De combicoaches spelen daar een sleutelrol in door het programma Gezonde Leefstijl goed uit te voeren. Ik ben trots op de resultaten en ga graag aan de slag met de verbeterpunten voor de volgende jaren.”

Datum 6 maart 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-