Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn gaat fors investeren: ‘De vlag hangt er beter bij dan in 2018’

Wethouder Niek Wind van Financiën. Foto: Gemeente Borger-Odoorn / Peter Timmer fotografie

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn gaat volgend jaar fors investeren. Maar liefst 1,5 miljoen zo bleek woensdagmiddag tijdens de presentatie van de begroting in het gemeentehuis in Exloo. (meer…)

Datum 7 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn sluit financieel 2020 positief af: 1,3 miljoen in de plus

Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn sluit boekhoudkundig 2020 positief af met bijna 1,3 miljoen euro in de plus. Ondanks dat de coronacrisis een flinke deuk heeft geslagen in de financiën, is de gemeente er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dit komt grotendeels door de overheidssteun die de gemeente heeft mogen ontvangen, aldus wethouder Albert Trip. 

De wethouder van Financiën heeft ook al een bestemming voor dit bedrag. “We voegen het toe aan de reserves voor 2021. Het Rijk heeft ons het afgelopen jaar financieel gecompenseerd voor o.a. gederfde toeristenbelasting. Maar 2020 is uiteindelijk een relatief goed jaar gebleken voor het toerisme in Borger-Odoorn. Hierdoor hebben we niet alle ontvangen coronasteun hoeven inzetten.”

Reservepot

De gemeente zal  een deel van het bedrag storten in een speciale ‘corona-reservepo’t. “We reserveren € 546.000 bedoeld om de samenleving, waar noodzakelijk, te helpen om uit deze crisis te komen. We willen ook direct een beroep doen op die pot. Daarom vragen we de raad om alvast € 100.000 uit deze reservepot te halen. Hiermee willen we de dorpshuizen financieel ondersteunen en financieren we de inzet van gastheren en gastvrouwen, die deze zomer als aanspreekpunt voor de toeristen in Borger fungeren.”

Jeugdzorg en WMO

Naast een aantal meevallers had de gemeente ook tegenvallers in 2020 te verwerken. De tekorten voor Jeugdzorg en WMO liepen op tot in totaal € 1,3 miljoen. Dit werd onder andere veroorzaakt door de vergrijzing en het door het Rijk ingevoerde abonnementstarief WMO. Dit is een vaste eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen. Zo is de huishoudelijke hulp fors duurder geworden, zonder dat daar een realistische compensatie vanuit het Rijk tegenover stond. Trip zegt te wachten op een realistische compensatie. Wel is hij blij dat het Rijk extra middelen heeft toegekend voor Jeugdzorg voor 2021. “Dat voorkomt in elk geval dat de tekorten voor 2021 oplopen.”

Op koers

Naast het financiële, positieve resultaat is het college trots op de ambtelijke organisatie. Ondanks de coronacrisis en het vele thuiswerken, kon een groot deel van de geplande activiteiten in 2020 doorgaan. “Daarin hulde aan onze medewerkers èn hun gezinnen”, zegt Wind nadrukkelijk. “Thuis werken vergt niet alleen iets van de medewerkers, maar ook van hun huisgenoten. En dat is beslist niet overal even makkelijk, vandaar dat ik dat toch even genoemd wil hebben.”

2021

Het jaar 2021 zal in het teken staan van het verder afronden van het Bestuursprogramma 2018- 2022. “We hebben als college de balans opgemaakt en leggen de focus op een aantal punten die we graag vóór maart 2022 willen afronden. Dan zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. We zetten vol in op onze ambities voor wonen en duurzaamheid, want daar liggen grote maatschappelijke opgaven, uitdagingen en kansen voor onze gemeente.”

 

Datum 27 mei 2021 Hielke Bosch

Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af

Gemeentehuis B-O in Exloo

EXLOO – Met een positief resultaat van € 577.000 sluit Borger-Odoorn het boekjaar 2019 goed af. De coronacrisis en de herziening van het Gemeentefonds brengen de gemeente voor de komende jaren echter veel financiële onzekerheid.

Meevallers

In 2019 had Borger-Odoorn meevallers op het gebied van jeugdhulp en de uitkering Gemeentefonds. Bij de Wmo was er een tekort. Het voordelig resultaat stort de gemeente in de Vrije Algemene Reserve. Wethouder financiën, Niek Wind, is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we 2019 positief afsluiten. Daardoor kunnen we onze reservepositie versterken en hebben we meer vet op de botten voor de toekomstige onzekere jaren.”

Tekort

Over 2020 verwacht de gemeente geen voordelig resultaat. De Bestuursrapportage 2020-I laat een verwacht tekort zien van € 555.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Zo heeft Borger-Odoorn de verwachte opbrengsten van de toeristenbelasting moeten verlagen met € 300.000. Er is in deze rapportage nog geen rekening gehouden met compensatie van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat er wel compensatie voor gemeenten komt, maar de hoogte van deze compensatie is nog niet bekend. De bestuursrapportage sluit daarom met een tekort. Het college gaat er overigens van uit dat het Rijk de gemeenten volledig compenseert voor de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Onzeker

De Kadernota 2021 laat net als de bestuursrapportage een onzeker beeld zien voor toekomstige jaren. De verwachting is dat Borger-Odoorn vanaf 2022 minder middelen van het Rijk zal ontvangen door de herziening van het Gemeentefonds. Dit komt doordat Borger-Odoorn een kleine plattelandsgemeente is. Als de herziening zal doorgaan, kan dit grote gevolgen hebben voor plattelandsgemeenten zoals Borger-Odoorn. Niek Wind: “Wij gaan samen met andere plattelandsgemeenten een lobby doen, zodat er meer middelen naar plattelandsgemeenten gaan. Bij de begroting 2021 verwachten we hierover meer zekerheid. Voor ons college is het in verband met deze onzekerheid van belang een beleidsarme Kadernota 2021 aan te bieden en op dit moment geen voorstellen om grote (structurele) uitgaven te doen.”

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Nieuw portaal voor financiële verantwoording

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Borger-Odoorn heeft gedurende de afgelopen paar jaar de begrotingscyclus in een nieuw jasje gegoten. De ambities en plannen staan hierin centraal, de cijfers over inkomsten en uitgaven zijn meer ondersteunend.

De volgende stap in dit vernieuwingsproces is de digitale presentatie van de financiële stukken. Wethouder financiën, Niek Wind, presenteerde  op 2 juni (vandaag) het nieuwe portaal borgerodoorn.pcportal.nl waar alle documenten in de cyclus van Planning & Control overzichtelijk bij elkaar staan: “Onze wens is om de begroting voor alle gebruikers begrijpelijk en overzichtelijk aan te kunnen bieden. Dat vraagt van ons een andere benadering, dan een ingewikkeld overzicht van cijfers in een lijvig boekwerk, zoals we dat tot voor kort deden. Nu kunnen we het financiële plaatje van de gemeente zelfs online laten zien in het nieuwe planning & control portaal. Een mijlpaal waar we als gemeente trots op zijn. Ik hoop dat deze nieuwe manier van presenteren zowel voor de gemeenteraad als voor alle andere geïnteresseerden helderder licht werpt op ons huishoudboekje.”

Het proces om te komen tot een nieuwe stijl van begroten startte in 2018 met de eerste begroting in één oogopslag. Dit was de overzichtelijke weergave van de ambities van Borger-Odoorn, volgens de thema’s Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst, Onze leefomgeving en Onze portemonnee. In het nieuwe portaal zijn ook alle andere stukken in de jaarcyclus van de begroting te vinden, te beginnen met de jaarrekening over 2019.

De gemeenteraad zal de jaarstukken 2019 in de vergadering van 25 juni 2020 behandelen.

Datum 2 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Belastingspreekuur in de bibliotheek

STADSKANAAL/VEENDAM – Kun je hulp gebruik bij je belastingaangifte of heb je vragen over toeslagen of kwijtschelding? Maak een afspraak voor het Belastingspreekuur in de bibliotheek.

Voor 1 mei moet bijna iedereen in Nederland de jaarlijkse belastingaangifte invullen. Best lastig als je niet goed weet hoe dit werkt. En het is nog lastiger als je weinig geld hebt om professionele hulp in te schakelen.

In verschillende bibliotheken in de provincie organiseert Biblionet Groningen belastingspreekuren. Hier kan je langskomen met vragen rondom je belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en andere belastingzaken. Ook kun je gebruikmaken van computers in de bibliotheek om zelf je belastingzaken te regelen.

Gemeente Stadskanaal
In de gemeente Stadskanaal wordt het Belastingspreekuur gehouden in alle bibliotheken. Medewerkers van Hemenborg Financiële Zorgverlening beantwoorden vragen, geven informatie en kunnen (deels) ingevulde formulieren controleren of je op weg helpen met invullen. Het advies is gratis.
• Bibliotheek Onstwedde, maandag 2 maart van 13.00 – 15.00 uur (op afspraak)*
• Bibliotheek Stadskanaal, donderdag 19 maart van 10.00 – 13.00 uur (vrije inloop)
• Bibliotheek Musselkanaal, woensdag 25 maart van 13.00 – 15.00 uur (op afspraak)*

*Mensen die gebruik willen maken van het Belastingspreekuur in Onstwedde en Musselkanaal kunnen hiervoor een afspraak maken in de bibliotheek.

Gemeente Veendam
Zaterdag 14 maart vindt van 10.00 uur tot 15.00 uur in Bibliotheek Veendam het Belastingspreekuur plaats. Medewerkers van de Belastingwinkel beantwoorden deze dag vragen, geven informatie en kunnen (deels) ingevulde formulieren controleren of je op weg helpen met invullen. Deelname is op afspraak en het advies is gratis.

Mensen die gebruik willen maken van het Belastingspreekuur kunnen hiervoor vanaf 1 maart een afspraak maken in Bibliotheek Veendam.

Datum 22 februari 2020 Redactie

Gemeente Veendam financieel gezond

.
VEENDAM – Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen.

Financiële ontwikkelingen
De gemeente Veendam is financieel gezond. De primitieve begroting 2020 laat een positief begrotingssaldo van ruim € 36.000,- zien. Deze positieve lijn is ook zichtbaar in de meerjarenbegroting 2021 – 2023. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Ik ben tevreden dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. We moeten echter wel alert blijven. Er zijn diverse ontwikkelingen die de financiële positie onder druk kunnen zetten. Zo is de bijdrage van het Rijk aan de gemeente onzeker. In de meicirculaire 2020 wordt de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021 bekend gemaakt. Dan wordt ook duidelijk welke financiële effecten dit heeft voor de meerjarenbegroting van de gemeente Veendam.”

Sociaal Domein
Ook de gemeente Veendam voelt de gevolgen van de tekorten in het Sociaal Domein. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Vooral de taken in het kader van de Jeugdwet vragen meer financiële middelen dan door het rijk beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om deze taken uit te voeren met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk gaat deze rijksbezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente.”

Eventuele positieve effecten van de rijksinkomsten worden ingezet voor het te kort in de jeugdzorg. Een deel wordt incidenteel gedekt tot dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk over de toekomstige jeugdhulpbudgetten. Daarnaast wordt bekeken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden. Hierbij worden ingrijpende maatregelen niet uitgesloten.

Ambities uitvoeren
Het college zet zich in om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat blijft ook de insteek voor 2020. Samen met maatschappelijke partners wordt ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grotere projecten.

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker van de regio met veel potentie naar de toekomst toe. Het college zet zich in om de inhoudelijke ambities in het coalitieakkoord 2018, uit te voeren, zoals de economische positie verder versterken, bevorderen van aandacht voor cultuur- en muziekonderwijs, breed aanbod van woningen en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Gemeenteraad
De programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023, en Najaarsrapportage worden op maandag 4 november 2019 besproken in de gemeenteraad. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2019. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “mei- en september- circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2019”.

Datum 30 oktober 2019 Redactie

Nieuwe financieel bestuurder Treant Zorggroep

STADSKANAAL – Met ingang van 1 augustus 2019 benoemt Treant Zorggroep Ron Akkerman (58) als nieuwe financieel bestuurder (CFO). Hij volgt hiermee interim-bestuurder Jean-Pierre van Beers op. Ron Akkerman is een ervaren bestuurder en toezichthouder, die zijn sporen heeft verdiend in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De raad van toezicht is blij met de komst van Ron Akkerman, die zich de komende periode samen met medebestuurders Rolf de Folter, Marco Dam en David Post gaat inzetten voor een gezonde en duurzame toekomst voor Treant.

Datum 3 augustus 2019 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Het college van B&W kiest in haar deze week verschenen ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee kiest ze voor het belang van haar inwoners en de gemeente als geheel.

Concreet investeert ze in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, in binnensportaccomodaties en de instandhouding van de 3 buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

Tekorten
Daarnaast wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met grote tekorten. Deze tekorten ontstaan vooral op taken die het rijk bij gemeenten heeft belegd, maar waar de gemeente met de rijksbijdragen niet uitkomen (Jeugd, WMO en de vroegere Sociale werkvoorziening). Waar mogelijk heeft de gemeente de afgelopen tien jaren gesneden en omgebogen. Dat is telkens gelukt, mede door steeds efficiënter te gaan werken. Maar ook nu is de noodzaak er weer om een tekort om te buigen.

Kiezen voor stabiliteit
De ambities, in combinatie met de nieuwe tekorten, vragen daarom om scherpe keuzes. Daarvoor komt het college in haar ambitienota met een samenhangend pakket van 12 stevige maatregelen en onderzoeken. Zo kijkt ze naar besparingen op zaken zoals minimabeleid, wmo en jeugd, maar ook op groen, tarieven en de eigen organisatie, voor wat betreft bevolkingszaken.

Verhoging OZB
Voor de investeringen in de voorzieningen zal de gemeente de OZB moeten verhogen met 16% in 2020. Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit ongeveer 40 euro per jaar. Dit levert ruim 1 miljoen euro op, ongeveer gelijk aan de structurele lasten van de investeringen. De verhoging brengt de tarieven op het provinciale gemiddelde.

Zwarte cijfers
Met het pakket aan maatregelen en investeringen zal de gemeente vanaf 2022 weer zwarte cijfers schrijven. Op de reserves van de gemeente wordt tot die tijd wel 10 miljoen euro ingeteerd door de tekorten die bijna volledig ontstaan door de te lage rijksbijdragen op de sociaal domein-taken.

Doel
De gemeente Stadskanaal heeft als doel het goede woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren door bijzondere initiatieven tot bloei te laten komen, óndanks de hardnekkige problemen. Inmiddels behoren krappe financiën door continu tegenvallende (rijks)bijdragen ook tot die hardnekkige problemen. Ondanks een heel decennium van ombuigingen.

De gemeente zet met de ambitienota fors in op de leefbaarheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de financiële positie de komende jaren stabiel is.

(Ingezonden)

Datum 6 juni 2019 Redactie

Positief resultaat jaarrekening Veendam

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft haar financiële positie verder versterkt. Na het positieve resultaat over het jaar 2016 laat de jaarrekening 2017 ook een positief resultaat zien. De jaarrekening 2017 laat zien dat de gemeente € 1,5 miljoen heeft overgehouden. Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve. De jaarstukken 2017 worden op maandag 9 juli 2018 behandeld in de gemeenteraad.

 Ambities

De gemeente heeft zich in 2017 ingezet om de inhoudelijke ambities zoveel mogelijk uit te voeren. Daarbij heeft de gemeente zich onder andere gericht op het samen met maatschappelijke partners zo goed mogelijk uitvoeren van de (nieuwe) taken in het sociaal domein en het realiseren van enkele grote projecten. Wethouder Henk Jan Schmaal is tevreden met het resultaat. “In 2017 is er veel geïnvesteerd in de gemeente. Zo zijn de eerste stappen gezet in de realisatie van het Leersportpark (LSP), waaronder de aanleg van een kunstgrasveld voor Veendam 1894. Ondanks bezuinigingen vanuit het Rijk is het de gemeente gelukt 2017 met een positief resultaat af te sluiten. Door dit resultaat toe te voegen aan de reserves, wordt de financiële positie van de gemeente sterker.”

 Uitgangspunten

Het uitgangspunt is om de taken in het kader van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet uit te voeren met de budgettaire middelen die daarvoor door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Dat is geen gemakkelijke opgave. Taken in het kader van de Jeugdwet hebben meer financiële middelen gevergd dan door het rijk beschikbaar is gesteld.

Datum 4 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Proef VoorzieningenWijzer Borger-Odoorn geslaagd

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – De proef met de Voorzieningenwijzer in Borger-Odoorn moet een structureel vervolg krijgen. Dat vinden de gemeente en woningcorporaties Woonservice en Lefier. Zij lieten in 2017 een pilot uitvoeren met De VoorzieningenWijzer, die inwoners helpt om financiële regelingen beter te benutten. De aanpak bleek succesvol: het leverde huishoudens een gemiddeld voordeel van € 620,- op.

Doel van de VoorzieningenWijzer is om bij deelnemers meer financiële speelruimte te creëren en zo armoede, schulden en betalingsachterstanden te verminderen of te voorkomen. Dat gebeurt door een combinatie van persoonlijke ondersteuning en een computerprogramma. Dit geeft mensen inzicht in financiële regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Toeslagen en gemeentelijke minimavoorzieningen bijvoorbeeld, maar ook een passende zorgverzekering, overstappen van energieleverancier en de aanslag inkomstenbelasting.

Terugkerend In Borger-Odoorn namen 87 huishoudens deel aan de pilot met de VoorzieningenWijzer. Zij werden daarvoor thuis bezocht door een adviseur. Uiteindelijk behaalde 92% van de deelnemers financieel voordeel, dat gemiddeld € 620,- bedroeg. Een groot deel van dat bedrag komt bovendien jaarlijks terug. De gemeente en de woningcorporaties willen de VoorzieningenWijzer daarom een structureel vervolg geven, samen met de sociale teams en welzijngroep Andes. “Er zijn allerlei regelingen om huishoudens die weinig te besteden hebben een financieel voordeeltje te bieden”, aldus wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn. “Maar soms is het moeilijk om die regelingen ook echt te kunnen gebruiken. Dankzij de VoorzieningenWijzer hebben veel gezinnen nu toch dat extraatje gehad.”

Woningcorporaties Ellen Stevens van Schaik, manager Klant & Markt bij woningcorporatie Woonservice, is ook enthousiast. “Als corporatie nemen we maatregelen om onze woningen betaalbaar te houden. Door onderzoek weten we dat er voor onze huurders aan de inkomstenkant ook voordeel te halen valt: door over te stappen van energieleverancier, door een goed passende zorgverzekering te kiezen of gebruik te maken van toeslagen. De Voorzieningenwijzer helpt om inzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken.”

Ook Lefier onderkent het belang en succes van de Voorzieningenwijzer. Wiebe Cazemier, manager gebiedsteam Lefier: “Veel van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij zien we dat het erg lastig is om regelingen en tegemoetkomingen aan te vragen bij de juiste instanties. Het is mooi dat gemeente en corporaties de handen ineen hebben geslagen om hen daarbij te helpen. We zijn ervan overtuigd dat net iets meer ruimte in de financiën ook meer rust en ruimte in het hoofd biedt.”

Datum 12 juni 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-