Direct naar de inhoud.

Plannen voor zonnepark Borger-Odoorn

Foto: Peter Panneman

BORGER – Landbouwer Jan Reinier de Jong onderhandelt met de gemeente Borger-Odoorn over het pachten van een slordige 20 hectare grond om hier een zonnepark op aan te leggen. Het gaat om het bouwland westelijk van de wijk Daalkampen in Borger.

Eerder was dit land gelabeld als nieuwbouwgrond maar vanwege de huizencrisis is dit toen niet doorgegaan. Ook waren er eerder plannen voor een zonnepark. In 2010 werden deze reeds besproken maar zijn toen gecanceld. Mocht het nu wel doorgaan wil de gemeente Borger-Odoorn het terrein voor een periode van twintig jaar gaan verpachten.

Datum 14 februari 2018 Bert Jan Brinkman

GroenLinks met advies op “Stadskanaal op Zon”

STADSKANAAL – GroenLinks heeft kennis genomen van de aanzet tot een beleidsvisie “Stadskanaal op Zon”. De lokale partij die geen zetel heeft in de gemeenteraad van Stadskanaal adviseert de huidige bestuurders en raadsleden het volgende:

– Burgers en hun initiatieven staan centraal. Wij nodigen de andere politieke organisaties en daarmee de leden van de raad uit, omdat dat uitgangspunt te hanteren. Dit wil zeggen, dat plannen van commerciële partijen worden geparkeerd en eerst burgers in de gelegenheid worden gesteld met plannen te komen en om hiervoor de tijd te nemen. Burgerparticipatie vraagt nu eenmaal om tijd.

– Binnen uw gemeente is er een energiecoöperatie. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur en deze coöperatie samen gaan optrekken en nu nog niets in visies en plannen vastleggen. Zij zijn de geschiktste kandidaat om burgers centraal te zetten. En visies en plannen ontwikkel je samen met burgers.

– Binnen uw gemeente zijn er al twee concrete burgerinitiatieven om tot (kleine) zonne-energie-parken te komen op basis van postcoderoos-model. Hierdoor kunnen de burgers maximaal profijt hebben van de energie van deze parken. Wij roepen u op deze twee als pilots te beschouwen. De praktijkervaring hiermee helpt om samen met burgers tot een beter beleidsvisie en beleidsplan te komen, geënt op de praktijk. Het is nu van achter een bureau bedacht en uit deze stukken blijkt, dat er geen tot weinig feeling is met de barre praktijk.

– Staatsrechtelijk zijn er ongeschreven regels. Een nieuwe gemeenteraad heeft het mandaat van de kiezer om visies en meer-jaren plannen vast te stellen. Het is niet kies om in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen dit te doen en zich dan nog te beperken tot kleine beslissingen. Een beleidsvisie is geen kleine beslissing. Het is dan aan de kiezer om eerst een uitspraak te doen.

– Het argument, dat er haast is vanwege nog beschikbare SDE-middelen is niet juist. In het algemeen kan, ethisch gezien, subsidie geen leidend motief zijn. Maar, bovenal, de bedoelde subsidiepot is nu al leeg door overschrijvingen. En, deze pot wordt pas over een jaar gevuld. Haast maken heeft geen zin, dan had uw bestuur dit al eerder moeten doen, te weten een jaar of meer geleden.

– Gelet op uw planning om tot een vastgesteld beleidsvisie te komen, is dusdanig dat dit in feite samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen. Het over de verkiezingen heen tillen is niet meer dan twee maanden en dat is te overzien en beheersbaar.

Datum 12 december 2017 Bert Jan Brinkman

Visie zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ ter inzage

zonne- energie – (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – Visie op zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ besproken met inwoners en initiatiefnemers. De komst van zonneparken biedt kansen voor het regionale bedrijfsleven en het stimuleren van andere duurzaamheids-maatregelen, aldus het college. Met een zekere omvang van zonneparken wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie.

Niet voor niets is ‘Stadskanaal werkt Duurzaam’ één van de drie pijlers in het onlangs gepresenteerde koersdocument. De komst van zonneparken naar de gemeente en de voorwaarden waarop is gevat in de integrale gebiedsvisie ‘Stadskanaal op Zon’.

Uit deze visie blijkt onder meer dat op voorhand geen locaties worden aangewezen of uitgesloten. Omdat de realisatie van zonneparken maatwerk is, worden in overleg tussen bewoners, initiatiefnemer(s) en gemeente de voorwaarden besproken voor de mogelijke maatschappelijke en landschappelijke inpassing van een plan. Initiatieven voor zonneparken moeten op voldoende draagvlak kunnen rekenen, vandaar dat dit overleg is vereist.

Juist in dit overleg wordt stevig ingezet op de voorwaarden die aan ontwikkelaars worden gesteld en die betrekking kunnen hebben op inwoners. Op locatieniveau gaat het er dan om hoe inwoners rondom een zonnepark hiervan kunnen profiteren. En op gemeentelijk niveau zou het alle inwoners van de gemeente ten goede moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een Gebiedsfonds, verduurzaming van de woningvoorraad en de kans op werkgelegenheid.

Wat betreft de landschappelijke inpassing onderscheidt de gemeente twee zones: de landschappelijke zone met het karakter van het Westerwoldse landschap en de Oplaadzone met een Veenkoloniaal karakter. Vanwege het grootschalige open karakter van de Oplaadzone en de aanwezigheid van aansluitpunten is deze geschikt voor grootschalige zonneparken. Omdat de landschappelijke zone kwetsbaar is, wordt hierin uitgegaan van kleinschalige zonneparken.

De visie op de mogelijke komst van zonneparken is door het college vastgesteld en ligt zes weken ter inzage. Op donderdagavond 7 december is in Theater Geert Teis een drukbezochte bijeenkomst gehouden waarbij zowel inwoners als initiatiefnemers en andere betrokkenen hun zegje hebben gedaan over dit onderwerp. Met name als het gaat om de locatiekeuze, participatiemogelijkheden en landschappelijke inpassing.

Na de terinzagelegging van de visie (begin januari) wordt de gebiedsvisie eerst opiniërend besproken door de gemeenteraad. Uiteindelijk stelt de raad, nog in de huidige samenstelling, de definitieve gebiedsvisie vast in de vergadering op 26 maart.

Datum 11 december 2017 Bert Jan Brinkman

Monnik wekt Veenstroom weer tot leven

Broeder Anthonius bij de turfcentrale van Veendam. (Foto Sietske Schoen)

STADSKANAAL (PSV) – Even leek het er op dat Veenstroom, een van de eerste energie coöperaties van de provincie Groningen, een zachte dood zou sterven, maar niets is minder waar. Cisterciënzer monnik Broeder Anthonius zal het bestuur op 27 december vanaf 10.00 uur bij de turfcentrale in Veendam ontmoeten en vragen Veenstroom door te starten als energie opwek coöperatie voor Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV).

Volgens Broeder Antonius is dit hard nodig. “Wij hebben destijds de venen ontwaterd, zodat we hier gewassen konden verbouwen en zelfvoorzienend werden. Cisterciënzer monniken, zoals ik, bidden weliswaar veel, maar werken doen we zo mogelijk nog harder. De boekweit heeft ons veel goeds gebracht. Maar hadden we maar geweten dat het oorspronkelijke veen door onze ontwatering zodanig kromp dat ze een prooi werd voor het onstuimig geweld van de Dollard.”

Vereende krachten
“Ik geef toe, we hebben toen met vereende krachten dijken aangelegd om te redden wat er te redden viel, maar ik vernam dat het in later eeuwen allemaal nog veel erger werd daarna. De turf werd volledig weggegraven en even leek het er op dat we de graanschuur van het grote Europese rijk zouden worden dankzij de vogelpoep uit landen ver over de zee. Het mocht niet baten. Het landschap werd met kanalen, karton en ontsluitings gekerfd tot in haar lendenen. Tot we zo ver gingen dat we dachten dat we de gassen diep onder ons ongestraft op konden pompen en zelfs aan anderen konden verkopen. Hoogste tijd dus, nu de transitie naar hernieuwbare en schone energie in volle gang is, om niet dezelfde fouten te maken en de inwoners van de Veenkoloniën dit keer zelf de regie over energie en
landschap te geven.”

Broeder Anthonius pleit er voor om nu echt het heft in eigen handen te nemen, want alle kansen zijn voorhanden. “Energie hoeft niet langer in handen van kapitaalkrachtige projectontwikkelaars te zijn, iedere woning kan in principe zijn eigen elektriciteitsfabriek zijn en als we dan de handen ineenslaan houden we grip op onze energievoorziening en ons woongebied.”

Pekela Duurzaam
De energiecoöperatie Pekela Duurzaam neemt hierin al vier jaar het voortouw door onder meer het energieneutraal maken van dorpshuis De Riggel en een energieopwekproject voor verenigingen op sporthal De Spil in Nieuwe Pekela.

“We moeten nu de volgende stap gaan maken om er voor te zorgen dat iedereen profijt kan hebben van de energietransitie en daarom zetten we Veenstroom in als werkcoöperatie voor energieprojecten voor zowel Pekela, Veendam als Stadskanaal. Daarmee kunnen we commerciële ontwikkelaars buiten houden en zorgen dat we de winsten ten goede aan onze inwoners kunnen laten komen.”

De oude turfcentrale in Veendam was landelijk gezien een van de eerste electriciteitscentrales van Nederland en werd bovendien gestookt met authentieke veenkoloniale turf. “Met Veenstroom kunnen we, wat de energietransitie betreft opnieuw het voortouw nemen en onze traditie van durven en aanpakken voortzetten.”

Draagvlak
Het huidige bestuur van Veenstroom maakt ruimte voor nieuwe bestuursleden uit de drie gemeenten om een goede spreiding en draagvlak te krijgen. Wie zich hiervoor wil inzetten, kan zich aanmelden via Hubbeling@live.nl, of bij de monnik op 27 december.

 

Datum 1 december 2017 Bert Jan Brinkman

Bijeenkomst over zonneparken in Geert Teis

Zonnepark – Foto: Peter Panneman

STADSKANAAL – Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen op donderdag 7 december voor de tweede keer hun mening geven over de aanleg van grootschalige zonneparken. In Theater Geert teis presenteert de gemeente die avond vanaf 19.30 uur een visieplan dat aangeeft op welke plekken zulke parken zouden kunnen komen in het buitengebied.

Eerder was er al een bijeenkomst afgelopen zomer. Begin 2018 volgt er een definitief zonnepark plan voor het buitengebied.

Datum 22 november 2017 Bert Jan Brinkman

117.000 Zonnepanelen op industriegrond in Stadskanaal

Industriegrond Stadskanaal

STADSKANAAL – Op maandag 13 november viert Obton – een Deense investeringsmaatschappij in duurzame energie – het startsein van de installatie van een 14 MWp zonnepanelenpark in Stadskanaal die circa 3000 huishoudens kan voorzien van hun jaarlijkse energieverbruik. Dit gebeurt samen met burgemeester Baukje Galama, Jens-Otto Horslund (ambassadeur van Denemarken in Nederland) en Rene Paas (Commissaris van de Koning in Groningen).

 

Deens

De viering van de installatie van dit zonnepanelenpark in Stadskanaal benadrukt eveneens het intreden van het Deense Obton op de Nederlandse zonnepanelenmarkt. Dit stond al een hele tijd hoog op de prioriteitenlijst van Obton. Anders Marcus, CEO Obton: “De laatste twee jaar hebben wij de markt onderzocht en contacten gelegd met de beste spelers binnen deze branche en een sterk netwerk van samenwerkingspartners kunnen opbouwen. Dit is van groot belang bij het realiseren van projecten van deze grootte”.

Regionale aannemers

Het zonnepanelenpark is tot stand gekomen op initiatief van regionale aannemers (Hoornstra en Top), die nu ook betrokken zijn bij de infrastructurele werkzaamheden. Het park beslaat 20 hectare, is naar verwachting eind 2017 gereed en bestaat uit 117.000 dunfilmmodules, die zonnestralen omzetten in energie. Het project is volgens Obton het resultaat van een nauwe samenwerking met burgemeester Baukje Galama, die voor groen licht heeft gezorgd voor het realiseren van dit park.

Burgemeester Galama

Baukje Galama: “Wij zijn verheugd met de samenwerking tussen Stadskanaal en Obton bij dit spannende project. Ik ben trots dat een bedrijf als Obton voor Stadskanaal heeft gekozen! De ambitie van de gemeente is energie neutraal in 2050. Met de komst van dit zonnepark met deze omvang is dat een mooie stap in de goede richting én het onderstreept onze rol als gemeente in de energietransitie. Het was heel snel was duidelijk dat zowel Obton als wij het belang van innovatie en pragmatisme inzien. Dit is fundamenteel voor het uitvoeren van dit zonnepanelenpark in Stadskanaal. Het mooie is dat dit project ook een spin-off heeft voor de werkgelegenheid, de regionale ondernemers en de horeca”.

Ambitie Obton

Obton heeft ambities en is in Nederland momenteel bezig met het uitvoeren van 50 MWp zonnepaneelparken, waaronder 18 MWp in regio Stadskanaal. De verwachtingen zijn installatie van meer dan 250 MWp in de komende twee jaar. Bent Hansen, Chief Project Manager Obton: ,,Onze verwachtingen zijn zeer realistisch. Wij merken veel enthousiasme bij onze samenwerkingspartners en een sterke wens op de politieke agenda voor zonneparken in Nederland. Samen worden wij een belangrijke speler binnen de alternatieve energierevolutie, die nu serieus van start is en alle grenzen overschrijdt van wat mogelijk werd geacht”.

Datum 10 november 2017 Bert Jan Brinkman

Zonnepark Veendam in aanleg

Tekst en foto: Peter Panneman

VEENDAM – Aan de Industrieweg in Veendam wordt momenteel druk gewerkt aan de realisering van een zonnepark. Op het terrein van maar liefst 16 hectare worden 53.812 zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal capaciteit van 13.5 megawatt en goed voor 4000 huishoudens. Als alles volgens planning verloopt dan moeten de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zijn, en kan het in gebruik worden genomen, zo laat een woordvoerder namens Powerfield weten. Er is een bedrag van 13 miljoen euro geïnvesteerd.

PowerField is gevestigd in Dokkum en in Zaandam en realiseert grondgebonden zonneparken, dit voor eigen rekening en risico. Momenteel werkt PowerField aan tientallen projecten waarbij draagkracht uit de omgeving, betrokkenheid en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Datum 27 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Veendam krijgt mega zonnepanelenfabriek

zonne energie – (F: RTV1/BJB)

VEENDAM – Het bedrijf ‘Innolane’ uit Noord-Brabant wil in Veendam beginnen met de grootschalige productie van zonnepanelen. Uiteindelijk kunnen er rond zeshonderd mensen een baan vinden. Er zal dan met vijf ploegen 24 uur, zeven dagen in de week, worden gewerkt.

Financiering

Innolane wil fors investeren in een fabriek waar jaarlijks 530.000 zonnepanelen moeten worden gemaakt. Dit staat gelijk aan stroom kunnen leveren aan zeker 50.000 huishoudens. Om op te kunnen starten is een investering becijferd van enkele tientallen miljoenen euro’s. Algemeen-directeur Jac Hanssen vertelt in het Dagblad van het Noorden dat het om louter Europees geld gaat. “De financiering door Europese banken en investeerders is bijna rond. Eind september, begin oktober dit jaar verwachten we alles rond te hebben. We staan in de startblokken.”

Achter de schermen

De gemeente Veendam heeft achter de schermen lang onderhandeld in het binnenhalen van deze fabriek zegt wethouder Henk Jan Schmaal (Gemeentebelangen). De fabriek moet gebouwd gaan worden op het bedrijventerrein Dallen II in Wildervank. De omgevingsvergunning voor de oprichting van de fabriek ligt tot 28 september ter inzage op het gemeentehuis.

(Bron: DvhN)

Datum 21 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Presentatie zonneplan in Hunsowhal Tweede Exloërmond

(F: PrachtigBorger)
TWEEDE EXLOERMOND – (PrachtigBorger) Dinsdag 14 februari presenteert Stichting Zonkoloniën haar Zonneplan. Omdat er een zeer grote opkomst wordt verwacht vindt de informatie avond plaats in de Hunsowhal in Tweede Exloërmond.

Samen met de firma Powerfield wordt het zonneplan nader uitgelegd en er wordt een voorstel gedaan voor een aantal locaties. Daarnaast worden alle bewoners gevraagd actief mee te denken over plaatsing en de locaties van de zonnepanelen. Uw inbreng is belangrijk om een zo open en eerlijk mogelijk plan tot ontwikkeling te brengen.

Draagvlak is daarbij essentieel.

Het Zonneplan behelst samen met een ander zonneplan 4 tot 5 maal zoveel geïnstalleerd vermogen als de Windturbineplannen. Daarom zal de politiek niet om een goed zonneplan heen kunnen als alternatief voor windturbines.

Data
Dinsdag 14 februari 2017 vanaf 19:30 uur.

Locatie
HUNSOWHAL
Zuiderdiep 33
9571 BB 2e Exloermond

Datum 6 februari 2017 Redactie

Twee elektrische auto’s buitendienst Gemeente Stadskanaal

Wethouder Gelling overhandigde de sleutels        (F: gemeente Stadskanaal)

STADSKANAAL – De buitendienst van de gemeente Stadskanaal heeft twee nieuwe elektrische auto’s met laadbak in gebruik genomen. De zogenaamde City-transporter is een compacte pick-up en is geleverd door Sent Waninge uit Stadskanaal.

De auto’s zijn 100% energieneutraal (geen CO2-uitstoot) en rijden op zonne-energie. Op het dak van de loods waarin ze gestald staan, liggen zonnepanelen die zorgen voor de benodigde stroom.

De auto’s worden ingezet bij het onderhoud in voornamelijk de woonwijken Maarsveld, Centrum en Cereswijk. De maximum snelheid is 50 km per uur. Om het voertuig te mogen besturen is een tractorrijbewijs voldoende. De afdeling Geo-Info had al de beschikking over een dergelijk voertuig. Deze twee nieuwe voertuigen voor de buitendienst zijn voorlopig de laatste in de serie milieuvriendelijke auto’s.

Datum 13 januari 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-