Direct naar de inhoud.

Formatie Stadskanaal laat langer op zich wachten: informateur heeft meer tijd nodig

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

De formatie van een nieuw college in Stadskanaal wil maar niet vlotten. Informateur Bert Nederveen zou tijdens de raadsvergadering van 9 mei met zijn advies komen, maar zegt meer tijd nodig te hebben. En dus wordt de afronding van de informatiefase voor de tweede keer uitgesteld. 

Na de eerste gesprekken in april lukte het ook niet om tot een besluit te komen. Toen gaf informateur Nederveen als reden op dat de vakantie ertussen had gezeten. Daardoor waren de gesprekken met de fractieleiders vertraagd.

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met vijf partijen: ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA en Lokaal Betrokken.

‘Volgende week komen we eruit’

De situatie is nu, twee weken later, niet veel veranderd. Volgens informateur Nederveen speelt de vakantie nog steeds een rol. Daarnaast is er opnieuw een ronde gesprekken met de vijf betrokken partijen nodig. Nederveen laat weten er verder geen uitspraken over te doen. ‘Het lijkt me niet verstandig om de informatiegesprekken in het openbaar duiding te geven’, aldus de informateur. ‘Volgende week ga ik nogmaals met de vijf partijen om tafel. Ik verwacht dat we er dan uit gaan komen.’

Fractieleider van Lokaal Betrokken Jur Mellies constateerde eerder al dat het een hele tour wordt om tot een coalitie te komen. ‘Het is nog een hele puzzel’, zo stelde hij twee weken geleden.

Struikelblok

Het grootste struikelblok blijft dat ChristenUnie verder wil met het CDA. Echter zitten Lokaal Betrokken en PvdA hier helemaal niet op te wachten. De laatstgenoemden willen zonder het CDA verder en onder het mom van vernieuwing een college vormen tussen ChristenUnie, PvdA, Lokaal Betrokken en VVD.

Datum 4 mei 2022 Hielke Bosch

Borger-Odoorn wil grijze bak minder vaak legen, VVD trapt op de rem

De gemeente Borger-Odoorn wil de grijze bak met restafval minder vaak gaan legen. Van achttien keer in het jaar zal dat naar negen keer per jaar gaan. Dit moet uiteindelijk zorgen voor minder restafval, maar niet iedereen is enthousiast. (meer…)

Datum 12 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Geen toestemming voor transport windmolens

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)
VEENDAM – Het college van burgemeester en wethouders geeft geen toestemming voor het transport van windmolenonderdelen door de gemeente Veendam. Het verzoek om toestemming voor dit transport is afgewezen.

Verzoek
Er is een aanvraag gedaan voor het transport van een proefwindmolen ten behoeve van het windmolenpark de Drentse Monden. Gezien de diameter van 5 meter is een route nodig waar geen belemmerende viaducten aanwezig zijn. Gevraagd is om de onderdelen te lossen aan de Zwaaikom en dan via de Drieborgweg en Zuidwending te vervoeren. Hiervoor is een ontheffing aangevraagd via de RDW. De RDW heeft een verzoek om toestemming gedaan bij de gemeente Veendam.

Zorgvuldige afweging
Wethouder Bert Wierenga: “Het verzoek is door het college zorgvuldig beoordeeld. Wij willen voorkomen dat er overlast ontstaat voor inwoners aan de Zuidwending, flora en fauna wordt aangetast en schade aan onze fysieke infrastructuur wordt veroorzaakt. Ook hebben wij nadrukkelijk rekening gehouden met de gevoelens van de gemeenteraad, zoals onder andere uitgesproken in een motie van 27 mei 2013.”

Datum 2 mei 2019 Redactie

College Pekela wil ordentelijke afwikkeling met COA inzake sluiting AZC

Op het terrein van AZC Hooiweg in Oude Pekela. Foto: Wilma Swarts

GEMEENTE PEKELA – Door middel van een brief, datum 3 mei 2017, aan het Centraal Orgaan Asielzoekers herinnert het college van Pekela hun aan de aangegane verplichtingen met betrekking tot het huurcontract welke loopt tot 1 juli 2020.

In de brief geven zij het volgende aan:
Gemeente Pekela heeft zich jarenlang opengesteld, en is een opvanglocatie voor ruim 500 asielzoekers geweest. Daarnaast hebben vele Pekelders zich vrijwillig ingezet voor opvang en begeleiding. Tot voor kort werd er nog gesproken over het vernieuwen van het centrum. En nu dus toch het besluit om het AZC te sluiten. Het besluit en de termijn wanneer de sluiting moet plaatsvinden is verbazingwekkend en teleurstellend. Dit viel rauw op het dak, aldus het college.

Zoals contractueel afgesproken eindigt het huurcontract op 1 juli 2020. De gemeente wil dat het COA zich houdt aan de voorvloeiende verplichtingen van het contract, wat tevens geldt voor de huur van het door het AZC in gebruik zijnde voormalig schoolgebouw. De opstallen (voor zover aanwezig) op het terrein moeten naar behoren blijvend worden beheerd en onderhouden. Tevens wordt van COA verwacht dat ze maatregelen nemen tegen vandalisme en zorgen voor beveiliging. Ook het personeel dat door de gemeente is aangesteld, ten behoeve van het asielzoekerscentrum moet tot dan worden betaald.

Na beëindiging van de huurovereenkomst dienen de (eventueel nog aanwezige) opstallen en infrastructuur uiterlijk na 12 weken verwijderd te zijn. Daarnaast moet het terrein geëgaliseerd en schoon opgeleverd worden.

Datum 5 mei 2017 Redactie

Beheer openluchtbaden blijft in 2017 gelijk

De Horsten F: Hand de Jonge
De Horsten F: Hand de Jonge
STADSKANAAL – Het beheer van de drie openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal zal in 2017 op dezelfde wijze gebeuren als afgelopen seizoen. Optisport en de stichting Bad Noord zullen de baden nog een jaar exploiteren tegen de nu geldende condities.

Meer tijd
Voor volgend seizoen is geen ander besluit genomen voor het beheer van de zwembaden, omdat het college meer tijd wil nemen om opties voor de exploitatie tegen het licht te houden.

Vrijwilligers
Het voortzetten van de huidige situatie heeft onder meer te maken met een plan van Dorpsbelangen Musselkanaal. Zwembad de Horsten zou moeten worden ondergebracht in een zogenoemd dorpsbedrijf. Dat betekent dat vrijwilligers uit Musselkanaal het beheer van het bad voor hun rekening gaan nemen, in een stichting of een andere constructie. Deze wijze van beheer wil het college nader onderzoeken. De raadsfracties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Toekomstvisie
De lasten van de baden drukken al jaren zwaar op de gemeentelijke begroting. Zeker in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen. In het bestuursakkoord 2014-2018 is dan ook aangegeven dat een visie op de toekomst van de zwembaden wenselijk is. De gemeenteraad heeft aangegeven nauw bij de toekomst van de baden betrokken te willen zijn.

(Bron: gemeente Stadskanaal)

Datum 29 september 2016 Redactie

Gemeente Stadskanaal vreest komst FOC in Assen

Wethouder Peter Gelling (GBS)
Wethouder Peter Gelling (GBS)

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal heeft een brief gestuurd naar B&W van Assen met hierin hun zorgen over de mogelijke komst van een Factory Outlet Centre. Het koopcentrum in Stadskanaal en Musselkanaal wordt al met krimp en veranderend koopgedrag geconfronteerd. Burgemeester en wethouders zien liever niet dat het ook nog met een Factory Outlet Centre (FOC) in Assen te maken krijgt.

In de brief staat of de bestuurders in Assen rekening willen houden met de belangen van winkelcentrums in de regio. De komst van een FOC in Assen kan desastreus zijn voor winkelcentra op minder dan een half uur rijden van Assen. Wethouder Peter Gelling ( gemeentebelangen): “We hebben onderzoek gedaan toen er sprake was van een FOC in Zuidbroek. Hieruit bleek dat het aantal bestedingen in koopcentra die op een half uur of minder van een FOC liggen, met 7 procent daalt. Onze middenstand in de Veenkoloniën gaat dus enorm lijden onder de komst van een FOC”.

In het schrijven van B&W wordt ook de sociaal economisch Raad Noord-Nederland aangehaald. “ Die stelt dat de komst van een Outlet om goed overleg vraagt, aan dat overleg willen wij dan graag meedoen”, aldus wethouder Gelling.

Datum 3 december 2015 Bert Jan Brinkman

College Stadskanaal draagt witte anjer

Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)

STADSKANAAL – Leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal dragen deze week een witte anjer als eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich, waar ook ter wereld, hebben ingezet voor de vrede.
De anjer wordt gedragen in de week voorafgaand aan de nationale veteranendag, op zaterdag 27 juni, door personen die een openbare en representatieve rol vervullen. Met het dragen van de anjer uit het college publiekelijk waardering voor onze veteranen.

Datum 23 juni 2015 Bert Jan Brinkman

College past procedure huishoudelijke hulp aan

Raadsvergadering Stadskanaal
Raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal heeft besloten de procedure met betrekking tot de huishoudelijke hulp aan te passen. Dit naar aanleiding van de recente uitspraak van de rechtbank Noord Nederland en ingewonnen adviezen.

De besluiten om vanaf 1 januari schoonmaak (HH1) aan de reguliere markt over te laten en te verwijzen naar algemene voorzieningen wat betreft wassen, vouwen en boodschappen, worden gehandhaafd. Wel heeft het college besloten in het kader van zorgvuldigheid een extra stap in het proces in te bouwen.

De gemeente zal met alle cliënten huishoudelijke hulp (1 en 2) een keukentafelgesprek gaan voeren om ieders individuele situatie te beoordelen. Pas na dat gesprek volgt de beschikking, waarna de overgangstermijn aanvangt. Het spreken van alle cliënten zal in januari beginnen en naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Alle cliënten ontvangen nog deze week een informatieve brief over deze procedurewijziging. De financiële consequenties van dit besluit zal het college in januari aan de gemeenteraad voorleggen.

Datum 19 december 2014 Bert Jan Brinkman

Evert Idema (SP Stadskanaal) wil duidelijkheid wasservice WZP

Evert Idema (zittend) legt uit aan Bert Jan Brinkman. (F: S-express)
Evert Idema (zittend) op archieffoto RTVS

STADSKANAAL – Evert Idema, de fractievoorzitter van de lokale SP, gaat aanstaande maandagavond enkele belangrijke vragen stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij doet hierbij een beroep op artikel 109 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal.  Idema wil openheid over een brief met reclame voor een wasservice bedrijf die verzonden is door de gemeente Stadskanaal. Mensen die het voortaan zonder huishoudelijke hulp moeten stellen, kregen enkele weken geleden deze folder toegestuurd.  Tijdens het vragenuur aanstaande maandagavond kondigt Idema aan onderstaande vragen te willen stellen aan het College:

1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in het Dagblad van het Noorden van 10 november j.l. met de kop ‘Wasbedrijf niet brandschoon’?

2. Wat is de reactie van het college daarop?

3. Op welke gronden heeft het college besloten samen te werken met WZP holding en welke afspraken heeft het college daartoe gemaakt?

4. Op welke gronden heeft het college besloten om slechts met één marktpartij samen te werken dan wel de flyer te verzenden?

5. Heeft het college (voor)onderzoek gedaan naar dit bedrijf en zoja waaruit bestond dit onderzoek,wat waren de bevindingen en zonee,waarom niet?

6. Op welke wijze is het college voornemens om het beeld dat bij cliënten ontstaan is weg te nemen?

 
De raadsvergadering is maandag 17 november vanaf 19.30 uur thuis, in de auto of op het werk te volgen via RTV Stadskanaal. Stem af op een van onze kanalen (ether, kabel, livestream).

Datum 14 november 2014 Bert Jan Brinkman

Begroting 2015 nog steeds aanzienlijke financiële risico’s

GemeentehuisSTADSKANAAL – De programmabegroting 2015 van de gemeente Stadskanaal heeft een nadelig saldo van bijna 1,5 miljoen euro.

Daarom stelt het college de raad voor dit nadelig saldo te onttrekken aan de algemene reserve. Op langere termijn ziet de financiële situatie van de gemeente er wat beter uit, maar is nog steeds sprake van aanzienlijke risico’s.

De meerjarenraming laat in 2018 een voordelig saldo zien van ruim 500.000 euro. Dit bedrag wil het college gebruiken als buffer om de financiële risico’s op te vangen. De raad gaat zich op maandagavond 3 november uitspreken over zowel de programmabegroting 2015 als de meerjarenraming 2016-2018.

De begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en de uitgangspunten die eerder door de raad zijn vastgesteld. Ook de nieuwe beleidswensen en de effecten van de genomen ombuigingsmaatregelen zijn in de begroting verwerkt. Hetzelfde geldt voor de financiële gevolgen van de drie decentralisaties en ontwikkelingen van het gemeentefonds.

Bij twee van de drie decentralisaties, te weten de AWBZ en de Jeugdzorg, zijn de lasten net zo hoog geraamd als de uitkering die de gemeente van het rijk ontvangt, omdat voor 2015 afspraken zijn gemaakt met de huidige zorgaanbieders over continuïteit van de zorg. ,,Maar ook dan blijven aanzienlijke financiële risico’s bestaan, omdat de grote decentralisaties van Rijk en provincie leiden tot verzwaring van de gemeentelijke opgaven”, aldus het college.

Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn de lasten hoger geraamd dan de uitkering van het Rijk. Dit is grotendeels veroorzaakt door de bijdrage aan het exploitatietekort van Wedeka, als gevolg van de invoering van de Participatiewet door het Rijk.

Vanwege de financiële onzekerheden en risico’s in het sociaal domein wil het college terughoudend omgaan met de positieve saldi in de meerjarenraming. Deze financiële ruimte wordt gezien als beperkte buffer voor het opvangen van de risico’s. Een ander financieel risico is dat een deel van het Ombuigingsplan 2014-2017 nog gerealiseerd moet worden.

Datum 30 september 2014 Redactie


-advertenties-