Direct naar de inhoud.

Aanleg trein Stadskanaal op losse schroeven: 50 miljoen euro duurder dan verwacht

Arriva treinen bij de STAR | © Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL De aanleg van de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal staat onder druk. Spoorwegbeheerder ProRail stelt dat het project 115 miljoen euro gaat kosten, veel meer dan de provincie Groningen in eerste instantie had begroot.

Volgens ProRail vallen de kosten veel hoger uit bruggen flink verouderd zijn, de ondergrond zwak is en er hogere veiligheidseisen worden gesteld aan de overwegen. Het extra geld is nodig om de ondergrond te verstevigen en deze onderdelen te vernieuwen. De provincie Groningen heeft vandaag een brief met deze conclusies aan Provinciale Staten gestuurd.

‘Project komt onder druk te staan’

‘De afgelopen periode is samen met de projectpartners gekeken naar kostenbesparende maatregelen’, valt in de brief te lezen. ‘De uitkomsten zijn hiervan bekend en helaas vallen de kosten veel hoger uit dan geraamd. Het benodigde investeringsbudget wordt door ProRail geraamd op circa 115 miljoen euro. Met de door uw Staten beschikbaar gestelde bijdrage van 62,8 miljoen euro komt de realisatie van het project hiermee onder druk te staan.’

Het hoge kostenplaatje is een grote tegenvaller voor gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie, die opnieuw naar minister Mark Harbers (VVD) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) moet om extra geld los te peuteren.

‘Extra middelen nodig vanuit het Rijk’

‘Er wordt met de projectpartners gekeken naar alternatieve financiering’, schrijft de provincie in de brief. ‘Er wordt op dit moment door ProRail een voorstel uitgewerkt om met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur in gesprek te gaan over extra financiële middelen vanuit het Rijk.’

De provincie Groningen zal de noodzaak van extra Rijksinvesteringen in de trein naar Stadskanaal blijven benoemen, omdat het aanleggen van het spoortraject Veendam – Stadskanaal noodzakelijk is om de Nedersaksenlijn tot stand te laten komen.

Mocht de regio een sneltrein willen, wat gedeputeerde Gräper in 2019 de Kanaalstreek beloofde, dan moet er nog eens 16 miljoen euro extra op tafel komen. Dat brengt de totale bouwsom op 131 miljoen euro.

Dit is een artikel van RTV Noord door Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 20 april 2022 Redactie

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor onze regio?

Het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ | Foto: ANP via NOS

REGIO – Na een formatie van maar liefst 271 dagen ligt er dan eindelijk een regeerakkoord op tafel. Vanmiddag werd het akkoord gepresenteerd onder de noemer ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ en overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. 

Maar wat betekent dit akkoord nu voor onze regio? Wij hebben de belangrijkste thema’s voor de regio op een rijtje gezet en wat erover in het nieuwe regeerakkoord staat.

Door: Hielke Bosch en Jelmer Wijnstra

Wonen

Er heerst een woningcrisis in Nederland die de Veenkoloniën zeker niet voorbij gaat. Het zal voor een nieuw kabinet dan ook een flinke kluif worden om dit probleem op te lossen. 

Het kabinet Rutte IV gaat “bindende prestatieafspraken” maken met corporaties. Daarnaast wordt verhuurdersheffing afgeschaft. Dat moet leiden tot bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. De woningcorporaties moeten zelf sparen voor een projectsteunpotje, waar corporaties geld uit kunnen krijgen.

Er worden tot rond de 100.000 woningen per jaar gebouwd. Ten minste twee derde van de woningen worden betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. “We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk.” 

Om dit te regelen komt er een minister van VRO (Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening).

Landbouw

De partijen schrijven te willen investeren in duurzame landbouw. En met een Nationaal Programma Landelijk Gebied worden de problemen in de landbouw en natuur aangepakt, met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief 25 miljard beschikbaar komt. ‘We brengen natuur en landbouw in balans door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties.’

In gebieden waar stikstof en natuurherstel echt een groot probleem zijn en ‘vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden’.

Rutger van Lier van Farmers Defence Force (FDF) hoort voorzichtig positieve geluiden bij een aantal boeren over het regeerakkoord. ‘Maar het is ook een kwestie van eerst zien en dan geloven’, zo vertelt hij aan RTV1. ‘Bij eerdere kabinetten hoorde we ook mooie verhalen, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht.’

Minimumloon

Het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. Het minimumloon blijft gekoppeld met de uitkeringen (minus de AOW) het bestaansminimum te verstevigen”.

Windmolens

Het nieuwe kabinet gaat werken aan heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens. Daarnaast gaan ze (financiële) participatie van omwonenden stimuleren om zo het draagvlak te versterken.

In het regeerakkoord schrijven de partijen ook dat ze vanwege de schaarse beschikbare ruimte willen gaan inzetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken.

Nedersaken- en Lelylijn

Een groot thema voor de Veenkoloniën is toch wel de Nedersaksenlijn. Dat is de treinverbinding die vanaf Groningen, via Veendam, Stadskanaal en Musselkanaal, naar Almelo gaat. De verbinding staat gepland voor 2026, maar in het regeerakkoord wordt er met geen woord over gerept. 

Wel wordt de Lelylijn – treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam – aangehaald. Rutte IV wil met die treinverbinding aan de slag. Ze hopen op Europese Fondsen voor de realisatie van de lijn.

Passage in het regeerakkoord: ‘ De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.’

Datum 29 december 2021 Hielke Bosch

Nieuwe maatregelen zorgen voor discussie onder inwoners

F: ANP via RTV Noord

REGIO – Het kabinet bevestigde vrijdagavond de uitgelekte coronamaatregelen van vrijdagmiddag. Dat deden ze in de traditionele persconferentie. Ze gaven onder andere aan dat de horeca eerder zal sluiten, namelijk al om 17.00 uur. Ook de niet-essentieel winkels en de bioscopen, theaters en concertzalen sluiten op dat tijdstip. Daarnaast zullen attractieparken en musea niet later dan 17.00 uur open zijn. En het zal ook de sport ontgelden, want vanaf 17.00 uur gaan de sportclubs en sportscholen op slot. 

‘Ik hoop dat het genoeg is’

‘Ik hoop zo dat het genoeg is’, begon wethouder Johan Hamster vrijdagavond in het RTV1 programma ‘1 op Vrijdag’. ‘We zijn er met z’n allen na anderhalf jaar zo zat van en ik hoop dat we langzamerhand weer naar het normaal kunnen gaan.’

Ondanks dat hij geen viroloog is, ziet hij als wethouder wel de sociale effecten van de maatregelen. Hij noemt als voorbeeld de avondklokrellen van afgelopen jaar, maar ook de rellen van afgelopen week. ‘We horen ook signalen dat de jeugd in Stadskanaal inmiddels ook dingen roepen zoals dat ze het centrum onveilig gaan maken.’

Irritatie aan tafel

Will Boddeûs vindt het ergste op dit moment dat de mensen die geopereerd moeten worden, moeten wachten op de operatie. ‘Wie wordt hier nu gediscrimineerd.’ Will is zeer geïrriteerd.  ‘Ik snap dit dat een moeilijk dilemma is, maar dat dít gebeurt, vindt ik zeer ernstig.’

Henk Kwak beaamd de irritatie. ‘De mensen die zich niet gevaccineerd hebben, moeten hun sociale verantwoording nemen tegenover de gevaccineerden. Het is een kwalijke zaak dat mensen die geopereerd moeten worden, uitgesteld worden in hun operatie.’ Daarnaast vind Kwak dat de zwijgende meerderheid de problemen opvangen. De zwijgende meerderheid moet zich meer laten horen, volgens hem. ‘Alleen de mensen zijn te bescheiden om dat te doen.’

(tekst gaat verder onder foto)

De vier gasten aan tafel bij ‘1 op Vrijdag’

Johan Hamster vult Kwak aan en geeft aan dat we op dit moment met twee uiterste meningen zitten. ‘Het lukt tot op heden heel moeilijk om in dat midden te blijven. Misschien is het probleem wel dat we teveel in het midden hebben gezeten. Ik vind het heel ingewikkeld hoe dit het land lijkt te splijten.’

Bezuiniging op de zorg is het probleem

Edwin Boomsta geeft aan dat hij ’s middags nog tegen zijn vrouw en kinderen had gezegd dat Boomstra zich zorgen maakt om de sfeer in de wereld. ‘Zelfs in mijn omgeving, mijn familie en vriendenkring zijn de meningen verdeeld. Gelukkig kunnen wij het daar goed met elkaar over hebben.’

Boomstra zegt dat het probleem al voorgaande jaren is gecreëerd, namelijk toen er werd bezuinigd op de zorg. ‘We zijn een van de rijkste landen ter wereld en ik vind dat we de zorg niet op de rit hebben.’ Boomstra vindt dat voordat er geld naar de culturele sector gaat, er eerste gekeken moet worden of de basisvoorzieningen goed zijn, zoals de zorg.

Daarnaast vindt Boomstra het ook belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan met elkaar.

Johan Hamster gaf aan dat hij hoopte dat de maatregelen niet nog strenger worden. ‘We moeten zorgen dat we samenleving samen houden en samen ook het virus gaan bestrijden. Ik hoop dat de nieuwe maatregelen dan ook voldoende zullen zijn.’

 

 

Datum 26 november 2021 Rutger Breider

Lobby Nedersaksenlijn krijgt vorm: ‘Financiering zoals bij de Duitse A31’

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)
REGIO – Betrokken Oost-Groningers die graag willen dat de Nedersaksenlijn tussen Veendam en Emmen er komt, hebben een nieuwe stap gezet. Met het opzetten van een stichting met een stichtingsbestuur is de eerste professionaliseringsslag gemaakt. Binnenkort moeten betrokken gemeenteraden worden overtuigd van nut en noodzaak.
Vanuit de nieuwe stichting Nedersaksenlijn wordt gelobbyd in Den Haag en Brussel om het ontbrekende stuk spoor tussen Veendam en Emmen een stuk dichterbij te brengen. De provincie Groningen is weliswaar voornemens een stuk spoor tussen Veendam en Stadskanaal aan te leggen, daarna is er nog zo’n dertig kilometer spoor nodig om de treinverbinding alsnog tot stand te doen komen. De kosten van deze verbinding worden geraamd tussen de 500 en 600 miljoen euro.
Om de gemeenteraden bij te praten over de laatste stand van zaken, wordt er op 7 december een besloten informatiebijeenkomst gehouden in Theater Geert Teis. ‘We willen namelijk onze plannen ontvouwen’, zegt voorzitter Melle Mulder van de Nedersaksenlijn. ‘Ons doel is om te verbinden, niet te polariseren.’

Bedrijfsleven wil bijdragen

De stichting hoopt overigens bij gemeenten subsidiebedragen binnen te halen om de organisatie verder te professionaliseren en de lobby richting Brussel en Den Haag nog meer vorm te geven. Volgens Mulder zijn de eerste lijntjes richting het Rijk en Europa gelegd.
Ook zou het bedrijfsleven klaarstaan om financieel bij te dragen aan de realisatie van de treinverbinding. ‘Wij denken aan een financiering zoals ook bij de A31 in Duitsland is gebeurd’, zegt Mulder daarover.
Bij de verdubbeling van de A31 tussen het Duitse Emden en het Ruhrgebied kwam er dankzij Europa, het Rijk, de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het bedrijfsleven ruim 23 miljoen Duitse mark beschikbaar. ‘Aan zo’n constructie moet je inderdaad denken’, stelt Mulder.

Deltaplan

Komend voorjaar hoopt de stichting Nedersaksenlijn een brede bijeenkomst op te zetten, waarin de stichting wil laten zien hoe het met de plannen staat. Ook hoopt het stichtingsbestuur dan op meer duidelijkheid over het Deltaplan voor het Noorden, waar de Nedersaksenlijn door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ook als belangrijk onderdeel is ingebracht.
Daartegenover staat dat de Nedersaksenlijn op de landelijke agenda van het ministerie van Infrastructuur minder hoog op de prioriteitenlijst staat. Uit het toekomstbeeld OV 2040 van het ministerie wordt de Nedersaksenlijn genoemd als optie voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, maar wordt ook geconstateerd dat er nader onderzoek nodig is naar de nut en noodzaak van de verbinding. Ook dat betekent lobbywerk voor de nieuwbakken stichting, die de Haagse blik op de regio graag ten positieve wil beïnvloeden.
Datum 18 november 2021 Rutger Breider

Wethouder Brongers: ‘Dit deltaplan biedt voor ons mogelijkheden’

Wethouder Goziena Brongers | Foto: CDA

STADSKANAAL – Wethouder Goziena Brongers, van de gemeente Stadskanaal, ziet het ‘Deltaplan voor het Noorden’ met veel vertrouwen tegemoet. Volgens het Deltaplan moeten er de komende jaren 220.000 extra woningen bij komen in het Noorden, om zo de woningnood in de Randstad terug te dringen. ‘Begin deze week kwam het Deltaplan bij ons binnen’ aldus Brongers tegenover RTV1. ‘Binnenkort wil de provincie om tafel en daar zitten wij heel graag bij.’

4 punten

De gemeente Stadskanaal komt in het gesprek met de provincie zeker niet met lege handen. Wethouder Brongers wil op zijn minst vier punten op tafel gooien; ‘Allereerst willen wij de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal concreet naar voren brengen.’

Die spoorverbinding zou, volgens de laatste plannen, in 2025 gerealiseerd moeten zijn. De verbinding zou uiteindelijk aangesloten moeten worden op een langere lijn tussen Groningen en Almelo; de zogenoemde ‘Nedersaksenlijn’.

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

‘Punt twee is het investeren in meer huur- en koopwoningen met de verschillende partners zoals woningbouwcorperaties en vastgoedondernemers’, zo vervolgt Brongers. Als derde punt noemt ze een transformatie van de woonwijken. De wethouder doelt hiermee op het kwalitatief beter maken van de verouderde woningen in de gemeente. Tenslotte wil Brongers het ook met de provincie hebben over een investering in duurzame woningen.

Jongeren

Zoals het Deltaplan er nu ligt is het vooral gericht op de inwoners van de Randstad. Aangezien daar de woningnood torenhoog is en de huizenprijzen door het dak gaan willen Groningen, Drenthe en Friesland op deze manier een helpende hand bieden. Maar hoe zit het dan met de inwoners in het Noorden zelf? Vooral de jongeren in dit gebied kunnen maar moeilijk aan huisvesting komen door schaarste op de woningmarkt. Brongers: ‘We willen heel graag de jongeren aan onze regio blijven binden. Onze ambitie is dan ook zeker, investeren in een breed aanbod op de woningmarkt. We hebben nou eenmaal geen grote voorraad aan kleine betaalbare woningen in onze gemeente. En dat is waar jongeren wel naar vragen.’

Kritiek

Ondanks alle plannen klinkt er ook kritiek. Zo verweet D66 raadslid Klaas Pals het college een gebrek aan visie; ‘De plannen vliegen ons om de oren, maar vanuit ons college komt helemaal niks. Op deze manier komen we ontzettend in de knel’, aldus Pals in gesprek met RTV1. Ook noemde Pals het huidige beleid, als het gaat om de woningbouw, een ‘flipperkastbeleid’. Wethouder Brongers herkent zich niet in deze kritiek: ‘Wij hebben vorig jaar een nieuwe woonvisie neergelegd waarin onze ambities uitgesproken worden’ zo zegt de Knoalster wethouder. ‘Maar zo’n visie is natuurlijk niet binnen een halfjaar gerealiseerd, je hebt het in zulke gevallen altijd over de langere termijn.’

 

 

 

 

Datum 21 april 2021 Hielke Bosch

220.000 woningen in ruil voor spoorlijnen

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

REGIO/STADSKANAAL  – De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood door de komende jaren 220.000 extra woningen te bouwen. In ruil daarvoor moet een nieuw kabinet 9,5 miljard euro investeren in de Lelylijn, de bestaande spoorlijn via Zwolle en de Nedersaksenlijn, de treinverbinding vanuit Groningen via Stadskanaal naar Emmen.

Dat is de noordelijke inbreng voor het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden, dat het Rijk samen met de regio wil gaan maken. Doel van dit plan is om de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-Nederland te stimuleren.

De 220.000 woningen komen boven op de 100.000 woningen die al in de vier provincies op de planning staan. Voor Groningen betekent het dat het wil tekenen voor 50.000 extra woningen in onze provincie, bovenop de al bestaande plannen van 35.000 woningen in de Regio Groningen – Assen.

‘Fantastisch voor Stadskanaal’

Klaas Pals (f: eigen foto)

‘Super, ik juich het alleen maar toe, dit is de toekomst’, laat Klaas Pals (raadslid voor D66 in Stadskanaal) weten. Stadskanaal is volgens hem  dé plek om een deel van de beoogde nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de komst van de trein (het plan is om Stadskanaal aan te sluiten op de Nedersaksenlijn) is bouwen volgens hem een must.

Waar het Stadskanaal aan ontbreekt is visie en concrete acties, zegt Pals: ‘De plannen vliegen ons om de oren, maar vanuit ons college komt helemaal niks. Op deze manier komen we ontzettend in de knel.’ Volgens Pals kon je al lange tijd aan zien komen dat er meer woningen nodig zouden zijn. Van krimp is volgens hem allang geen sprake meer.

Ook Jur Mellies (raadslid voor Lokaal Betrokken in Stadskanaal) stelt dat Stadskanaal mee moet in de groei. Mellies: ‘In de gemeenten om ons heen wordt flink gebouwd, wij moeten daar zeker ons graantje van mee pikken.’

Woontitels terugbestemd

Verbazing was er bij Pals toen wethouder Brongers tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag liet weten dat de vorig jaar wegbestemde woontitels (een kleine 400) weer ’terugbestemd’ waren. Waar de gemeente zichzelf een paar jaar geleden nog bouwbeperkingen oplegde lijkt nu dus haastig ingezet te worden op nieuwbouw. Pals: ‘Tegen dat wegbestemmen hebben wij ons toen nog hevig verzet. Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in.’

Als je het over een flipperkastbeleid hebt dan is onze wethouder wonen er kampioen in (Klaas Pals – D66 Stadskanaal))

Karakter van Groningen behouden

Nu de randstad vol is lijkt Den Haag de potentie van het Noorden plots  te zien. Niet langer krimp en achterlijkheid, maar mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Toch zijn er ook zorgen. Want wat gaan de plannen doen met natuur en landschap? Hoe zorgen we dat het unieke karakter van Groningen behouden blijft?

‘Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn’, zegt Marco Glastra van het Groninger Landschap tegen RTVNoord. Ook Pals is zich hiervan bewust: ‘We moeten te werk gaan met zorg voor natuur en landschap, je kunt het hier niet plompverloren volbouwen.’

Als je jezelf als overloop van de randstad gaat positioneren krijg je een heel andere regio dan we nu zijn (Marco Glastra – Groninger Landschap)

Jur Mellies (f: gemeente Stadskanaal)

Mellies voelt bij zichzelf ook een tweestrijd: ‘We wonen in een prachtige omgeving. Die fysieke leefomgeving staat al onder druk door de energietransitie zoals zonneparken. Die vormen van energie zijn we natuurlijk ook hard nodig. Dus die bebouwing moet echt binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden, zodat het niet ten koste gaat van de leefomgeving.’

Mellies wijst als voorbeeld naar Blauwestad waar veel in de natuur gebouwd is: ‘Die uitdijing moeten wij niet hebben. Dat zou zonde zijn van onze prachtige natuur en landbouw.’

Westerlingen of Groningers?

En voor wie zijn de nieuw te bouwen huizen bedoeld? De randstedelingen die naar het Noorden trekken? Of de Noorderlingen zelf die nu geen betaalbare woning kunnen vinden? In Musselkanaal weten ze het wel. Maria Sanders van Dorpsbelangen Musselkanaal laat in een interview met RTVNoord weten dat ze graag ziet dat er flink meer woningen gebouwd worden voor ‘jongelui die graag hier willen blijven’.

‘Het wordt dringen op de markt’ stelt Pals, ‘maar je kunt niet zeggen we willen die Westerlingen niet.’

Als er inderdaad meer woningbouw komt in de Knoalster gemeente ziet Mellies het liefst kleinschalige bouw voor starters: ‘Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien.’

Ik zou graag weer een paar Renneflats erbij zien (Jur Mellies – Lokaal Betrokken)

De komende tijd wil de Provincie in gesprek met gemeenten om aan de beoogde plannen een vervolg te geven. RTV1 heeft contact gezocht met wethouder Brongers-Roffel om te vragen hoe zij zij de toekomst van Stadskanaal ziet als het gaat om bouwen en wonen. Helaas heeft zij nog niet gereageerd.

 

Datum 21 april 2021 Arienne Dozeman

Stadskanaal: ‘Blij met trein, maar teleurstellend voor hele regio’

Treinstation Musselkanaal – (F: RTV1)

STADSKANAAL – Voor Stadskanaal is het goed dat de trein niet van de projectkalender is geschrapt, maar voor de hele provincie Groningen zijn de offers ten faveure van de zuidelijke ringweg zwaar. Met dat dubbele gevoel reageert Knoalster wethouder Goedhart Borgesius. ‘Voor het totale plaatje in onze provincie is het teleurstellend’, zegt Borgesius. ‘Wat betreft de infrastructuur in onze provincie waren al deze investeringen goed geweest. Dan is het jammer wanneer er aan dat totale plaatje nu afbreuk wordt gedaan.’

Waarom komt de trein er wel?

Borgesius ziet dat de trein naar ‘zijn’ Stadskanaal nog altijd op de agenda staat, maar dat de verdubbeling van de N33 en de realisatie van de Wunderline op achterstand is gezet. Gedeputeerde Fleur Gräper legt uit waarom Stadskanaal wél in beeld is gebleven. ‘Stadskanaal is een gebied waar op dit moment niet per definitie altijd het geld naartoe gaat’, stelt Gräper. ‘We willen daar de maximale investering overeind houden. Voor de Wunderline konden we het zo organiseren dat het voor de korte termijn niets betekent.’

Ingewikkelde onderhandelingen

Voor Gräper speelt ook mee dat ze in 2018 en aan het begin van 2019 ingewikkelde onderhandelingen moest voeren met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en museumspoorlijn STAR. De STAR is namelijk eigenaar van de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Door een geldbedrag op tafel te leggen en ProRail te vragen de status van het spoor aan te passen kon in maart 2019 alsnog een realisatiebesluit worden genomen. Gräper is bang dat wanneer dat besluit van tafel zou moeten, het heel lastig zou worden om deze ingewikkelde deal alsnog te realiseren.

Belang voor ontwikkeling regio

Borgesius is er blij mee en ziet dat de trein naar Stadskanaal van belang is voor verdere ontwikkelingen in de regio. ‘In het kader van de Nedersaksenlijn is dit enorm belangrijk. Deze treinverbinding moet absoluut op de agenda blijven staan. En ik kan me voorstellen dat gezien de huidige samenstelling van Gedeputeerde Staten de duurzaamheid van de trein ook een rol speelt. Voor ons is het mooi, maar in groter perspectief gezien lijken er twee projecten te sneuvelen. En dat is toch jammer.’

Bron: RTV Noord

Datum 30 januari 2021 Hielke Bosch

Online petitie spoorlijn massaal getekend

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

STADSKANAAL/EMMEN – Amsterdammer Tim Sekac noemt zichzelf ‘spoorwegpetitionair’. Van de twaalf spoorlijnen waarvoor hij een (online) petitie is gestart, blijken de twee lijnen met een Groningse link het meest populairst. De petitie voor de Nedersaksenlijn, die van Groningen via Hoogezand, Veendam Stadskanaal en Emmen naar Almelo moet gaan lopen, blijkt veruit het populairst. Liefst 6832 mensen hebben nu al hun handtekening onder dit verzoekschrift gezet.

Lelylijn

Ook de Lelylijn, die van Groningen naar Amsterdam via de Flevopolder zou moeten gaan lopen blijkt populair. 736 mensen tekenden om die lijn van de grond te krijgen schrijft RTV Noord op haar website.

Datum 23 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Nedersaksenlijn-gemeenten slaan handen ineen

Treinstation Musselkanaal in de toekomst? – (F: RTV1)

VEENDAM/STADSKANAAL – De gemeenten Hardenberg, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde slaan samen de handen ineen voor de Nedersaksenlijn (NSL). De zeven gemeenten vinden dat deze spoorlijn een grote bijdrage kan leveren aan een betere bereikbaarheid van de regio met het openbaar vervoer. De gemeenten sluiten hiermee ook aan bij vraag van de Tweede Kamer naar een haalbaarheidsstudie van deze lijn.

Uitdaging

Uit het haalbaarheidsonderzoek moet naar voren komen of de aanleg van de Nedersaksenlijn kans van slagen heeft en wat de kosten zijn voor de realisatie. De zeven gemeenten hebben daarom met elkaar afgesproken om deze uitdaging samen aan te gaan en op die manier het regionale belang voorop te zetten.

Grensregio’s verbinden en versterken
De regio tussen Hardenberg en Veendam biedt volop ruimte en kansen voor ondernemers en woningzoekenden om te werken en te wonen. Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om zich hier te vestigen is goede bereikbaarheid van groot belang. Ook zijn goede verbindingen van het openbaar vervoer tussen grote steden belangrijk voor een bloeiende en aantrekkelijke regio. Door een spoorlijn aan te leggen tussen Stadskanaal en Emmen bereik je nog meer verbinding tussen de verschillende grensregio’s. Regionaal samenwerken gaat dan eenvoudiger en ook het vinden van personeel uit een andere gemeente wordt voor werkgevers aantrekkelijker. Dit draagt bij aan de sociale en economische opgaven die deze regio kent.

Mogelijkheden van waterstof verkennen
In de haalbaarheidsstudie wordt ook de aansluiting op het Duitse netwerk en de mogelijkheden voor goederentransport onderzocht. Verder is het de wens van de gemeenten om te onderzoeken of waterstoftreinen ingezet kunnen worden op de Nedersaksenlijn. Dit past uitstekend bij de status die de Europese Unie aan Noord-Nederland heeft toegekend, onder de noemer Hydrogen Valley (waterstofregio).

Datum 16 april 2020 Bert Jan Brinkman

Toch haalbaarheidsonderzoek Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn een stap dichterbij – (F: BJ Brinkman-RTV1)

STADSKANAAL – Er komt toch een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van de Nedersaksenlijn. Dat is een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Enschede via Veendam, Stadskanaal en Emmen. Reizigers die per spoor vanuit Groningen naar Twente willen moeten nu nog een grote omweg nemen omdat er geen treinverbinding mogelijk is tussen Emmen en Stadskanaal.

Motie

De 2e Kamer ging dinsdag 3 december unaniem akkoord dankzij een ingediende motie voor een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal.

ChristenUnie

De motie werd, mede namens CDA,VVD en D66, ingediend door het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). De kosten van het ontbrekende spoor tussen Stadskanaal en Emmen worden geschat op 250 miljoen euro.

Zuidoost Groningen

De aanleg van de spoorlijn is van groot sociaal en economisch belang voor het Veenkoloniaal gebied, Zuidoost Groningen en Drenthe en Twente. Van der Graaf: “De Nedersaksenlijn staat nu echt op de agenda in Den Haag. Dit haalbaarheidsonderzoek is een belangrijke stap. Ik ben heel blij met deze brede steun”, aldus Stieneke van der Graaf in het DvhN.

Van Nieuwenhuizen

Eerder vond minister Cora van Nieuwenhuizen een haalbaarheidsonderzoek naar de Nedersaksenlijn  net iets te snel en gaf ze enkel opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn.

Datum 4 december 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal